DE EEMLANDEü Beursoverzicht JOH. DE HEER Naeows Licht op Fa. R. van den BURG Vrijdag 29 April 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 257 MILLIOENENSCHANDAAL TE BRUSSEL HANGARBRAND TE NEW-YORK NIEUWE BESPREKINGEN MET PINKSTEREN? JAPANSCH OFFENSIEF IN MANDSJ0ERIJE eÜéSi Piano's, Orgels, Radio KOERSWIJZIGING VAN DE GERMANIA? 7 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON Arnh.straat PIANO'S in huur verkrijgbaar AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandcn v°°' Amcrsloort 2.10. pc, maand 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden (3.-. Afzonderlijke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer u—elke regel meer f 0.25 Llefdadlghelds-advcrtentlën voorde helft van den prijs. Kleine AdvcrtcntlCn „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra t 0.05 Groote teleurstelling in Engeland over het wegblijven van Tardien. Een Britsch dreigement. Het behoeft niet te worden betoogd, dat de ontwikkeling van den toestand in Genève voor de Engelschcn, die eindelijk eens wil len opschieten en in samenwerking met Amerika een plan hadden voorbereid om de Fransch-Duitsche tegenstellingen te over bruggen, een buitengewoon groote teleur stelling is. Het feit, dat de Fransche mi ni6tcr-president Tardieu door het wegblij ven uit Genève dc belangrijkste besprekinj der leidendo staatslieden onmogelijk heeft gemaakt, ontmoet van alle zijden kritiek. In sommige Engelschc kringen, o.a. bij de Brit- sche afvaardiging te Genève, zou zelfs een verbitterde stemming heerschen en in de persberichten wordt er dc aandacht op ge vestigd, dat de invloedrijkste gedelegeerden zeer ontevreden zijn over dc wijze, waarop besprekingen van het grootste belang van dag tot dag'worden uitgesteld. De Engelschc delegatie schijnt haar gere serveerde houding te hebben laten varen en bij een ontvangst der Engelschc pers moet blijkens de D. A. Z. zelfs zijn meegedeeld, dat Engeland misschien genoodzaakt zal zijn van de revisieclausule, die het Londen- sche vlootvcrdrag bevat, gebruik te maken en Japan en Amerika ervan op de hoogte te stellen, dat het zijn vloot moet uitbreiden. Wel doet Engeland nog steeds zijn best Frankrijk cn Italië ertoe te bewegen zich bij het Londenschc driemogendhedenver- drag aan te sluiten, maar men is met be trekking tot de resultaten van dit stre ven zeer seeptisch geworden cn heeft daarom Woensdag van de gelegenheid ge bruik gemaakt een duidelijke waarschu wing tot de wereld te richten. Engeland, zoo wordt betoogd, heeft den anderen volken op het gebied der ontwapening reeds een voor beeld gegeven en heeft door het Londensche vlootverdrag zijn marine teruggebracht tot een lager peil dan eigenlijk vereenigbaar is met zijn veiligheid. Wanneer Frankrijk en Italië het onderling niet eens worden en er niet toe kunnen besluiten liet driemogend- hedenverdrag eveneens te aanvaarden, moet Engeland de verantwoordelijkheid voor het mislukken van het groote werk der mari tieme ontwapening van dc hand wijzen. Dc Engclschën zijn echter niet alleen teleurgesteld over het vraagstuk der ont wapening; hetzelfde geldt met betrekking tot dè' besprekingen ter voorbereiding van de herstclconfcrentie, die tc Lausanne zal worden gehouden. De Engelschc delegatie moet dan ook heb ben laten uitkomen, dat zij afwijzend staat tegenover het denkbeeld tc Lausanne slechts een voorloopige oplossing tot stand te bren gen cn het vraagstuk opnieuw uit te stellen. De Engblsc-ho afgevaardigden, zoo wordt eraan toegevoegd, zullen zich naar Lau sanne begeven cn erop staan, dat een rege ling voor het probleem wordt gevonden. Ook deze verklaring is zeer duidelijk tegen Tardieu gericht. Dc Engelschen be treuren het bovenal, dat door den jongsten keer, dien de zaken hebben genomen, Stim- son's reis naar Europa niets heeft opge leverd; de Amerikaanscho minister van bui- tenlandsclie zaken zal met een teleurstel ling, die volkomen overbodig was, naar de Vereenigde Staten terugkeéren. Het lijdt geen twijfel, dat deze deceptie niet zal na laten de houding van Amerika in de toe komst te beïnvloeden. Een bedrag van ruim 8 millioen francs verduisterd Brussel, 28 April. (V.D.) Hedenavond jverd een notaris te Brussel aangehouden en verhoord naar aanleiding van verschil lende verduisteringen cn oplichtingen, wel ke zo«den zijn gepleegd en waaraan de be trokkene zich zou hebben schuldig ge maakt. De verduisteringen loopen tot een bedrag van ruim 8 miliioen francs. De no taris 'is in verzekerde bewaring gesteld. EEN SNELTREIN ONTSPOORD. Tot dusver twee dooden. New-York, 28 April. (V.D.) Bij South Bend in Indiana ontspoorde Donderdag een sneltrein. Drie wagens en een locomotief stortten langs de helling naar beneden en kwamen op een woonhuis terecht. Tot dus ver zijn er twee dooden en een aantal ge wonden. De gedooden zijn spoorwegbeamb ten. De oorzaak van de ontsporing is nog onbekend' De schade bedraagt een kwart millioen dollar N e w-Y ork, 2S April. (V D.) Donderdag is op het Rooseveldt-vliegtcrrein een groote brand uilgebroken. Een hangar waarin 7 land- cn een bizonder kostbaar watervlieg tuig waren ondergebracht, brandde tot den grond toe af. De schade wordt geschat op een kwart millioen dollars. Do krachtige wind wakkerde bet vuur aan. Door bet ont ploifen der benzinetanks werd het blus schingswerk bemoeilijkt. Hervatting van de bijeenkomst van BrüningMacdonald en Tardieu Genève, 28 April. (V.D.) Rijkskanselier Dr. Brüning en staatssecretaris von Bulow hebben, naar medegedeeld wordt, het voor nemen Vrijdagmorgen uit Genève te ver trekken. Zaterdagmorgen zullen zij te Ber lijn terugkecren. Volgens mededeeling van Engelsche zijde beslaat hel plan een nieuwe bijeenkomst te arrangeèrcn tusschen Brüning, Mac Donald cn Tardieu en wel gedurende dc week na Pinksteren. Voorloopig heeft men 18 Mei als datum van aanvang gesteld. Getracht zal worden bij die gelegenheid die kwesties tc behandelen, welke thans ten gevolge van de ongesteldheid van Tardieu niet verder konden worden besproken. In Engelsche Kringen neemt men aan dat in deze bespre king voor alles de principiecle kwesties der Ontwapening, dc kwestie van de gelijkbe rechtiging van Duitschland cn de Fransche plannen inzake internationalisatie aan de orde zullen, komen. De Ontwapeningsconferentie zal tijdens de Pinkstervacantie haar werkzaamheden gedurende vier dagen onderbreken en wel van 13 tot 17 Mei: Londen, 27 April. (H.N.) Omtrent het offensief' dc-r Japanners tegen de Chinee- sche vrijscharcn in Mandsjöerïje, dat met drie brigades ondernomen wordt, wordt uit Moekdcn gemeld, dat de troepen onder be vel van generaal Hirosó een omsingeling in de richting van de Oostelijke zóne van den Chinccschen Oosterspoorwèg en van het gebied der bonedcn-Soengari willen uitvoe ren, om de daar geconcentreerde Chinee- che troepen, die op 20.000 man geschat worden, te bestrijden. De troepen rukken ge deeltelijk te land, gedeeltelijk tc water op. De eerste brigade onder bevel van generaal Moerai rukt ten Noorden van Imienpo te gen Fangsjeng op. Zij zal zich later met de troepen onder bevel van generaal Yoda, die langs den Oosterspoorweg in Oostelijke richting optrekken, vereenigen. De eerste brigade onder hevel van kolonel Makarnoe- ra, waarbij zich 22 gepantserde auto's en veldkanonnen bevinden, trekt langs de Soengari. Deze troepen worden door vier kanonneerbooten van dc Mandsjoerijschc regeering begeleid. De opmarsch wordt met groote voorzichtigheid uitgevoerd, daar de Chineezen voortdurend opèreeren. Het spoorwegverkeer op den Oosterspoorweg is gedeeltelijk gestaakt. De Chineezen hebben bij Charbin een internationalen trein aan gehouden en dertien Japanners, die zich daarin bevonden, weggevoerd. De onderhandelingen te Sjanghai. Japan stelt een nieuwen eisch. Sjanghai, 28 April. (V.D.) Als gevolg van het aanvaarden van het bemiddelings voorstel van den Britschcn gezant in China sir Miles Lampson zoowel door de Chinec- sche als door de Japansche regeering, zijn de bemiddelings-onderhandelingen te Sjan ghai gisteren hervat. Het is echter de vraag of de onderhandelingen eenige kans op suc ces hebben, nu de Japanners den nieuwen eisch hebben gesteld van terugtrekking der Chincesche troepen in Poetoeng. Erkent Rusland de nieuwe Mandsjoerijsche regeering Moekdcn, 28 April. (V.D.) Op alle sta tions van den Oost-Chineeschcn spoorweg is de vlag van de nieuwe Mandsjoecrijsche regeering geheschen naast de sovjctvlag. Naar verluidt, zou zulks zijn geschied met goedkeuring van de sovjetregeering, wat volgens welingelichte personen beschouwd zou moeten worden als een eerste stap naar de erkenning van de Mandsjoerijsche repu bliek door sovjet-Rusland. Terechtstellingen in het rijk van Poe Ji. Charbin, 28-April (V.D.) Te Tsitsikar zijn op bevel der Mandsjoerijsche regeering- Poe Ji vier beambten van het militaire Het loskomen van dc jaarverslagen betee- kent thans niet, zooals in dc vette jaren een confeltiregen van vriendelijke dividendjes, maar het tc lezen krijgen van sombere ver- toogen, waarin melding wordt gemaakt van achteruitgang, onbevredigende resultaten of verliezen. Dc aandeelhouders mogen al blij zijn als zij stukken bezitten van ccn onderne ming die nog niet in déconfiture verkeert, cn hun kapitaaltje nog eenigszins in stand blijft, al zou een c-irectc realisatie in vele gevallen niet meer dan vijftig percent bedragen van hetgeen er eens in waardevolle guldens voor is neergeteld. Wie er zoo goed aan toe is, on danks dividendpasseeringen, geen stukken te behoeven te verzilveren mag gelukkig hecten Hij kan tenminste de aan kpersdaling onder hevige effecten in brandkast of- safe houden cn wachten op betere tijden. Maar niet ieder is helaas zoo gelukkig en i« vaak gedwongen om zijn waardepapieren tc verzilveren. Wal dat betreft mag dc Ncderlandsche Bank zich nog gelukkig prijzen in hel buitenland £oud tc hebben liggen, dat zij kan oovragen. Toch is dit opvragen uit 't buitenland een teckcn. dat dc toestand op economisch cn -financieel ge bied in hooge mate onzeker blijft. En dat vooral in Amerika, waar ons meeste goud ligt, het ergste nog lang niet is geleden, blijkt wel uit de aanhoudende ineenstortingen van officieelc lichamen. De telegrammen die van „Over there'* komen, of zc nieuws van de baby van Lindbergh dan wel droge cijfers brengen zijn alle tcleurs'ellend En onze beu«-s volgt nog maar trouw haar Amerikaansche zusje cn het feit, dat er in Amerika wel en in Holland nog geen zomertijd is, brengt de bcursmcnschen ook reeds zorgen, doordat ze nu niet vroeg genoeg in den 'middag dc ope ningskoersen uit Wallstrcet weten. Men ziet. hel gaat in beurszaken om een uurtje. Dat onze beurs zien nog zoo angstvallig aan Yankee-land vasthoudt is ons onbegrijpelijk, zooals we ook vroeger reeds zeiden. Of zou men soms wachten op de inflatie van den Dollar? Inlusschen klinkt het woord inflatie sinds het geslaagde experiment in Engeland niet zoo afschrikwekkend meer en hoort men in Nederland ook stemmen opgaan om tot een vrijwillige waardeverlagir.g van den gulden over te gaan. Men verwacht hiervan een op leving in de industrie. Maar de mannen, die de financieele touwtjes in handen houden, denken er eenigszins anders over. Ook de Staat zal van iels dergelijks niets terugheb ben, gehoord ook dc mcdcdeelingen van dc minister van financiën bij het debat over dc befaamde pondcngeschie^enis der Nederland- sche Bank, waarbij heel wat harde noten ge kraakt zijn. Laten we het hier echter niet over hebben. Wat toen een orkaan leek, bestempelt men tegenwoordig met dc kwalificatie van stormpje. Na ons vorige overzicht, dat weinig nieuws van het Damrak bracht is het cr plot seling gaan spoken. Er zette zich een daling bij aandcelen Ko ninklijke in, zooals we sinds September van het vorige jaar niet hebben beleefd. In een wip zakten deze fondsen met 15 punten. Wa ren hier boosaardige baissiers aan het werk of andere oorzaken in het bedrijf zelve? Dat is natuurlijk moeilijk na te gaan. Vrijwel vast staat echter dat het overvloedige aanbod van New York is uitgegaan. Vanwaar de booze geruchte kwamen? Dat is moeilijker na tc gaan. Feit is het echter, dat deze geruchten al vrij lang de ronde doen en reeds door den heer Delerding werden tegengesproken zon der dat de aandeelen er toen op reageerden Dit is niet dus dc directe oorzaak lot de scherpe koersdaling. Het waarschijnlijkst is nochtans, dat de daling dezer aandcelen zijn grond vindt in den slechten toestand van de petroleumnijvcrheid 'n volkomen reéele zaak dus, die toch vandaag of morgen in hel koers- pcil tot uitdrukking had moeten komen. Van de Koninklijke verwacht men graag een „Ko ninklijk" gebaar in den vorm van een divi dend, maar daarover heeft de heer Deterding in zijn verklaring gezwegen en het jaarverslag laat nog op zich wachten. De lustelooze stemming van de aandeelen Koninklijke heeft de geheele week dc beurs beinvloed. Dc onzekerheid over het dividend was niet bevorderlijk om deze aandcelen weer wat omhoog te brengen. Daarbij kwam nog de onverwachte sterke daling van aandeelen H.V. A., die in twee dagen tijd 12 punten zakten en op 135 terechtkwamen. Koninklijke daal den tot 111. Het spreekt vanzelf, dat dit alles op de verdere beurshandel van invloed was. Voor de zooveelste maal moeten we dus con- statceren, dat het geheele economische leven zich nog steeds in dalende lijn beweegt. Dc zoo zeer gewenschte stabilisatie is nog steeds niet gekomen. AD INTERIM. radio-station terecht gesteld, die er van worden beschuldigd bevelen van den Chi- noeschen generaal Ma draadloos te hebben verspreid en zijn codeteiegrammcn naar Nanking te hebben overgeseind. De dood vonnissen zijn tc Tsitsikar in het openbaar voltrokken. POOLSCH BEGROOTINGSTEKORT. Warschau, 28 April. (V.D.) ITet Pool- sche financieele jaar dat op 1 April is ge ëindigd. 6luit met een tekort van ongeveer 45 millioen zloty voor de laatste maand. Het totaal tekort over het geheele jaar be draagt 204 millioen zloty- Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Gemakkelijke Betalingsvoorwaarden. Berlijn, 27 April. (H.N.) Dc hoofdre dacteur van de Germania, dr. Eduard Buhla, l eeft volgens besluit van den raad van commissarissen van het blad vacantie ge kregen cn zal op het einde van 1932, als zijn contract afloopt, definitief uit de re dactie treden. "Naar aanleiding hiervan wordt in sommige bladen het vermoeden geuit, dat het blad zijn politieke richting zal wijzigen. Er wordt op gewezen, dat de vj'oogere afgevaardigdo von Papen, die de meerderheid der aandcelen bezit en bij de laatste verkiezingen niet meer herkozen werd, ccn tegenstander van de coalitie van Weimar en van dc groote coalitie was en steeds getracht heeft het centrum met de rechtsehe partijen te doen samengaan. Het streven van von Papen zou zijn de Ger mania tot een katholiek getint blad van rechts te maken. De Germania zelf publi ceert vandaag een verklaring van dc uitge versonderneming, waarin verklaard wordt, dat dr. Buhla ten gevolge van een ernstig ongeval reeds sedert maanden do leiding van het blad niet meer kan waarnemen cn daarom besloten is hem na afloop van zijn verlof en van zijn contract niet meer te la ten terugkecren. Over do nieuwe bezetting van het hoofdredacteurschap is nog geen beslissing genomen. Overigens wordt ver klaard, dat de tot nu toe door het blad ge volgde richting ook in dc toekomst gevolgd zal worden. EX-KONING ALFONSO TE ROME. Rome, 27 April. (V.D.) Dc vroegere ko ning van Spanje is Dinsdagmiddag tc Ro me aangekomen. GEREGELDE PASSAGIERSDIENST ENGELAND—ZUID-AFRIKA. Londen, 27 April. (H.N.) Vandaag is dc gerégelde passagiersdionst per vliegtuig tusschen Engeland en Zuid-Afrika geopend. Tot nu toe werden slechts post en goederen gevoerd. Het eerste passagiersvliegtuig op de lijn LondenKaapstad is vanmiddag van Croydon naar Kaapstad vertrokken. Aan boord bevinden zich 28 passagiers. Dc overtocht zal elf dagen duren. MILLIOENENLEGER VAN WERKLOOZEN IN AMERIKA. New-York, 27 April. (H.N.) De voorzit ter van den Amerikaanschen vakvereeni- gingsbond raamt het aantal wcrkloozen in de Vereenigde Staten thans op 7950000. Hij dringt aan op invoering van een week van vijf werkdagen ter bestrijding van de werk loosheid. OEKRAINSCHE STUDENTEN INGEREKEND. Warschau, 27 April. (H.N.) De politie heeft te Lemberg een huiszoeking gedaan bij talrijke Oekrainsche studenten, ook vrouwelijke, waarbij ontplofbare stoffen, wapenen en munitie gevonden zijn. Een cn ander wijst er op, dat de studenten een militaire organisatie vormen. In het geheel zijn 24 studenten gearresteerd. DE UNIVERSITEIT VAN WÜRZBURG BESTAAT 350 JAAR. Würzhurg, 2 7 April. (V. D.) De Ju lius Maximiliaan-universiteit te Würzburg bestaat dit jaar drie cn een halve eeuw. Op 11, 12 cn 13 Mei zal de stichting van de uni versiteit op plechtige wijze worden her dacht. Reeds hebben vele buitenlandsche ge leerden, o.a. uit Nederland, toegezegd bij de plechtige herdenking tegenwoordig te zul len zijn. RUIM 3600 VERKIEZINGSCANDIDATEN IN FRANKRIJK. Parijs, 2 7 April. (I7._N.) Volgens een opgaaf van het ministerie van binnenland- sche zaken zijn voor de verkiezingen voor de Kamer in het gsheel 3617 candidaten ge stald tegen 3735 bij de vorige verkiezingen. Het record wordt gehouden door het dis trict Gurons, waar niet minder dan 85 can didaten zijn gesteld. RENWAGEN VERONGELUKT. P a r ij s, 2 7 April. (H. N.) De te Parijs geconstrueerde renwagen, waarmede de Belg Staappe het door den Engelschman Campbell behaalde wereldrecord wilde ver beteren, is gisteren bij een proefrit veron gelukt. De monteur kon er tijdig afsprin gen en kwam er met betrekkelijk lichte ver wondingen af. De bestuurder werd nog eenigv» meters meegesleurd en bleef met een gebroken been liggen. BUITENLAND. Millioenenschandaal to Brussel. *^Eersto Blad, pag. 1)< Het conflict in Oost-Azië. (Tweede Blad pag. 1). Koerswijziging van het Duitsche cen- trumsorgaan Germania? (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Te Delft is een auto te water gereden. Een doode. (Tweede Blad, pag. 1). Het conflict in de stroocarton-industrie nadert zijn einde, (Tweede Blad, pag. 2.) Do Amsterdamscho Raad verwerpt het loonkortingsvoorstel van B. cn W. (Tweede Blad pag. 1). De Tweede Kamer neemt het vleeschcon- tingenteeringsontwerp aan mot 50 tegen 12 stemmen. (Tweede Blad, pag. 1.) UIT DEN OMTREK. Uitbreidingsplan van Baarn. (Twcedo Blad, pag. 2.)' STADSNIEUWS. Overtreding van de Woningwet (Kan tongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Doodelijk ongexal op het Station. (Eerste Blad, pag. 3)'. Medegedeeld door het K. N. M. I. tc Do Bilt. Hoogste barometerstand: 768.3 te Abisco. Laagste barometerstand: 745.6 te Scilly. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot O. wind, gedeeltelijk bewolkt, mogelijk eenige regen met kans op onweer, iets warmer. De depressie, die gisteren ten W. van IJs land lag, heeft zich naar het Z.-Z.O. ver plaatst en schijnt in ongeveer Z.O. richting verder te trekken. Over W.-Duitschland daalde de barometer, doch in O.-Duitsch- land en vooral over Scandinavië nam do luchtdruk toe, terwijl ook over IJsland zich hooge druk ontwikkelde. Of deze samen hang met den rug van hoogeren druk, die zich sinds gisteren ten W. van de depressie heeft gevormd is nog niet te zeggen. In Duitschland cn in ons land is de ochtend- temperatuur lioogcr en een aanhouden van do geleidelijke tempcratuursstijging is nog tc verwachten. Het is heel goed mogelijk, dat daarbij nog regenbuitjes optreden, waarbij bet onder deze omstandigheden ge makkelijk tot plaatselijke onweersbuitjes kan komen. LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bijzondere Aanbieding DAMESKOUSEN Fil decosse, Fil met zijde, Zijde. HOOVER DOET EEN BEROEP OP SPAARZAAMHEID. Richmond (Virginia), 27 April. (V.D.)' Op de gouverneursconferentie heeft Hoo ver een lange redevoering gehouden, waar-> in hij opnieuw eisch te, dat zoo groot moge lijke spaarzaamheid zal worden betracht voor alle posten op dc staatsbegrooling. Een verlaging der uilgaven noemde de president de grootsto nationale noodzake lijkheid. De algemeen hooge bclastinglast verhindert een economisch herstel en remt den particulieren ondernemingsgeest. MIJNGASONTPLOFFING IN SILEZIË. Hindenburg, 28 April. (V.tf.) Op de Concordiamijn te Hindenburg vond heden morgen vroeg op de 240 M. verdieping van de Andreas-schacht een mijngaeontploffing plaats, waarbij negen mannen ernstige brandwonden opliepen. Het ongeluk is waarschijnlijk ontstaan, doordat één der mijnwerkers een lucifer afstreek, waardoor het aanwezige mijnga6 tot ontploffing werd gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1