G. BROUWER DE EEMLANDEG Overzicht Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht JOH. DE HEER Dinsdag 19 April 1932 Uitgavs: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 248 §UCCES Tuin INTERVENTIE VAN JAPAN? MIJNRAMP IN ENGELSCH- INDIE DE OVERSTROOMING IN ZUID-SLAVIE KRÜ1SKAMP 10- AMERSFOORT ERNSTIGE ONLUSTEN OP P0RT0RIC0 DE EVACUATIETERMIJN VOOR JAPAN 0NTWAPENINGSPLEID00I VAN DUITSCHE ZIJDE 7 uur 35 min L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio AMERSFOORT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 v°°' Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17*/i- Blnnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadlghclds-advcrtentlEn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiin „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De slrijd om de ontwapening, De vooruitzichten lijken gun stiger te worden. In de ontwapeningsdebattcn tc Genève be gint nu een beetje meer teckening te komen en het is onloochenbaar, dat er zekere vor deringen zijn gemaakt. De algemeene commissie der conferentie heeft gisteren het vraagstuk aan dc orde gesteld, of op slaanden voet het ontwane ningsdoel een realiteit moet worden, dan wel of men moet trachten dit doel lancza merliand naderbij tc komen. Namens een zeer groot aantal afvaardigingen heeft de vertegenwoordiger van Tsjecho-Slowakijc een resolutie ingediend, waarin de opvat ting lot uiting kwam, dat dc vermindering der bewapening het best kan worden ver werkelijkt, wanneer deze élappengewijze ge schiedt. Zooals te begrijpen is. voelden de Russische en Duitsche gedelegeerden het meest, voor een onmiddellijke vermindering, die klinkt als een klok. maar zij «waren ook bereid genoegen te nemen met dc methode van geleidelijke inkrimping der bewapening, mits er slechts voor werd gezorgd, dat de tijdruimten lus&rhen de diverse bcwapc- ningsverminderingen niet onredelijk groot waren. Bovendien drongen zij erop aan, dat de eerste reductie reeds terstond zeer bc lang rijk zou zijn. De redactiecommissie is daarop onmid dellijk aan het werk getogen: des avonds is zij het eens geworden over een resolutie, waarin niet te kennen wordt gegeven, dat de herzieningen van do eerste ontwape- ningsconventic zoo vlug mogelijk dienen le worden gerealiseerd, maar waarin wordt verklaard, dat de herzieningen telkens na behoorlijke tusschenpoozen dienen plaats te vinden. Vergeleken bij dc oorspronkelijke resolutie, moet deze redactie een verzwak king worden geacht, die dc Russen cn Duit sellers vooral ccnigszins heeft teleurgesteld, maar daar staat weer tegenover, dat in dc resolutie, waarover men tenslotte tot een aceoord kwam, tevens wordt opgemerkt, dat reeds dc eerste étappe oen beslissende stap moet zijn op den weg naar de verlaging der bewapening tot ccn niveau, dat zoo laag mogelijk moet zijn. Het is nu bovenbedoelde resolutie, die heden aan de algemeene commissie zal wor den voorgelegd tor goedkeuring, een goed keuring, die stellig niet uit zal blijven. Men ziet dus uit het bovenstaande, dat, al stuurt dc ontwapeningsconferentie niet met sneltreinsvaart aan op de ontwapening, waarnaar de volkeren der wereld hunke ren, niettemin reeds ferme vorderingen tot, stand zullen zijn gekomen, wanneer dc woorden in daden worden omgezet. Het stadium van louter praten schijnt nu voorbij te zijn en het stadium van werken aangebroken. Dit is een verheugende voor uitgang, die voor dc volkeren aanleiding kan zijn weer een beetje moed tc vatton, daar vele teekenen er toL dusver op wezen, dat alle plannen, die op werkelijke ont wapening aanstuurden, bij voortduring zou den worden gesaboteerd door don onwil van enkele staten, die. hun krachtige bewapenin gen wilden handhaven. Nu te Genève algemeen de opvatting tot uiting is gekomen, dat reeds de eerste con ventie, die zal worden gesloten, een werke lijke vermindering dor bewapening moet brengen, zijn de perspectieven veel gunsti ger geworden, daar de verwerkelijking er van niet alleen zal bijdragen tot oplossing der financieele crisis, aangezien de tegen woordige bewapeningen millioenen verslin den, maar tevens het gevoel van veiligheid zal vergrootcn en de oorlogskansen verklei nen. Bij de discussies heeft de Duitsche gede legeerde Nadolny er nog op gewezen, dat de Duitsche ontwapening heeft bewezen, dat een grootsclieepschc verlaging der bo- wapening zeer wel mogelijk is, daar Duitscliland in verloop van enkele jaren niet alleen zijn defensieve systeem heeft ge wijzigd, maar zijn leger cn vloot in hetzelf de tijdsbestek onderscheidenlijk lot een acht- slc cn een tiende van zijn vroegeren stand heeft verminderd, geweldige hoeveelheden oorlogstuig heeft uitgeleverd of onbruik baar gemaakt en bovendien geheel zijn zware artillerie, al zijn slagschepen, duik- boóten en 15700 vliegtuigen heeft vernie tigd. Nadolny heeft verder de noodzaak bepleit reken.ng le houden met het feit, dat de sterkst bewapende staten ook het ijverigst dienen te ontwapenen, terwijl Duitscliland zich verder volkomen plaatst op den grond slag van artikel 8 van het Volkenbonds handvest, hetwelk behelst, dat op het stuk der ontwapening ook dc bizondere toestan den van eiken staat hij de vaststelling zij ner bewapcningscijfers in aanmerking moe ten worden genomen en dat bijvoorbeeld niet eenvoudigweg dc tegenwoordige stand der bewapening als grondslag moet worden genomen. Z. i. zou men alleen op deze wijze nader kunnen komen lot de vervulling van dc taak, waarvoor dc conferentie zich ziet geplaatst, n.l. de algemeene ontwapening. gedoofden vulkaan Mikeno, wiens top, die zich 4.375 boven den zeespiegel verheft, nog nimmer is betreden, na een stoutmoedige poging heeft moeten opgeven. De kleine ka ravaan, bestaande uit den vorst, prof. van Straelcn, majoor van Caubcrgh, pater Van hoes, die de rol van gids op zich had geno men, ccn paar districtsoversten en enkele negers bereikte een plateau, op 3.000 meter hoogte, waar zij den nacht doorbracht. Het weder was den volgenden dag echter zóó ongunstig dat, op slechts een -100 meter van den top, dc terugreis moest worden aan vaard. IN DEN In het conflict Mandsjoewo Rusland De Iswestia waarschuwt Londen, IS April iV.D.}. Den le Tokio geaccrcdi teerden persvertegenwoordigers werd officieel medegedeeld, dat Japan de Russische troepenconcentraties aan de Mandsjocrijsche grens eerst met kalmte bc /iet, doch bereid is in het geschil tusschen Rusland cn de nieuwe republiek Mandsjoo njc te niterveniccrcn. Dc Iswestia meldt dat de poitiekc toe stand in hel Verre Oosten zich ernstig heefi toegespitst. De situatie aan den Chinccschen Oosterspoorweg bewijst, flat men dc schuld op Rusland -.vil schuiven. De verantwoor delijkheid wordt evenwel gedragen door de Japanschc rcgecring, welke de regeering Roe Yi drijft tot een conflict met Rusland De Japanschc pers brengt sprookjes over Rusland en schept aldus een oorlogsdem ming. Het blad waarschuwt Japan voor een dergelijk spel tegenover dc Sovjet Unie Bijna twintig dooden te betreuren. Londen, IS April (V.D.) In ccn mijn in de nabijheid van Patna in Britsch-Indiö brak brand uit in een luchtvcrversckings- koker. Het vuur breidde zich snel uit, veer tien mijnwerkers overleden ten gevolge van verstikking, terwijl drie mijnwerker: werden bedolven en eveneens om het leven kwamen. KONING ALBERT OP DEN MIKENO- VULKAAN. Uit de Congokolonie wordt volgens de N. R. ct. draadloos bericht, dat koning Al bert. zijn plan tot beklimming van den uit- Een half millioen II. A. onder water. Belgrado. 16 April (VD.). De overstroo mingen in Zuid-Slavic nemen een steeds verwoestender omvang aan. Dc waterstand van Thciss cn Save is hooger dan hij ooit geweest is bij de grootc overstroomingen van de laatste decennia. De Save heeft al le nooddijken weggespoeld en stort zijn wa termassa's ongehinderd over het vlakke land. In de laatste 24 uur zijn weer onge veer 1000 huizen onder water geloopen. Dc overstoomde oppervlakte bedraagt volgens schatting reeds een half millioen H. A. De toestand der bevolking, die voor het water vlucht, is uiterst ernstig. De staat doet geld en levensmiddelen onder de vluchtelingen verdeden. Op bevel van den commandant an do vlieghaven kruisen voordurend liegtuigen boven de overstroomde gebie den. Vaklieden nemen onafgebroken van uit do vliegtuigen de ontwikkeling van den toestand waar. Vanuit dc toestellen worden ook bommen geworpen, teneinde door het in dc lucht blazen van dijken het wegvloei en van het water mogelijk te maken Belgrado, 18 April. (V.D.) De berich ten uit het gebied van de overstroomingen der Save luiden dagelijks ernstiger. Praw- da meldt, dat de bevolking in paniekstem ming is geraakt. In den nacht op Maandag zijn de dijken der Save bij Mitrovica cn Obrovac doorgebroken. Beide steden zijn volkomen onder water gezet. Te Mitrovica zijn nog in den loop van den nacht vijf hui zen ingestort. Het water stond hier en daar tot aan de daken der huizen. VERDUISTERING OP GROOTE SCHAAL. Bremen, 18 April (V.D.) Een onver wachte kascontrole bij de spaarbank te Bremen wees plotseling uit, dat dc kassier Meyer zich sedert 1916 had schuldig ge maakt aan verduisteringen, die, voor zoo ver bij een eerste controle was na te gaan, ruim 100.000 R.M. beloopen. Meijer is ge vlucht. Inmiddels heeft hij door derden de politie doen weten, dat hij bereid is dc oorzaak van het tekort op te helderen, waaruit men afleidt, dat hij voornemens is zich ter beschikking van de justitie tc stellen. EENIGE AARDIGE ROTSPLANTEN. De liefhebberij voor rotslanten wordt hoe langer hoe grooter en steeds is men er op uit iets nieuws op dit gebied te brengen. Een der laatste snufjes is wel de winterharde Castus. Ze is in ons klimaat volkomen winterhard, als men ze op een beschutte plaats op het Zuiden uitplant. Men kan zo planten in z.g.n. rotsjes cn ook in stapclmuurtjes. Men plant ze hier het best uil in gewone tuinaarde, ge mengd met een weinig kalkmergel, want daar houden ze van. Zonder eenige moeite komen ze buiten in bloei en kan men onder de mooiste en geschiktste rekenen," de verschillende va riëteiten van het geslacht Opuntia, die ik u hier noemen zal; Opuntia camanchia, is dicht met stekels be zet en draagt gele bloemen. O. fragilis is uil Nieuw Mexico afkomstig en bloeit licht geel. O. rhodontha heeft langwerpige, grijsgroene leden cn karmijnroodc bloemen. Er zijn nog vele variëteiten, die ik bij ge legenheid nog wel eens zal noemen. Men vergete natuurlijk niet voldoende wa ter te geven, vooral als het weer wat warmer wordt. De kweekers verzenden zc in potjes; men zorge vooral, dal zc met kluitje worden geplant. Een andere, veel voldoening gevende, rots- plant is dc Mimilus. Vooral de variëteit „Whi- lecrott Scarlet", zal met met zijn vermiljoen scharlaken bloemen een ieders aandacht trek ken. De variëteit Leopard, doet met zijn bruinroodc vlekken op gelen ondergrond aan de huid van het dier, waar zc naar genoemd zijn, denken. Mimilus verlangt wat fijne blad- aarde door den grond en een standplaats goed in het licht. Bij voorkeur giete men ze met haar slappe bloemen, niet in de zon, daar men anders brandvlekken zou krijgen. Onder dc minder bekende rotsplanlen be hoort ook de Look met donker groen, rood- aangeloopen blad, „Sempervivum Reginae Amaliae' genaamd. Ze doet koningin Amalia eer aan; vooral als zc bloeit met haar knots- vormige bloemstengels, die aan de plant een tropisch voorkomen geven. Zc behoeft bijna geen grond en levan haar eigen afval, wat in dezen crisistijd grondbemesting, enz. uitspaart. Laat ik u ook nog eens noemen „Soldanella alpina", met ronde blaadjes cn fijn, neer hangende. ingesneden, lila bloempjes. In dc rotspartij op het Oosten mag zc in geen enkel geval ontbreken. Zeer gemakkelijke muur- of rotsplanties zijn verder dc Alyssums. In het Zuiden van Enge land ziet men ze groeien tusschen spleten van oude muren, waar ze bijna zonder grond leven. Een mooie combinatie hiermee vormen dc Aubrielias. die nu ook spoedig bloeien, met lila bloempjes. Een mooiere combinatie kan men zich niet denken. Er is niets eenvoudi ger dan een beplanting met rotsplanljes; al léén moet men zorgen, ze zoo tc planten, dat ze voldoende water kunnen ontvangen. Plant men ze tusschen rolssteenen, dan zet men ze in dc scheiding van steen en grond. Het water loopt dan bij regen van den steen en komt dan het plantje ten goede. In de natuur groeien de plantjes natuurlijk op deze ligging het welvarendst. Men kan als liefhebber dc natuur echter wat helpen. J. O. W. F. RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJ DE „HORSE WEIDE" San J u a n, 13 April (V.D.) Tc San Juan, de hoofdstad van Portirico, hebben na een nationale politieke demonstratie ernstige onlusten plaats gehad. De menigte dreef de politie, (iie haar wilde verspreiden, terug, bestormde het regeringsgebouw, het z.g. kapilool, en sloeg een gedeelte van den in ventaris stuk. De onlusten werden veroor zaakt door de nationale protesten tegen het besluit van den senaat om de nieuwe vlag, bestaande uit een veld met een ster, te aanvaarden. Do nationalisten zien in déze vlag een symbool van de koloniale afhankelijkheid van het eiland van de Ver- cenigde Staten. De voorzitter van de na tionalistische partij Pedro Alhizu Campos, is met nog een aantal nationalistische lei ders gearresteerd op grond van het feit, dat zij de bevolking zouden hebben opge ruid. VIER DOODEN BIJ EEN MOTORBOOT- ONGELUK. Parijs, 18 April (H.N.). Een ernstig on geluk heeft op dc Marne bij Créteil plaats gehad. Dc boot, waarmede de eigenaar van een garage te Parijs met zijn gezin en ken nissen een uitstapje deed, sloeg tengevolge van den sterken stroom bij den stuwdam om. Van de vijf opvarenden zijn er vier ver dronken. Slechts de vrouw van den garage houder kon worden gered. Opgewonden besprekinöon in de commissie van Negenfien Genève, 18 April. (V.D.). In do bijeen komst van de Commissio-van-Nogentien der Buitengewone Volkcnbondsvcrgadcring hebben Maandag bizonder moeilijke cn op gewonden besprekingen plaats gehad no pens ccn evacuatietermijn voor de door Japansche troepen bezette Chincesche ge bieden. Ten slotte werd overeengekomen: Een beperkte redactiecommissie zal zich met do gemengde commissie tc Sjanghai, dc vertegenwoordigers van de regeeringon van Engeland, Frankrijk, Italic cn de Vcr- ccnigde Staten en twee vertegenwoordigers van het, Japanschc hoofdkwartier, in ver binding stellen, teneinde te vernemen wel ke datum deze commissie geschikt acht voor de terugtrekking der Japanschc troe pen. Voor de evacuatie is de linie vastge steld, welke de Japansche troepen voor het incident te Sjanghai d.d. 28 Januari 1932. innamen. Op grond van liet voorstel dei- Commissie van Sjanghai zal dan de Com- sic van Negentien in onmiddellijke onder handelingen met do regeeringen van Japan en China de definitieve ontruimingstermijn vaststellen. Genève, 18 A p r i 1. (V. D.) In de hoofd commissie der ontwapeningsconferentie heeft de Tsjccho-Slowaaksche minister van buitcnlandsche zaken Benesj verslag uitge bracht over de rangschikking der ontwape ningsvoorstellen in het kader der conferen tie-werkzaamheden. Hierna werden dc al gemeene debatten voortgezet, Dc Duitsche ambassadeur Nadolny ver klaarde namens zijn regcering, dat. thans beslissende stappen in de richting van ver mindering der bewapening moeten worden gedaan. In de huidige omstandigheden is beperking niet voldoende. Duitscliland wensclit, dat in één étappe tot een belangrijke vermindering zal worden overgegaan. Wanneer de vermindering in étappen zal moeten geschieden, zullen deze étappen zoo kort mogelijk moeten zijn en reeds de eerste étappe zal een aanzienlijke vermindering van bewapening moeten brengen. Ten aanzien van do methoden, die bij deze vermindering gevolgd moeten wor den, beschouwt Duitscliland art. 8 van het Volkenbondspact als de bas;3, waarop dc vermindering moet geschieden. Een Tsjecho-Slowaaksch voorstol. Genève, 18 April. (V. D.) lil dc hoofdcommissie ontstond een uitvoerig debat over het voorste! der Tsjccho-Slo waaksche delegatie, inhoudende, dat de con ferentie zich zou vastleggen op het besluit, om definitief het principe van de verminde ring der bewapening in étappen te aan vaarden. Het Tsjechische voorstel werd gesteund door dc delegaties van Belgie, Denemarken, Spanje, Noorwegen, Estland en Uruguay. Dc Tsjechische gedelegeerde zei in zijn toelichting, dat liet ontwapeningsprobleem zoo ingewikkeld was, dat in de huidigo poli tieke omstandigheden een directe algemeene oplossing onmogelijk was. Dc vertegenwoordigers van Frankrijk en Polen betuigden hun instemming met dit voorstel. De Du.tsche ambassadeur Nadolny voer de echter als bezwaar aan, dat het voorstel slechts op zeer discrete wijze rekening houdt met hot Duitsche standpunt en dat. het eerst door een kleiner commissie diende tc worden onderzocht. Ook dc Russische volks commissaris Litwinof oefende critiek op het Tsjechische voorstel. Met eenig voorbehoud verklaarden dc Zweedsche minister van buitcnlandsche zaken en de Nederlandscho minister van buitenlandscho zaken jhr. Beclaerts van Blokland zich met hot Tsjechische voorstel accoord, evenals de vertegenwoordigers van Perzic cn Japan en de Italiaansche minister van buitenlandscho zaken Grandi. Op voor stel van den voorzitter Henderson werd ter stond een kleine commissie ingesteld ter be handeling van het. Tsjecho-Slowaakschc voorstel. In deze commissie is dc leiding in handen van Benesj en Politis. In dc com missie zijn veertien staten vertegenwoor digd, w.o. alle groote mogendheden. Zij komt van avond om zes uur bijeen. De hoofdcommissie vergadert morgenochtend verder. BUITENLAND. Interventie van Japan in het conflict Mandsjoewo—Rusland? (Eerste Blad, pag. 1). Honderden personen gedood bij een aard beving in Óhina. (Derde Blad, pag. 1). Rond het Krcuger-schnndanl. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. M ilde staking in dc verveningen. (Tweede Blad, pag. 1). Verlaging van den rentestandaard. (Tweede Blad, pag. 1). De begrafenis van dr. rle Visser. (Derde Blad, pag. 2). VERBODEN BETOOGING VAN HITLERIANEN. Allenstein, 16 April (H.N.) De regee- ringspresident van Allenstein heeft een Hitlerbetooging, die Dinsdagavond bij het Tanncnberggedenkteeken zou worden ge houden, verboden op grond van de over weging, dat dit gedenkteeken niet voor partijpolitieke doeleinden kan dienen. Van nationaal-socialistische zijde wordt hierte genover opgemerkt, dat het geen verkie zingsredevoering, doch een herdenking van de gevallenen zou gelden. De Hitleraanhan- gers zullen thans hun betooging Dinsdag te Allenstein houden. Medegedeeld door het, Kon. Ned. Met, Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 765.4 tc Valentin. Laagste barometerstand 748.4 to Thors- liavn. Verwachting: Zwakke tot matige, W. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later waarschijnlijk regen, iets zachter. De van IJsland komende depressie heeft zich reeds tot over Schotland uitgebreid en wordt op IJsland door stijging met zeer koude N. winden gevolgd. Do hoogo druk king trekt zich Z.'-Svaarts terug en breidt zich over Frankrijk uit, zoodat tijdelijk Z.W. winden met eenige stijging van tem peratuur te wachten zijn, waarmee echter weer spoedig regen cn afkoeling kunnen komen. De temperatuur is overal onder normaal. In Scandinavië kwam plaatselijk matige vorst voor. In Scandinavië, Duitscli land cn O.-Frankrijk zijn de lucht druk vel schillen gering en is de wind uiterst zwak. In hot depressiegebied waait het alleen aan de achterzijde stormachtig. Waar dc hoogo drukking op den Oceaan zich vermoedelijk weer met het hooge drukgebied van Groen land vercènigd, is een periode van zacht weer nog niet in het zicht. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Dagelijks nieuws in: KNOOPEN, GESPEN, CEINTUURS, KRAGEN, RüCHEN. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. BALDWIN OVER DE HERSTEL BETALINGEN. Londen, 16 April (V.D.) Oud-minister president Baldwin heeft te Llandudno in Nóord-Wales een grootc rede gehouden, waarin hij o.a. kwam tc spreken over de kwestie der herstel en oorlogsschulden. Hij verklaarde, dat op den duur geen natie tot bloei kon komen ten koste van een andere. Het was onmogelijk, dat een deel van Euro pa in welstand zou kunnen leven, terwijl het andere deel bankroet ging. Zooals één rotte appel in een mand dc andere appels aansteekt, zoo belemmert de aanwezigheid van oen economisch ongezond land de sanee ring der andere staten. Een land is evenmin als een rnensch op zichzelf aangewezen. Over het Donau vraagstuk zei Baldwin, dat de Donnustaten in de eerste plaats moesUn beginnen met een wederzijdsche verlaging van hun hooge tarieven. Tusschen deze sta ten diende in de eerste plaats een vrijer ruilverkeer tot stand te komen. DE BRITSCHE KOLENINVOER IN DUITSCHLAND. Nieuwe Engclsche stappen. Londen, 17 April (V.D.) De Engelsche minister van handel Runciman heeft vol gens de Sunday Chronicle nieuwe stappen gedaan bij de Duitsche rogccring, teneinde opheffing te verkrijgen van de beperkende bepalingen op den Engelschen koleninvoer In Duitscliland, -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1