DE EEMLANDEü Licht op JOH.DEHEER Maandag 18 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. 4» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 247 JAPANNERS VERSLAGEN? CHINA WIJST JAPANSCHE VOORSTELLEN AF 0VERSTR00M1NG BULGARIJE IN OPROER IN MEXICO ONTHULLINGEN INZAKE DE KREUGER-AFFAIRE 'T ONDERHOUD TUSSCHEN TARDIEU EN STIMS0N FINSCH PARLEMENTSLID ONTVOERD HERNIEUWDE WERKING VAN VULKANEN 7 uur 33 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. van den BURG Piano's, Orgels, Radio AMER SF0ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P°- 3 maandcn v°°' Amersfoort 2.10. per maand 0,75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 71/;. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51Ï PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer regel meer f 0.25 Liefdadlghelds-advertentlën voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtenticn „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra i 0.05 Het verbod der nationalistische stormtroepen. Minister Groe ner zal nagaan, of er ook andere bonden opgeheven dienen te worden. Daai Hindenburg absoluut boven do Duit sche partijen staat en zich tegenover geen barer wil schuldig maken aan een eenzij dige ?n daardoor onbillijke behandeling, beeft de rijkspresident aan den rijksminis ter van binnenlandscbc zaken, Groener, een briof geschreven, waarin hij er eerst aan herinnert, dat hij de verordening van 13 \pril j.l., waarbij de Sturmabteilungen en Schutzstaffeln der nazi's worden verboden, heeft, afgekondigd, nadat Groener in ernsti ge woorden den moeilijken politicdeen toe stand had geschetst en de afkondiging der noodverordening had voorgesteld als vol strekt noodzakelijk voor dc beveiliging van het staatsgezag: bovendien hadden alle mi nisters zich met Groener solidair verklaard Ondertusschen is aan Hindenburg bewijs materiaal toegestuurd, waaruit afgeleid zou kunnen worden, dat ook bij andere partijen organisaties bestaan, die overeenkomen met dc S. A. en S. S.-grocpeeringcn. Hindenburg is nu dc meening toegedaan, dat uit de vervulling van zijn plicht, die meebrengt, dat hij boven de partijen slaat en dat de wet tegenover ieder op dezelfde wijze wordt toegepast, tevens voortvloeit, dat bedoelde organisaties, indien het bewijs materiaal juist blijkt te zijn, eveneens ver boden dimen te worden. Vandaar dat liij aan minister Groener heeft verzocht het be- wijs-materiaal zeer ernstig te willen nagaan, ten spoedigste hem zijn bevindingen Ic wil len mcdcdeelcn en voorstellen te willen doen. Hot behoeft geen betoog, dat liet z.g. be wijsmateriaal, dat aan Hindenburg is toe gezonden, afkomstig is uit rcchts-radicale kringen, die er natuurlijk met man en macht naar streven de rijksbanier in op spraak te brengen. Ondertusschen licefl reeds een vrijwillige ontbinding van do ReichsbanneJscliufo plaats gevonden, zoo dat het onderzoek feitelijk reeds overbodig is gcwoidrn. V 0\ eriguis bestond er een groot verschil tusschcn de nationaal-socialistische organi saties, die een slaat in don staat vormden en beschouwd konden worden als een par ticulier parliJJeger van Hitler en de rijks banier, die noch over een leger, noch over een partijlegcr beschikte. Leden van deze or ganisatie waren dc republikeinen van aller lei partijschakeering: sociaal-democraten, centrumledcn en leden der staatspartij. Hel voornaamste verschil is 'echter wel gelegen in het feit, dat de rcchts-radicale organisa ties zich kantten tegen den huldigen Duit schen staat, terwijl dc rijksbanier zich juist ter. doel stelde den republikeinschen staat n d<* grondwet van Weimar te beschermen De rijksbanier droeg derhalve een volkomen constitutioneel karakter, terwijl de rcchts- radicale strijdorganisaties aanstuurden op een omwenteling cn voor staatsgrepen niet zouden zijn teruggedeinsd. Allem in den laatsten tijd, toen bizonderheden bekend werden over Je militaire organisatie der S. A.- en S. S.-groepcn, zijn, naar ook door de Vossische Zeitung wordt opgemerkt, bij dc r.jksbanier afzonderlijks formaties ter verdediging van dc republiek in het leven geroepen, die echter, gelijk boven reeds is genoteerd, na het opheffen der S. S. en S. A. vrijwillig werden ontbonden. Daar het bewijsmateriaal nog niet is gc- biiceerd, kan nu nog niet worden ge:egd, of het ook betrekking liccft op den Stalen He'm, maar zeer waarschijnlijk wordt het inmiddels wel geacht, dat bij deze groep, die nauwe betrekkingen met de Dtfiïsch- nationalen onderhoudt, organisavische ver anderingen zullen moeten plaats vinden, wil het karakter van den bond aangepast worden aan den nieuw geschapen toe stand. Inmiddels kan reeds nu worden meege deeld, dat verklaringen, die Groener heeft afgelegd, de conclusie wettigen, dat hij noch tegen den Stalen Helm, noch tegen de rijksbanier iels \an beteckenis zal uit richten. HET PALEIS TE SINAJA AFGEBRAND. Vele kunstwerken vernietigd. Boekarest, 16 April. V.Dh Heden morgen is tengevolge van kortsluiting liet kasteel Pclesj, liet koninklijke paleis te Sinaja, volkomen uitgebrand. Ilct vuur greep zoo snel om zich heen, dat slechts enkele meubelen konden worden gered. Het kasteel was gbouwd door Dodercs in de jaren 1875'83 in Neurenburger stijl en was een van dc lievclingsverblijven van de koninklijke familie, vooral van koning Fer dinand, die liet als jachtslot gebruikte. Ken groot aantal kunstwerken is vernie tigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet "voor. Dc matcrieelc schade kan nog niet geschat worden. MARGA VON ETZDORF GEWOND. Berlijn, 17 April. Dc bekende aviatrice Marga von Etzdorf is hedenmorgen volgens uil Bangkok ontvangen berichten, op het vliegveld aldaar neergestort. Haar vlieg tuig „Schicsz in die Welt" is geheel ver nield: de "aviatrice zelf kreeg cenige niet ernstige kwetsuren. Zij bevond zich op do terugreis naar Duitscliland. Toen zij he denmorgen vroeg kort na de start op ge ringe hoogte een bocht maakte, sloeg do motor plotseling af. Het gelukte haar ech ter de machine op de juiste wijze op don grond te brengen, waar deze echter over den kop sloeg. Ninguta weer door Chinee nen bezet C h a r b i n16 April. (V.D.) Chinecsclie vrijscharon hebben treinen van den Oost- Chineeschen spoorweg in beslag genomen on grootc afdcclingcn troepen getranspor teerd naar de Mandsjocrijsch-Russische grenzen. Daar bedreigen zij dc stad Pgra- nitsjnaja, waaruit dc Japanschc inwoners naar Wladiwostock zijn gevlucht. De Ja panschc troepen ip dc provincoe Kirin zou den zijn verslagen en dc Chineezcn zouden dc stad Ninguta weer bezet hebben. China wint. Moskou, 17 April. (V. D.) Naar uit Sjanghai gemeld wordt, heeft daar een botsing plaats gevonden tusschen Japan- sche cn Chinecsclie troepen, welke dc he vigste is geweest sedert dc evacuatie van Tsjapci. Tijdens deze botsing maakten de Japanners gebruik van zware artillerie. De Chineezen slaagden er echter evenwel in de Japanners terug te drijven. Verscherping van den toe stand in het Oosten Nanking, 17 April. (V. D.) Het Clii- neesche kabinet heeft Zaterdag de Japan- sclic voorstellen inzak? dc regeling van de geschillen le Sjanghai besproken en beslo ten de Japansche cischen te verwerpen. In verband hiermede rekent men op een ver scherping van den toestand. De stad Vidin onder water Sofia, 16 April. (V.D.) Dc stad Vidin, in den Noord-Westhoek ran Bulgarije en het aangrenzende gebied is door liet overstroo- mende water van den Dona onder water gezPt. Dc theeplantages en do opslagplaat sen staan geheel blank. Vooral dc laag gelegen doelen van de stad. waar de arme bevolking woont, zijn sterk getroffen. Wegens gevaar voor instorting moesten 150 huizen worden ontruimd. Al leen de liooger gelegen deelcn der slad staken als eilanden boven de overstroomde omgeving uit. Militairen, arbeidsdienstplicliligcn en bur gers werken ononderbroken aan de oprich ting van een dijk. Het werk wordt echter belemmerd door den voortdurend neorstroo- menden regen. Dc verzorging der slad met de noodzake lijke levensbehoeften bereidt groote moei lijkheden, daar de toegangswegen tot de stad geheel onder water staan. De matcrieelc schade is aanzienlijk. Slachtoffers zijn, voor zoover bekend is, niet gevallen. Botsingen iusschen commu-- nisten en politie Mexico, 16 April. (V.D.) In de Mexicaan- schen stoat Vera Crun is een ernstig com munistisch oproer uitgebroken. Het is den communisten gelukt dc stad Paso del Ma cho tc bezeilen. Zij plunderden de winkels, sneden telefoon en telegraafdraden door, zoodat do slad van de buitenwereld is af gesneden. Ook een passagierstrein is door de communisten aangevallen. Bij de bot singen tusschcn de communisten en de politic zijn tot dusverre G menschen gedood en een groot aantal gewond. Troepen zijn naar liet opstandige gebied gezonden om het oproer le onderdrukken. Er is op een ontstellende wijze geknoeid Merkwaardige kwitanties S tockh o 1 ra, 16 April. (V.D.) Dc arres tatie van drie bij de Kreugcr-affairc betrok ken directeuren heeft geleid tot nieuwe opzienbarende ontdekkingen. Dc drie direc teuren waren Krcugcr behulpzaam bij het oprichten van ondernemingen, die reusach tige verplichtingen op zich namen, zonder dat cenige dekking aanwezig was. Millioe- nciiwinston werden geboekt, banken cn maatschappijen vermeld, die in het geheel niet bestonden. Van deze z.g. buit onland sche dochter maatschappijen speelde de voornaamste rol de N.V. Financieelc Maatschappij „Garan ta" to Amsterdam, welke maatschappij ech ter slechts een fictief heslaan leidt. De fan tastisch klinkende berichten over dc ver- valsching der Italiaanschc staatsobligaties zijn thans tot in bijzonderheden duidelijk. Volgens Dagens Xyheter zijn dc valsche pa pieren in de drukkerij Bortzcll tc Stockholm vervaardigd. Ivar Kreuger had zelf de order gegeven onder strikte geheimhouding. De handteekeningen op dc obligaties zijn, zoo als de schriftkundigen hebben verklaard, door Kreuger zelf gezet. In een geheime kelder van Kreuger heeft men zoowel de cliché s als het adres van den Italiaanschen graveur gevonden. Het verwachte communiqué, waardoor men een overzicht zou krijgen van de po sitie van dc Svenska Tacndsticks en de onderneming L. M. Ericsson, is tot nadere aankondiging uitgesteld. Slechts de hoofd redacties van de Stockholmschc bladen heb ben enkele vertrouwelijke inededeelingeu gekregen op voorwaarde dat zij niets zullen publicecren. Svenska Dagbladet oefent hier op critiek en schrijft: „Gezegd kan worden, dat de mededeelingen van geruststellenden aard zijn cn dat er daarom destcmecr reden was vergunning tot publicatie voor althans een deel dor inlichtingen ic geven." Ook andere bladen critisccren dc gehcim- doencrij, die aanleiding, is tot vele ongecon troleerde berichten en geruchten. Volgens Svenska Dagbladet zijn dc voor uitzichten zoowel voor Svenska Tacndsticks als voor L. M. Ericsson veel gunstiger en bestaat de hoop, dat men met de buitcn- landsche belanghebbenden tot overeen stemming kan komen. Stockholm, 16 April. (V.D.) In ver band met de arrestatie van drie directeu ren van het Kreugor-concern wordt nog gemeld, dat dc gearresteerden ervan wor den beschuldigd Kreuger behulpzaam te zijn geweest bij het vervalschcn der docu menten van het concern. Uit het onderzoek moet zijn gebleken, dat de malversaties, die geleid hebben tot de débaclc, reeds in het jaar 1925 zijn aangevangen. Merkwaardige kwitanties. Stockholm, 17 April. <ILX.) Mot blad Sociaal Demokreten beweert, dat on der de kwitanties van Ivar Kreuger gevon den is een kwitantie van 5 millioen peze- ta's van ex-koning Alfonso en een andere van 100.000 R.M. door Adolf Hitler onder teékend. (Eenzelfde bericht seint V.D. doch voegt er aan toe: Dit bericht is echter van geen enkele zijde bevestigd, zoodat aan de waarheid er van getwijfeld wordt. Van de zijde van dc N.S.D.A.P. wordt uit Berlijn medegedeeld dat deze onthulling van a tot z gelogen is. Eveneens is liet on waar dat Dcterding de N.S.D.A.P. finan ciert). Parijs, 16 April (V. D.) De Fransche pers volgt met groote aandacht dc bespre kingen tusschen den Franschon minister president en den Amcrikaanschcn staats secretaris Stimson. De diplomatieke redacteuren* der groote bladen, die liun informaties meestal uit zeer goede bron hebben, bevestigen in het algemeen, dat het Stimson's opvatting is. dat Amerika er groot en piijs op stelt zich niet in zuiver Europcesche aangelegenhe den to mengen. Dit standpunt zal ook op de Goneefsche ontwapeningsconferentie worden ingenomen, waar .Amerika ten aanzien van cle ontwapening tc land eerder de rol van waarnemer dan van deelnemer zal spelen cn zijn gchecle opmerkzaamheid zal wijden aan de ontwapening ter zee. Ten aanzum van het herstelvra'agstuk zou Siimson'het Amcrikaanschc standpunt hebben herhaald, dat de Verccnigde Stater eerst zullen afwachten op welke basis do Europeesche mogendheden onderling tot overeenstemming konten. De regeling van het Japansch-Chineoschc conflict stuit op dezelfde terughoudendheid In welingelichte Parijsche kringen wordt verklaard, dat Stimson in dit verband in het bijzonder er op heeft gewezen, dat zijn regeering groote waarde hecht aan cle ga ranties van het Kellöggpact en op het handhaven van de politiek van dc open deur. Stimson is gisteravond tegen tien uur uit Parijs naar Geneve vertrokken. Op het station werd hij namens cle Fransche re geering uitgeleide gedaan door den oud- ministerpresident Laval. Dr. Bmcuing bij Stimson. Genêve, 17 April (V. D.) Heden hebben te Geneve tal van besprekingen plaats ge vonden tusschcn de vertegenwoordigers der groote mogendheden. Rijkskanselier Dr Bruening heeft hedenmorgen dc vroegmis in dc Duitsche Bonifaciuskcrk bijgewoond en een uitstapje buiten Geneve gemaakt waarvan hij pas in den namiddag terug keerde. Tc half vijf bezocht hij tezamen met Staatssecretaris Von Buclow den Amcrikaanschcn staatssecretaris Stimson en diens cchtgenoote. Met Stimson had dr. Bruening een onderhoud, dat tol zeven uur duurde. De besprekingen in dc Ontwapenings conferentie worden Maandagmorgen voort gezet met de discussie over de met artikel 1 der ontwcrp-coiivcntie in verhand staan de principieele kwesties. De rede, clio dc Duitsche vertegenwoordiger Nadolny ter beantwoording van dc Fransche cn Amcri kaanschc voorstellen zal houden, is reeds uitgewerkt. Wanneer Nadolny zijn rede zal houden, staat nog niet vast. Do rijks kanselier is tot nog toe niet voornemens, zelf in de hoofdcommissie der Ontwape ningsconferentie het woord te voeren. Dr. N. Erich van zijn bed gelichti doch weder in vrijheid gesteld Lappolieden aan het werk II e 1 s 1 ii g f o r s, 17 A'p'r'i'Iv (V. L>.) Zon dagmorgen vroeg werd het bekende Finsche parlementslid dr. Nikko Erich, dc broeder van den vroegcren premier en huidigen ge zant te Stockholm, in een hotel tc Ham- merfors door vijf bewapende mannen van zijn bed gelicht en per auto ontvoerd. Zondagmiddag verschenen dc ontvoerders te Virdoism ten Noorden van. Hammers fors, waar zii Erich ongedesrd in vrijheid stelden. Dc vijf tot nu toe onbekende man ncn zijn gearresteerd. Ilct schijnt dat zij hun poging ten slotte doelloos hebben geacht, nadat dc politie in het gehoele land was gealarmeerd cn clc ontvoering per radio was medegedeeld. Zooals bekend, liesft dr. Erich de vorige maand aanleiding gegeven tot den opstand te Haentselae, toen de Lappolieden een voordracht, welke Erich in een sociaal-de mocratischc vergadering wilde houden, ver hinderden. Men neemt aan, dat do vijf gearresteerde personen gewezen Lappolieden zijn. Buenos Aires, 16 April (V.D.). De vul kaan Las Zanos in de Noord-Argentijnsche provincie Salto waarvan men tot nogtoe dacht, dat zij uitgedoofd was, is gisteren plotseling met groote heftigheid weer gaan werken. Een hagel van uitgeworpen stce- nen regende neer op het dorp Chiana, waar van de bewoners in groote paniek vlucht ten. De uitbarsting ging gepaard met krachtige aardschokken. In Zuid-Argcntinic is dc vulkaan Las Ycguas weer gaan werken. Uit Quilino in de provincie Cordoba en uit La Rioja wor den krachtige aardschokken gemeld cn on- deraardsch gerommel. Een meteoroloog heeft een onderzoek naar de situatie inge steld en is van mcening, dat cle huidige vulkanische uitbarstingen in dc Andes slechts een voorspel zouden zijn van groo te vulkanische erupties die gepaard zullen gaan met ernstige aardbevingen. NATION AAL-SOCIALISTISCHE AANKLACHT. Ingediend bij het staatsge- rechtshof. Münchcn, 16 A pri 1. (V. D.) De advo caat dr. Frank uit Münchcn heeft lieden na mens Adolf Hitler en de rijksleiding der nationaal-socialistische partij bij het slaats- gRechtshof voor het Duitsche rijk te Leip zig een aanklacht ingediend tegen het Duit sche rijk, vertegenwoordigd door den rijks minister van binnenlandschc zaken Groe ner cn dc vrije staten Pruisen, Beieren, Ba den, Wurtcmberg en Ilessen wegens de ont binding van de S.A.- en de S.S.-formaties en liet verbod van de IIitier-jeugcl tc Ber lijn, welke besluiten volgens den aanklager in strijd met de grondwet zijn. BUITENLAND. Onthullingen inzake de Kreugeraffaire. 1 (Eerste Blad, pag. 1.) Oproer in Mexico. (Eerste Blad, pag. 1.) De Japanners geslagen? (Eerste Blad, pag. 1) De stad Vidin in Bulgarije onder water. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Een aanslag te Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 1). Dc dader van den aanslag tc Tubbergon bekent. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst, to De Bilt. Hoogste barometerstand 766.9 tc Malin- head. Laagste barometerstand 715.8 tc Vardó. Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toenemende X. lot W. of Z.W. wind, licht tot half bewolkt, later toene mende bewolking, weinig of geen regen, kouder 's nachts. Overdag weinig verande ring in temperatuur. De luchtdrukvordoeling vertoont nog steeds snelle verandering. Terwijl het dc- pressicgebicd in het Zuiden langzaam zijn beteekenis verliest cn dus in het N O. zijn invloed niet huiten Scandinavië deed gel den, verschijnt thans wederom een nicuw- minimum van den luchtdruk bij IJsland met groote dalingen der barometer in den nacht. Ilct gebied van lioogcn luchtdruk van den Oceaan houdt stand. Evenzoo dat boven Groenland cn de Poolzee. Het laat zich aanzien, dat deze laatsto depressie de luchtdruk in het gcheelc Noorden zal doen dalen cn dat dc barometer in het Zuiden geleidelijk zal blijven stijgen, waardoor de wind door Noord naar Westen zal gaan ert het weer overdag zoo zal blijven met wellicht koucle nachten cn voorloopig nog zonder regen van beteckenis. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Dagelijks nieuws in: KNOOPEN, GESPEN. CEINTUURS, KRAGEN, RüCHEN. PIANO'S, ORCELS, VLEUGELS ARNH.STRAAT. Bezoekt ouze magazijnen; wij bieden U een enorme keuze zoowel in het een voudige als in 'het meest luxe genre Betaling vanaf f 4.per maand. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 De garantie van ons huis is voor U een absolute waarborg. AANSLAG OP VOLKENBONDS GEDELEGEERDEN Ontsporing van den bizonderen I trein van de regeering Poe Yi Tsangtsjoen, 17 April. (V. D.) Vol gens een officieel bericht is een aanslag ge pleegd op den bizonderen trein voor de commissie van ontvangst der Volkenbonds- enquótecommissie tijdens dc reis naar Tientsjau. De trein werd bij het passe n cn van een klein spoorwegstation tot ontsporing ge bracht. Twee Chineesche beambten werden gedood. Een direct samengestelde commissie van onderzoek beweert, dat de aanslag niet alleen de regecring-Poc Yi.^och ook do Vol- kcnbondsdelcgatie heeft gegolden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1