DE EEMLANDEU e Maandag 2 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 259 1 MEI-VIERING IN BUITENLAND HET DE VERKIEZINGEN IN FRANKRIJK AFSCHAFFING VAN DEN EED VAN TROUW TERUG NAAR HET LAND SACCO EN VANZETTI ONSCHULDIG? 7 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. van tien BURG AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p* 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Licfdadigheids-advertentitn voorde helft van dcD prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke rc^jel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra f 0.05 a De parlementsverkiezingen in Frankrijk. Omtrent den de- iinitieven uitslag valt nog niet veel met zekerheid te zeggen. R ij n b e n d e is een blijmoedig maand blad: dat komt van den alcohol. H e t V o 1 k is een blijmoedig dagblad: dat komt van den Meiwijn, die soms alcoholvrij is, maar waarbij zich ook wel eens gistingsverschijn- sclen voordoen. Wij wilden maar zeggen, dat in bet „roze blad met den aardigen inhoud", waarvan de Haagse he Post niet langer bet mono polie bezit, de kwistig niet foto's volge- strooide kolommen, waarboven koppen staan, dik als balken, den volkc op dezen nucliteren Maandagmorgen, nu de regen hot Meivuur heeft gcbluscht, een geestelijk oor lam wordt geschonken. Nog Nederlandscher uitgedrukt: het dag blad voor de arbeiderspartij zorgt voor een uiterst blijmoedige berichtgeving met be trekking tot de parlementsverkiezingen, die gisteren in Frankrijk hebben plaats gevon den. De koppen als balken behelzen, dat Frankrijk sterk opschuift naar links, dat de regeering-Tardicu een nederlaag lijdt, dat de socialisten een groote winst hebben behaald, dat de radicalen „ook" winnen en dat de communisten achteruit loopen. In deze medcdeelingen schuilt een kern van waarheid en in beginsel is liet niet uit gesloten, dat de verwachtingen van Het Volk nog worden overtroffen, doch inmid dels heeft. het blad er goed aan gedaan, ook een kopje van een vraagteeken te voorzien, liet kopje namelijk, waai in wordt gewaagd van een vermoedelijke winst van twintig zetels voor de socialisten. Dit voorzichtige vraagteeken is in elk ge val een bewijs, dat de Meiroos van gisteren zoo langzamerhand is uitgewerkt cn dat is wel goed ook, want gisteren liceft nog maar de eerste ronde plaats gehad cn pas op 8 Mei. wanneer een buitengewoon groot, aan tal herstemmingen plaats vinden, kan men volkomen betrouwbaar erover worden in gelicht. of er zicli opzienbarende wijzigin gen in de volksvertegenwoordiging zullen voltrekken. Men moet nimmer den dag prij zen voor den avond. Zelfs nu bet zeer waar schijnlijk is. dat de „reactie" bij dezen elec- toralen veldtocht veeren moet laten, zouden de socialisten er toch verstandig aan dopn niet al te vroog cn al te luid te juichen, want het kan nog zeer goed gebeuren, dat niet bun, maar den radicaal-socialisten, die „ook" winnen, zooals liet Volk schrijft, do voornaamste buit als een beloftcnrijkc Mei- bloesem in den schoot valt. „t)p schitterende wijze heeft de Fran- sclie arbeidersbeweging den stormloop dor reactie en communisten weerstaan. Zij heeft van den eersten Mei een waren feestdag ge maakt voor het internationale socialisme." Nogmaals: deze berichtgeving is buiten gewoon zonnig en van een Moische opge wektheid, maar toch zou II c t V o 1 k or ver standig aan hebben gedaan wat bescheide ner juichtonen aan te slaan. De partij van Tardicu, den tegenwoordige minister-presi- dent, moge verliezen hebben geboekt, zoo dat het in beginsel niet is uitgesloten, dat uit een gewijzigde samenstelling van liet parlement een gewijzigd kabinet voortvloeit, maar voorloopig is het nog zeer de vraajr. of Lóón Blum de leider dei- nieuw e regeering zal worden. Vergissen is mcnschelijk en rnen zal liet aan liet Volk niet al te kwa lijk mogen nemen, wanneer bet de plank eens misslaat, maar volgens onze overtui ging is de kans veel grootor, dat de toe komstige premier Herriot zal heeten. Dczo is leider der radicaal-socialistenzal deze eventueel den sociaal-democraten vragen om medewerking bij de samenstelling van een kabinet'? Of zullen de radicaal-socialis ten, die ongeveer kunnen worden vergele ken bij de vrijzinnig-democraten ten onzent, het centrum en rechts aan zich trachten tc verbinden? Dit is evenmin onmogelijk, daar de radicaal-socialisten, hoe vooruitstrevend hun naam ook moge klinken, ook niet steeds van reactionaire smetten vrij zijn cn zich meermalen laten leiden door een kortzich tig nationalisme. Daarom is het thans nog geenszins tijd om het voor te stellen, alsof het reactionaire bolwerk in Frankrijk, tot heil van de wereld, reeds is geslecht. Deze Mijmoedigheid is vooralsnog ongepast voor barig, omdat daardoor verwachtingen wor den gewekt, waaraan de lezers zich wellicht bedrinken. Het kan zijn goede zijde hebben iemand een prcttigen roes te bezorgen, maar dan moet men ook kunnen waarbor gen, dat een onprettige kater achterwege blijft. Moge Het Volk ondertusschen ge lijk krijgen en wij beschaamd worden, om dat wij niet in het zorg van een gemakkelijk optimisme mee wilden varen. GROOTE BRAND TE BERN. B e r 1 ij n, 1 Mei (V.D.). Zondagmiddag te omstreeks half vier is brand uitgebroken in de bovenste verdieping van he.t admini stratiegebouw van den telegraafdienst. Tot de avonduren woedde de brand nog voort. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de laboratoriumruimten, waar zich vele ont plofbare stoffen bevonden, spoedig in lich terlaaie stonden. Van hier sloegen de vlam men door naar dc archieftruimtc. De ge- heelc bovenbouw werd vernield. Het labo ratorium en bet archief brandden geheel uit Ernstige onlusten te Melbourne. In Palestina 40 communisten gearresteerd Melbourne, 1 Mei (V.D.). Te Melbourne is liet ter gelegenheid van dc 1 Mei viering tot ernstige onlusten gekomen. Een demon stratieve optocht van 5000 personen mar cheerde naar Yarrabank, waar verschillen de redevoeringen werden gehouden. Tot dc sprekers behoorden de premier van Victoria Tannacliffe, dc leider der arbeiderspartij, Cameron, cn de president van het departe ment van Handel, die trachtten te spreken van een midden in de menigte staande vrachtauto. Dc menigte begon evenwel luidde tc pro- tcsteeren, bestormde den vrachtwagen cn wierp den premier en zijn gezelschap tegen den grond. Een der aanvallers mishandelde den minister-president, zoodat deze vcrschei dene wonden aan het hoofd, o.m. een ver wonding onder dc oogen, opliep. Naar een zesurigen werkdag. Kopenhagen, 1 Mei (V.D.). De Dcen- sche minister-president Stauning heeft tij dens de Meibetooging der sociaal-democra tische partij een politieke redevoering ge houden, waarin hij mededeelde, dat dc re geering zeer binnenkort bij het parlement een voorstel zal indienen betreffende de verlaging der schulden in den landbouw, zoomede betreffende de invoering van den zesurigen werkdag ter bestrijding van dc werkloosheid. Te Tokio. Tokio, 1 Mei (V.D.). De Mei-demonstra ties te Tokio Verliepen zonder incidenten. Door dc stad trok een stoet van ongeveer 12.000 demonstranten, die door 5000 burger wachten werden begeleid. 40 Communisten in Palestina. gearresteerd DE VERMISSING VAN LINDBERGH S KIND. Norfolk (Virginia), 30 April. (V. D.) De scheepsbouwer John Curtis, die als on derhandelaar voor Lindbergh schijnt op te treden, zal met zijn jachit „Marcon" voor de kust varen om te trachten in contact te ko men met vertegenwoordigers der ontvoer ders. Het jacht vertrok Vrijdagmiddag met onbekende bestemming. Jerusalem, 1 Mei (V.D.). In alle groo te steden van Palestina was de politie be den versterkt. De dag is zonder incidenten verloopen. Als voorzorgsmaatregel had de politie te voren reeds 40 communisten ge arresteerd. De viering in Rusland. Moskou, via Kofno, 1 Mei (V.D.). Als onderdeel van dc 1 Meifeesten werd Zondag te Moskou een groote parade gehouden van het Roodc Leger. Op de regecringstribunc trok de aanwezigheid van dc Turk'sche de legatie onder leiding van premier Ism.et Pasja bijzondere aandacht. Ook het gehecle corps diplomatique was onder leiding van den Japansclien gezant aanwezig. De minister van Oorlog Worosjilow, hield een redevoering, waarin hij er op wees, dat het Roode Leger steeds paraat moet zijn te strijden voor dc Sovjet Unie, die ernstig be dreigd wordt. Na bet défilé der troepen marcheerden de arbeidsorganisaties uit Moskou voorbij dc tribune. In de gehecle Sovjet Unie werden heden nieuwe fabrieksinstallaties ingewijd, o.m. het krachtwerk, Dneprostroi. 41 Communisten ln Berlijn gearresteerd. Berlijn, 1 Mei (V.D.). Na afloop der Communistische meeting in den Tiergarton werden 41 communisten door de politie ge arresteerd. Zij hadden verboden liederen gezongen en dit niet gestaakt, toen hun van politiewegc hierop werd attent gemaakt. In Hongarije. Boedapest, 1 Mei (V.D.). De 1 Meidag is over het algemeen in geheel Hongarije rustig verloopen. Enkele ordeverstoorders werden direct door de politie verspreid. In totaal werden 103 personen gearresteerd. ERNSTIG NOODWEER IN ENGELAND. Londen, 1 Mei (V.D.). In den nacht op Zondag woedde boven het Kanaal een ver schrikkelijke storm, die door regenvlagen on hagelbuien werd afgewisseld. De straten van Folkestone stonden onder water, zoodot het verkeer moest worden gestaakt. Het water is in de lager gelegen buizen binnen gedrongen, waardoor de bewoners ernstige schade hebben geleden. Op verschillende plaatsen ..langs het strand, stond het water zoo hoog, dat meubilair en dergelijke voor werpen werden weggespoeld. Te Oaklllorpc werd de dijk van een ka naal weggespoeld. De spoorlijn werd geheel vernield, de rails werd weggeslagen zoodat het treinverkeer moest worden omgelegd. De landerijen werden over groote gebieden overstroomd, waarbij het vee gedeeltelijk verdronk. Herriot en Reynaud herkozen Rustig verloopen Parijs, 1 Mei. (V.D.) Do Kamerverkiezin gen hebben volgens de tot nu toe ontvangen berichten een volkomen rustig en ordelijk verloop gehad. Parijs vertoont, hoewel dc verkiezingen samenvallen met den 1 Mei dag, bijna hetzelfde beeld als andere Zon dagen. Het is weinig merkbaar, dat van daag milliocnen kiezers de toekomstige sa menstelling der Fransche regeering bepa len. Opvallend is, dat er zoo weinig politie op de been is. Slechts voor de stembureaux, welke grootcndcels in scholen zijn onder gebracht, bemerkt men politieposten. In ae stembureaux liggen op een groote tafel de stembiljetten met de namen der verscha lende candidaten. De kiezer neemt zooveel biljetten als hij vvenseht en gaat dan in een cel, waar hij dat-biljet uitzoekt, dat dm naam van zijn candidaat draagt. Als bij liet hokje heeft verlaten, werpt bij zijn biljet in de stembus liet is overal volkomen rustig. De president van de Fransche republiek, de heer Doumer, heeft reeds zeer vroeg he denmorgen zijn stern uitgebracht. Het percentage der uitgebrachte stem men, schijnt, naar reeds thans is te schat ten, ten minste'80 te bedragen. Om zeven uur hedenavond worden de stembureaux gesloten. De definitieve uitslag der verkiezingen is niet voor Maandag te verwachten, aangezien het districtenstelsel veel gecompliceerder is dan dat der even redige v e r t ego n vvoor d i g i n g. Incident in den nacht op Zondag. In den nacht op Zondag kwam het te Ivry, een Paiijsohe voorstad, welke als bolwerk der communisten wordt beschouwd, mt een straatgevecht, toen aanhangers van de pabiotisohe jeugd trachten de Fransche driekleur te hijsclicn op de burgemeesters- wonicg. De politie greep direct in en arres teerde een dertiental personen. Herriot en Reynaud herkozen. Parijs, 1 Mei. (V.D.) Eerst om negen uur hedenavond kwamen de eerste verkiezings uitslagen uit de provincie op het ministerie van binucnlandsche zaken binnen, terwijl een uitslag van Parijs zelve binnen was ge komen. De minister van justitie, Paul Reynaud, die te Parijs gecandidecrd was, is met groo te meerderheid van stemmen gekozen. Herriot werd te Lyon eveneens met over weldigende meerderheid gekozen. Boven dien zijn uitslagen bekend uit de Ardennen en uit Reims, waar onderstaatssecretaris van oorlog, Riche cn de burgemeester van Reims, de radicaal-socialist, Marchanau, werden gekozen. Tardieu herkozen. Parijs, 1 Mei. (H.N.) Gekozen zijn o a. Herriot tc Lyon en Tardieu tc Belfort. Tar dieu verwierf 12.178 stemmen, terwijl op Jen radicalen tegenkandidaat 2.852 stemmen waren uitgebracht. De secretaris-generaal der socialistische partij Paul Faftre is te Creusot verslagen. Tc Nantes en te Bor deaux hebben de socialisten twee zetels ver overd op de links-republikeinen, de fractie van Tardieu. De afgevaardigde Lor in van de groep Maginot is vanavond, terwijl bij in een verkiezingsburcau op den uitslag van de verkiezingen wachtte, plotseling over leden. De volledige uitslag zal waarschijnlijk eerst in den loop van Maandag boken l worden. Men vermoedt dat ongeveer 20') af gevaardigden bij de eerste verkiezingen ge kozen zullen zijn en dat voor de rest her stemmingen zullen plaats hebben. Verliezen voor do socialisten. Parijs, 1 Mei. (V.D.) Lasterey de voorma lige minister van financiën van de groep Marin is te Parijs herkozen, eveneens de minister van luchtvaart Dumesnil. Te Bordeaux zijn tijdens de verkiezings campagne reeds drie candidaten overleden Om elf uur waren de uitslagen uiz onge veer 100 districten bekend. In Nantos is Franklin Bouillon herkozen. Ongeveer middernacht begonnen ook de uitslagen uit de provincie binnen te komen. Ongeveer 70 afgevaardigden zijn al gekozen cn ook de minister van handel Roll in werd herkozen en in Mühlhausen is de bekende socialist Grumbach herkozen. Omstreeks middernacht was men alge meen van opinie, dat de totaal-uitslag slechts een geringe verschuiving van man daten zal vertoonen. Een overzicht van de in den afgc- loopen nacht binnen gekomen uitsla gen toont, dat belangrijk minder candidaten bij de eerste verkiezing zijn gekozen, don algemeen verwacht werd. De radicaal-socia listen hebben overal hun positie gehand haafd of verbeterd. De socialisten moeten vrijwel overal verliezen boeken. De groot industrieel de Wendol, die afgevaardigd? was in de grocp-Marin, is in de eerste ver kiezingen niet gekozen en zal in herstem ming komen. AANSLAG OP EEN SPOORBRUG BIJ KIRIN. 23 Mandsjoerijsche soldaten gedood. C h a r b i n, 1 Mei. (V.D.) Volgens een be richt uit Ivirin werd een 60 K.M. van de stad verwijderd gelegen spoorbrug door een bomontploffing vernield. 23 Mandsjoerijsche soldaten werden daarbij gedood. De Japan ners beweren, dat dc aanslag op aanstich ting van sovjet-Russische agenten is ge pleegd. Wetsvoorstel door den Ierschen Dail aangenomen. Dublin, 30 April. (V. D.) Na een lang durig cn opgewonden debat in een nachtzit ting beeft de Iersche Dail te ruim 1 uur met 77 tegen 71 stemmen aangenomen het wets voorstel tot afschaffing van den eed van trouw aan de Engclsche kroon. Kort te voren was het voorstel van den oud-presi dent Cosgravc om voor afdoening van deze wet met Engeland in onderhandeling te tre den met dezelfde stemmenverhouding vcr- worpeifc Alle leden van dc arbeiderspartij stemden gesloten voor de regeering. Een arbcidersafgevaardigde adviseerde De Va lera om in de commissiebesprekingen over het wetsontwerp wijzigingen aan te brengen in de bepalingen, die zich richten tegen het leggen van een band tusschen het Engclsch- Icrsche verdrag en dc grondwet. Dc arbei derspartij wenscht slechts afschaffing van den eed van trouw, doch geen schending van het Engclsch-Ierschc verdrag. Krachtige beweging in Zweden. Stockholm, 29 April (0.N.). Dc „te rug naar het land"-beweging neemt in den laatsten tijd in Zweden een grootcn om vang aan. Deze jeugdbeweging is thans ge organiseerd in een verceniging, die 425 plaat sehjke afdeelingen met ongeveer 100.000 le den telt. De verceniging heeft zoowel van de Rockefeller-stichting als Van dc Zweed- sche regeering steun ontvangen, terwijl ook do overheid en landbouw-deskundigen het werk zoo veel mogelijk steunen. Het werk van de vereeniging komt hierop neer, dat jongelui, jongens of meisjes, een klein stuk je land huren cn dat dan zelf bewerken. De vereeniging beschikt over 18 landbouw-ad- viseurs, die den leden alle gewcnschtc in lichtingen verschaffen, terwijl ook alle ge legenheid gegeven wordt om zich van de moderne metboden van bet boerenbedrijf op de hoogte tc stellen. Dc jeugd ontvangt niet alleen onderricht hoe voor den oogst gezorgd cn hoe het vee behandeld moet wor den, doch ook werdt geleerd, hoe de pro ducten zoo. voordeclig mogelijk verkocht kunnen worden. Reeds is gebleken, dat in de meeste gevallen een kleine winst kan worden behaald. Gedurende dc laatste ja ren werd voor een bedrag van 250.000 kro nen aan landbouwproducten door de ver eeniging verkocht, waarvan het grootste gedeelte netto-winst voor de jongelui bc- teekende. R o m e, 3 0 April. (V. D.) Op bet oogen- blik wordt een nieuwe poging in het werk gesteld om dc onschuld aan tc toonen van Sacco en VanzMti, de beide radicalen, die in 1928 wegens moord zijn ter dood gebracht Edward James uit Concord en een zoon van Sacco, Dante, hebben een bezoek gebracht aan Mike Roda op het eiland Ponza, waar hij voor den tijd van vijf jaar wegens poli tiek misdrijf is verbannen. Men neemt aan, dat Roda in liet bezit is van dafa, waar door de onschuld van Sacco en Vanzetti kan worden vastgesteld. DOODELIJKE VAL VAN EEN VLIEGER. M n c h e n, 29 April (V.D.). Op liet vlieg veld Scbleisslicim is hedenmiddag door een ernstig vliegongeval de bekende Duitsche vlieger Notz om liet leven gekomen. Notz behoorde tot do beste Duitsche vliegers en nam verleden jaar met groot succes aan de Europa-rondvlucht deel. Hedenmiddag steeg hij op om een oefenvlucht te maken voor de nieuwe Europa-rondvlucht. Op geringe hoogte boven het vliegveld sloeg plotseling zijn motor af cn van veertig meter hoogte stortte hij loodrecht naar beneden. Notz was op slag dood. BUITENLAND Dc verkiezingen'in Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 1.)' De 1 Mei-viering in het buitenland. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Chauffeursstaking te den Haag. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT. Ajax slaat Feycnoord met. 42. (Tweede Blad, pag. 2). P.S.V. neemt revanche op Veendam. (Tweede Blad, pag. 2), De wedstrijden om den Zilveren Dom. (Tweede Blad, pag. 1). OMTREK. Opening der nieuwe. V.A.R.A.--studio te Hilversum. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Kinderfeest ter gelegenheid van den Prin- scssedag. (Eerste Blad, pag. 3.) De viering van den 1 Mei-dag. (Derde Blad, pag. 1). Kampioensfeest van do Amersfoortsche Boys. (Eerste Blad, pag. 3). Oude schilderkunst, in Dc Poth. (Eerste Blad pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te de Bilt. Hoogste barometerstand tc Vestmanör. Laagste barometerstand 752.1 te Jarmouth. Verwachting:: Zwakke tot matige Z.W. tot Z. wind, tijdelijk opklarend, weinig of geen regen in het Z., in het N. aanvanke lijk nog kans op regen, overdag iets war mer Terwijl dc depressie ten Z. van Engeland slechts in beteekenis afnam, groeide een uil- looper op liet vaste land tot een zelfstan dige kern, die gisteren met onweer over ons land trok en nu aan dc Zuidzijde nog veel regen brengt. Een uitlooper over Duits('A- land zal in het Oosten, waar de hooge tera-< pcraturen nog voortduren, onweer bren gen. Op IJsland is de hooge druk blijven groeien, ln Scandinavië nam de hooge druk af. In de buurt van de Azoren is de baro meter laag en bij dc beweging van de de pressie op dc Noordzee in N. richting blijft een koei's'van lage drukking ons nog van dc koude in het hooge drukgebied scheiden, zoodat bij opklaring nog vrij zacht weer te verwachten is. Op tal van plaatsen is on weer met regen voorgekomen. De tempe ratuur steeg gisteren voor het eerst boven 20 gr. C. in ons land en tot 21 gr. in Duitsch- land. Op de Britscbe eilanden bleef 'liet koeler. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bijzondere Aanbieding DAMESKOUSEN Fil decosse, Fil met zijde, Zijde. PIANO'S, ORGELS, VLEUGELS ARNH.STRAAT. Bezoekt onze magazijnen; wij bieden U een enorme keuze zoowel in het een voudige als in het meest luxe genre Betaling vanaf f 4.per maand. NIEUWE OOSTENRIJKSCHE INVOERVERBODEN. Worden heden van kracht. Weenen, 2 9 ApriI. (V. D.) De hoofd commissie van den Oostenrijkschen Natio- nalcn Raad heeft Vrijdag een verordening aangenomen betreffende het uitvaardigen van uitgebreide invoerverboden. Bij uitzon dering kunnen invocrbewilligingen worden verstrekt op aanwijzing van de plaatselijk bevoegde Kamers van Koophandel. Zater dag 30 April treedt deze verordening reeds in werking. De verordening opent de mogelijkheid contingenleering voor te schrijven voor be paalde onder het verbod vallende wareo.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1