FIRMA DUIM BURGER I. J. MOLENAAR ROKKEN BLOUSES MANTELCOSTUMES DAMESMODEZAAK DÉ ËEMLANDÊÜ Zaterdag 18 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemscliepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 246 a STRIJD OM DE MACHT IN PRUISEN Verklaringen van Braun DE VALERA'S STRIJD TEGEN ENGELAND UIT MOOI AriERSrCDRT OPSTANDIGE BEWEGING IN MANDSJOERIJF DE AANHOUDING VAN MEVROUW HANAU VERTROUWT EN SCHEPT VERTROUWEN" L. J. LUYCX ZOOM Belanj e - Weerbericht Licht op 7 uur 29 min. JÖtLDEHEER Piano's, Orgels, Radio Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN S - TELEPH. 1210 ARNHEMSCHE WEG 26 AMEKSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandcQ voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vi« Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 mei inbegrip van ccn bcwnsnummer elke regel meer f0.25 Licfdadmliclds-advcrtcntHin voorde helft van den prijs. - Kleine Advcrtentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke rcycl meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 De Amerikaansche uitvoer en het vraagstuk der ooilogs- schulden. Een opzienbarend voorstel van Al Smith, candi- daat voor het presidentschap. In verklaringen, die de democratische Candida at voor het presidentschap in de Vereen igöê Stalen, Al Smith, over het her stel- en schuldenvraagstuk heeft afgelegd, kwam lui met een origineel voorstel nooi- den dag, teneinde dit probleem op te lossen. Üe Vercenigde Staten dienden volgens hem den debiteurlanden een moratorium voor den tijd van twintig jaar te vcrlcenen. Gedurende dezen tijd zou den staten, die bij Amerika in het krijt staan, ieder jaar een bepaald percentage ongeveer 25 pro cent van het bedrag der aankoopen, die zij in Amerika doen, worden kwijtgeschol den. Om een voorbeeld te noemen: de oor- logsschulden van een land, dal vooi 100 mil- lioen dollar koren, katoen of afgewerkte fabrikaten in de Vereenigde- Staten zou koopen, zouden met 25 millioen dollar ver minderd worden. AL SMITH. Dit voorstel is vooral hierom van groot belang, omdat liet geschikt is ora in de demo cratische partij zelf den bodem voor con cessies voor te bereiden. hitusschen dient er rekening mcc tc wor den gehouden, dat dc kans, dat Al Smith benoemd zal worden, gering is. Zijn eisch heeft dan ook wel in do eerste plaats ten doel tegenover Roosevelt een troef uit tc spelen en te trachten liet vrecmdra6«ige ele ment der kiezers, dat vooral in liet Oosten bizonder sterk is, voor zich to winnen. Tege lijkertijd zal zijn mededinger daardoor ge noodzaakt worden zich eveneens uit te laten met betrekking tot het revisievraagstuk. Al Smith heeft dus als eerste den moed gvonden zich uit te spreken over een feit, waarvan de juistheid door dc meest ver lichte Amerikanen wel-is-waar wordt in gezien, maar dat zij niet openlijk durven toegeven, namelijk dat dc oorlogsschulden oninbaar zijn en dat Amerika, wanneer het zich hierbij neerlegt, lenminsle voordeelen moet trachten te behalen voor zijn export. Met deze verstandige gedachte kan het kiezerscorps zich nu in alle kalmte bezig houden en langzaamaan zal men liet mis schien kunnen winnen voor een compromis, dat gebaseerd is op ccn werkelijkheidspoli tiek. Naar een New-Yorksch correspondent van de Frankfurter Zeitung seint, had het vcr- lassende voorstel van Al Smith zoowel bij de aanhangers van Roosevelt als hij dc republikeinen dc uitwerking als van een bom en heeft het lien in groote verlegenheid gebracht. In congreskringen weigert men daarom in het algemeen ten opzichte van het voor stel positie te kiezen. In regeringskringen sluit het plan natuurlijk op kritiek en voor loopig ook bij alien, die voorstanders zijn van een Amerikaansch isolement. Met be langstelling dient men in elk geval af tc wachten hoe dc kiezers, die hij den graan- uitvoer en den katoenexport zijn geïnteres seerd, zullen reageeren op liet lokaas, dat Smith hun voorgeworpen liccft. Daar dc verkiezingskanscn der democra ten den laatsten tijd voortdurend beter zijn geworden en dc tc Washington bijeenge komen democratische leiders in bijna alle staten succes hopen tc bereiken, terwijl aan den anderen kant dc economische politiek van Hoover voortdurend zich voor pijnlijke hindernissen ziet geplaatst, zal het offensief van Smith ongetwijfeld in uitgebreide krin gen weerklank vinden. „Hef particuliere leger van Hit Ier kon niet langer worden geduld" B c r 1 ij lil i A p r i 1. (V. I).) De verkie zingsstrijd voor de op 21 April a.s. plaats vindende verkiezingen voor den Pruisischen landdag is in vollen gang. Tijdens een de monstratie van het ijzeren front voerde heden minister-president Braun het woord. Hierbij sprak hij ook over dc ontbinding der Hitleriaanschc stormtroepen. Hij zcide c. a.: De verordening van den rijkspresident toont, dat rijk en landen het in zoo verre eens zijn geworden, dat liet particuliere leger van Hitier niet langer geduld kan worden. Deze maatregel van de rijksregee- ring is in de rechtschc pers min of meer krachtig aangevallen De vergelijking van een instelling, die zich ten doel gesteld heeft den staat met geweld omver te wer pen, mot ccn instelling, die opgericht is met liet doel den staat te verdedigen, toont een volkomen miskenning van den toestand. Ook de vergelijking met de socialistenwet is volkomen onjuist. Want het gaat niet om liet verbod van een partij. De thans ver boden organisaties van de nat.-soc. konden niet beschouwd worden als wettige licha men. Het verbod is niet alleen door Pruisen, maar ook door Beieren en andere landen ge- cischt. In Maagdenburg \ocrde tijdens een ver gadering van dc Staatspartij dc Pruisische minister van handel Schreibcr liet- woord. Hij verdedigde de noodvcrordeningspolitiek van de rijksregeering. Voor de Wurtembergsclie landdagvei kie zingen werd het woord gevoerd door den partijleider van dc Duitsche volkspartij, Dingeldey, in Stuttgart. Na een overzicht van de verkiezingscampagne voor de rijks presidentsverkiezingen, onderwierp spreker de partijpolitieke activiteit van Hitler en van Hugcnberg aan een scherpe critick. L o n d e li, 1 5 A p r i 1. (IT. N.) Het wets voorstel tot afschaffing van den eed van trouw aan den koning zal de volgende weck bij het Iersche parlement worden ingediend. Men verwacht, dat dc Cosgrave-partij bij dc behandeling in tweede lezing het voorstel zal indienen, om dc wet zoolang uit te stel len, totdat beide regeeringen dc gevolgen van dc wet voor het Icrsch-Engelsche ver drag zullen hebben bestudeerd. Echter is het mogelijk, dat de republikeinen met den steun der arbeiderspartij, welke thans ver zekerd schijnt, het wetsvoorstel toch aanne men, zoodat dit in Mei door den Senaat in behandeling zal worden genomen. De Senaat zal het wetsvoorstel vermoedelijk verwer pen, aangezien dc meeste leden van den Senaat tol de Cosgrave-partij behooren. In dat geval zal een uitstel van IS maanden noodig worden, tenzij liet parlement wordt ontbonden. De Valera schijnt voornemens, het op een ontbinding te laten aankomen. Londen, 14 April. (II.N.) Volgens dc Engclsche bladen zal het wetsvoorstel tot afschaffing van den eed van trouw aan den Engclschcn koning tegen het midden van dc volgende week bij het Iersche par lement worden ingediend. Het is mogelijk, dat in verband met de kwestie van dc af schaffing van den eed nieuwe verkiezingen in Ierland zullen worden uitgeschreven. LIEFDESTRAGEDIE TE ERFURT. Erfurt, 15 April. (V. D.) Hedenmorgen werd te Erfurt een 2-i-jarige jongeman, mede-eigenaar van een groot confectiema gazijn te Erfurt, voor zijn huis dood op straat gevonden. Hij had zicli uit dc derde verdieping van het huis geworpen. In zijn woning vond men een 24-jarig meisje, dat door een schot door het hoofd gedood was Uit een brief bleek, dat dc beide jongelui hadden besloten samen den dood in te gaan, doch de sporen in het vertrek wezen erop, dat het meisje niet zonder verzei was doodgeschoten. Waarschijnlijk was zij op het laatste oogenblik voor de daad te ruggeschrikt. ROEKEN. Zoo heel vaak zien we ze hier niet, maar toch kan men ze, a's men de kanten uitgaat naar den Liniedijk en Stoutenburg op de bouw- en weilanden aan het werk zien, zoe keed naar engerlingen, cmellcn en ritnaaldcn, waarbij ze ook niet altijd het ontkiemende graan sparen. Aan dc cene zijde dus nuttig aan dc andere schadelijk. Vaak worden ze voor zwarte kraaien versleten, waarop ze, als ze nog jong zijn, ook verbazend veel ge lijken, maar waarvan ze els ze ouder zijn te onderscheiden zijn door de kale plek aan den snavelwortel, die dan onbevederd is, wit achtig en ruw, als met wratjes bedekt. Het schijnt dat de veertjes, welke daar oorspron kelijk zijn. door hel wroeten in den aardbo dem loslaten. De vogels nestelen graag in de uiterste takken van liooge boomen van parken, bui tenplaatsen, begraafplaatsen, etc., waar ze soms uitgebreide kolonies stichten. Een der bekendste is die van Gorsel, waar men wel eens 2400 nesten heeft geteld. Volgens een in 1924 door den Plantenziektcnkundigen dienst in Wageningcn onder leiding van den heer G. Wolda gehouden tellingen waren er toen in ons land ongeveer 30000 broedende paren. (Wie weet in onze buurt een kolonie?) Reeds in Januari zijn ze vroeg in den morgen bij hun nesten te vinden, doch de eigenlijke broedtijd is pas einde Maart, begin April. Dan leggen ze in elk nest van drie tot vijf, een enkele maal zes eieren, welke mannetje en vrouwtje om beurten broeden. De laatste wordt daarbij door het mannetje steeds ge voed. Of zij het ook hem doet, melden de be richten niet! Na drie weken zijn er dan jon gen, die na een maand uitvliegen. Behalve bovengenoemd voedsel eten ze ook vogeltjes, eieren en kleine zoogdieren, zoodat we ze nu niet tot de algemeen bemin de vogels mogen rekenen. Toch wel leuke dieren! Probeert u eens wat van ze te zien. A. JOMAN. Gevechten tusschen Japan ners en Chineezen P e i p i ng, 11 April. (V. D.) De opstan dige beweging der Chineezen tegen de pro- Japanschc regcering in Mandsj'ocrijc neemt toe. Thans wordt gemeld, dat generaal Ma Ileilocnkiang onafhankelijk heeft verklaard. Generaal Ma was de Chineosche officier, die Tsitsikar tegen de Japanners heeft Ver dedigd en die later de Japansche militaire bezetting steunde. Londen, 14 April. (II.N.") In Mandsjoe- rijc is het op verschillende plaatsen tot nieuwe botsingen gekomen tusschen Japan sche troepen cn Chinesche vrijscharen. Bij ccn dezer botsingen moeten de Chineezen 200 man verloren hebben. Ook in andere gevechten moeten de Chineezen vrij belang rijke verliezen hebben geleden. Volgens een bericht van een Japansch nieuwsagentschap zijn nieuwe Japansche troepen naar Mandsjoerijo gezonden. TARDIEU OVER DEN STEN AAN DE DONAULANDEN. G e nc v e, 14 A p r i 1. (V. D.) De Fransche minister-president Tardieu heeft gister avond voor zijn vertrek naar Parijs een on derhoud gehad met dc ministers van bui tenlandsclie zaken van Joego-Slavic, Roe menie cn Tsjeclio-Slowakije. Van welinge lichte zijde wordt medegedeeld, dat de be sprekingen liepen over dc verdere behande ling van dc Donaukwcstie. Tardieu zou verklaard hebben, dat bijzon dere financicele hulp van Frankrijk voor de Balkanlandcn op het oogenblik niet meer in aanmerking kwam, aangezien de Fran sche kapitaalmarkt na haar jongste erva ring weinig neiging meer toont dergelijke leeningen te financieren. Van Fransche zijde worden daarentegen wel plannen over wogen om nog voor dc herstelconferentie van Lausanne een conferentie der vijf Donaustatcn te houden. NIEUWE ONLUSTEN TE AUCKLAND. Wellington, 10 April. (V.D.) Vrijdag avond is het te Auckland opnieuw tot werk- loozenonlusten gekomen, waarbij opnieuw een groot aantal ruiten werd ingeworpen. Groote afdcelingen politiebeambten cn ma riniers, evenals bereden vrijwilligers moes- ton handelend optreden. Dc voornaamste winkelstraten maken een desolaten in druk. Haar invrijheidsstelling geweigerd Parijs, 15 April. ('V. D.) Mevrouw Ilanau, die wegens diefstal van documen ten en ongeoorloofde speculaties in het door haar beheerde financicele blad Forces is gearresteerd, heeft door haar advocaat ccn verzoek laten indienen om ontslag uit dc hechtenis in verband mot haar gezond heidstoestand. Mevrouw Hanau had ccnig? wekeh geleden ccn ernstig automobielongc- luk en kan op het oogenblik nog slechts loopen met behulp van krukken. Ilaar ver dediger deelt mede, dat. zij een bijzondere medische behandeling moest ondergaan, die in de vrouwengevangenis van St. Lazare niet mogelijk was. Dc rechtbank belastte drie gcncesheeren met het onderzoek van de verdachte. Gisteren brachten deze medici hun rap port uit, waarin zij tot dc conclusie kwa men. dat de voor mevrouw Hanau noodigp behandeling zeer go 2d in de vrouwengevan genis kan geschieden, wanneer de recht bank bepaalde faciliteiten wilde vcrleencn, waardoor dc noodige instrumenten in de gevangenis konden worden gebracht. Naar aanleiding van dit rapport besloot de recht bank liet verzoek om invrijheidstelling af te wijzen. Een circulaire van den Rijksbanier Tot steun van het staatsgezag Berlijn, 15 April (II. N.) liet bondsbe- stuur van den rijksbanier heeft aan alle afdeelingen van het rijk een circulaire toe gezonden naar aanleiding van dc verorde ning van den "rijkspresident, waardoor het nationaal-socialistischc partij-leger ontbon den is. In deze circulaire worclt verklaard, dat hierdoor de noodzakelijkheid, om paraat te zijn, voor den rijksbanicr komt te ver vallen. Daarom moeten voor het geheel e rijksgebied alle buitengewone beschermen de maatregelen worden opgeheven. De leu ze moet thans zijn: Vertrouwt en schept vertrouwen. Het geheele optreden van den rijksbanier moet duidelijk tol uitdrukking brengen, dat dc rijksbanier zich ten doel stelt het staatsgezag te steunen en tc ver sterken. Ook in dc gelederen van dc tegen standers moet dc overtuiging worden ge vestigd, dat de rijksbanicr niet een staat in een staat wil zijn en er niet aan denkt in strijd met het recht cn dc grondwet het nagestreefde clocl met geweld te bereiken. FRANSCHE KAMERVERKIEZINGEN VASTGESTELD OP 15 MEI. Parijs, 1G April. (V.D.) Vrijdag heeft on der voorzitterschap van den president der Republiek een ministerraad plaats gehad. Tardieu bracht rapport uit over het verloop der onderhandelingen te Genève. Dc presi dent der Republiek onderteekende een ver ordening, waarbij de tweede ronde der Fransche Kamerverkiezingen wordt ver schoven van 8 tot 15 Mei. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Dagelijks nieuws in: KNOOPEN, GESPEN, CEINTUURS, KRAGEN, RiiCHEN. BUITENLAND. Het verbod der nationaal-socialistischc stormtroepen. (Vierde Blad, pag. 1). Amerika's voorstellen to Genève. (Vierde Blad, pag. 1). Dc strijd om dc macht in Pruisen. (Eerste Blad pag. 1). Dc nalatenschap van Kreugcr. (Vierde Blad, pag. 1). BINNENLAND. De Vereen, voor Volkenbond on Vrede ontvangt den Watelcr-vrcdesprijs. (Tweede Blad, pag. 2). Een nieuwe veeziekte. (Tweede Blad, pag. 1). Rijkssteun aan den zuivel. (Tweede Blad, pag. 3). UIT DEN OMTREK. Voorstel tot tolgeld verlaging te Maartens dijk. (Derde. Blad, pag. 1). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Prof. Dr. H. E. Winlock Onze Expeditie naar Egypte. Uit liet Leven Een journalist als arm bezoeker. II. G. CannegicterSpél aan zee. Verhaal van de Week List tegen geweld. \merikaanscbe Notities Bloemen zijn luxe in Amerika. De Filmuniversiteit te Moskou. Hoogste Barometerstand: 773.0 tc Akurcyi i. Laagste Barometerstand; 7504 tc Budapest. Verwachting: Krachtige tot matige, later afnemende, O. tot N. wind, zwaar bewolkt tot betrokken rnot, tijdelijke opklaring, wei nig of geen neerslag, weinig verandering in temperatuur. De veranderingen in de luclitd ruk ver deeling blijven zich snel ontwikkelen. De depressie, die zich gisteren van Ierland tot Zuid-Frankrijk uitstrekte, ligt nu verpenigd met die over Zuid-Duitsphland over het ge heele Z. van het vaste land. De drukstij- ging in het N.Whield aan cn het. gebied van hoogen druk dat zich over IJsland vormde hangt samen met dat over Scan dinavië. Een depressie die uit het NAV. in Noord-Scandinaviè doordringt zal waar schijnlijk dit aanhangsel aan het Oceaan- gebied van hoogen druk doen verdwijnen, waardoor voor onze streken een krimpen van den wind naar Noord is te verwachten, waarmede samengaat een tijdelijk afnemen van dc bewolking. Van de richting die deze depressies in N.-Scandinavië zal het afhan gen of deze opklaring al weer spoedig door nieuwe zware bewolking met regenkansen zal worden gevolgd. Zachter weer is afge zien van een voorbijgaand effect van een tijdelijk opklaren nog niet te zien Varkensmarkt 5 Tel. 1309 De garantie van ons huis is voor U een absolute waarborg.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1