LANDDAGVERKIEZINGEN IN DUITSCHLAND DÉ ËEMLANDED GR00TE WINST VOOR DE HITLERiANEN [JOH. DE HEER Maandag 25 April 1932 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 253 Buitenland IN PRUISEN GEEN MEER DERHEID Verliezen voor de sociaal democraten Belangrijkste Weerbericht Lacht op 7 uur 46 tuin. L. J. L5JYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio IBACH PIANO'S Fa. R. VAN DEN BURG AMERSFOOR15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe" maanden voor Amersfoort 2.10, per raaand t 0.75, per weck (mcl gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177r Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van ceo bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advcrtentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De landdagverkiczingen in Duitschland. Opnieuw groote successen der natio- naal-socialislen. De landdagvcrkiezihgen, die gisteren in velschillende Duitsche staten (Pruisen, Beieren, Wurtctttburg, Hamburg cn Anhalt) werden gehouden, hebben de verwachte uit komst opgeleverd: dc nationaal-socialisten hebben weer overal zeer belangrijke vorde ringen gemaakt. Uit den aard der zaak trekken vooral dc verkiezingen in den belangrijksten der Duitsche staten, Pruisen, dc aandacht, waar tot dusver de regeering werd gevormd door dc sockial-democraten. het centrum en de Duitsche staatspartij (de vroegere democra ten). Zij beschikten over een uiterst kleine meerderheid: 230 van de 4o0 zetels. Een te rugkeer dor tot. dusver aan het bewind zijn de coalitie is absoluut uitgesloten, daar zij, in ronde cijfers uitgedrukt, een zeventigtal zetels heeft verloren, zoodat de meerder heid in een /.eer duidelijker minderheid is veranderd. Daar staat weer tegenover, dat de partijen der rechterzijde, die bij de vor ming van een nieuw Pruisisch kabinet zou den kunnen samengaan, niet zooveel zetels hebben verworven, dat zij oen absolute meerderheid vormen. Er ontbreken maar een tiental zetels aan, doch deze omstan digheid zal de rcchtsche coalitie verhinde ren den anderen partijen haar wil op- te leggen. In elk geval is liet oen onloochenbaar feit, dat dc nationaal-socialisten, die tot dusver nog niet eens tien leden naar den Pruisischen landdag konden afvaardigen, er ongeveer anderhalf honderd zetels bij hebben gekregen, een succes, dat bijna fa belachtig is, zoodal het verklaarbaar is, dat dc vreugde in het kamp der Iiitleriancn buitengewoon groot is. al wordt zij ook weer eenigszins getemperd door e'cn tweetal om standigheden: in de eerste plaats zal Hitler zijn ideaal, minister-président van Pruisen te worden, niet terstond zien verwezenlijkt: dc tegenwoordige coalitie toch heeft nog net voor dc verkiezingen er een wet doorgejaagd, welke bepaalt, dat een premier in Pruisen alleen verkozen kan worden geacht, wan neer dit met een volstrekte meerderheid van stemmen geschiedt.: Hitler. hccD. dus. derhalve nu geen kans. In de tweede jilaats kan Hitier nog geen dictaluur-rcgccring vormen en, om over liet algemeen behoor lijk te kunnen regceren, hebben de Ilitlcria- nen niet alleen den steun van allerlei klei ne rechtsche partijen noodig, maar in vele gevallen ook van het centrum. Afge wacht moet nu worden, of deze groep be reid is steun te verleenen aan eèn regee- ring, waarin de nationaal-socialisten den boventoon voeren. Dc toestand is dus nog buitengewoon onzeker, daar men evenmin weet, wat de communisten in bepaalde ge vallen zullen doen. In beginsel is het niel uitgesloten, dat zij af en to,* op dc hand dei rechtsche groepen zijn, w anneer hun daar door de mogelijkheid wordt geboden dc verwarring tc vergroolcn. Zeer waarschijn lijk zullen er moeizame onderhandelingen plaats moeten vinden, voordat de regec riiigsvorming in Pruisen haar beslag krijgt Benieuwd mag men eveneens zijn, hoe dc nationaal-socialisten het eraf zuilen bren gen, nu zij genoodzaakt zijn eindelijk eens practische politiek te voeren, die echtei steeds een compromis-karakter zal moeten dragen, daar l-Iitler rekening zal moeten houden met de inzichten van gematigde rcchtsche groepen. Het gevolg hiervan kan zijn, dat het nationaal-*social isme, nu het zakelijk moet zijn in plaats van louter rhe- torisch, van karakter verandert;- d.w.z. re dclijker wordt. Hieraan is voor de natio na al-socialisten echter tevens het gevaai verbonden, dat, als het extremistisch ka rakter van hun politieke leer te loor gaat, deze tevens haar aantrekkingskracht ver liest. Hoe dit zij: het succes der rechts-raclica- Jen- is verbluffend groot geweest, terwijl an dere partijen, die tot dusver een flink fi guur maakten, nagenoeg zijn weggevaagd. Wij denken hierbij in do eerste plaats aan de Duitsche Volkspartij cn de Duitsche staatspartij (democraten), die bijna, letterlijk gedecimeerd zijn, terwijl dc Duitsch-natio- naicn meer dan de. helft, van hun zetels hebben verloren, terwijl ook de economische partij vrijwel door de nationaal-socialisti- sche vloedgolf is weggespoeld. Ook de com munisten hebben veeren moeten laten, terwijl de sociaal-democraten eveneens lee- lijk gekortwiekt zijn: zij verloren meer dan veertig zetels. Alleen het centrum, de partij van Brüning, hoe dc golven daar ook te gen aan hebben geklotst, is als een onver stoorbare rots krachtig in dc branding blijven staan. MEVROUW NAIDOE OPNIEUW GEARRESTEERD. Bombay, 22 Apr! 1. (V. D.» De presi dente van liet Al-Indische congres, Sarojini Naidoe, is te Bombay gearresteerd, omdat zij in strijd met de politicvoor.schriften had deelgenomen aan een tc Delhi gehouden cungrészitting. Dc Nationaal Socialisten boeken in Pruisen ongeveer 70 pCl. stemmenwinst Berlijn, 24 April (V.D.) Nadat het in de hoofdstad van liet Rijk in den nacht op Zon dag reeds eenige malen tot kleine botsingen tusschcn politieke tegenstanders was geko men, werd tegen half ij f hedenmorgen in de Moeckernstrassc (Z.W. Berlijn) dc 22 jarige koopman Curth, een lid der N.S.D.A.P. door communisten overvallen en door een schot in dc slaap gedood. Als vermoedelijke daders zijn vier communisten gearresteerd Toen in den loop van den morgen dit feit in liet Z.W. vaif^Bcrlijn bekend werd, wer den dc „Hakcnkrcuz"-vlaggen op talrijke plaatsen van rouwfloers voorzien. In een tuin te Steglitz werd tegen vijf uur hedenmorgen het lijk gevonden van den architect Hugo Freeck uit Charlottcnburg. Ilij is waarschijnlijk na een vechtpartij over een anderhalvcn meter hoog lick geworpen Op de Hohenzolicrnplatz werden tegen zes uur zes nationaal socialisten door eenige communisten aangevallen cn met messen cn stokken bewerkt. Het aantal gedurende dc laatste 21 uren de politieburcaux binnengebrachte personen bedraagt ongeveer 220. De politie heeft p in een vergadering van linksradicale clemen ten, wélke in een kelder in dc Friedricb K-arl strasse wei -1 gehouden ontbonden er» negen personen gearresteerd. Volgens de tot de vroege middaguren bin nengekomen berichten hebben de landdag- verkiezingen over bel algemeen een rustig verloop gehad. Nadat den dag tc voren alle partijen nog een laatste propaganda-ac.tie hadden gevoerd, werd Zondag weinig of niets meer van propaganda bemerkt. In eenige kiesdistricten was bovendien voor den verkiezingsdag een propagandaver bod uitgevaardigd. In Pommcren, Silczië Sleoswijk-Holstein cn Maagdenburg is druk ker gestemd dan bij de presidcntsvci kiezin gen, doch over liet algemeen schijnt de op komst geringer tc zijn dan bij dc recente ver kiezingen. Tot.de middaguren is door 30 tot 50der stemgerechtigden gestemd. Rustig verloop, Berlijn, 21 April (V.D.) De verkie zingsdag heeft te Berlijn tot vijf uren beden- middag een vrij rustig verloop gehad, liet geval tc Steglitz draagt geen politiek ka rakter. Dc architect Freeck is blijkbaar bet slachtoffer geworden van ccn vechtpartij met beschonken personen. Pogingen optochten te vormen werden door de politie onderdrukt. Tot Zondogmid dag waren ongeveer 350 personen door do politie in arrest gesteld. Er schijnt in het al gemeen weer vrij druk te zijn gestemd. In de Afrikanische Sirassc in het Noorden van Berlijn is het even voor de sluiting van het stembureau tot een vechtpartij gekomen tusschen communisten cn nationaal socia listen, waarbij talrijke personen werden ge wond. De politie herstelde de orde cn arres teerde tien personen. In Keulen wordt de opkomst der kiezers op 65% geschat. Opvallend was, dat de vrou wen ditmaal niet zoo talrijk ter stembus togen als bij de Bijksprcsidcntsvcrkiezin- gen het geval was. Slechts in den nacht op Zondag is het in de Darmstnedterstrasse tot, gen ernstige vechtpartij tusschcn communisten cn nazi's gekomen. 26 personen werden gearresteerd. Te Hamburg, waar dc stembureaus tot C uur geopend waren, werd in den namiddag drukker gestemd dan des morgens bet gc val was. Men scliat dat S0 u $5% der kiezers hun stem hebben uitgebracht. In Sleeswijk Ilolstein schat men eveneens liet aantal uitgebrachte stemmen op S5% van liet aantal gerechtigden. Men scliat te Breslau liet aantal uitge brachte stemmen eveneens op S3Tegen een uur hedenmiddag kwam liet op de Neu- markt tot oneenighéld tusschen nationaal socialisten cn communisten, waarbij een na tionaal socialist een messteek bekwam. De dader werd gearresteerd. In dc provincie Neder Sileziü is de ver kiezingsdag rustig vcrloopen. In het Roergebied. In de steden van liet Roergebied is de verkiezingsdag tot dc vroege middaguren ordelijk vcrloopen. Er werd vrij druk ge stemd. In den loop van den Zaterdagavond was het in crscïiillcnde steden nog tot vechtpartijen gekomen. Te Essen werden legen rniddcrnachl drie nationaal socialisten door communisten I overvallen, waarbij ccn communist (lrie schoten loste. Een der nazi s kreeg hoofd wonden, terwijl i cn ander ccn messteek in den rug opliep. Beiden moesten naar het ziekenhuis worden öyërgcbracht. Tc Duisburg-Ma inborn is liet tusschcn nationaal socialisten cn communisten lot cell vechtpartij gekomen, waarbij een •jij-jarige arbeider door ccn stock in de borst werd gedood. Als vermoedelijke da- dors zijn rlric communisten gearresteerd. In ccn door nationaal socialisten belegde bijeenkomst bracht ccn vroegere commu nist rapport uil over zijn indrukken in Sovjet Rusland, liet kwam bij die gelegen heid lol een vechtpartij, waarbij veertien personen zoodanig werden toegetakeld, dat zij naar liet ziekenhuis moesten worden overgebracht. In Wurtembcrg is do verkiezingsdag eveneens vrij rustig vcrloopen. In den afgc- loopcn nacht hebben nog enkele politieke vechtpartijen plaats gehad. Te Hamburg is hel eveneens algemeen rustig gebleven. T o' ongeveer 1 uur heden middag bad ongeveer 10 pCt. der kiesge rechtigden gestemd. Bloedige botsing te Hcxford. II er ford, 2r April. (V D.) In den nacht op Zondag is liet tol bloedige straatgevech ten gekomen tusschen nationaal socialisten, 'leden van dc Rijksbanier en Communisten. Dc tegenstanders wierpen elkaar met peper, sloegen met staven c.d. De strijd duurde tot dc ochtenduren. In totaal werden tien personen gewond. Do stand van zaken om hall tien. B e r 1 ij n, 24 April. (V.D.) Op grond van de tot Jialf tien A.T. te Berlijn bekend ge worden resultaten voornamelijk uit de stc den, het Westen, en het uiterste Z.O. vnn Druisen kan ongeveer liet volgende beeld van de ontwikkeling van de partijen wor den gegeven, waarbij als vergelijking wordt genomen de uitslag van de verkiezingen voor den Rijksdag op li September 1030 Dc Nationaal socialisten hebben in geliccl Pruisen in vergelijking met 1030 gemiddeld 70 pCt. stemmenwinst behaald. Ook het Centrum heeft een winst van ongeveer 3 pCt. kunnen boeken. Het schijnt dat deze blommen voornamelijk afkomstig zijn van de kiezers der staatspartij, die naar bet Centrum zijn ovcrgeloopen. Slechts op en kele plaatsen beeft het Centrum stemmen verloren. De Duilsch Xationalcn hebben over liet algemeen verloren. Grootcr zijn nog de ver liezen van de sociaal democraten en dc communisten, vermoedelijk elk ongeveer 15 pCt. Zeer ernstig zijn tot dusverre dc verliezen der Volkspartij, die gemiddeld do helft der stemmen verloor. Nog grootcr zijn dc verliezen van de Ecori. Partij cn van dc Landvolkparlij die in vergelijking met 1930 uigcvcer 80 pCt. van bun stemmen verlo ren. De verliezen der Staatspartij zweven tusschcn 60 en 80 pCt. De einduitslag wordt tegen half drie in den nacht verwacht. De vermoedelijke einduitslag in Pruisen. Nader meldt men ons: Volgens dc laatste stemrnencijfers zal do Pruisische landdag als volgt zijn samen gesteld: Sociaal-democraten 93; Duitsch Xationalcn 31; Centrum 68; Communisten 56:: Nationaal-Socialistcn 160; Duitsche Volkspartij G; Staatspartij 2; Economische Partij 2; Chr. Sociale Partij 2; Duitsch Han noveranen 1. Volgens deze berekening, die waarschijn lijk dc definitieve uitslag is, zal de nieuwe Landdag dus waarschijnlijk bestaan uit 421 mandaten. De absolute meerderheid zal dan 211 bedragen, waarvan de rechtsche par tijUn te samen 202 hebben. Dc Coalitie van Weimar zal volgens deze berekening in de nieuwe Landdag waarschijnlijk over 163 stommen beschikken. Daar de oude Land dag kort. voordat hij werd ontbonden een wetsontwerp heeft aangenomen, waarbij wordt bepaald, dat de minister-president alleen bij absolute meerderheid van stem men zal kunnen worden gekozen, zullen de rechtsche partijen geen minister-president kunnen kiezen, tenzij de Communisten de rcchtsche partijen in deze tegen de regce- ring steunen, of het Centrum uil de Coa litie van Weimar treedt en zich bij de rcchtsche partijen aansluit. Hoe de Rijksdag er bij de ver houding van het oogenblik uit zou zien. Berlijn, 24 April (V.D.) Zondag hebben in Pruisen, Beieren. Württcmberg, Ham burg en Anhalt de verkiezingen plaats ge had, waarbij in totaal uitgebracht werden op de Sociaal-democraten 5.780.761 stem men; Duitsch-Nationalen 1.751.172; Centrum (incl. de Bcicrsehe Volkspartij) 4.914.820; Communisten 3.335.520; Duitsche Volkspartij 372.115; Beiersche Boerenbond 253.260; Eco nomische Partij 228.298; Duitsche Land volkpartij 276.051; Staatspartij 479.502; Nat. Socialisten 9.930.138; Chr. Soc. Volksdienst 357.259. ITot totaal aantal stemgerechtigden bedroeg in deze staten in totaal ongeveer 31);- milliocn, hetgeen S0% bedraagt van liet totale aantal stemgerechtigden van liet gc hecle rijk, n.l. van dc 4314 milliocn. Bij een zelfde deelneming aan do verkiezingen cn con zelfde stemmenverhouding zouden bij ccn lieden plaatsgehad bobbende verkie zing voor den Rijksdag ongeveer de vol gende stemmcnaantallen zijn uitgebracht: Sociaal-Democraten 6.930.000 (8.575.000): Duitsch-Nationalen 2.100.000 (2.457.000); Cen trum 5.900.000 (5.185.000); Communisten j.000.000 (4.590.000); Duitsche Volkspartij 450.000 (1.575.000); Economische Partij 270.000 (1.300.0001D. Landvolk partij 330.000 (1.100.000); Staatspartij 275.000 (1.320.000); Nat. Socialisten 11.910.000 (6.400.000); Chr. Soc. Volksdienst 430.000 (870.000). De tusschcn haakjes geplaatste cijfers ge ven het stcmmenaaiital bij do Rijksdugvcr- kipzinlgen in Sept. 1930 ban. Bij ccn dergelijke stemmenverhouding zouclen de Nat. Socialisten met tegen dc 200 zetels (thans 107) verreweg de grootste fractie in den Landdag vormen. Desniette min zou ook in den Rijksdag geen recht sche meerderheid zijn. De Duitsch-Natio nalen zouden terugloopcn van 41 tot 35 en dc Duitsche Volkspartij van 30 tot ongeveer 7. Volgens deze veronderstelde stemmen verhouding zouden de Soc.-democratcn van 143 tot. 115 zetels terugvallen cn de Com munisten 79 tot beneden de 70. Waarschijn lijk zou het Centrum zijn 68 zetels behou den of iets daarboven komen. Ook in Beieren boeken de Nat. Socialisten groote winsten. M li nchen, 24 April (V. D. D^ uitslag voor Beieren luidt als volgt: Beiersche Volkspartij 1.272.074 stemmen, 45 zetels (40): Sociaal-democraten 604.098 stemmen. 20 ze tels (34); Beiersche boeren cn middenstand 253.260 stemmen, 9 zetels (17); Duitsch Nat. Volkspartij 127.983 stemmen, 3 zetels (13); Nat. Socialisten, 1.270.602 stemmen, 43 ze tels (9): Communisten 259,400, stemmen, S zetels (5): De nieuwe landdag zal 128 ze tels hebben De voorloopige officiecle cijfers vcor de verkiezingen in Prnisen In den algeloopen naclu werd nog clc vol gende voorloopige uitslag geseind srschen Landdag zijn in totaal uitgebracht 22.039. 849 stemmen, als volgt over dc par tijen verdeeld: Soc.-dcmocratcn 4.074.943; Duitsch Nationale Volkspartij 1.52 4.931: Centrum 3.374.413; Communisten '2.819.G02; Duitsche Volkspartij 330.807; Volk slecht par tij 44.119: Economische Partij 1.91.032; Duit sche Landvolk J53.562; Jonge Rechten 13.942, Staatspartij 323.441; Nat. Socialisten 8.008.219; Duitsch Iiannovcrancn 63.803; Chr. Soc. Volksdienst 255.068; S.A.P. 80.437; Radicale Middenstundspartij 9.949; Nat. Sammlung 6.515; Kleine renteniers 25.51S, Poolsche Volkspartij 57.731; Nat. Beambten 2.885; Kuis- enjgrondbezitters 67.105; Groot Duitsche Lijst Scinnalitz 4.570; Nat. Duitsche Arbeiders partij 11.592; Pr. Littausche Volkspartij 363; Sleeswijk Vaderland 2.301; Wcrkloozcn Partij 3.461; Duitsche Eenheidspartij 1.329. De berekening wordt vertraagd door de toewijzing van de zetels op de overschotten in verband met de vele kleine partijen, die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Volgens den voorloopigen officicelcn uilslag, zouden de Nat. Socialisten 160 zetels krijgen. Het is echter waarschijnlijk dat het nog zal stijgen tot 162 in verband met de verbinding der lijsten van eenige kleine partijen met die der Nat. Socialisten, n.l. die der huis- cn grondbezitters, de Nat. Duitsche Arbeiders partij en dc lijst Schmalitz. Volgens de officiecle cijfers is 81% der stemgerechtigden opgekomen. BUITENLAND. De landdagverkiczingen in Duitschland. (Eerste blad, pèg. 1).' BINNENLAND. Een historische molen te Haarlem afge brand. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Do Kei Zaterdagmiddag feestelijk op zijn nieuwe plaats gebracht. (Derde Blad, pag. 1). B. cu W. stellen voor dén pensioens aftrek van het gemeentcpersoneol per I Mei met 3 procent te verhoogen. (Eerste Blad, pag. 3). Protest tegen dc loonsverlaging bij do Ned. Spoorwegen. (Eerste Blad. pag. 2).. Vcrw a c li i i n g: Zwakke tot matige W. lot Z. wind, gclecltclijk bewolkt, weinig of geen regen, mogelijk nachtvorst, iets zachter overdag. De depressie die gisteren nog een ver sterking uit het X. W. kreeg, trekt naar U. waarts af en de lucht van hoogc drukking ei; achter schijnt zich over ons land te wil len uitbreiden. Dc hoogo drukking op II- land nam wei toe, cn het vriest daar vrij sterk maar door hei terug trekken van de hoogc drukking in liet Z. W. is de koude stroom daardoor een uitgebreid gebied van lage drukking van do warmere Z. W. strooming ter N. van Ierland verschenen, .zoodat aanvankelijk eenige stijging van temperatuur overdag tc wachten is met kans op nachtvorst in den a.s. nacht. Het gebied van warmer weer in Duitschland trok O.-waarts weg na daar gisteren on weerregen te hebben veroorzaakt. Groot- Brittannië en Frankrijk bobben vrij rustig weer met weinig neerslag cn stijgende temperatuur. LANGESTRA6T 48-51 TELEFOON 190 ZIJDE» linnen Uni: 70 cent Fantasie: 95 cent Cretonne voor kleeding Aparte dessins 95 ct. per meter Varïiensmarkt 5 Tel. 1399 Onze orgels, piano's zijn juist lots beter dan andere en goedkoopor. Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus en condities aan bij den vertegenwoordiger jfj ARNH-STRAAT. IW.«>iWWWWl—.IMWIBHII ll»1 S.PD. DN MP IENTP. K.P.D. D.VMb/ksr. NAf.FkQNT STAATSE NS.DAP Stimmenzah/ sm 20. Mai 1928 ÊsH am 24 April 1932 H8 EEN GRAFISCHE VOORSTELLING VOLGENS DE VOORLOOPIG OFFICIEELE CIJFER?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1