DÉ ËEMLANDÊÏ2 Lie lit op .DEHEER Dinsdag 12 April 1932 Uitgave: UAL&CHOFF 5 Co. Bureau: Artihesnschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 242 DE ARRESTATIE VAN MEVROUW HANAU DE IERSCHE KWESTIE PLANTENKWEEKERIJ „HORSE WEIDE" GEDUCHTE ONTPLOFFING TE SPRINGFIELD FRANKRIJK VERLANGT VEILIGHEID Bestemd voor Amerika ROOFOVERVAL IN EEN TREIN 7 uur 20 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS >*-'• 3 maaodcn v°°' Ame.sfoort 2.10. pc, maand I 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukkenI f 0.1 Binnenland franco per post per 3 maanden I 3-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51J PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met lobcgrip van eeD bewijsnummer l~"™~elke regel meer f 0.25 LlcfdadlghcJds-advertcotifcn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. bewijsnummer extra f 0.05 Een belanr wekkend Ameri- kesnsoh initiatief ter ont wapeningsconferentie. Tardieu reeft uiting aan zijn ontstemming. De hoeren, die to Gonève bijeen zijn ge komen om een oplossing Ic vinden voor het ingewikkelde en netelige vraagstuk der ontwapening en die nu een week of drie niet vacantia zijn geweest, zijn terug gekeerd naar dc Volkenbondsstad, waar gisteren de werkzaamheden zijn herval. Vóór de ar antic is er veel gepraat. Zal ipcii nu lot daden overgaan? Aan de Ycr- ccnigdc Staten zal het in elk geval niet liggen: de Arnerikaansche gedelegeerde Gibson toch, riie spijkers met koppen wilde slaan, kwam niet een belangrijk voor stel voor den dag, dat de onmiddellijke af schaffing behelsde van dc groote offen sieve wapens der landmacht, zooals do lanks en dc zware kanonnen, terwijl hij tevens don gasoorlog verboden wilde zien. Gibson verwachtte \an de aanvaarding der desbetreffende resolutie zoowel een be sparing van aanzienlijke bedragen. die vóór betere doeleinden konden worden ge bruikt, ais een toenemend vertrouwen van de openbare méening in hel werk dei ontwapeningsconferentie, daar dc afschaf fing der gevaarlijke aanvalswapens liet ge voel van veiligheid aanmerkelijk zal ver sterken. Natuurlijk vvcftschlc de Ameri kaan den inhoud van zijn voorstellen be lichaamd te zien in een te r< ligéeren con ventie. Gibson had succes niet hetgeen hij aan do hand deed. Engeland en Zwit serland betuigden onmiddellijk Jiun adhac- sic met hel Anicrikaansche voorstel, terwijl dit eveneens geschiedde door den vertegen woordiger van Duitschland, die nochtans liet uitkomen, dat dc ontwapcningsconfc rent ie zicli niet mag beperken tot de aan vaarding der Arnerikaansche voorstellen, doch besluiten van nog wijder .strekkin dient te nemen, die beantwoorden aan dc hoop, welke de volkeren koesteren. Henderson, de gewezen Lubour-miniMci van büitenlandsclic zaken, die gelijk men weet dc ontwapeningsconferentie presideert, zette cv*nccns spoed achter liet werk en uchttc het gewenscht, dat liet Arnerikaaiisciie voorstel naai liet bureau der conference zou worden verwezen tor verdere behandeling. Du weckte do lievige ontstemming van den Franschcn premier Tardieu, die voel de aankomen, dat dc Arnerikaansche reso lutie liet eerste en belangrijkste punt van discussie zou worden, hetgeen tengevolge zou hebben, dat dc Fransche voorstellen, die al enkele maanden geleden zijn inge diend, niet in liet middelpunt der aan dacht zouden staan. Henderson reageerde heel nuchter op de driftuitbarsting van den Franschcn staats man. die betoogde, dat. het Arnerikaansche voorstel uiterst onvolledig was, omdat liet de lucht- cn zeemacht buiten beschouwing liet cn verder erop wccy dat de Arneri kaansche resolutie heelemual niet repte van controle op dc toepassing der conven tie cn evenmin strafmaatregelen aangaf, die ten uitvoer zullen worden gebracht tegenover staten, die tegen dc conventie zondigen De president der conferentie gaf 31.1. te kennen, dat het. verwijzen vati dc Amerika ïnscho resolutie naar het bureau der conferentie juist beoogde, na te gaan hoe het Arnerikaansche voorstel het best behandeld kon worden in verband met reeds eerder ingediende voorstellen. Tar dieu was echter niet te kalinccren, al na men Henderson cn Gibson nog zoo n beza digde houding aan en in zijn drift zei de Fransche premier niet alleen onhoffelijke, maar soms ook zeer dwaze dingen. Zijn be wering, dat de Arnerikaansche voorstellen niets nieuws brachten, vergeleken bij dc Frabsclie, raakte kant noch wal: Amerika immers wensclit dc zware aanvalswapens onvoorwaardelijk af tc schaffen, terwijl Frankrijk op dit stuk van zaken een vol komen tegenovergesteld standpunt in neemt; liet heeft indertijd aan de hand ge daan, dat dc zware offensieve wapens ter beschikking zullen blijven van die mo gendheden, welke oj'voor te vinden zijn, dat deze wapens ter dispositie van het Genecfsche instituut, worden gesteld, wan neer een oorlog mocht uitbreken. De aan vaarding van dit voorstel zou Frankrijk in het bezit laten van zijn geduchte leger macht, terwijl de strekking van de Arne rikaansche resolutie juist is deze tanks en kanonnen onbruikbaar tc maken. Men ziet: dit is een buitengewoon groot verschil. Hoe dit ook zij: Henderson's voorstel werd aanvaard, hetgeen een succes voor de Amerikanen betcckcndc cn een échcc^ voor Frankrijk; terwijl Amerika een ern stige poging heeft gedaan om een.begin tc maken met de ontwapening, slooft Frankrijk zich voortdurend uit om aan deze ontwapening tc. ontkomen. Y ooral aan zijn onmetclijk-groote leger wil Frank rijk niet zien getornd. Zoo saboteert het zonder ophouden dc vrede cn veiligheid der wereld. Onderhield zij betrekkingen met Duitsche en Russische kringen P a r ij s, 9 A p r i 1. D.) Dc huiszoekin gen bij mevrouw 1-Ianuu, die op bet oogen- blik in dc gevangenis zit, zijn hedenmorgen voortgezet. Voor den rcclitcr van instructie heeft mevrouw Hanau verklaard, dat zij het geheime schrijven van de politic aan liet ministerie van financiën noch gevon den, noch onrechtmatig verworven had. Dc inhoud van dit schrijven is haar integen deel telefonisch, voor zoover liet haar per soon betrof, door een onbekend persoon nu it het ministerie van financiën mede gedeeld. Dc Parijsche prefect van politie, Chiappe, heeft hedenmorgen in'verband met dez? zaak een langdurige bespreking gehad met den minister van financiën. Flandin. In aansluiting daarop begaf de prefect van politie zich naar 'Tardieu. bij wien hij go- uinien tijd bleef. FRANSCH ZEILSCHIP VERGAAN. Parijs, 9 April. (H.N.) Een Franscli zeil schip is ten westen van dc kust van Ier land vergaan. Een reddingsboot met 25 man wordt vermist. Van dc bemanning van het Fransche zeilschip zijn vier leden door een Engclsch stoomschip gered. KS3RHOSJW HA3PATT. Parijs, U April. (V.D.' Volgens oei. bericht in de Paris Midi zou het geheime schrijven van don Parijschen prefect van politie aan het ministerie van financiën o.a. het volgende bevat hebben: „Men beeft alle reden te vreezen. dat mevrouw Ilanau be trekkingen onderhoudt met Duitsclic cn sovjöt-Bussisëhc kringen. Wat den Duit- scheri kant betreft, staat zii in contact mei de Drcsdener Bank en met een groep Duit sclic financiers. Zij zou toelagen ontvangen hebben van Julius Wertheimcr, den pers chef van de Duitsclic ambassade te Parijs. Zij beeft, ook in contact gestaan met het kartel van de Duitsche zware industrie. Uit zekere bron weet mon, dat mevrouw Hanau 23 September 1931 in haar woning een on derhoud heeft gehad niet den plaatsver- va ngenden chef van de sovjet-Russische hnndclsv ertegenwoordigiug in Brcslau en den financicelcn avonturier Davldowski. Van officiccle Duitsche zijde worden deze beschuldigingen, voorzoover zij betrekking hebben op Duitsche persoonlijkheden, met alle scherpte afgewezen en volkomen uil dc lucht gegrepen genoemd. Men verwacht dan ook. dal de Duitsclic ambassade protester ren zal bij het Fransche ministerie van büi tenlandsclic zaken. Dc ambtenaren van de pcrsafdeeling van dc Duitsche ambassade kennen mevrouw Hanau in het geheel niet cn hebben nooit iets uit le staan gehad met haar of haar ondernemingen. Een antwoord der Engelsche regeering aan de Valera Londen, 11 April. (H. X.) De Engel sche regccring heeft een antwoord op dc nota van De Valera vastgesteld, waarin ge constateerd werd, dat uit de nota van De Valera blijkt, dut dc cischen der Jcrschc regeering niet slechts betrekking hebben op den eed van trouw cn dc betaling van de schadevergoeding, doch nog veel verder gaan en neerkomen op een algeheelc ver loochening van het Engclsch-Ierschc ver drag. Op den wensch van Dc Valera in zake een vcreeniging van Ierland verklaart dc Engelsche regeering, dat een vcreeniging van Noord en Zuid volgens liet verdrag mogelijk is. indien heide partijen zich daar toe bereid zouden verklaren. Een dergelijke vcreeniging is eclitcr slechts onder de En gelsche kroon mogelijk. Wat het voorno men betreft, om den eed van trouw uit de lerschc grondwet le doen verdwijnen, kan slechts opnieuw worden herhaald, dat dc eed van trouw een onafscheidelijk deel van het Engelsch-Icrsche verdrag is. aan welks naleving Engeland krachtig vasthoudt. Wat de jaarlijksche betalingen betreft, be roept do Engelsche nota zich op de over eenkomsten van; 1023 en 1920. waarbij de lerschc regeering zich tot betaling heeft verplicht. Do Engelsche regeering be schouwt deze verplichting nog steeds als bindend voor den Icrsclien Vrijstaat. HOE KWEEKEN WIJ LATHYRUS? Hoe langer hoe meer komt dc Lathyrus of wel Siererwt in trek; en terecht, want het is een prachtige klimplant, die ons langen tijd door haar bloemen bekoort. Zeer deco ratief is ze ook, vooral, als men ze op de juiste plaats aanbrengt. Dit is op een goede lichte standplaats, niet te winderig en daar. waar ze zich hechten kan. Men begint bij een sohed adres een pakje zaad te bestellen van de Lathyrus Spen cer" want deze is wel de beste en het rijkst bloeiend. Na den grond voldoende les te hebben gespit, dat is tot en met de harde laag, die in vele gevallen op ongeveer 60 c.M. of iets meer in onzen grond voorkomt, mest men rnet niet tc weinig oude mest; ook hier is koemest weer het meest aan le bevelen. Na deze mest ondergespit te heb ben, geeft men per M". nog 'A ons Patent Kali (kunstmest), want daar zijn ze bijzon der op gesteld. Hierna kan men zaaien cn doel dit liefst op regels. Dc zaadjes worden hierin gelegd op 10 c.M. afstand, en telkens even onder gedrukt, zoodal ze ongeveer 1 c.M. diep liggen. Daarna wordt de grond .val aange goten en dan maar kalm afgewacht tot de jonge planten boven den grond komen. Komen alle zaadjes op. dan dunt men uit, tol ze 15 c.M. ongeveer uit elkaar staan. Men moet oppassen, dat dc plantjes niet door dc vogels opgepikt of uitgetrok ken worden, want deze zijn er zeer op ge steld, vooral in een tijd, dat ze nog niet veel voedsel vinden. Door het spannen van zwart garen over de plantjes kan men de vogels wegjagen. Zijn de jonge plantjes ongeveer 5 c.M. hoog, dan moet men ze gelegenheid geven om zich te kunnen hechten cn op te kunnen klimmen. Het best gebruikt men hiertoe het gewone erwten-rijs, van ongeveer 1 25 M. hoog of iets hooger. Ook tegen kippengaas zullen ze goed klimmen en zich gemakkelijk hechten. Gedurende den bloei neemt men steeds de uitgebloeide bloemen weg, doar er an ders zaad wordt gevormd, wal de planten verzwakt en de bloei verder belemmert. Een aardige manier om ze te zaaien is te gen een pyramide ■van 4 tonkmsiolckcn van ongeveer 1.75 M. hoog. Zaait men 3 korrels bij eiken stok cn klimmen zc naar boven, dan wordt een mooi geheel verkreger. Ook in balconbakken gezaaid, zullen ze goed voldoen. Ze groeien dan hei best op een Oostelijke ligging, dus niet al te warm. Men geeft zoowel in den vollen grond als in bakken geregeld water, daar ze er, voor al in bloei, veel behoefte aan hebben. Het mooiste effact verkrijgt men, als men niet alle kleuren'doorccn zaait, maar deze apart houdt, dus strookjes zaait telkens van één kleur. Een hegje, zoo gezaaid, zal zeker vol doen. Ook kan men zaaien in kuipjes cn dan weer tegen vier stokken, boven bij elkaar gebonden. Op een lichte plaats in den tuin zullen ze dan een waar sieraad zijn. In ku.p- jes of bakken is het zeer aan tc bevelen, door den grond flink wat bladgrond of turf molm en oude mest te mengen. De blad- grond dient voor de meerdere doorlatend- heid. Alleen klein cn zand zou tc veel dicht sla=>n en den groei zeker niet bevorderen De bloemen van de Lathyrus uit zaad rui ken lekker. Men heeft ook overblijvende soorten, maar deze ruiken zeer weinig. J. O. W. F. RENS. G. BROUWER - AMERSFOORT KJRUISKAM? 10 16 Horse Weide1Kweekerij Heeft de zekere pretentie Dat ze onherroep'lijk slaat Alle, ied're concurrentie. Vraagt gratis catalogus Vijf dooden le betreuren Xcw-York, 11 April. (V.D.) Tc Spring- fields vond een lievige ontploffing plaats in een drie-verdiepingen liooge huurkazerne. Dc ontploffing was zoo geducht, dat dc schok in dc gchccle stad werd gevoeld. Vijf personen werden gedood en 16 ge wond; vier van dc vijf slachtoffers zijn vrouwen. Eén van haar is dc cchlgcnootc van don leider der Syrische kolonie tc Springficlds. De politie neemt aan, dat men hier met ec-n dynamietaanslag tc doen heeft. OPZIENBARENDE ARRESTATIE IN MEMEL. K oin o, 9 April. (V.D.) Hedenmiddag is in Memel de schoolraad Meyer gearresteerd. 11ij wordt beschuldigd van spionnage. Radiorede van Tardieu over nationalisme en inter nationalisme Parijs, 9 April. (V.D.) Tardieu heeft gisteravond een radiorede gehouden, welke speciaal bestemd was voor Amerika cn den vorm had van een interview met een Ame- rikaansch journalist. De rede ging niet in dc eerste laats over economische kwesties, waarvoor in verband met dc contingenlce- ringspolilick van Frankrijk in dc kringen der Arnerikaansche industrie cn handels wereld groote belangstelling bestaat, doch had een algcmcenér onderwerp, n.l. natio nal isme cn internationalisme. Op de vraag, welke betcekenis Frankrijk hecht aan de kwestie van het nationalism^, antwoordde Tardieu. dat de nationalistische strooming in FTankf'ijk daarom zoo sterk tot uitdrukking komt, omdat Frankrijk pas na een langen strijd zijn huidige eenheid heeft gekregen. Dc voornaamste kwestie is slechts, in hoe verre dit nationalisme de offers brengt, die in het belang van dc internationale samen werking der volken noodig zijn. Frankrijk heeft de algemecnc arbitrage in 1931 erkend cn vvenscht, dat er sancties zullen bestaan tegen dengone, die het recht schendt Frank- rijks doel is sodcit dertien jaar om naast den internationalen rechter een internatio nale gendarme te plaatsen. Reeds in 1919 heeft Frankrijk dc vorming van een internationale strijdmacht voorge steld. De voorstellen, die Tardieu als Franscli minister-president ter ontwape ningsconferentie tc Gcnève heeft gedaan, hebben dezelfde strekking. Tardieu verklaarde voorts, dat Frankrijk dc voorvechter is van dc idee van veiligheid omdat het zoo dikwijls is aangevallen en overvallen. YY anneer New York en Was hington slechts 200 K.M. verwijderd lagen van een zoo dikwijls bedreigde grens als Paiijs cn wanneer dc mijnen cn staalwer- ken van Pennsylvania zoo dicht aan een grens lagen, waarover zoo dikwijls aanval len zijn gedaan, voor welker herstel jaren noodig zijn, dan zou Amerika misschien he ter hegrijpen, wat de veiligheid voor Frank rijk betcckent. Frankrijk verlangt gelijkheid mei geen enkelen staat. ITet verlangt slechts veiligheid en een ontwapening, die door hot bestaan van solidariteit tegen elke schen ding van hei internationale recht moge lijk is. De daders konden worden ingerekend Parijs, 9 April. (V. D.) In een eerste klasse-coupé van den sneltrein Marseille— Geneva zijn drie reizigers overvallen door twee achttienjarige mannen, dicht bij het plaatsje Valence sur Rhone. Dc beide roo- vers konden later in Valence in een café worden gearresteerd. Allereerst dwongen zij dc reizigers Gcorg Schmidt uit Parijs en August Keiler uit Zwitserland met revolvers hun contanten, totaal ongeveer 5700 francs, af tc geven. Vervolgens overvielen zij den in de volgen de coupé slapendcn lieer Sellner ui' Wee- non, een hooggeplaatst ambtenaar van dc Oostenrijkfiche bondsspoorwogen. Sellner sprong echter op cn verweerde zich. Dc ccne roovor sloeg toen op dc vlucht, terwijl dc ander op Sellner vuurde cn hem licht aan de hand wondde. Sellner trok aan de nood rem. In de duisternis kon dc gevluchte roo vor echter ontkomen. Dank zij dc nauwkeurige beschrijving, die Sellner van de heide bandieten had kunnen geven, werden hedenmorgen in een café in Valence de heide mannen gearresteerd. Do een is een vroegere employé van een groote Parijsche onderneming, dc ander is pas kort gal eden van een torpedojager in Tou louse gedeserteerd. BUITENLAND. Na dc herkiezing van Hindenburg. (Derde Rlad, pag. 1). Engeland's antwoord aan de Valera. (Eerste Blad, pag. 1). Dc arrestatie van mevrouw Hanau. .{Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. De Memeikwestie komt voor het Hof van Int. Justitie. Tweede Blad. pag. 3). Ongeluk op een onbewaaktcn overweg bij Zuidplaspoldcr. Twee dooden. (Tweede blad, pag. 2). Dc conlingcntëering van schoeisel. (Tweede Blad. pag. 3). STADSNIEUWS. Vergadering van „Dc Ycrccnigdc Staten van Europa." (Eerste Blad, pag. 3). Wordt de kei gratis verhuisd (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 772.9 tc Valcntia. Laagste barometerstand: 7Ü.3 tc R-ósf. Verwachting: Matige, X. tot W. wind, veranderlijke bewolking, nog enkele re gen- of hagelbuien, later opklarend, kans op nachtvorst, weinijf verandering in tem peratuur overdag. Langzaam trekt dc depressie in het X. Oostwaarts gevolgd door don rug van hoogc drukking, die in bcteckonik nog toeneemt, terwijl van IJsland tot vorder Z.W.-vvanrts een nieuwe depressie nadert. Op IJsland werd het in hot Oosten nog kouder cn de koude Noordelijke luchtstroom veroorzaakt sneeuw- en hagelbuien over de Britsche eilanden en in onze omgeving. Behalve in Oost-Duitscliland is üe temperatuur overal onder normaal. Het meest in W.-Kuropo. Neerslag viel bijna overal. Hel moest in hei Z. van ons land. waar 11 rn.M. werd afge tapt. Wanneer do. rug van hooge drukking zich verder Oostwaarts verplaatst,3s eenigc opklaring te wachten, maar kan daarbij in don nacht de temperatuur tot onder hot vriespunt dalen. Over enkele dagen is wee? stijging van temperatuur te wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSET-AFDEELING Wij ontvingen dezer dagen groote zendingen in de goedkoopere genres Gorsettcn, Corselettas, Bustehouders, Buik-Banden KATHOLIEK STUDENTENCONGRES TE BRUSSEL GEOPEND. Brussel, 0 April. (V. D) Heden is te dezer stede het congres geopend van Katlio- VICE-ADMIRAAL MICHELSEN. v Ilildesheim, 9 April. (V. P.) In Fal- lingböstel is lieden in den leeftijd van 61 jaar overleden de vicc-admiraal Andreas Michclscn. In 1917 is Michelscn benoemd tot bevel hebber van de onderzeestrijdkrachten, welke Dositie hij tot het eind van den oorlog liceft vervuld. In 1920 verliet hij den militairen ilienst. Vsrkensmarkt S Tal. 1309 Groote voorraad bespeelde instrumenten. BIJa-SZgair'hi/rirttrf INSTRUCTIE GEOPEND TEGEN EEN BANKIER. Parijs, 9 April. (II. N.) Tegen den eigenaar van de bank-Lafaillc is vandaag een instructie wegens misbruik van ver trouwen geopend. ITet passief moM 30 mil- lioen francs bedragen. Lafaille beeft aan den oproep om voor den rechter van in structie tc v erschijnen geen gevolg gegeven, naar verluidt, omdat hij ziek moet zijn. AMERIKAANSCHE OUDGEDIENDEN VRAGEN STEUN. W ashington, 9 A p ril. (II. X.) Een sloet van ruim duizend oudgedienden is gisteren naar het regeringsgebouw getrok ken en heeft hot congres oen verzoekschrift overhandigd, waarin verzocht wordt om d« leyensvcrzekeringpremies, welke tijdens den wereldoorlog voor iederen A'merikaait- sclien soldaat werden ingevoerd en, voor zoover do soldaten niet sneuvelden of op andere wijze het leven verloren, volgens ds wettelijke bepalingen eerst na 20 jaar uitbe taald zullen worden, terstond uit tc betalen in verbond met den slechten economischcn toestand.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1