uit modi HOEDEN en REGENMANTELS FIRMA DUIM BURGER GRATIS DE EEMLANDEü Buitenlandscli Overzicht Amersfoort JOH. DE HEER Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op J. J. MOLENAAR DAMESMODEZAAK Zaterdag 30 April 1932 Uitgave: VALKH0FF& Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 258 RIJKSSTEUN AAN DEN ZUIVEL BOMAANSLAG TE SJANGHAI Piano's, Orgels, Radio 7 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON Een elk, die een PLYMOUTH berijdt. Blijkt op de hoogte van zijn tijd. STATIONSPLEIN 5 - TELEPH. 1210 UITGEBREIDE COLLECTIE ARNHEMSCHE WEG 26 AMERSFOORT ABONNEMENTSPRIJS pc. 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per 1week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden i 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERT ENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f b 25 Liefdadlghelds-advertentiêo voorde helft van dco prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke reyel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 We mogen thans wel als voldoend bekend bij onze lezers beschouwen den inhoud van het ingediende wetsvoorstel tot tijdelijke hulpverleening aan de melkveehouderij, korter gezegd van den Rijkssteun aan den zuivel. Naast contin- genteering van den boter-invoer, welke maatregel ook dezer dagen bekend werd, wil de regeering wat do zuivel producten betreft een gecontroleerden verkoop met mogelijkheid van prijs- beïnvloeding voor wat de binnenlandschc markt betreft en fondsvorming door middel van dc baten van dezan verkoop; wat dc margarine betreft, wordt voor gesteld: opneming in de margarine's van een niet onbelangrijk percentage natuur boter, welke tc mengen boter tegen iets lagcren prijs dan de boter in het algemeen centraal geleverd wordt en voor andere spijsvetten van plantaardigen oorsprong wil dc regeering ook gecontroleerden verkoop met mogelijkheid van prijs beïnvloeding. Ten einde zuivelproducten te mogen vervoeren, verkoopen, afleveren of voorhanden te hebben, behalve dan voor eigen gebruik, moeten deze produc ten voorzien zijn van een merk (evenals de sigaren en de tabak van een bande- rolle)' Dc prijs van deze merken wordt door den minister, die met de zaken van den Landbouw belast is vastgesteld. Daarvoor geldt deze regel: Uitgegaan wordt van den wereldmarktprijs van het bewuste product, berekend wordt dc aanmaakkosten van de merken, zoo dat een totaal uitkomst wordt verkregen, wélke do opbrengst van een (wisselenden) richtprijs voor de melk waarborgt. Deze richtprijs nu gaat dc onmisbare productie kosten van de melk niet te hoven. De zuivere opbrengst dezer merken wordt gestort in het tc formaeren Crisis-Zuivel- Fonds, waaruit aan lien die melk hebben afgeleverd aan door de Crisis- Zuivel-Centrale erkende zuivelproduccn- ten, een uitkcering wordt gedaan, ver schillend naar mate de melk tot ver schillende zuivelproducten is verwerkt We laten het bij deze zeer summiere uiteenzetting van wat met dit wets ontwerp wordt bedoeld. Hoofddoel van deze bijdrage is echter uit de Memorie van Toelichting te doen uitkomen dc groote noodzakelijkheid van deze maatregel. De toestand van het veehoudersbedrijf is ten gevolge van een tot heden ongekende waardedaling van de opbrengst der melkproductie zóó ongunstig geworden, dat de be volking van het platteland, waarvoor de veehouderij -een der voornaamste bronnen van inkomsten is aan het gevaar van economischcn ondergang van het bedrijf en derhalve aan algeheele verarminb is prijsgegeven. Vooral in het laatste kwartaal van 1931, toen in Duitschland en Engeland belangrijke finantiecle gebeurtenissen plaats grepen, is de kwetsbare zuivel-export zwaar geslagen. Dc verzwakking van het ver trouwen in het wereldruil-verkcer vond zijn directen weerklank in onzen buiten- landschen afzet. Zoowel de deviezen- regeling in Duitschland als dc deprecia tie van de standaardmunt in Engeland, welke beide landen in 1930 nog 90 van den wercldboter-uitvoer tot zich namen, hebben onzen zuivel-export voor welhaast ondragelijk risico geplaatst terwijl bovendien de waardedaling van do betaalmiddelen der Scandinavische landen, welke zulke belangrijke quanta van den wereld-uitvoer leveren, een concurrentie op de wereldmarkt in het leven heeft geroepen, waardoor de exportprijzen beneden dc uiterste grenzen der rendabiliteit zijn gedrukt. Om een cn ander het hoofd tc kunnen bicden heeft de zuivel-export zich toen in 1931 op Belgie en Frankrijk gespitst. De contingenteering van den boter-invoer in Frankrijk en de verhooging van liet Belgisch invoerrecht van 20 op 140 francs per 100 K.G. maakten een bevredigend resultaat van den uitvoer naar die landen zeer twijfelachtig. Later kwamen weer nieuwe Duitsche maatregelen. Alles bij elkaar genomen is nu de toe stand zoo geworden, dat, mede door dc daling op de binnenlandsche markt, dc prijzen zoozeer zijn gedaald, dat elke K.G. melk, welke wordt geproduceerd, voor den veehouder een tekort oplevert. Globaal genomen wordt het op plm. 2 cent per K.G berekend. Het gaat hier om een hoeveelheid van ruim drie milliard K.G. melk, welke tot zuivel-producten wordt verwerkt. Men kan dus begrijpen, hoe groot de ontwrichting van het vee houders bedrijf is, hetwelk ?en groot gevaar meebrengt voor heel ons agrarisch leven. Het is daarom dat de regcering ge meend heeft met voorstellen te, moeten komen, waardoor aan dit bedrijf hulp wordt geboden. Een anti-Japansche bomaanslag te Sjanghai. Worden de wa- penstilstandsonderhandelingeD erdoor bemoeilijkt? Den laatsten tijd schenen de betrekkin gen tusschen China en Japan, hoofdzakelijk wat het gebied rondom Sjanghai betreft, een iets vriendelijker karakter te zullen gaan dragen. Vooral aan de tusschenkomsi van den Engelschen gezant te Sjanghai was het te danken, dat een vergelijk werd geformuleerd, hetwelk betrekking had op den terugtocht der Japanschc strijdkrach (en. Dit compromis was zoodanig opgesteld dat de Japansche regeering tenslotte geen overwegende bezwaren meer had om er zich bij neer te leggen. Een desbetreffende resolutie zou, zoo was algemeen het gevoe len, heden in de buitengewone Volken bondsvergadering worden aangenomen hetgeen hierop neer zou komen, dat een gemengde commissie, welke tc Sjanghai is gevestigd, zou uitmaken, wanneer do Ja panners het door hen bezette gebied zou den moeten ontruimen. Men ziet dus: dc vooruitzichten ten aan zich van de wapenstilstandsondcrhandelin gen waren aanmerkelijk verbeterd. Zullen deze vorderingen echter weer tc niet wor •len gedaan? Wanneer wij deze vraag stellen, hebben wij het oog op den bomaanslag, die giste ren te Sjanghai heeft plaats gehad. Zooals men weet, heeft een Korcaansch nationa list, op het oogenblik, dat in het Hongkioe park een militaire parade werd gehouden ter eere van den Japanschen keizer, een hom geworpen naar de tribune, die voora- was bezet met vooraanstaande Japanners, militairen zoowel als burgers. Do bom mis te zijn uitwerking geenszins: enkele gene raals, een admiraal cn een gezant werden zoodanig gewond, dat zij hun leven lang de gevolgen ervan zullen blijven ondervinden Dat de dader zich vooral tegen zulke hoog geplaatste autoriteiten heeft gekeerd, heeli te Tokio natuurlijk een buitengewoon on aangenamen indruk gemaakt cn de out «temming is to grooter, nu cle parade plaats vond ter eere van. den hoogsten persoon in lapan: den keizer. Hun, die in Japan voorstanders zijn van een politiek der sterke hand, komt dc aan slag waarschijnlijk niet ongelegen, omdat 'Ie gebeurtenis hun opnieuw argumenten verschaft, wanneer zij er op aandringen te genovor China een forsche politiek te blij ven voeren. Aan den anderen kant kan niet worden geloochend, dat zoo'n groot seheepsche Japansche parade op Chineescb gebied een buitengewoon uitdagend karak ter droeg. Ondertussclien blijft het nog een onuitge maakte zaak, of de daad van den Koreaar- een individueel* wraakneming was, de handeling van een onevenwichtig verbit terd persoon, die uiting wilde geven aan zijn anti-Japansche gevoelens. dan wel werd uitgevoerd met goedvinden of op aan stichten van de Chinccsche autoriteiten Deze laatsten hebben reeds te kennen ge geven voor het gebeurde niet de minste' verantwoordelijkheid te dragen, daar de parade niet toegankelijk was voor welken Chinees ook en bovendien de handhaving iJer orde alleen berustte bij de Japanscln militairen en politic-agenten. Dc Chineezcn schijnen wel te hebben aangeboden er mede zorg voor te dragen, dat dc rust niet werd verstoord, maar dit aanbod schijnt van de hand te zijn gewezen. Tevens wordt gcloo nhend, dat de dader met de Kwomintang in verbinding zou hebben gestaan. Zal de overeenkomst inzake het sluiten van den wapenstilstand, waarvan men de onderteekening elk oogenblik kon verwach ten, nu niet tot stand komen? De optimis ten zijn de opvatting toegedaan, dat niet tegenstaande de nieuwe moeilijkheden, die het onvermijdelijke uitvloeisel zijn van den bomaanslag in het Hongkioepark, de on derhandelingen over den wapenstilstand, die den laatsten tijd wel dc facto, maar nog niet de jure bestaat, op normale wijze zullen worden hervat. Pessimisten daaren tegen vreezen, dat er van een wapenstil- standsaccoord, nu de Japansch-Chineesche spanning weer is toegenomen, niets tereclv zal komen. De nuchtere feiten zullen wel spoedig, uitwijzen, wié het bij het rechte eind heeft, maar een niet te ontkennen feit blijft het, dat de aanwezigheid van groote Japansche troepenmachten op Chincesch gebied een aanwezigheid, die eeuwigheidstenden zen vertoont steeds het gevaar ifc zich bergt, dat het tot ernstige botsingen koi Het gobcurde bewijst opnieuw hoe noodic het is, dat dc'Japansche bezetting van Chi- neesch gebied zoo spoedig mogelijk een stuk verleden wordt. zi dij? «i KIEVITEN. Donderdag 28 April is dc laatste kievits- eierenzoekersdag geweest. Deze samen stelling ontleed: de laatste dag, dat men de kievitseieren mag zoeken? Neen, dat laatste woord deugt niel: Zoeken mag men ze altijd, als tenminste de eige naar van dc landerijen, waarop ze liggen, goed vindt, dat go zijn eigendom betreedt. Maar rapen mag men ze na 28 April niet meer. Tot 1 Mei rnogen ze nog wel wórden verzonden maar die er. nu liggen, moeten blijven waar zc zijn. Dat zullen er daar, waar de zockcrskunst wordt uitgeoefend, wel niet vele zijn! Verleden weck sprak ik noy. iemand, die er uit een bepaalde streek bij de stad jaarlijks een paar honderd weg haalt. Laten wij dergelijke streken een weck met rust en gaan wc er, dan eens kijken. Ge zult u zoo'n wandeling heusch niet beklagen. Waarheen! Wel, ga naar den Eem polder of dc richting naar Stoutenburg uit of Woudenberg. Pas zijL ge in de weilanden gearriveerd of daar gaan zc omhoog do vroolijke bonte buitelaars met dc afgeronde wieken. Hoor hun vrooüiken roep: „Kiewiet- wiet-wiet! Kiewiet!" Nooit bijna anders! Ge zijt vol aandacht voor hun levendige be wegingen, hun wondervlugge buitelingen. Net, wat ze willen! Zij vragen daarmee ex pres .uw aandacht on leggen er degelijk be slag op. Want al die lawaaimakende cquilc- bristen zijnmannetjes. Do vrouwtjes zitten allicht op of bij het nest en hebben nu gelegenheid ongemerkt or af te sluipen en een heel eind verder zonder ccnig ge luid te geven, weg te vliegen. Daar waar ge ze op de vleugels ziet gaan, zoekt ge nu cn natuurlijk vergeefsch; het nest lag veel dichter bij u cn misschien zijt ge er vlak langs gcloopcn, want ofschoon dc eitjes open en bloot in een heel ondiep kuiltje liggen (als op een thecsc'notelaje) hun kleu ren komen zoo met het zwart cn groen van den grond overeen, dat ge verbazend goed moet uitkijken of nogal, veel routine bezit ten, om zc tc vinden. Gevolg van mimicry. »- A. JOMAN. tel. 1290 Restaurant tel. 1290 Huize ,,De Stichtsche Heuvel" annex Theetuin Amcrsfoortsche Berg de bekende keuken en oude Wijnkelder opent morgen Zondag 1 Mei 1932 LUNCH a 2.50 Menu Consommé Suzeltc en tassc Feuillages de Turbotin au Chablis Noisette de Vcau Bordelaise mousse Duchesse Petits pois fins Coupe Alme'ria Selection du Vallê d'Auge Corbcille de fruits DIN ERS vanaf f 3.en hooger Dezen zomer komen de BALALAIKA- SPELERS Russisch Künstlcr ensemble Dir. P. TSCHISTJAKO FF GROOTE DIEFSTAL OP EEN POOLSCH GRENSSTATION. Warschau, 28 April. (H.N.) In den af- geloopen nacht is op het Poolsche grens station van Bentschen uit de douanehal een kist met gouden waren ter waarde van 140.000 zloty gestolen. De zending kwam uit Nederland en was voor de Poolsche staats bank bestemd. Als verdacht van de daad zijn een Poolsche douane-ambtenaar en een noorwegarbeider gearresteerd, die echter alle schuld ontkenden. Hoewel het geheel* station doorzocht werd, is het tot nu toe niet gelukt het vermiste tc vinden. V oor aanstaande Japanners gewond. Sjanghai, 29 April. (V. D.) Tijdens een parade in het Hongkiocnpark in de in ternationale nederzetting tc Sjanghai ter ge legenheid van den verjaardag van den Ja panschen keizer heeft een Ivoreaan een bom geworpen naar de tribune, waarop lal van Japansche autoriteiten bijeenzaten. De opperbevelhebber der Japansche troepen to Sjanghai, generaal Sjiro kawa, de Japansche legeraanvoerder gene raal Oejeda, de Japansche gezant Sjige mitsoe, de opperbevelhebber der Japansche marinestrijdkrachten te Sjanghai, admiraal Nomoera, dc Japansche consul-generaal Moerai, admiraal Sjimada, generaal Tasjiro cn eenige vooraanstaande Japansche bur gers werden gewond. De politie arresteerde zeven personen. Londen, 29 April. (H. N.). Dc dader, die den aanslag op generaal Sjirokawa plengde, is eerst 25 jaar oud. Ilct is de Ko rcaan Jcnhokitsoe. In Japan heeft het be richt van den aanslag groote verontwaar diging g 3 wekt. Omtrent den aanslag wordt nog gemeld, dat ook dc Japansche gezant in China levensgevaarlijk werd gewond De Amcri- kaansche militaire attaché had zich, kort voor dat dc bom werd geworpen, verwijderd en is zoodoende aan het gevaar ontkomen. De regeering tc Tokio heeft een uitvoerig rapport over het gebeurde gevraagd. Sjanghai, 29 April (V.D.) De Japan ners hebben naar aanleiding van den bom aanslag in het Hongkioe district en dc om liggende straten het standrecht afgekon digd. Alle belangrijke punten worden door militairen bewaakt. De politiecommissaris zal waarschijnlijk voor een krijgsraad wor den gedaagd. Tot do zeven gearresteerde personen behooren eer. parkwachter, die naar het schijnt van Russische origine is, n een Chinees. Do Japanners hebben de woning van een Amcrikaanschen ambte naar, die verdacht wordt betrokken te zijn bij den aanslag, omsingeld. De opwinding bij de Japansche bevolking is zeer groot. In do eerste plaats is de ontstemming tegenover de Koreanen. Een Koreaan werd zoodanig door de menigte mishandeld, dat hij aan de gevolgen der wonden is overleden Den Japanschen am bassadeur Sjigemitsoe moet waarschijnlijk een been worden afgezet, terwijl generaal Sjirokawa waarschijnlijk een oog zal moe ten missen. De toestand der overige gewon den is bevredigend. De Japanners zijn van meening, dat de aanslag het werk is van een Koreaansche revolutionnaire organisatie, die sinds eenige iaren in do Fransche concessie zou werkon. Fransche militairen en Japansche soldaten hebben in de centrale van deze organisatie een huiszoeking verricht. Een man werd gearresteerd. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 WIJ LEVEREN ALLE MERKEN. BUITENLAND. Ernstige anti-Japansche bomaanslag (e Sjanghai. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Ir A. Knappert bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. (Derde Blad, pag. 1). De luitenant der jagers G. tot 200 boete veroordeeld wegens mishandeling van een agent. (Twoode Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Propaganda-avond van den Nat. Bond tegen Revolutie. (Eersto Blad, pag. 2). Het circus Europa geeft zijn eerste voor stelling. (Eerste Blad, pag. 2). Lezing van reverent May voor de English Association. (Eersto Blad, pag. 3). Vergadering van het Ned. Roodo Kruis. (Eerste Blad, pag LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Verhaal van 'de Week „De barmhartige Samaritaan." Ilaagsche Brief„De run op de Nut6spaar- bank." IT. G. Cannegieter: „Alles blij maakt de Mei." Prof. Dr. II. E. Winlock „Onze expeditie naar Egypte." III. Brieven uit het hooge Noorden„Van kunstenaars en kladschilders in Kopen hagen." De grootste zwendelaffaire van alle tijdent „Kreuger's droom van grootheid." Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. InsL te De Bilt. Hoogste barometerstand 770.7 to Soydisfjord Laagste barometerstand 745.9 te Kinru Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot O. wind, meest gedeeltelijk bewolkt, waar schijnlijk nog regen of onweer, weinig ver andering in temperatuur. De depressie ten Z. van Engeland bleef vrijwel onveranderd op haar plaats liggen, over IJsland nam de hooge druk iets toe, terwijl over Noord-Scandinavie en Finland de barometer daalde. Over Engeland, Duitschland, Frankrijk en ons land hoerscht thans zoel lenteweer met regen en onweers buien. De drukveranderingen geven geen aan leiding hierin veel verandering tc verwach- wachtcn, zoodat ook voor morgen op zacht weer met nu en d«».n een regen- of onwoevs- buitje gerekend mag worden. Over Ierland en midden-Frankrijk daalde de temperatuur, over Scandinaviö steeg zij een weinig. Vooral uit Frankrijk worden zware regen plaatselijk met onweer gemeld. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bijzondere Aanbieding DAMESKOUSEN Fil decosse, Fil met zijde, Zijde. EsesEswra, EEN DAG VERKOOP IN DE MAAND MEI ZIE ADVERTENTIE PAGINA

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1