DE EEMLANDED JOH. DENEER PIANO'S-VLEUGELS Woensdag 13 April 1932' Uitgave: VALKHOFF Co. °°o Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 243 VULKANEN IN WERKING Heele landschappen bedekt met aschwolken Piano's, Orgels, Radio Fa. R. van den BURG NED. KOOPLIEDEN AANGEVALLEN Goed afgeloopen DE ONTWAPENINGS CONFERENTIE Licht op 7 uur 23 min. L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand t 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vi» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van l~~4r€9eIs met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advcrtentién voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-—5 regels 50 cent, elke rc^el meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.—. Bewijsnummer extra I 0.05 De herkiezing van Hinden burg. Wat de Temps er van denkt. In uitgebreide Fransche kringen heeft mon \vel-is-\Vaar met zekere voldoening kennis genomen van het feit, dat de gene- raal-vcldmaars.chalk Von Hindenburg her kozen is als staatspresident van Duitsch- land, maar daar staat tegenover, dat de omstandigheid, dat op Hitier bij de tweede ronde ruim twee millioen stemmen meer zijn uitgebracht dan den eersten keer, vele Franschen ten zeerste heeft teleurgesteld. Dit blijkt ook uit de Temps, die de opmer king maakt, dat Hindenburg is herkozen onder omstandigheden, die zijn persoonlijk aanzien in de oogen van het Duitsche volk en het buitenland hebben hoog gehouden. De morecle balans van de worsteling, die vele weken lang bet Duitsche volk in be roering heeft gebracht, draagt echter een verontrustend karakter; de Hitlerianen heb ben opnieuw een sprong vooruit gedaan, waarvan men zich den ernst niet mag ont veinzen; dit vormt een ongelukkige inlei ding voor de verkiezingen op 24 April voor den Pruisiscben landdag. Zeker: het ergste de verkiezing van Ifitler tot president van het Reich is vermeden en het mee- rerideel van het Duitsche volk heeft het minste der kwaden gekozen door Hinden burg te handhaven aan het hoofd van Duitschland, maar volgens de Temps is het een vergissing, wanneer men daaruit af leidt, zooals van verschillende zijden is ge schied, dat Duitschland de deur open heeft willen houden voor alle mogelijkheden eener internationale ontspanning en samen werking. De herkiezing van den generaal- veldmaarschalk had deze beteekenis mis schien kunnen hebben, wanneer zij had ge leid tot de definitieve vernietiging van de nat.-soc. beweging, maar dit is niet het? ge val. Hitler heeft 36 procent der uitgebrachte stemmen verworven, hetgeen getuigenis af legt van de macht der beweging, die hij in 't leven heeft weten te roepen. Deze be weging is niet alleen niet gebroken, niet alleen kan men het terugloopen van de na- fionaal-80cialistische vloedgolf, die sinds 14 September 1930 over geheel Duitschland slaat, nog niet voorzien, maar tevens dient men er rekening roede te houden, dat de nazi's in Pruisen successen zullen behalen. Dc eenige hindernis, die een overwinning ■van Hitler's partij in den weg stond, is de persoonlijkheid van Hindenburg geweest. De kansen van den leider der nazi's zouden beter zijn geweest, wanneer welke andere candidaat ook tegenover hem had gestaan. Ondertusschen was de overwinning van den \oormaligen legerchcf van het keizerlijke Duitschland alleen mogelijk dank zij het samengaan van de meest uiteenloopendc politieke partijen, van de gematigde conser vatieven tot dc sociaal-democraten toe. Het is onbetwistbaar, dat het vooral de socialis ten zijn geweest, die hebben bijgedragen tot de zege van Hindenburg. Zij wilden den leider van uiterst rechts den weg versper ren en verhinderen, dat hij aan de macht kwam. Dc Temps vindt het inmiddels uiterst naïef te veronderstellen, dat van nu of aan zoowel op binnen- als buitcn- landsch-politiek gebied de invloed der Duitsche sociaal-democraten van overwe gende beteekenis zal zijn. Dc omstandighe den, waaronder de president is herkozen, waarborgen volgens het Fransche blad even min, dat het rcpublikeinsche regime in Duitschland zal worden geconsolideerd en evenmin garandecren zij, dat Duitschland naar buiten een vredespolitiek zal voeren. De Temps concludeert verder, dat rijks kanselier Brüning er wel-is-waar in is ge slaagd Von Hindenburg te doen herkiezen door dezen don steun te verzekeren van alle partijen, die vijandig staan tegenover uiterst rechts, maar het is hem niet gelukt de Hitlerbewbging te vernietigen of er een machteloozc oppositie van te maken, wat eigens het Fransche blad de werkelijke inzet van den strijd is geweest. Vandaar dat de Temps, vooral ook in verband met de a.s. verkiezingen in Pjrui- sen, uiterst pessimistisch is. Het Duitsche volk schaart, zich hoe langer hoe meer ach ter Hitler en dit feit opent geen gunstige vooruitzichten met betrekking tot de on derhandelingen in Gcnève en Lausanne, die eerlang zullen plaats vinden. Tot zoover de Temps, die verzuimt mee te dcelen, dat de weinig soepele politiek van Frankrijk tegenover Duitschland dc Hitlerbcwcging grootendcels in het leven heeft geroepen en haar groei bevorderd. MOORDAANSLAG OP WEENSCHEN PROFESSOR. Ween en, 12 April (V.D.) Hedenmorgen heeft de 51-jarige Tsjechische kleermaker Soukoup op den bekenden Weenschen oor- •pecialist, Prof. Alexander, dicht bij diens woning een aanslag gepleegd. Soukoup los- Te drie revolverschoten en Prof. Alexander werd op slag gedood. Dc dader werd ter plaatse gearresteerd. Hij verklaarde, vroe ger bij Prof. Alexander onder behandeling 'c zijn geweest en uit wraak te hebben ge handeld. ELLENDE IN HET ROEMEENSCHE OVERSTROOMINGSGEBIED. Een beeld uit het Bessarabische stadje Soroca dat door het water volkomen werd ingesloten. De bewoners moesten hunne huizen ijlings verlaten, daar de water- en moddermassa's de benedenverdiepingen binnendrongen. Zuid-Amerika bezocht; ook aardschokken brengen beroering Santiago de Chili, 12 Apri 1. (V. D.) Geleidelijk worden nadere bijzonderheden bekend omtrent dc uitbarsting van de drie vulkanen Dëscabazabo, Tinguiririca cn Las Yegeas, die na langdurige rust, zoodat men eigenlijk dacht, dat zij uitgedoofd waren, Zondagmorgen plotseling met groote heftig heid zijn gaan .werken. Ondanks den groot en afstand kan men te Santiago liet geluid der uitbarstende vul kanen als het gerommel van een verwijder den donder hooren. De in de omgeving van de werkende vulkanen gelegen steden cn dorpen, zijn geheel met asch bedekt en be vinden zich in een half donker tengevolge van den aschregen, die het licht verduistert en de zonnestralen in zoo sterke mate on derschept, dat dc bevolking van dc koude te lijden heeft. Het gebied van dc aardbeving en van de vulkanische uitbarsting strekt zich uit over een afstand van meer dan 700 K M. liet reikt van Santiago tot ten Z. van Conccpcion. De eene vulkaan na de andere, die, naar men dacht, reeds lang uitgedoofd waren, begint weer tc werken en voortdurend wordt de bodem in beweging gebracht door sterke aardschokken. Het geheclc landschap is met aschwolken bedekt; zelfs te Montevideo, dat 1300 K.M. van den dichtst bijzij nden vulkaan verwij derd ligt, is oen dichte aschregen gevallen. In de tuinen cn voor de huizen heeft de bevolking schermen gespannen; vele per sonen loopen met doeken voor mond en neus om de asch niet in te ademen. Men vreest dat in de bergstreken menschen- levens verloren zijn gigaan. I!et telefoon- en telegraafverkecr met de streken, die door de uitbarsting geteisterd worden, is ver broken Dc Chilecnsclie regeering heeft een eska der vliegtuigen naar het geteisterde gebied gezonden om waarnemingen to verrich te. In dc omgeving van Neuquen moest in verschillende plaatsen overdag het licht opgestoken worden, aangezien de aschregen een nachtelijke duisternis veroor zaakte. De aschregen heeft ook ernstig vcr- keersstoornisson veroorzaakt: auto's zoowel als treinen konden zich op tal van plaatsen slechts met moeite een weg banen door de dikke laag asch, die den bodem bedekte. Eenige steden in dc provincie Mendoza hebben dringend om zuurstofapparaten ge vraagd, aangezien zij door vulkanische gassen worden bedreigd. Buenos Aires, 12 April. In het departement St. Raphael ligt de asch, die door dc vulkaan Descabazado wordt uitge slingerd, meer dan 60 c.M. hoog; ten Z. van Mendoza, dat door vulkanische gassen wordt bedreigd, worden verscheidene krach tige aardschokken waargenomen, terwijl voortdurend explosies w orden gehoord. Ten gevolge van dc duisternis zijn de meeste groote zaken en banken gesloten. Zelfs te Buenos Aires is dc lucht met slof bezwan gerd, waardoor de bevolking grooten hin der ondervindt. Ook in het berggebied van Patagonié is een vulkaan gaan werken, zoodat ook in Zuid-Chili vrees bestaat voor een ernstige uitbarsting. New-York, 12 April (V.D.) Volgens de laatste berichten uit het catastrofcgebied van Zuid-Amcrika, zouden minstens acht vulcancn in werking zijn cn de geweldige aschregen onverminderd aanhouden. Dc lavastroómen der verschillende vulcanen hebben leeds groote gebieden akkerland vernietigd. Ilulptreincn, die uit Mendoza zijn vertrokken, moesten ten gevolge van den aschregen terugkeeren. Honderden mcnschen zijn ernstig ziek geworden ton gevolge van dc inademing van zwavclgas- sen. Duizenden mcnschen vluchten. Dc gc- heele bevolking is in paniekstemming. Uit Santiago dc Chili wordt gemeld, dat als gevolg van de ontzaglijke vulcaanuitbar- stingen in Zuid-Amerika boven Argentinië en Chili een ononderbroken aschregen is gevallen. Hot meeste hebben de stad en het district Malarguc in dc provincie Mendoza te lijden gehad. Do aarde is daar over ge heclc gebieden gescheurd. De aardschokken hebben ook onder dc stad chcuringcn ver oorzaakt, zoodat ernstig gevaar bestaat voor de huizen. De bewoners moeten dc stad verlaten. De regccring heeft toegezegd, dat troepen zullen worden gezonden om hulp tc bieden, terwijl iedere verder ge- wenschte steun zal worden verleend. Een dichte aschlaag bedekt dc Pampas cn de steden. In den beginne sloegen de bewo ners van Buenos Aires dc neervallende asch met nieuwsgierigheid gade. Langzamer hand werd de regen even '£l zoo dicht, dat de bewoners beangst werden. Bijna den gclicelcn dag hcerscht zoo goed als volle dige duisternis. Ook de schepen zijn met een fijne aschlaag bedekt. Volgens de ra ming zijn reeds 3000 ton asch op Buenos Aires neergekomen. Naar op navrage te Santiago de Chili werd vernomen, heeft de Zondag plaats ge had hebbende uitbarsting van den vulcaan Quizapu in Chili geen schade aangericht. Een lichte aschregen bedekt het gebied tus- achen Talca cn Santiago. Naar uit Buenos Aires wordt bericht, is de provincie Mendoza door dc uitbarstingen in Argentinië hel ernstigst getroffen. Daar alleen reeds hebben 80.000 personen hun huizen verlaten. De aschlaag, welke dc ge- heelc streek bedekt, heeft een hoogte van 35 c.M. Dc angststemming wordt verhoogd door de dichte zwavelwolken, aardschcuren en giftige gassen. De lavastroom heeft dc op ongeveer 100 K.M. van den vulcaan ge legen stad Son Rafael bereikt. Het is het centrum der stad gelegen hotel „El Com- mercio" is door brand verwoest. Dc dorpen in de Andas zijn geïsoleerd. Koeriers mel den dat honderden personen ernstig ver giftigd zijn en dat gevreesd wordt, dat zij door verstikking om het leven zullen ko men. Sterke gaswolken verhinderen dc red dingswerkzaamheden. De hulpcolonnes kunnen slechts met moeite vooruitkomen. De zon gaat schuil achter een dichten ne vel. De horizon is rood gekleurd. De seis mologen voorspellen eenstemmig een. ver nietigende aardbeving. 10.000 personen in doodsgevaar? In dc door de vreeslijke vulcaanramp het ernstigste getroffen stad Malarguc (pro\in- cie Mendoza) bevinden zich, naar uit dit gebied wordt gemeld, ongeveer 10.000 per sonen ten gevolge van gasvergiftiging in levensgevaar. Tot nu toe ondernomen red dingspogingen zijn mislukt. De vulcanische uitbarstingen plotseling opgehouden. Buenos Aire s, 12 April (V.D.) Dc vul canische uitbarstingen in Zuid-Amerika zijn plotseling opgehouden. De seismologen vreezen evenwel, dat juist als gevolg van deze plotselinge rust de werking in lievig heid zal terugkeeren. Het stadsverkeer te Buenos Aires ligt volkomen stil. Dc artsen vreezen, dat epidemische ziekten zullen uitbreken.- Door de krachtige zwaveldam pen en den dichten rook werden de naar het aardbevingsgebied gezonden verken ningsvliegtuigen gedwongen terug te kee ren. Varkensmarkt 5 Tel. 1303 Wij bevredigen U in ieder opzicht. ARNH.STRAAT. Importeurs van: Bechstein, Blüthner, Grotrian Stelnweg Parijsche bandiet gearresteerd Parijs, 12 April. (V.D.) Een bandiet heeft heden te Parijs getracht twee Amster- damsche kooplieden, de hoeren L. Moscou en S. Vos, tc overvallen en van hun geld te bcroovcn. De aanvaller is door de politic gearres teerd. Nader wordt gemeld, dat onlangs een zekere Fischer, iemand van Duitsche of Poolsche nationaliteit, dc kooplieden to Am sterdam hoeft bezocht en b;j die gelegen heid een groote partij zijde heeft aangebo den. Dezer dagen heeft hij de hoeren telegra fisch naar Parijs ontboden, aangezien dc zijde voor verzending gereed was. De koop lieden gaven gevolg aan de aanbieding en hebben zich gistermiddag naar Parijs be geven, waar Fischer, die voorgaf expedi teur te zijn en als tusschonpersoon voor een zijdefabrikant op tc treden hen in hun hotel opzocht en monsters van do partij zijde overhandigde. Dc zijde zou 300.006 francs moeten opbrengen welk bedrag di reet zou moeten worden betaald. Uit Am sterdam werden, omdat de heeren niet ge noeg geld bij zich hadden, dc ontbrekende 125.000 francs telegrafisch overgemaakt. Fischer heeft dc beide Amsterdammers meegelokt naar een garage, waar dc goede ren opgeslagen zouden zijn. Hier liecft hij' met een ploci tendooder den heer Moscou een slag in liet gezicht toegebracht, welke een kleine wonde boven het oog heeft ver oorzaakt. Dc heer Vos bemerkende, wat ge beurde, zag kans den bandiet in den nek te grijpen cn tc overmeesteren, waarna de bandiet aait de politie kon worden overge geven. Fischer is in arrest gesteld. Wij vernemen dat de beide Amsterdam mers mede gelokt weijden naar do Ru Michel Lecomtc. w elke in dc Joodsche buurt is gelegen. Michel Kostebaum heeft Mos cou hier met een gummistok een hevigen slag op het hoofd toegebracht, terwijl dc heer Vos eveneens klappen, doch minder ernstige, heeft opgcloopcn. Op hun hulpge loep schoten omwonenden en politic-agen ten toe. Kostebaum is in arrest gesteld. (Aangezien voor dc politic is komen vast te staan, dat de overval gepleegd is don, Kostebaum, zou hier uit blijken, dat dc man zich ten opzichte van de Amsterdam mers van een valschcn naam heeft bc diend). Tardieu gaat ook met Ruslands voorstellen niet accoord Genève, 12 April (V.D.) Nadat Litwi- noff in een uitvoerige rede de Sovjet-voor stellen had toegelicht, voerde Tardieu hot woord, die verklaarde, dat men zich op het oogenblik, niet ertoe mag beperken den oorlog te reglemcntceren, doch dat men zich bij het nemen van verdere maatrege len dient te houden aan het Volkenbonds pact. Beperking der bewapening moet gel den voor elke categorie van bewapening cn raag zich niet beperken tot enkele gebie den. Dc Fransche delegatie stemt volkomen in met het denkbeeld van humaniseering van den oorlog doch daarbij mag men het organiseeren van den vrede niet venvaar- loozcn. De mogelijkheid van oorlog moet verminderd worden door het scheppen van dc dreiging van een gemeenschappelijke actie der Volkcnbondslcden. Op deze w ijze moet een aanval onmogelijk gemaakt wor den. Om dit te bereiken zijn de Fransche voorstellen de beste. Tardieu besloot zijn rede met de verklaring, dat men door op den bodem van het Volkenbondspact te blij ven, de beste duurzame grondslagen zou vinden waarop datgene kan worden ge bouwd, waaraan de wereld behoefte heeft De Conferentie werd hierna verdaagd tot morgen. Hedenmiddag bespreekt dc Vol kenbondsraad den financieelcn toestand van midden-Europa en de Balkunlandcn. LUCHTTAXI'S BOVEN HET COMOMEER. Rome, 12 April. (V.D.) In Como op het Campo Garibaldi zullen dit jaar drie wa tervliegtuigen ter beschikking staan, om toeristen naar iedere gewenschte plaats aan het Comomecr te brengen. De dienst strekt zich tevens uit tot alle communicatic\luch ten met plaatsen buiten de merenzöno cn met. de watervlieghavcn van Milaan. De vliegtuigen zullen slechts hij gunstige weersgesteldheid opstijgen tot 30 October.. BUITENLAND. Vulcanische uitbarstingen cn aardschok ken in Zuid-Amerika. (Eerste Blad, pag. 1.) Nederlandschc kooplieden in Parijs aan gevallen. (Eerste blad, pag 1). Dc ontwapeningsconferentie. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Dc malversaties bij den pensioenraad op nieuw in behandeling voor dc Ilaogsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. 3 Werkloozonrelletjes te Delft (Tweede Blad, pag. 1.) Twee kinderen op een onbewnaktcn over weg doodgereden. (Twcodc blad, pag. 1). Tegen den dader van den bankoverval te Rotterdam is 9 jaar geëisclit. (Tweede Blad, pag. y.) STADSNIEUWS. Herdenking van het 20-jarig bestaan van het Sanatoriumfonds Ons Belang. (Eerste Blad, pag. 3 Krijgen wij een overdekte zweminrichting.' (Eerste Blad, pag. 3"'. Hoogste bar.-stand: 776.7 tc Brest. Laagste bar.-stand: 711.9 te Rcijkja\ik. Verwachting: Zwakke tot matige W. tot Z.W. wind, meest zwaar bewolkt of betrokken, later kans op regen, lichte nacht vorst in den voornacht, overdag waarschijn lijk zachter. Het depressiègebied over Scandinavië trok verder N.-O.-vvaarts af en vulde daar bij op. Dc depressie bij IJsland nam in om vang en beteekenis toe. Tusschcn de beide lage drukgebicdcn bevindt zich een rug van hoogc luchtdruk, die echter door de snelle barometcrdaliiigen vooral in het Noorden sterk in beteekenis afneemt. De IJslaiid- sche depressie brengt in liet W. van de Britschc eilanden reeds weer rogen. Ook daar daalt de barometer weer flink, zoodat voor het weer van de volgende dagen ook voor onze omgeving op deze depressie- invloed gerekend moet worden. Na ecu korte opklaring, die ten onzent waarschijn lijk in den voornacht lichte nachtvorst zal brengen, zal dan morgen in den loop van den dag dc bewolking weer toenemen met tegen den middag kans op regen. Op IJs land, dc Britschc eilanden, in N.-Seandi- naviü cn ons land steeg de temperatuur. In het verdere doel van West-Europa daal de zij. De regenval was wederom zeer uit gebreid. l)e groote hoeveelheden werden in N.W.-Duitschland afgetapt. In ons land had Maastricht de grootste hoeveelheid, n.l. I m.M. Te dcBilt is nu reeds in April67 m.M. regen gevallen, terwijl dc normale hoeveel heid voor dc geheelc maand 44 m.M. be draagt. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Koopt toch geen BUIKBANDEN aan de deur! Wij leveren U dezelf de 30 goedkooper en bieden U meer comfort. Op 19 April 1932 zal het een halve eenv rijn geleden, dat Charles Darwin, de be kende Fncelsche Natuuronderzoeker, op 73-jaricen leeftijd stierf. Op Darwin's wer ken „De oorsprong der soorten" en „Ge slachtelijke teeltkeus" is de geheele moder ne afstammingsleer opgebouwd a

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1