DE EEMLANDEü JOH. DE HEER M\ Beursoverzich l Belangrijkste iws Licht op Jrijdag 6 Mei 1932 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 262 DE KREUGER-AFFAIRE Uw boekhandelaar verrast U WAPENSTILSTAND IN HET VERRE OOSTEN Dr. SEIPEL'S TOESTAND 8 uur 2 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17'/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTbNTIEH ven 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer tv.25 Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenïlën „KEITJES' bl) vooruitbetaling 1—5 regel® 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.—Bewijsnummer extra I 0.05 Macdonald's ziekte en de inter nationale politiek. Dc geneesheeren van Macdonald hebben, zooals men weet, besloten, dat ook het an dere oog van den Engclschen premier, het rechter, moet worden geopereerd. Dit is in middels gisteren geschied. Dc patiënt zal zoodoende minstens twee weken in het zie kenhuis moeten blijven en daarna nog en kele weken zich van alle werkzaamheden moeten onthouden, daar het noodig is, dat hij weer op verhaal komt. Hét gevolg van een en ander is, dat men er niet op behoeft te rekenen, dat Macdonald voor dc conferen tie van Lausanne aan dc internationale werkzaamheden deelneemt. Het is zelfs niet uitgesloten, dat de herstelconferentic zonder den Britschcn eersten minister moet begin nen. Macdonald had de tweede operatic gaarne enkele weken uitgesteld, om zich voorloo- pig nog te kunnen wijden aan dc belang- rijke internationale taak, waarvoor hij zich ziet geplaatst. De vier dokters, die den j patiënt hebben onderzocht, waren echter van gevoelen, dat dc operatic niet langer mocht worden uitgesteld. Uit dit feit blijkt j voldoende, dat de ziekte van Macdonald vrij ernstig is, ai mag dc eerste minister zich j uiterlijk ook .in een goede gezondheid ver- heugen. Wat de binnenlandschc politiek van zijn j land betreft, zal men Macdonald, nu hij zijn naam aan dc regering blijft geven, niet al te zeer missen. Baldwin zal in den tijd, dat Macdonald buiten gevecht is gesteld, bet voorzitterschap van het kabinet op zich nemen. Voor de internationale politiek be- tcekent zijn wegblijveni van de conferenties echter zeer veel. Den Engelschcn premier toch was er veel aan gelegen, na Pinksteren den Duitschen rijkskanselier weer te ont moeten. Macdonald immers streefde er steeds met man en macht naar Duitsclilnnd en Frankrijk nader tot elkaar tc brengen en van zijn bemiddelingsarbeid stelde hij J zich heel wat voor, ondanks dc duizenden moeilijkheden, die van alle kanten kwamen f opduiken. Verder achtte hij het van buiten- gewoon groot belang Frankrijk en Italië samen te brengen in bet kader van het Lon- i densche vloötverdrag, niet slechts omdat deze viootovcrecnkomst zijn persoonlijk ■werk is geweest, maar ook omdat de Engel- sche politiek het verbeteren der Fransch- Italiaansche betrekkingen beschouwt als een belangrijke voorwaarde voor dc oplos sing der Europeesche vraagstukken. Voor Macdonald is het derhalve een zware slag, dat hij thans geruimen tijd niet kan deelnemen aan de internationale besprekin gen, waarbij hij zulk nuttig werk zou kun nen verrichten. Aan den anderen kant is het een kleine troost voor Macdonald de Londensche correspondent van dc Fr. Ztg. vestigt hier de aandacht op dat vorenbe doelde besprokingen .waarschijnlijk zullen worden uitgesteld als gevolg van de resul taten der verkiezingen in Frankrijk. Tot dusver had het officiecle Londen het bijna zeker geacht, dat Tardicu aan het be wind zou blijven. Zoo vast rekende men daar te Londen op, dat men bedoelden krin gen zelfs voor de voeten wierp do ontmoe ting tusschen Tardieu en Macdonald voor dc conferentie der vier mogendheden te heb ben toegelaten, om de kansen van den Franschcn minister-president bij de verkie zingen daardoor te vergrooten. Thans kan men echter veeleer verwachten, dat de ra dicaal-socialisten bij de verkiezingen dc zege zullen behalen, hetgeen grootc voldoe ning wekt in vooruitstrevende Engelsche kringen. Ondertusschen durft men tc Lon den nog niet hopen, dat do politieke omme keer in Frankrijk van dien aard zal zijn, dat de internationale toestand daardoor wordt verbeterd. Zelfs treedt in politieke Londensche kringen dc vrees aan den dag, dat Berriot, wanneer hij ernaar streeft allen Franschen zijn patriotismc duidelijk te maken, een nog ongeschikter persoonlijk heid kan blijken te zijn dan Tardieu en dat er na de verkiezingen veel tijd zal verstrijken, voordat in Frankrijk een regee ring in het leven is geroepen, die levens vatbaarheid heeft. Men is in uitgebreide Londensche kringen dan ook do opvatting toegedaan, dat zelfs zonder de ziekte van Macdonald de besprekingen der ministers te Genève niet zoo spoedig zullen worden her- lat WERVELSTORM IN BENGALEN. Tot nog toe 20 dooden en 100 gewonden. Bombay, 5 Mei (V.D.). In den afgeloo- pen nacht is het Oostelijk gedeelte van Ben galen geteisterd door een hevigen wervel storm, die grootc verwoestingen aanrichtte en tairijke slachtoffers maakte. Tot nog toe wordt melding gemaakt van twintig doo den en ruim honderd gewonden. Geheclo dorpen en stukken bosch zijn vernield. Ook de oogst en tal van kudden vee hebben ern stige schade, opgcloopen. Ongelooflijke millioenen- fransacties en knoeierijen S t o c k h o 1 m, 4 Mei (V.D.). Heden heeft de Stockholmscbe crimineele politie het eerste omvangrijk rapport inzake de huidi ge resultaten van het onderzoek in de Kreu geraffaire bekend gemaakt. Vastgesteld is, tit Kreuger zonder gewetensbezwaren van de diénsten van zijn personeel beeft ge bruik gemaakt. Bijzonder belangwekkend is de vervalscliing van dc balans van 31 De cember 1930. Activa en passiva op deze ba lans stonden met elkaar in evenwicht tot eén bedrag van S83 millioen kronen. In een voorloopigc balans werden buitenlandsche vorderingen feh bedrage van 330 millioen kronen geboekt. Daarna werden verschei dene wijzigingen aangebracht, waardoor langzamerhand van Kreuger's privat-konto dat met 1.V3 miflioén belast was, door on derscheidcne transacties met de z.g. doch 'ermaatschappijen in het buitenland dc schulden verdwenen en reusachtige waar lelooze posten ontstonden. De gearresteer de personen hebben verklaard, dat zij zich zeheel en al verlaten hebben op de gege eens van Kreuger. Bijna ongelooflijk is het rapport over de door den gearresteerden directeur Holm ge voerde mlllioenen-trnnsacties tusschen de N'ederlandsche Maatschappij Kreuger cn Toll en de vroeger reeds genoemde Danzi ger Bank. Ofschoon die bank toentertijd in het geheel niet bestond werd een bedrag van 34 millioen Hollandscho - gulden over gemaakt. Bij d^ Hollandsche maatschappij is nooit een onderzoek ingesteld. Aan den gearresteerden revisor Wednler werd in 1926 het verdrag tusschen Kreuger en de Spaansc-he regeering voorgelegd, vol gens hetwelk de'-Spaansche regecring dc ontvangst van een leening van 200 millioen pesetas bevestigde. Dit contract is naar be kend door Kreuger vervalscht. Bij de „con trole" van deze papieren was Kreuger on rustig op en neer geloopen, weshalve Wednler. naar hij beweert, geen nauwkeu rig onderzoek instelde. Hij herinnert zich evenwel, dat do betrokken handteekening van Primo de Rivera minstens 10i( centi meters lang was. Uitvoerig wordt dan nog rapport uitge bracht over de vervalschte Italiaansche wissels ter hoogte van 400 millioen kro non. Avontuurlijk zijn de bijzonderheden over de geheimzinnige dochtermaatschap pij Garanta. „ROODE RUITERS" VEROORDEELD. Leipzig, 4 Mei (II.N.) De kamer voor strafzaken van bet rijksgerechtshof te Leipzig heeft vanmorgen uitspraak gedaan in het proces van de „roode ruiters van Fiirstenwalde". Het gold hier communis tische propaganda, die onder de manschap pen van het 9e cavalerieregiment was ge maakt. De voornaamste beklaagde, Schulz, werd tot 3 jaar tuchthuisstraf en 10 jaar eerverlies veroordeeld. De overige beklaag den werden tot vestingstraffen van 1 jaar en 3 maanden lot 2 jaar en 9 maanden ver oordeeld. Twee beklaagden zijn vrijgespro ken. Toen het vonnis vcprgelezen was, hie ven de veroordeelden het roode front'icd aan. J- I:, 1 met een cadeau ter gelegenheid van de BOEKEN WEEK 1932. uij aankoop van boeken voor ten minste f). 2.50 zult U gratis ontvangen het werk „GESCHENK'^ een uitnemend verzorgd, rijk geïllustreerd, inte ressant boekje, waarin 33 Nederlandsche dich ters, romanschrijvers, kinderauteurs, en essayisten een bijdrage schreven als blijvende herinnering aan de Boekenweek 1932. Wie leest, baat zijn geest.,..I Boekenweek 7 tot 14 Mei 1932. Reeds heden terugtrekking van de Japanschc troepen Sjanghai, 5 Mei. (V.D.) De wapenstil stand tusschen Ghina. en Japan is ge tee kond. De datum voor hot bijeenroepen van een ronde tafel conferentie ter oplos sing van de nog hangende kwesties, is nog zeer onzeker. De inhoud van de Japansch- Chineesche wnpenstilstands overeenkomst. Zooals reeds gemeld werd is hedenmor gen vrij onverwacht de Chincesch-Japan sche wapenstüsjands-overeenkomst getee- kend. De voornaamste punten der overeen komst zijn de volgende: 1. Definitieve staking der vijandelijkhc den vanaf het tijdstip van o Ader teek en ing der overeenkomst. 2. De Chineesche troepen blijven in hun huidige stellingen. 3. De Japanschc troepen trekken zich binnen dc internationale nederzetting en de aangrenzende straten van het Hongkioe district terug, overeenkomstig den status quo van 28 Januari 1932 voor het uitbre ken der vijandelijkheden Enkele Japansche strijdkrachten mogen tijdelijk in de aan grenzende gebieden gestationeerd blijven De terugtrekking dor Japansche troepen moet binnen een weck na ondertcekcning der overéénkomst beginnen en binnen een maand voltooid zijn. i. Een gemengde commissie van twaalf beslaande uit twee vertegenwoordigers van Fapan, China, Amerika, Engeland, Frank rijk en Italië, houdt toezicht op do uitvoe ring. van de ontruimingsbepalingen door lapan. 5. Het poli tie-regime ep bet civiele be stuur van Sjanghai woédt weer aan de Chineesche -autoriteiten overgedragen. De Chineesche regeering stelt [terstond een bui tengewoon politiecorps in. teneinde de or do te handhaven in de door dc Japanners te ontruimen gebieden. Heden werd slechts de Engclscho tekst van de overeenkomst ondcrtcckend. Mot- gen zullen de Chineesche en dc Japansche tekst onderteekend worden. Morren begint het terugtrekken der Japansche troepen. Het Japansche hoofdkwartier te Sjanghai deelt mede, dat morgen het terugtrekken der Japanschc troepen zal beginnen en dat voorbereidingen worden getroffen voor het transport van ongeveer de helft van alle Japansche strijdkrachten uit Sjanghai naar Japan. HET TURKSCHE BEZOEK AAN RUSLAND. P a rij s4 Mei. (II. N.) Volgens een be richt uit Moskou aan een der bladen zijn de Turkscho minister-president en de minister van buitenlandsche zaken vanmorgen per extra trein van Moskou naar Leningrad vertrokken. De Turksche regecring moet voornemens zijn het stelsel der staatscoöpe- raties ook in Turkije in te voeren. De Turk sche ambtenaren zullen dan van hun sa laris uitbetaald krijgen in bons, waarop zij in de coöperatieve winkels goederen zullen kunnen verkrijgen. Do Turksche deskundi gen, die Ismot Pasja begeleiden, zullen nog enkele dagen in Rusland blijven, om de or ganisatie van de staats-coöperatie nader te bcstudeeren. Deze Iaat te wenschen over We en en, 4 Mei. (H. N.) De gezond licidstoesland van dr. Seipel, die na een reis in do Middellandsché Zee te hebben ge maakt thans in een sanatorium op den Sommering vertoeft, laat nog steeds te wen schen over. De temperatuur stijgt des SEIPEL. avonds steeds tot boven de 39 graad en dik wijls kan de zieke ook niet voldoenden adem bekomen. Bezoeken ontvangt hij niet meer. Do achteruitgang in zijn toestand is een ge volg daarvan, dat de kogel in de long, die indertijd na den aanslag niet verwijderd kon worden, zich verplaatst en telkens ont stekingen veroorzaakt Het parlementaire verlof, dal dr. Seipel verleend was, is voor 3 maanden verlengd. BEZUINIGINGSMAATREGELEN IN AMERIKA. N e w York, 4 M e i. (H. N.) Het huis van afgevaardigden heeft gisteren het bezuini gingsprogramma der regeering aangenomen, doch daarin zooveel wijzigingen aange bracht, dat bet bedrag der bezuinigingen, dat oorspronkelijk op S 200 millioen werd geraamd, thans nog slechts 40 millioen beloopt. Verminderd worden o. a. de vergoe dingen voor de afgevaardigden, de salaris sen der ministers en van verscheidene amb tenaren. Een voorstel, om het ministerie van oorlog te vereenigen met dat van ma rine, werd verworpen. Nu willen wij het warempel weer over Ame rika hebben. Doch niet in den zin van het heil verwachten uit het land van den dollar. Nog niet zoo heel lang geleden en trouwens thans nog wel was het gebruikelijk bij een of andere overeenkomst, waarbij heel wat lieve centjes gemoeid waren het bedrag in dollars te bepalen. Vooral artistcn, die gewend zijn met duizenden dollars honorarium te werken, lieten hun contracten in dollars opmaken. Dit alles stamt nog uit den Duitschen en Oosten- rijkschcn inflatietijd, toen was de dollar een munteenheid, die men niet in staat achtte te wankelen. Ook het vorige jaar geloofde men niet aan een waardeverrainderen van den dol lar, maar thans begint het er werkelijk op tc lijken. In Parijs heeft men weliswaar reeds maanden geleden de inflatie van den papieren dollar voorspeld, maar deze voorspellingen kunnen het werk geweest zijn van baissiers. Doch thans schijnen deze geruchten werkelijk heid te worden. De koers van den dollar v\as dc laatste weken al niet what you call en bewoog zich ten onzent op een zeer laag peil, dat in de buurt was van het punt, waarop goudaanvoer uit dc V. S. loonend zou zijn. Nu is deze week uit Amerika het bericht over geseind dat het Amerikaansche Huis ^jan af gevaardigden een wetsontwerp heeft aangeno men, volgens hetwelk de dollar zal worden gestabiliseerd op een basis overeenkomende met zijn waarde in 1926. Dit komt dus neer op een waardevermindering, het vergrooten van de bankbiljettencirculatic, op inflatie ten langen leste. Den dag, dat het bericht bekend werd, was de reactie ter beurze nog niet erg groot, maar reeds den volgenden ochtend kwamen er van over de grenzen berichten, dat de dollar gedaald was. Nu staat deze buitenlandsche waardccring van den dollar waarschijnlijk afgescheiden van dit wetsont werp, dat zijn ontslaan te danken heeft aan het feit, dat men in Amerika op allerlei ma nieren de moeilijkheden van het bedrijfsleven tracht op te lossen. Reeds eenige jaren is me. bezig het crediet zoo aantrekkelijk en goed koop mogelijk te maken. Doch wat baat dit alles, als men men dit crediet geen raad weet, er geen emplooi voor heeft. Wat moet men in Amerika nu verwachten van liet aangenomen wetsontwerp? Door het eenvoudig vermeerde ren van het crediet kan men de prijzen niet doen stijgen, omdat het scheppen van crcdiet- gelegenhcid nog niet wil zeggen, dat er bij het bedrijfsleven een tekort aan crediet be staat. Den dollar ontdoen van zijn goeden kroon is wel gemakkelijk gezegd, doch wat zou Amerika dan moeten uitrichten met zijn waarlijk niet geringen goudvoorraad? En als Amerika den gouden standaard verlaat, kon dit wel e$ns tot gevolg Hebben, dat dit het signaal werd tot een algeheelc afschaffing van goud als standaardmetaal in de wereld. Dan zou eerst recht dc economische wan orde aan den dag treden, dan zouden alle monetaire verhoudingen in de wereld met één slag op losse schroeven staan. Gelukkig is het nog niet zoover. Wel ver toont de dollar neiging om naar beneden te gaan, maar een algeheele ineenstorting zal toch wel niet lot dc mogelijkheden behooren. Intusschen is het op ons Damrak vrij kalm toegegaan. Na de groote verrassingen van de vorige week, verrassingen in teleurstellenden zin, is de storm weer wat bedaard. Wanneer zou er weer eens een stormloop van koopers de beurs wat nieuw leven inblazen? Van par ticulieren komt er zoo goed als geen enkele aanvraag binnen. Alles wat zich binnen dc muren van Berlage's scheDping a'spcclt, ge schiedt door den beroepshandel. Na den te ruggang van de vorige week konden zich aan deden Koninklijke vrijwel handhaven. In an dere fondsen waren oo het koerspeil van de vorige week de gebruikelijke kleine schomme lingen. Het geheel maakt een verlaten indruk. Hoe kan het ook anders in deze ongewisse tijden. PH. STRAETMANS. BUITENLAND. Do Kreugeraffaire. (Eerste Blad, pag. 1.) Wapenstilstand tusschen China en Japan. (Eersto Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Doodclijk auto ongeluk ondei; Naardon. (Derde Blad, pag. 1). Commissie tot hot ontwerpen van een wet inzake bescherming togen luchtaanval len. (Derde Blad, pag. 1). De moord op notaris Courrech Staal in hoogcr beroep voor het Haagscho Hof. (Derdo Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Vergadering van den Prot. Chr. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel. (Eersto Blad, pag. 3.) Muziekconcours van Bravo. (Eerste B'ad, pag. 3.) Schermwcdstrijdcn van 3. M. M. A. (Eerste Blad, pag. 2.) SPORT. Een opwindende strijd op Birkhoven. 1 (Eerste Blad, pag. 2.) Ajax verliest met 1—3 van Feyenoord. (Tweede Blad, pag. 1.) P. S. V. en Enschedé spelen gelijk. (Tweede blad, pag. 1.) H. B. st. 773.0 Jan Mayen. L. B. st. 750.8 Biaritz. Verwachting matige tot zwakke Z. tot W. wind meest zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk enkele regen of hagelbuien, wellicht nachtvorst, weinig verandering in temperatuur overdag. Een kleine depressie die zich sinds giste- renochtcnd zeer langzaam van Denemarken N. waarts heeft verplaatst deed in ons land den wind krimpen. Doch hoewel dc richting in drie van do hoofdstations Z—Z.W. was geworden was dc nog meer onder de normale dan gisteren toen de richting tusschen W. cnN. lag. Dc hooge druk in het N.W. is sinds Woensdag sterk afgenomen en nog zijn dc drukkingen op IJsland aanzienlijk hetgeen dc mogelijkheid opent dat aan de koude N. tot N.O. lucht stroom binnenkort een einde komt. Voor morgen is in onze streken nog gunstig weer te verwachten, waarbij regen of hagclbui- tjes wel niel zullen uitblijven. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bijzondere Aanbieding DAMESKOUSEN Fil decosse, Fil met zijde, Zijde. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. Het toonaangevonde fabrikaat complete collectie. Amh.straat. Gevestigd sedert 1887. DUITSCHE BEWAPENlNGSEISCHEN. Parijs, 4 Mei (H.N.) Pertinax doelt in de Echo de Paris mede, dat dr. Brüning op 2G April bij de besprekingen met Mac donald en Stimson te Genève de volgende wijzigingen der militaire bepalingen van het verdrag van Versailles heeft voorge steld: Duitschland zou afstand doen van do helft van zijn cavalerie-troepen, indien hot inplaats daarvan enkele zware kanonnen en tanks kon bekomen, mits de ontwape ningsconferentie deze wapenen niet ver biedt. Ook wil dr. Bruning een verkorting \an den diensttijd bij de rijksweer. Macdo nald cn Stimson hebben deze wenschen reidwillig aangehoord.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1