DE EEMLANDEü DE NOODTOESTAND DER DONAULANDEN JOH. DEHEER Donderdag 14 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 244 JAPAN VERDEDIGT ZIJN STANDPUNT LINDBERGH BEDROGEN EEN UITEENZETTING VAN VON BUL0W Alle staten dienen bij te springen BOTSINGEN IN HET MIJN- GEBIED VAN BRUEX Heftige stakingsonlusten Belao 7 uur 25 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio AANSLAG OP TREIN MET JAPANSCHE TROEPEN ABONNEMENTSPRIJS P* 3 oaandtn voor Amersfoort 2.IO. per maand I 0.75, per week (mei gratis vertekering legen ongclukkenl f 0.171/,. Blr.nenland franco per post per 3 maanden f3— Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 515 DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN «-« 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer regel mCer f0.25. Liefdadlghclds-advertentlëo voorde helft ven den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra f 0.05 Scherpe maatregelen tegen de nazi's in Duitschland. Hun militaire organisaties verboden. Hinde lib urg, de Duitsclie rijkspresident, die bij de jongste verkiezingen als (belang rijksten en te duchten candidaat Hitier, den leider der nationaal-socialistcn, tegen over zich zag geplaatst,- heeft gisteravond zijn handtcekening gezet onder een nood verordening, waardoor dc krachtigste op positiepartij in Duitschland, de rcchls-ra- dicale partij der Ilitlcriancn, zwaar wordt getroffen. De voornaamste strekking der noodverordening toch is. dat op grond van art. iS der rijksconstitutie dc nationaal- socialistischc Sturmabteilungcn (S.A.) cn dc Schutzstaffclcn (S.S.J, evenals andere organisaties der nazi's, die een militair ka rakter dragen, voor geheel Duitschland ontbonden worden verklaard. Dc partij zelf is niet door het verbod getroffen, maar het bcteckcnt reeds een aanzienlijke verzwakking der partij, nu Hitler's parti culiere leger zich in geheel Duitschland Voortaan van alle activiteit moet onthou den. De noodverordening was de consequen tie van een Woensdag door het rijkskabi- nct genomen besluit, waarin de noodzaak van do ontbinding van het rechts-radicalc leger werd bepleit cn naar de Berlijnsche berichten weten mede te declcn is het ver bod vooral uitgevaardigd op aandrang van Groener, die behalve minister van binnen- landsche zaken minister van defensie is. liet schijnt zelfs, dat Groener hierbij de portcfcuillckw estic heeft gesteld. Aan den anderen kant zal het besluit ook in be langrijke mate zijn beïnvloed door dc soci aal-democraten, die bij den jongstcn stem busstrijd. door op Hindenburg te stemmen, er in nic-t onbelangrijke mate toe hebben bijgedragen, dat Hindenburg dc zege be haalde. liet verbod der nationaal-socialis- tische strijdorganisaties kan dan ook meer of minder worden beschouwd als een bc- looning der sociaal-democraten en der vak-» vereenigingen, hoewel aan den anderen kant tevens dient te worden getuigd, dat ook de andere partijen, die zich op den grondslag der republiek plaatsen, maat regelen "tegen Hitler's leger noodzakelijk achtten. Dai thans openlijk tegen.de nazi's wprdi opgetreden, stemt tot verheuging, daar de militaire bedrijvigheid, die de Ilitlcriancn aan den dag legden, niet alleen in het buitenland een bcvreemdenden indruk maakten, zoodat men meermalen aan de reptiblikcinschc gezindheid van het kabi- net-Brüning twijfelde, maar ook het gezag van den Duitschen staat op ernstige wijze aantastte. Niet zelden heeft men zich dan ook afgevraagd, waarom de autoriteiten zich niet eerder hebben gewapend tegen het ernstige gevaar, dat in liet bestaan van dcr militaire organisaties der natio naal-socialistcn school. Het -woord „ge vaar" is geenszins overdreven, wanneer men in aanmerking neemt, dat bij de jong ste presidentsverkiezingen millioenen hun stem op Hitler hebben uitgebracht en zich verder realiseert, dat Hitler's particuliere leger beschikt over kazernes en arsenalen, motor-, vliegdiensten, enz., enz. De uitvoerige telegrammen hebben er reeds over ingelicht, dat de autoriteiten, wat dc tenuitvoerlegging dcr noodveror dening betreft, er geen gras over hebben laten groeien. Talrijke gebouwen der na zi's zijn reeds gesloten, het Bruine Huis te München is bezet cn vele huiszoekingen hebben plaats gehad, bij welke gelegenhe den heel wat materiaal in beslag is geno men. In de officieele motiveering van het ver bod dcr stormtroepen en verwante mili taire organisaties, wordt er terecht dc na druk op gelegd, dat deze organisaties een bron van voortdurende onrust der vreed zame 'burgerij vormen; zij bcteekenen een staal in den staat, zijn eenzijdig en partij dig georiënteerd, waardoor het gevaar voor botsingen cn zelfs een bloedigen bur geroorlog zeer groot wordt en tasten de autoriteit van den staat aan, terwijl tevens de eerbied voor dc constitutioneele instel lingen erdoor in het gedrang raakt. In de motiveering wordt er tevens op ge wezen, dat de leiders der nazi's wel-is-waar legalitcitsverklaringcn hebben afgelegd, maar dat dc Duitschc regeering liet be staan der militaire organisaties der nazi's desniettegenstaande geenszins kan ge- doogen, omdat iedere particuliere machts organisatie op grooto schaal uit den aard der zaak reeds geen wettelijke instelling is. Bovendien mag ook niet worden ver geten, dat steeds het gevaar aanwezig is, dat de organisatie, zooals deze bij dc II it Ier troepen is vast tc stellen, dc partij zelf dwingt op een kwaden dag over te gaan tot daden, die tegen de wetten in- diuischen. Het behoeft geen betoog, dat alle repu blikeinen van harte instemmen rnet Hin dcnburg's noodverordening, doch evenmin is het noodig uiteen te zetten, dat de Ilit- leriancn zelf ten hevigste verstoord zijn over de maatregelen, die de ontplooiing van hun actie belemmeren. Vele natio naal-socialistcn stellen de verordening dan ook voor als een dwaze onbillijkheid, daar zij h.i. niet ten goede komt aan de handhaving van orde en veiligheid en bo vendien buitengewoon onrechtvaardig is. daar de militaire organisaties van het ijze ren front buiten het. verbod vallen. Volg- gens Klaggcs, den Brunswijkschcn minis ter van binnenlandsche zaken, die zelf tot Hitler's partij behoort en geen medewer king wcnscht te verleencn, wat de tenuit voerlegging der noodverordening betreft, zijn de politieke buitensporigheden, die nu al jaren lang in Duitschland plaats vin den, niet het uitvloeisel van het bestaan der nationaal-socialistischc organisaties, maar liet gevolg van den ellendigen toe stand, waarin zich het Duitschc volk be vindt en die volgens hem nog wordt ver ergerd door dc politiek, die dc Duitschc rijksregeeringen sinds 1918 voeren. Klaggcs vreest zelfs; dat dc vertwijfeling, die zich van het Duitsche volk heeft mees ter gemaakt, zich thans veel onbchcersch- ter zal gaan uiten, nu het uitgevaardigde verbod de straffe organisatie der nationale oppositie heeft aangetast. liet is echter tc hopen, dat Brüning en zijn medeministers de spitsvondige dialec tiek van Klaggcs cn diens geestverwanten volkomen zullen negeeren en door zullen aan met dc zuivering der politieke zeden De vervulling van dezo taak is uiterst moeilijk cn vooral daarom zal het van het uiterste belang zijn. dat de grootc mogend heden bij de bespreking der geweldige in ternationale vraagstukken bijdragen tot oplossingen, die Duitschland eindelijk eens oulaas brengen voor geruimen tijd. liet bereidt de mogendheden voor op verdere actie in Aland- sjoerije G e n v c, 12 April. (IT. N.) Dc Japan- sche delegatie heeft aan dc leden van den Volkenbondsraad een uitvoerig gedocumen teerd memorandum toegezonden over den toestand in Mandsjocrije, waarin wordt gc zegd, dat ook in de toskomst opnieuw ge vaar voor het leven cn eigendom van Ja- pansche onderdanen tc duchten is. In deze gevallen zou een ac'iie van de Japau- sche strijdkrachten onvermijdelijk zijn. De Japanschc troepen van leger en vloot on dersteunen dc nieuwe Mandsjocrijsche re geering op vriendschappelijke wijze in haar streven om tot meer normale toestanden te komen. Ten slotte maakt de Japansche re geering bezwaar tegen het feit, dat de na tionale Chineesche rcgccring aan de organi satie en daadwerkelijke leiding dcr ont stane agitatie in China heeft dcelg?nomen Daarin moet een uitgesproken vijandige houding worden gezien. Geen contact meer met de ontvoerders fS e w-Y o k, 13 April. (V.D.) Kolonel Breckenridge, de adviseur van kolonel Lindbergh, heeft een bezoek gebracht aan dr. J. Condon, die als bemiddelaar is opge treden tusschcn Lindbergh en dc ontvoer ders. Gemeld wordt, dat Condon het con tact met de ontvoerders heeft verloren, na dat hij de 50.000 dollar had betaald. SNELTREIN IN MEXICO ONTSPOORD. Aanslag van roovers? Londen, 12 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Mexico is in de republiek Mexico een sneltrein ontspoord. De locomo ticf sloeg om, terwijl twee wagens in brand geraakten. Verscheidene personen werden min of meer ernstig gewond. Men vermoedt met een aanslag van roovers te doen te hebben. DE AANSLAG OP DR. LUTHER. Berlijn, 12 April. (H. X.) Tegen de beide daders van den aanslag op den rijks bankpresident dr. Luther is vandaag dooi den rechter van instructie een bevel tot ge vangenhouding uitgevaardigd. HET EFFECTIEF DER BRITSCHE TROEPEN. Londen, 12 April (V.D.). Heden werd in liet Lagerhuis medegedeeld, dat het le ger van het Vereenigd Koninkrijk bestaat uit 7506 officieren en 99.831 minderen. Het landleger bestaat uil 6799 officieren cn 124.330 minderen. OPENING DER JAARBEURS TE MILAAN. Rome, 12 April (V.D.). Tc Milaan is heden de dertiende internationale jaarbeurs gc opend. In een redevoering zcide Mussolini o./i.: Laten in afwachting van een ophelde ring van den internationalen politiekcn he mel de economische krachten in Italic cn in dc overige bevriende landen, die hier zijn vertegenwoordigd, zich de leuze voorhou den: Voorwaarts. Een regiem vereischf, dat hun economisch en financieel bestaan waarborgt lu dc buitengewone zitting van den Vol kenbondsraad. gisteren belegd ter behan deling van de Donaukwcsties, bracht de Xoorsche minister van buitenlandsche za ken, Braadland, rapport uit, waarbij hij wees op de conclusies in het rapport dcr financicclo commissie van den Volkenbond. De rapporteur onderstreepte het feit van de buitengewone verscherping dcr econo mische wereldcrisis, waarbij hij er den na druk op lcg-Jc, dat dc vier Donaulandcn Oostenrijk, Hongarije, Griekenland cn Bul garije thans niet meer in staat zijn hun buitenlandsche verplichtingen na te ko men. De Xoorsche minister wees voorts op de grooto financieele lasten, welke de be wapening in de meeste landen met zich brengt en wees op de voorstellen van dc financieele commissie om Oostenrijk on verwijld een internationale lccning van 100 milliocn schilling cn Griekenland een lee ning van 10 millioen te verstrekken on der internationale garantie en contrdlc van den Volkenbond. Dc Franschc premier bracht vervolgens een kort rapport uit, waarin hij wees op den buitongewoncn noodtoestand der Do naulandcn cn de noodzakelijkheid eencr internationale leening en nauwere econo mische betrekkingen tusschen de Donau- statcn. De Fransche regeering heeft op in stigatic der Britsche regeering voorstellen ingediend, welke tó Londen door tic vier mogendheden zijn bestudeerd. Er -was be sloten allereerst door dc financieele ex perts der vier regecringcn voorstellen te doen uitwerken voor een definitieve op lossing en een gemeenschappelijk optreden van alle belanghebbende mogendheden te overwegen. De vier regeeringen verzoeken derhalve den Volkenbondsraad de mede werking van dc financieele commissie cn van de organen van don Volkenbond bij de werkzaamheden der regeeringsdeskundigen te verieencn. Staatssecretaris von Bülow legde daar na een verklaring af, waarin hij in grootc lijnen het standpunt der Duitsche regec- ring ten opzichte der Londensche onder handelingen uiteenzette. Bij de besprekin gen 1e Londen is algemeen naar voren ge komen, dat dn noodzakelijke financieele hulpmaatregelen voor de noodlijdende lan den in het Donaugcbied niet het eigenlijke doel der actie vormen, doch dat voor deze landen een economische basis moet wor den geschapen, waardoor hot hun mogelijk wordt in de toekomst op eigen krachten te bestaan. Bij deze erkenning zijn de aan de conferentie van Londen deel genomen heb bende landen het er over eens geworden, dat voor de noodlijdende landen in het Do naugcbied een economisch regiem moet worden geschapen, dai hun economisch cn daarmede, tegelijkertijd hun financieel be staan op den langen duur waarborgt. Men is het to Londen niet eens geworden over dc methoden. Dc Duitsche regccring is be reid mede te werken aan het tot stand ko men van een positieve oplossing. De financieele commissie van den Vol kenbond wijst op de noodzakelijkheid eener directe actie. De financieele commissie her innert er aan, dat zij reeds in September 1931 een directe actie heeft geëischt. De zelfde eisch werd gesteld door de Bazel- schc commissie van deskundigen cn de bizonderc commissie van advies inzake het plan-Young. Helaas is de conferentie van Lausanne uitgesteld tot Juni. De finan cieele commissie constateert, dat do hui dige financieele moeilijkheden der Donau- landen niet gelegen zijn in hun begroo tiugcn, doch in den toestand van het inter nationale betalingsverkeer en de prijzen op de wcrldmarktcn. Dit maakt het duidelijk, dat bet niet-in de macht van Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Griekenland of an dere landen ligt door eigen maatregelen afdoende hulp le verschaffen, doch dat alle landen moeien helpen, met name de crediteurstaien. De ontwikkeling van dc handelsbalan sen der Europecsche landen gedurende ae laatste jaren bevestigt deze op\atiing. Bij dc onderbreking van het normale interna tionale kapitaalverkeer hebben de handels balansen van belangrijke landen een vol ledige wijfciging ondergaan. Crediteursta- ten, die vroeger actief waren, zijn thans passief geworden cn debitcurstaten, die vroeger passief waren, zijn actief gewor den. Met een politiek van invoerverboden en contingcntecring wordt het den debi- tourstaten onmogelijk gemaakt hun ver plichtingen na te kornen. Juist thans, nu de ontwapeningsconferentie haar werk zaamheden heeft hervat, is de verwijzing van de financieele commissie van bizonderc betcekcnis, dat uit budgetairc overwegin gen de uitgaven voor dc bewapeningen verlaagd moeten worden. Dc financieele commissie is getroffen door dc hoogte der uitgaven voor militaire doeleinden cn wendt zich met een direct beroep tot de ontwapeningsconferentie. Staatssecretaris von Bülow verklaarde zich ten slotte accoord met dc voorstellen betreffende samenwerking tusschcn te Londen opdracht ontvangen hebbende des kundigen dcr vier regecringcn met dc fi nancieele commissie cn do organen van den Volkenbond en sprak dc hoop uit. dat deze samonwerking op korten termijn tot positieve oplossingen moge voeren. De financieele commissie en dc technische or ganen van den Volkenbond kregen op dracht zich ter beschikking tc stellen van de deskundigen dcr vier regecringcn. De voorstellen der deskundigen zullen ter Mei- confcrcntic in behandeling komen. Aan het einde dcr zitting legde Tardieu een verklaring af betreffende dc verdere formeelc behandeling dcr üonauplannen, volgens welke de betrokken regeeringen verder volkomen vrijheid van handelen be houden tot do beslissende onderhandelin gen dcr conferentie van Lausanne, waarbij alle kwesties definitief zullen worden be handeld. Bij een aanval van arbeiders op militairen vallen drie dooden en talrijke gewonden B r u e x, 13 April (V.D.) Een gedeelte dor stakende mijnwerkers in het mijngehied van Bruex heeft Woensdag getracht in het geheclc gebied een algemeenc staking door te drijven. Voor vclo -fabrieken verzamel den zich groepen stakers, dio do werkw illi gen wilden bewegen den arbeid neer te leg gen. In vele gevallen is dat gelukt. Te Oberleutcnsdorf is liet tot botsingen gekomen tusschcn een duizendkoppige me nigte en gendarmerie. Militairen werden gerequirccrd. Toen cavalerie aanrukte, werd met stcenen geworpen, terwijl barricaden werden opgericht, zoodat dc bereden troe pen niet konden opdringen. Een soldaat werd door een steenworp ernstig, drie po litieagenten licht gewond. Toon dc gendar merie met gevelde bajonet dc barricaden bestormde, werden deze ontruimd. Den gc- heelen middag door kwamen nog groepen stakers uit de omgeving tc Bruex aan. Men vreest dat nog meerdere botsingen zullen plaats hebben. Drie dooden. Talrijke gewonden. Bij hun pogingen door tc dringen tot de door militairen afgezette stadsdcclen van Bruex', hebben de mijnwerkers de gendarmerie en militaire aideclingcn aan gevallen. Op ecnige plaatsen moesten dc militairen van dc vuurwapenen gebruik maken. In de Komotaucrstrasse werd een salvo afgegeven, waarbij drie personen wer den gedood cn li gewond. In dc stad Ko- motau is liet eveneens tot botsingen geko men tusschen gendarmerie en 6lakcrs. Hier werden acht arbeiders gewond. KASTEEL IN WURTTEMBERG AFGEBRAND. Stuttgart, 13 April. (II. X.) Van nacht is brand uitgebroken in een oud slot m het Oosten van Wurttemberg. Het slot, dat uit dc zestiende eeuw stamt, is geheel afgebrand. Het was een van de mooiste oude bouwwerken van Wurttemberg. EEN NIEUW HEMELLICHAAM. Dc astronoom Delportc heeft op de Ber lijnsche sterrenwacht te Ukkel een hemel lichaam ontdekt, dat zich met buitenge woon grootc snelheid uit het sterrebceld van dc Maagd naar dat van den Leeuw- spoedt. Het vertoonde binnen drie dagen een vermindering van zijn helderheid met 3.5 grootte-klasse. Het moot derhalve onge woon dicht bij dc aarde geweest zijn. Men kan nog niet uitmaken, of het een komeet dan wel een planeet is. De Konigstulil- sterrewacht te Heidelberg hooft liet lichaam en zijn buitengewone snelheid oók waar genomen. MILLIOENENTEKORT DER STAD BERLIJN. Berlijn. 13 April. (V.D.) Uit het finan cieele verslag van dc stad Berlijn blijkt liet tekort op de begrooting per 31 Maart ruim 9S?4 millioen mark te hebben bedragen. Dit tekort wordt in hoofdzaak veroorzaakt door dc daling van de belastingopbrengst cn van de ontvangen gelden van het rijk cn \an Pruisen, alsmede door de per 31 Maart tot bijna het dubbele van het vorig jaar geste gen crisisuitgaven voor de w erklouzen. BUITENLAND. De noodtoestand der Donaulandcn. (Eerste Blad, pag. 1) Dc aardbevingen cn vulkaanuitbarstingen in Zuid-Amorika. (Derde Blad, pag. 1). Dc S.S. en S.A.-organisaties in Duitsch land verboden. (Derde Blad, pag. 1). Bloedige mijnwerkersbotsingen in Bruex. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Staking in het vervenersbedrijf. (Tweede blad, pag. 2). Geval van brandstichting te Uithoorn. (Tweede Blad, pag. 2). Verkorte balans van Scheurleer en Zoe nen. (Derde blad, pag. 2). Memorie van Antwoord inzake het wets ontwerp tot wijziging" dor v uur wapen w.et. (Tweede Blad. pag. 1.) SPORT. De uitzending van wielrenners naai- de Olympische Spelen. (Eerste blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Vergadering van Het Groene Front. (Eerste Blad, pag 2j. Opvoering van dc kinderoperetto „Goud- muiltje." (Eerste I3ted, pag. 3). Lezing van Dr. v. d. Hoeve over tand- verzorging bij kinderen. (Eerste Blad. pag. 2). Medegedeeld door het KïN.M.I. te Dc Bilt: Hoogste barometerstand 772.0 te La Co rn nha. Laagste barometerstand 715.2 te Vcst- mnnoer. Verwachting: Matige tot krachtige Z.W. tot W. of X.W. wind, zwaar bewolkt lot. betrokken, met tijdelijk opklaring, nu én don regen, veel zachter des nachts, over dag waarschijnlijk iets kouder. De gister genoemde depressie bij IJsland heeft zich in het afgeloopen etmaal vooral over de Britsche eilanden uitgebreid en strekt zich thans in een langgerekte vorm van IJsland tot Zuid-l'rankrijk uit. In onze omgeving daalt dc barometer verder. Op IJsland stijgt hij weer. De depressie werd gevolgd door een uitgebreide rug van Imo gen druk. In Engeland en aan de Fransche kust waait het plaatselijk krachtig uit Z. door Z.W. naar X.W. Dc depressies in liet. Oosten vulden verder op. liet hoogc druk- gebicd over Frankrijk verdween bijna ge heel. Dc ochtendtcmpcratuur daalde een weinig in onze. omgeving en Scandinavië. Zij steeg op IJsland, in Z. Engeland. X. Frankrijk en Midden Duitschland. Plaat selijk was de regenval weer te zwaar. Te ülacksod op Ierland werd 21 m.M. afgetapt. Het is tc verwachten dat morgen het weer wederom een buiig karakter zal verlooncn. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Wij vervaardigen LAMPEKAPPEN en brengen een mooie collectie BATIK-ZIJDE, FRANJE, DRAAD- VORMEN, Schemerdoeken. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Een go9de raad, eerst even bij ons komen kijken. Gliarbin, 13 April (V.D.). Tien mijlen ten Oosten van Charbin is in don nacht van Dinsdag op Woensdag een Japansche troepentransporttrein ten gevolge van e«. bomaanslag ontspoord. Er zijn elf dooden, 19 ernstig en 74 licht gewonden. De trein word door de kracht van dc ont ploffing uit dc rails gelicht en stortte van den spoordijk. Men neemt aan, dat de aan slag door communisten is geploegd,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1