Amersfoort FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEB JOH. DE HEER J. J. MOLENAAR ROKKEN BLOUSES MANTELCOSTUMES DAMESMODEZAAK Zaterdag 23 April 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 252 ERNSTIG TREINONGEVAL TE PARIJS UIT MOOI Dr. K. J. PEN f BRAND TEISTERT EEN JAPANSCHE STAD Piano's, Orgels, Radio Lacht op 7 uur 42 min. L. J. LUYCX ZOON VOSSEN vanaf f 16.50 ZILVERVOSSEN vanaf f70.— Een elk, die een PLYMOUTH berijdt, Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN 5 TELEPH. 1210 ARNHEMSCHE WEG 26 ABONNEMENTSPRIJS pc. 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongc ukken) i 0.17Vj» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS OER AOVERIENTIEH van 1—4 regels f 1.05 mei Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadigheids-advertentiëo voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De ontwapeningsstrijd te Genève. Een compromis, dat de wereld niet verder brengt. Hel had cr aanvankelijk den schijn van, dat de ontwapeningsconferentie op weg was vorderingen tc maken, die naam mochten hebben. Verheugend was vooral, dat van J.ngelschen kant een lans werd gebroken voor kwalitatieve ontwapening en dat van deze zijde bijgevolg werd aangedrongen op de afschaffing van zware aanvalswapenen. Van vele zijden vond het Britsche voorstel instemming en de toestand was zoo, dat Frankrijk en zijn vazalstaten een vrijwel geïsoleerde positie innamen. Overigens werden deze denkbeelden be lichaamd in oen zeer voorzichtig geredi geerde resolutie van sir John Simon, den F.ngclschen minister van buitenlandsc.be zaken, die geen enkelen staat feitelijk bond, daar slechts een principicele instemming met het denkbeeld der kwalitatieve ontwa pening werd betuigd en waarvan de ver werkelijking de realisatie der Fransche op vattingen dan ook geenszins definitief uit schakelde. Niettemin stonden de Franschen op hun achterste becnen en hun minister-president, Tardieu, zag zich, tegen zijn oorspronkelijke bedoeling in, genoodzaakt weer overhaast naar Genève tc vertrekken en met nadruk voor de Fransche stelling op te komen. De ontstemming van Parijs heeft blijkbaar oen geweldigen indruk op sir John Simon ge maakt, ilic onmiddellijk al zijn best deed een vergelijk tot stand te brengen tussclien dc Engelsche en Fransche inzichten en hierin ook inderdaad slaagde. Dit kon ech ter slechts geschieden door een wijziging van zijn toch reeds weinig forschc resolu tie, die na de verandering te kennen gaf, dat de conferentie haar goedkeuring hcclit aan het principe der kwalitatieve ontwape ning, hetgeen, volgens den verderen tekst der motie, hierop neerkomt, dat bepaalde categorieën of typen van wapenen door een nlgemeene conventie hetzij absoluut verbo den, hetzij geïnternationaliseerd dienen te worden. Met andere woorden: de motie laat nu zoowel aan het Engelsche als aan het Fransche Standpunt recht wedervaren, zoo dat dc herziene resolutie dc beteekenis heeft van een uitstel van behandeling der geschilpunten. Terwijl dc motie dus de idee wokt, dat er een vergelijk tot ^tand is gekomen, is do strekking ervan juist, dat beide partijen nog even ver van elkaar af staan als tot dusver. Litwinof, dc Russische vertegen woordiger, heeft gisteren niet nagelaten hierop te wijzen en zeer terecht heeft hij zich geenszins aangesloten bij het koor der juichenden, die het hebben laten voorko men, alsof een bemoedigende eensgezind heid tot stand was gebracht. Dc motie heeft de mccningsverschillcn integendeel slechts geaccentueerd. Ondertusschen is Tardieu nu als een 'triomfator naar Parijs terug kunnen kceren en kan hij den volke verkonden vooral in verband met den verkiezingsstrijd in Frankrijk komt hem dit prachtig te pas dat hij de Fransche kanonnen en tanks beeft kunnen redden, die niet alleen de An gelsaksische staten wilden vernietigen, maar evenzeer de Duitschers, Russen en Ita lianen. Frankrijk toch is op de ontwape ningsconferentie steeds een voorstander ge- .weest van de internationaliseering der zware aanvalswapens, die het aan de landen, die er thans over beschikken, wilde laten, niet natuurlijk om er zelf gebruik van te maken Frankrijk is een hyper-vredelievend land maar om ze ter beschikking van den Volkenbond tc stellen, wanneer een of ander boosaardig land Duitschland? het eens in zijn hoofd mocht krijgen een gc- wapenden aanval op een anderen staat te ondernemen. Te Genève is dus thans wederom niets bereikt, zoodat het to hopen is, dat in den loop der verdere discussies de Engelschen er hun medestanders het terrein zullen her winnen, dat zij, verschrikt door het mis baar der Franschen, zich een oogcnbiik hebben laten ontfutselen. AFNEMENDE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. B c r 1 ij n2 1 A p r i 1. (H. N.) In de eerste helft van April is het aantal wcrkloozcn in Duitschland verder gedaald en rnet 97.000 afgenomen. Op 15 April waren bij de ar beidsbeurzen 5.934.000 werkloozen ingeschre ven. In de verzekering tegen de werkloos heid is het aantal werkloozc kostwinners in de eerste helft van April met 231.000 gedaald tot 1.317.000. Ook wat den crisissteun betreft, is voor het eerst sedert den tijd van een jaar een vermindering van het aantal^on- dersteunden merkbaar en wfel met 23.000 tot 1.721.000. Ruim twintig gewonden P a r ij s, 2 2 April. (V. D.) Gisteravond vond op een station in de banlieuc van Pa rijs een spoorwegongeval plaats, waarbij 23 personen min of meer ernstig werden ge wond. Vijf hunner verkaeren in levensge vaar. Een electrische trein moest aan hot stationnetje stoppen cn de machine van den volgenden trein merkte te laat, dat de baan niet vrij was. Met vrij groote snelheid reeds hij op den stilstaanden trein. De eerste wa gen van den binnenkomenden trein schoof lot bijna op bet dak van den stilstaanden (rein en werd ernstig beschadigd. Ook de vol gende wagens werden beschadigd cn de meeste reizigers werden door glassplinters gewond. OPNIEUW 36 BANDIETEN GE- EXECUTEERD. Mexico City 22 April (V.D.). Tc Hua- tusco werden Vrijdag 3G leden der roover- bende welke indertijd de stad Paso del Macho, zoomede een naar Vera Cruz rijden den spoortrein had overvallen gefusileerd Direct na het vonnis werden de bandieten een voor een tegen den muur gezet en neer geschoten. Tot nu toe zijn in totaal 61 ben deleden geëxecuteerd. DE VOLKENBONDSCOMMISSIE TE MOEKDEN. Charbin, 22 April (V.D.). Dc door den Volkenbond ingestelde cnquete-commissie voor Mandsjoerije is te Moekdcn aangeko men. NIET LANGER EEN GOUDBASIS VOOR DE DRACHME? Athene, 21 A p r i 1. (V. D.) Onder voor zitterschap van minister-president Venize- los cn in aanwezigheid van vooraanstaan de financiers heeft een conferentie plaals gehad ter behandeling van valuta- en fi- nahcfeclc kwesties. De beslissing over de to nemen maatregelen wordt den ministerraad voorbehouden. In welingelichte kringen wordt liet even wel waarschijnlijk geacht, dat dc goudbasis voor dc drachme zal worden opgeheven. Bij de besprekingen zou het tot oneenig- heid tussclien Venizelos cn den minister van financiën Maris zijn gekomen. Verwacht wordt, dat de minister van fi nanciën zal aftreden, zoodat een reg?erings- rcconstructic noodzakelijk zal worden. Uit Athene wordt nader gemeld, dat de Gricksche minister van financiën Maris is afgetreden cn dat dit geschiedde na een kabinetszitting, waarin de financiecle nood toestand van Griekenland ter sprake was gekomen cn men tot de overtuiging zou zijn gekomen, dat dc afschaffing van den gou den standaard binnen kort noodzakelijk zou zijn. i VIER SKILOOPERS VERONGELUKT. Weenen,' 22 A p r i 1. (II. N.) In de Oostcnrijksche Alpen heeft een ernstig la wine-ongeluk plaats gehad. In het gebied Hohentauern zijn vier skiloopers uit Wee nen tijdens een toer door een lawine bedol ven. Dc uitgezonden reddingsexpeditie moest onverrichterzak 3 terugkeeren, daar er groot gevaar bestond, dat verdere lawi nes naar beneden zouden komen. Aange zien de verongelukten 6cdcrt Maandag be dolven zijn, is kans op redding uitgesloten. CYCLOON OP SCHIEREILAND YUCATAN. 200 huizen verwoest. N e w Y 0 r k, 22 April (V.D.). Naar uit Merida (Yucutan, een Mcxicaansch schier eiland, dat een oppervlak liccft van 3S.500 K.M.2) wordt gemeld, heeft Vrijdag op liet schiereiland een cycloon gewoed, welke 200 huizen volkomen verwoestte en de tele foon- en telegraaflijnen vernielde. II et spoorwegstation Tekax werd door den cy cloon letterlijk weggevaagd. Behalve dc stad Tekax hebben nog drie andere steden buitengewone schade geleden. De cycloon ging gepaard met een hevigen hagelstorm. VERDAGING JAPANSCH-CHINEESCHE ONDERHANDELINGEN. P a r ij s, 2 1 April. (II. N.) Naar het agentschap Indopacifiquc uit Sjanghai ver neemt, zijn de onderhandelingen over den Chincesch-Japanschen wapenstilstand voor onbcpaaldcn lijd verdaagd. Dc vertegen woordigers der mogendheden vreezen, dat Japan de volmachten, welke de commissie van 19 van den Volkenbond aan de ge mengde commissie heeft verleend, niet zal erkennen. GULDEN BOTERBLOEM-EXIT. In mijn Mooi-Amcrsfoortje van 28 April '28 vertelde ik van een aardige vondst in onze mooie omstreken, dc zeldzame ontmoe ting" met Jen Gulden Boterbloem, de eerste boterbloem, die in het voorjaar bloeit en al reeds daarom de aandacht trekt in April, als geen andere onzer Ranunkels zich nog aan bloemontwikkeling wagen, ja zelfs nog maar heel weinig stengel verloonen. Hoe ik aan het restant van het eenmaal zoo lieve Dorresleinsche steegje de bloemen toevallig ontdekte, vertelde ik toen cn.... verder duidde ik de vindplaats niet al tc nauw keurig aan. Maar nu dreigt er zeer intens gevaar, dat de toen nogal geheim gehouden vindplaats te loor zal gaan onder een laag bergzand; die langzaam maar zeker ook daarheen schuift. En nu bestaat cr voor geheimhouding heelemaal geen reden meer. Integendeel, nu is er alle aanleiding tot publiciteit, opdat elk, die belang stelt in zoo'n aardig zeld zaam plantje, mee kan werken het elders te bezwaren 11c roep dus nu alle liefheb bers van botanische zeldzaamheden te wa pen om naar de Gulden boterbloemen te trekken met een flinke schop cn er een stuk van weg te halen, opdat ze dan tenminste nog aan echte beminnaars van wat aardjgs pleizier kunnen geven. Dus: alstublieft haal een brokje weg, desnoods voor uw tuin, maar liever nog vóór een geheim plaatsje in de vrije natuur, opdat ze op nieuw kan uitgroeien cn een verrassing kan vormen voor botanici in de toekomst. De vindplaats is gemakkelijk te ontdek ken tusschen Randenbroek en het Oude Dorresteinsche steegje, nu de Vermeer- straat. Als u van Metgensbleek naar de stad gaat door de laan, die naar de Gasthuis laan leid, dan hebt ge aan uw rechterhand eerst weiland, dan bouwland achter een boschwal. Op dat bouwland volgt naar de stad toe een laag weiland, waardoor een pas gedempte greppel loopt (richting Ran denbroek). Aan de Noordzijde van dit wei land staat wat houtgewas en daarbij vindt ge de nu reeds bloeiende boterbloemen. Ik heb er zelf ook wat weggehaald. A. JOMAN. Belangrijke figuur in de Hegeliaanse/te beweging in Nederland 's-G 1' a v 0 u U a g c22 April. Gistermid dag is hier ter stede op 56-jarigen leeftijd overleden dr. K. J. Pen, die een belangrijke rol liccft gespeeld in do Hegeliaanschc be weging in Nederland. Voortgekomen zoo deelt liet Vaderlan d over hem medo ui tde school van Bolland, die met het Ilege- lianismc een wedergeboorte van de wijsbe geerte wist te verwekken al ging zijn in vloed meer in de breedte dan voor do filo sofische wetenschap cn voor het juiste be grip van den grooten Duitschen wijsgeer wenschehjk was is het Pen geweest, die voor het eerst met strenge wetenschappe lijkheid de Hegeliaanschc wijsbegeerte heeft beoefend. Hij heeft dat gedaan met een tegenover zijn leermeester Bolland zelf toe gespitsten polemischen toon in een geschrift waarop hij, als doctorandus in Nederland sche letteren cn doctorandus in dc wijsbe geerte tc Leiden bij zijn leermeester Bolland zelf hooft willen promoveeren. Toen deze hierin niet wilde treden, liceft Pen zijn dis sertatie in 1915 onder den titel „Het onder scheid tusschen do wetenschap van Hegel en dc wijsheid van Bolland", in welken titel reeds dc critick op de wetenschappelijke op vattingen in Bolland ligt, uitgegeven. Later, na den dood van Bolland, is Pen toch op het zelfde work, waarin slechts kleine verandc ringen zijn aangebracht, gepromoveerd, met prof. Rocssingb, den theoloog, als promotor Honderden huizen verwoest Tokio, 22 Sept. (V. D.) In do Japan- sche stad Omiya heeft, een geweldige brand gewoed, waardoor 1300 huizen in de asch werden gelegd. Verscheidene mcnschcnle- vens gingen verloren en talrijke personen werden gewond. Dc materieelc schade wordt geschat op ongeveer IV» milliocn dol lars. DE GESTOORDE BRUILOFT. Bruiloitsgczelschap stort in een kelder. Parijs, 22 April (V.D.). Terwijl een ge zelschap van ongeveer 40 personen tc Alen- ton, dat bruiloft vierde, in het huis van du bruid aan liet dansen was, stortte plotseling de vloer van het vertrek in cn kwamen alle gasten alsmede de meubelen cn het servies, dat op de tafel stond, in den kel der terecht, waar het water een halve me ter hoog stond. Gelukkig kwamen alle aan wezigen cr met eenige schrammen cn een onvrijwillig bad af. ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK. Praag, 22 April (V.D.). Op den straat weg tusschen Bodcnbach cn Praag kwam een autobus in botsing met een wagen, waarvan de koetsier cn zijn begeleider ern stig gewond werden. Tengevolge van de botsing reed de autobus door bet hek, dat langs den straatweg liep, stortte van een hoogte van 5 Meter naar beneden cn sloeg over den kop. Met uitzondering van den chauffeur werden alle 15 inzittenden ge wond, waarvan vier doodelijk. Ook eenige andere inzittenden werden zoo ernstig ge wond, dat direct operatief ingrijpen nood zakelijk was. BRIEF VAN CHARLES DARWIN ONTDEKT TE LENINGRAD. Moskou, 22 April (V.D.) Uit Leningrad wordt gemeld, dat in het archief van de academie van wetenschappen aldaar een tot. nog toe niet gepubliceerde brief is ont dekt van Charles Darwin aan den Russi- schen professor Kowalewski. Dc brief is gedateerd 21 Mei 1873 en handelt over de palaeontologie der zoogdieren. DE GESTAAKTE TREINDIENST KAMPEN-HATTEM Het proces tusschen de gemeente Kampen en de Lokaal Spoorweg Maatschappij Z u t p h e n, 21 April. Do Officier van Justitie bij de Arrondissömcnts Rechtbank tc Zutphen heeft heden zijn conclusie geno men inzake de voor dc Rechtbank aanhangi e bekende procedure tussclien de gemeente Kampen cn dc N.V. Kon Ned. Lokaal Spoor wegen o\er het niet meer laten loopen van treinen op hel traject Kampcn-Hattcm. De schade actie in deze wordt in tweeën gesplitst n.l.: Ie. vraagt dc gemeente Kampen vergoe ding van dc schade, die tot op heden reed: is geleden, en die nader bij staat zal worden opgemaakt, cn 2e. vergoeding" van schade, die de gemeente nog lijden zal, doordat dc maatschappij hare verplichting nog niet zal nakomen cn welke zij stelt op 100.per dag. Na deze vordering in de hoofdzaak in een in den breeden omschreven conclusie to heb ben verwerkt, concludeert dc Officier van Justitie tenslotte tot toewijzing der ingestel de vordering van de gemeente Kampen, voorzoover die betreft liet weder in dienst stellen van den gemelden spoorweg met ver goeding van de reeds geleden schade, die 11a liet vonnis nog geleden zal worden en welke* de gemeente stelde op 100.per dag, als zijnde dit geen schade, doch een dwangsom, welke dc wet immers niet kent. Verder zegt de Officier van Justitie rnet betrekking tot de procedure in dc vrijwi ring, dat de gemeente Kampen daarin geen partij is, zoodat hij ten deze opzichte zich van het nemen van een conclusie onthoudt Dc Rechtbank heeft dc vrijspraak van het vonnis hierin bepaald op 30 Juni e.k. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Onze orgels-piano's zijn juist iets beter dan andere en goedkooper. BUITENLAND. Ontwapeningsstrijd te Genève. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Mishandeling door een officier. (Tweede Blad, pag. 2.) Zitting der Tweede Kamer. (Tw.ecdo Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Maandag a s. wordt, de broodprijs verhoogd. (Vierde Blad, pag. 2). Dc hoer G. Goorhuis spreekt voor dc Ver* 7 Verkeek; (Vierde Blad, pag. 1). eeniging voor Veilig Verkeeig BI; Wegenaanleg in het Soesterkwartier. (Ecrsto Blad, pag. 3). Dc aanleg van een zwaaihavcn. (Eerste Blad, pag. 2.) LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Prof. Dr. II. E. Winlock Onze Excursie in Egypte. II. Londcnschc Brieven Motor of Locomo tief. Henriettc van Maere Dc Waarschuw ing. Dr. Boris RaptschinskyHet Russisch Experiment. Paul WhitemanDc toekomst van de Radio. Ina DorlagcnGeef kinderen niet te veel. H. G. CanncgieterTrouw aan de eigen wot. Piet Tiggcrs Dc muziek in den Actlicr. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te Do Bilt: Hoogste barometerstand 7G5.G te La Co- runa. Laagste barometerstand 747.0 te Larwick. Verwachting: Meest matigo Z.W. tot W. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Dc depressie blijft stationair, do kern ligt thans op de Noordzee. In het kanaal ligt nog een secundaire, die hier to lando na den helderen nacht weer botrokken weer, met lage wolken geeft; daarachter stijgt dc barometer cn zijn de winden in kracht toegenomen. Dc depressio blijft opgesloten tusschen gebieden van hooge luchtdruk in de Pool- zee, Lapland on in het Z.W., doch houdt nog verbinding met een depressiegebied verder in het W. op den Oceaan. Dit blijft oorzaak, dat dc koude stroom over IJsland in het Noorden blijft cn de Westelijke stroo- ming over do Britsche eilanden wellicht eenige afkoeling, doch geen Poolsche koude zal brengen. Niettemin is met dezo lucbt- drukverdeeling te rekenen met aanhouden van het bewolkte weer, met nu cn dan lichte regen in bet Westen, terwijl in Centraal Europa voorjaarswarmtc wordt gevonden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1