DË EEMLANDEÜ NA DEN MOORD OP DOUMER Nieuws Lacht op ABONNEMENTSPRIJS pc. 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met i.bcgrip \nn ccn bewijsnummer Maandag 9 Mei 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. °3> Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 264 DE DADER EEN NE0- BOLSJEWIST Groote belangstelling in Engeland en Amerika ALBERT THOMAS t Aan hartverlamming gestorven GEEN AFTREDEN VAN TARDlEü? 8 uur 6 min L. J. LUYCX ZOON IBACH PIANO'S Fa. R. van den BURG elke regel meer £_0 25 Liefdadigheid» ^v.rtcntkn voor de helft van den prijs. - Kleity Advertentiftn „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke reyel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Ilcwijsnummer extra f 0.05 De herstemmingen in Frankrijk. Een belangrijk succes der kartelparlijen. Het kan niet geloochend worden: de stembusstrijd in Frankrijk is uitgeloopen op oen zeer duidelijke overwinning van links, i een zege, die het reeds nu zeker maakt, dat aan het bewind van Tardieu ccn einde is gekomen en de reactionaire groepen in den vervolge niet meer een stempel op de Fran- sclie politiek zullen drukken. De partijen I van het linkschc kartel zijn zelfs dermate vooruitgegaan, rlat zij de volstrekte meer* I derheid hebben weten te verwerven. Terwijl de socialisten ccn kleine twintig zetels erbij hebben gekregen en misschien een nog beter figuur hadden gemaakt, wanneer de com munisten bij de herstemming hun candida- ten niet hadden gehandhaafd, en de republi- keinsche socialisten, die ook wel eens wor den aangeduid als dc groep-Briand, hun zetelaantal met ongeveer een dozijn zagen tui nemen, viel dc grootste buit. in den schoot der radicaal-socialisten, die ruim vijftig mandaten winnen. Zoodoende is dc partij \an Ilcrriol do sterkste politieke groep in de Franschc Kamer geworden en het lijdt dan ook geen twijfel, of aan laatstgenoem de zal dc opdracht worden verstrekt een nieuwe regcering samen te stellen. HERRIOT die vermoedelijk de nieuwe premier zal worden. Dc resultaten overtreffen nog verre het geen dc grootste optimisten van links had den verwacht en zijn nog sprekender dan de uitkomsten van 192-1, toen links er even eens buitengewoon gunstig voorstond. Uit het bovenmeegedeeldc volgt in elk geval, dat, wanneer de kartelpartijen dit zouden wenschcn, zij gezamenlijk een re gcering zouden kunnen vormen, die niet is aangewezen op den steun van andere groe pen. Dc Parijschc berichten, waarover tot lusver valt te beschikken, wekken den in druk, dat men niettemin met t w c e mogc- ijkheden rekening houdt: óf er wordt een uiverc kartclregsering 'in het leven geroe pen, of men neemt zijn toevlucht tot een republikeinschc concentratie, waarvan de groepen-Tardiou en -Marin, dus de rcac- tionairste partijen, derhalve zouden zijn uit gesloten. Tot welke groepeering men ook noge besluiten, reeds nu kan worden vast gesteld, dal dc Franschc rcgccriiig der naaste toekomst een politiek zal voeren, die door een grooter vooruitstrevendheid zal worden gekenmerkt. Ofschoon het altijd voorzichtig is zich niet al te grootc illusies tc maken vele Franschc partijen met hevig revolutionaire, republikeinschc en radicale namen zijn desondanks niet zelden nationalistisch ioorientoerd is do waarschijnlijkheid niettemin groot, dat, nu in Frankrijk een clangrijkc opschuiving naar links heeft plaats gevonden, de grootc internationale vraagstukken, waarvan de niet-oplossing de ver cl cl in een toestand van gevaarlijke conomischc en politieke spanning houdt, riet meer kans op succes zullen kunnen (worden geregeld. Velen putten uit het linksche verkiezingssucces dc verwachting, at Frankrijk, nu nieuwe mannen zullen [worden belast met de leiding van 's lande zaken, de dringendste, regelingen, die voor Europa van levensbelang zijn, niet langer zal saboteeren. Men heMt hierbij zoowel het oog op het vraagstuk der ontwapening en le Donauplannen als op liet probleem der herstelbetalingen, lloc dit ook zij: dc kan- icn zijn stellig weer gestegen en hiermee mag Europa geluk worden gewcnscht. En kele rechtschc bladen hebben op weinig kiesche wijze nog getracht den moord op den staatspresident, Doumer, te gebruiken voor verkiezingsdoeleindcn en dc daad voor te stellen als een gevolg van de actie, die linkschc groepen stelselmatig voeren, iloch deze tactiek is mislukt, gelijk dc verkie zingsresultaten maar al te duidelijk hebben aangetoond. SAMENZWERING IN PERU. I Lima,. 7 Mei (V.D) De Peruaansclic autoriteiten hebben een samenzwering uit Binksche kringen tegen de regeering van Peru ontdekt. De bij de jongste verkiezin gen verslagen candidaat voor het president ■schap de la Torre is gearresteerd onder be schuldiging, dat hij bij den aanslag zou zijn Betrokken. Merkwaardige bizonderheden omtrent Corgoelof Tal van Londensche bladen gaven bij het bekend worden van den aanslag en later bii het overlijden van Doumer extra-edities uit. Algemeen is de Engelsche pers van mooning, dat de aanslag op den Franschcn president de daad van een krankzinnige is. De aanslag is in elk geval ontbloot, van elke politieke bcleekenis. Slechts de Daily Telegraph maakt een toespeling, dat de da der naar de meening van Russische emi granten te Parijs met de politie der Russi sche sovjet-republiek in relatie zou hebben gestaan. Dc Times schrijft, dat Frankrijk thans dc kritieke periode, die op oen algemeene verkiezing volgt, zonder staatshoofd is. De toestand is zeer moeilijk, aangezien het de bemiddeling en liet initiatief van den presi dent is, waardóór dc nieuwe regeering wordt gevormd. Door dc noodzakelijkheid van oen presidentsverkiezing wordt de toe stand nog ingewikkelder. liet is de taak van dc leidende politici van alle partijen dc engste gevolgen van dc misdaad af tc wen den. De Daily Telegraph schrijft, dat de aan siag zeker niet uit politieke overwegingen is geschied Er was niemand, die meer achting genoot dan Doumer. „Wat Frankrijk wondt, treft ook Enge land", schrijft de Daily Mail. Gedurende den oorlog is Doumer een bron \an kracht geweest. Frankrijk staat op liet oogenblik zoowel op liet gebied der binnenlandsche als der buitenlnndsche 'politiekin ccn pe riode vim ernstige, crisis en grootc span ning. De Daily Express schrijft, dat sedert den aanslag van Scrajcwo dc wereld niet moer zoo in beroering is geweest als gisteren bij hot bekend worden van den aanslag op Doumer. De Morning Post schrijft, dat de besehul diging. Rusland te hebben gesteund, wel liet allerminst tegen Frankrijk geuit kon worden. Wanneer alle staten de Russische politiek van Frankrijk gevolgd hadden, zou bet bolsjewisme reeds lang ineen zijn go stort. De liberale News Chronicle \reesl dat het feit, dat de dader een Rus is, do kiezers m rechtschen zin zal beïnvloeden, zoodat de aanslag toch niet zonder invlocc op dc wereldpolitiek zal blijven. Alle Amerikaansche bladen v don uit vocrigc berichten cn hoofdartikelen aan president Doumer. Dc New-Vork Times ge looft, dat dc aanslag geen politieke gevol gen zal hebben cn dat het Fransche volk zich Zondag bij de herstemmingen meer door nationale dan door partijbelangen zal laten leiden. Dc Herald Tribune schetst de verdiensten van Doumer cn schrijft, dat in dit droeve uur er geen twijfel mogelijk is, dat een hechte vriendschap Frankrijk cn Amerika samenbindt. Bij Gorgoelof is, aldus liet H.X., een no titieboekje met aanteckeningen gevonden, die een soort verdediging bevatten. Hij ver klaart daarin, dat hij zich op Frankrijk, wil wreken, omdat dit land Rusland in den oorlog heeft betrokken. Ook verklaart hij, zich op Amerika te hebben willen wreken en tot dit doel het kind van Lindbergh to hebben laten ontvoeren. Wat zijn politieke opvattingen betreft, is bekend geworden, dat hij in 1930 te Praag een Pan-Russische boerenpartij van een neo-bolsjewistisch karakter heeft willen stichten,' wat echter mislukte wegens den slechten naam, die Gorgoelof in emigranten kringen had. Des- 'ijds was hij in het bezit van een kaart als lid der communistische partij. In een Pa- ïijsche drukkerij heeft hij een brochure la ten drukken, waarin een noo-bolsjew istisch embleem voorkomt, een den met een doods kop. De inhoud dezer brochure is een dui delijk bewijs voor du gcestes ver warring van den schrijver. Hij noemt zich daarin o.a. den groenen dictator en den verlosser. Som mige inlichtingen doen echter dc mogelijk heid veronderstellen, dat hij simulant is. Daarom is aan drie zenuwartsen opdracht gegeven hem te observeeren. Dc rouw van Gorgoelof, die Zwitscrscbe \an geboorte is, werd gisteravond in Monaco gearresteerd, toen zij in haar pension terugkeerde. Zij verklaarde, dat zij van het plan van den aanslag niets heeft geweten. De Tsjechische bladen publiceeren vele bijzonderheden over liet leven van Gorgoe lof. Dc Poledni List publiceert een inter--' \ic\v van zijn correspondent in Prcrau met de voormalige echtgenoote van Gorgoelof, mevrouw Stepka. Zij deelde mede, dat Gor goelof in den wereldoorlog een ernstige hoofdwonde heeft bekomen. Hij was steeds zeer nerveus en opgewonden. Op zijn vlucht uit Rusland kwam hij in 1921 te voet door Polen hoen naar Tsjecho-Slowakije In 1924 schreef hij een bock, „Dalava" genaamd, on der pseudoniem Brail en in 1925 schreef hij een autobiografie onder eigen naam met den titel. „Dc zoon van dc non". Gorgoelof schijnt m dien tijd geleefd tc hebben van dó opbrengst van een diamant, die hij van de tsarina beweerde le hebben gekregen. Mij studeerde aan dn Tsjechische universi teit in Praag, waar hij in 1925 tot docior in de medicijnen promoveerde. Hij practiseer- de in Gocdung bij Ülmütz. Dc Rude Pravo, een communistisch blad, beweert, dat. Gorgoelof voortdurend inge schreven lid is geweest van dc sociaal-de- 'mocralische partij. De verkiezingscampagne ge staakt. In verband met den aanslag op cn liet overlijden van president Doumer werd de verkiezingscampagne in Frankrijk ge staakt. Ilerriot heeft er gisteren reeds van afgezien dc rede tc houden, die hij des avonds voor de radio zou uitspreken. IRj heeft er mede volstaan, ec:i kort commu niqué met de voornaamste passages uit zijn j-ecle aan de pers te verstrekken. Ook ac overige partijleiders' hebben te kennen ge geven, dat zij van alle propaganda voor dc verkiezingen verder afzien. Dc bladen sihrijven over het algemeen zeer waardig en onthouden zicli van alle opmerkingen tc-gepover het buitenland, in het bijzonaer tegenover Rusland, daar algemeen de over tuiging hecrscht, dat dc aanslag het werk van een krankzinnige is geweest. Eon rapport van de politic to Praag. Van dc politie tc Praag is een rapport ontvangen omtrent het verblijf van' Gorgoe lof aldaar. Volgens deze inlichtingen is Gor ge elof in 1921 uit Warschau naar Praag gekomen, waar hij tot 1927 heeft vertoefd. Hij stond ingeschreven als student in de geneeskunde. In 1927 heeft hij Praag ver laten. In 1928 keerde hij?Voor een kort be zoek tu Praag terug Hij kwam toen uit Pre.rni» en trad te Praag als arts op. Tc Preran is hij met oen doc(htcr van een bur ger uit deze stad gehuwd, doch dit huwe lijk wnr.l op verzoek van de vrouw wegens slechte behandeling ontbonden. Gebleken Is, dat Gorgoolof oen heftig karakter had. In*-1Ö29 vervoegde hij-zie1: op het bonf-lbn- reou v:in politic te Praag om inlichtingen le vragen, onder welke voorwaarden hij le Praag, een organisatie van de Pan-Rus si sell o nationale boerenpartij kon stichten. Hem werd toen tc kennen gegeven, dat Let niet geoorloofd was ccn buitcnlandsche po litieke organisatie op Tsjecho-Slowakisch grondgebied te stichten. Moskou over den moord. In Mofkpusche kringen wordt verklaard, dat de moordaanslag op president Doumer, gepleegd door ccn voormalig Russisch on derdaan, geen gevolgen zal hebben voor dc RussischFranschc betrekkingen. Dc sov jet-Russische regeering en andere officieele sovjetorgan .t hebben met dezen moord niets uit te staan Zij hebben zelfs indertijd de Franschc regeering gew ezen op de nooa- zakelijkheid van een verandering van de Franschc houding tegenover de Russische emigranten in Frankrijk, die daar een groo tc activiteit ontwikkelen. Duitsch rouwbetoon. Uit Berlijn Naar aanleiding van Let overlijden van den Franschen president Doumer woei van dc rijkskanselarij, het de partement van buitcnlandsche zaken, de (.ersafdeeling van het departement van bui- tenlanJsche zaken en den rijksdag de vlag halfstok. Op den dag der teraardebestelling zal de vlag van alle rijksministerics halfstok waaien. Heeft Gorgcelolf medeplichtigen gehad? Parijs, S Mei (V.D.) Dc vrouw van Gor- göeloff Werd door den naar Monte Carlo gezonden inspecteur der criminecle politic niet in haar villa, doch in een kerk aange- Iroffen. Toen men haar mededeelde, dat haar man een ernstigen moordaanslag haa gepleegd, was zij geheel ontdaan cn ver klaarde niets van zijn voornemens te heb ben geweten. In den laatstcn tijd is hij her haaldelijk op reis geweest, waarbij lnj teeds zijn bedoelingen heeft verzwegen en evenmin mededeelde waarheen hij ging. Van zijn politieke activiteit wist Mme Gor- oeloff niets. In den nacht op Zondag is zij te Parijs aangekomen. De nco-bolsjewistische beweging, waartoe Gorgoeloff te Praag toetrad, zou feitelijk een onderdeel uitmaken van de Komintern. In verbind met zijn slechte reputatie had den de autoriteiten tc Praag Gorgoeloff verboden ccn eigen partij te stichten. Te meer daar bleek, dat hij dc beschikking had over ezn lidmaatschapskaart der Commu nistische Partij. Terwijl Gorgoeloff verklaart dot hij ge heel zelfstandig heeft gehandeld, heeft zich thans een vrouwelijke getuige aangemeld, wier verklaring een geheel ander beeld geeft. Mme de Vilmarin die aan den stand van Farrèro stond cn slechts op ongeveer 3 pas afstand van den moordenaar verwij derd was, heeft voor de rechter van instruc tie verklaard, dat Gorgoeloff zich voor zijn wandaad zeer rustig met een man en een vrouw heeft onderhouden. Toen de presi dent de zaal binnentrad heeft de vrouw zachtjes gezegd: Daar is hij Daarna heeft Gorgoelgff zich omgedraaid, de getuige terzijde geduwd en zijn schoten gelost. De man met vvicn hij zich te voren had onderhouden, heeft zachtjes gezegd: „Hij heeft zijn doel niet gemist", waarna hij met dc vrouw tusschen dc menigte is ver dwenen. Naar uit Prang wordt gemeld, heeft Gor goeloff in nauwe relatie gestaan tot den Gcpeoe-agcnt Ocsjak. Gorgoeloff zou zelfs een geheim gehouden reis naar Rusland hebben gemaakt en onder zijn bekenden propaganda hebben gemaakt voor ccn te rugkeer naar dc Sovjet Unie. Aan dc an dere zijde evenwel heeft do moordenaar moeite gedaan toe te treden tot de Al-Rus sische militaire organisatie In de Santégevangenis hebben dc psy chiaters reeds het onderzoek aangevangen paar den geestestoestand van Gorgoeloff. Directeur Int. arbeidsbureau ie Genèvc Parijs, 8 M 0 i. (V. D.) De directeur van het Internationale Arbeidsbureau te Gcnève, cn vroegere Franschc minister Albert Tho mas is Zaterdag tegen middernacht in de toiletten van een restaurant bij het station Saint Lazarc tc Parijs ten gevolge van ccn hartverlamming overleden. Tegen elf uur trad de heer Thomas de gelegenheid binnen cn bestelde ccn glas rum. Nadat hij ecnigc teugjes had gedronken, begaf hij zich naar clo toiletten. Door zijn langdurige afwezig heid ongerust geworden, waarschuwde de kcllner den eigenaar, die den hem onbeken den gast op den stecncn vloer vond liggen. De politic zorgde voor de overbrenging van den bew usteloozc naar het ziekenhuis, waai de artsen slechts den dood konden consta- tecrcn. Albert Thomas was Zaterdag tc Parijs aangekomen, ten einde zijn stem uit te bren gen voor dc Kamerverkiezingen. Vrienden, die hem nog kort voor zijn dood hadden ge zien, hadden niets bizonders bemerkt. Albert Thomas werd den 17cn Juni 1878 tc Champigny s/Marnc geboren. Hij ging reeds op jeugdigen leeftijd in dc politiek. Hij werd-eerst burgemeester zijner geboorteplaats cn maakte sinds het jaar 1910 deel uit van de Kamer, waar hij als vooraanstaand socialist op den voorgrond trad. Tijdens den oorlog was Thomas eerst onderstaatssecretaris voor het bedrijf der artillerie cn munitie. In het jaar 191(5 werd hij minister van Oorlog. Sinds 1920 wijdde hij zich uitsluitend aan het Internationale Arbeidsbureau te Genève, waar hij als di recteur een buitengewone activiteit aan den aag legde. Parijs, 7 Mei (V.D.) Naar in politieke kringen verluidt zou Tardieu het voornemen hebben na de verkiezingen niet af tc treden, maar zijn kabinet in ieder geval op 1 Juni aan de nieuwe Kamer voor te stellen. De in nauw contact met de- regeering staande bladen steunen, naar verluidt, dit voornemen door te verklaren, dat het volk na den moord op den president der repu bliek zich achter dc regeering moet scharen en bij de tweede verkiezing haar moet steunen. In zijn in dc bladen gepubliceerd ant woord aan Tardieu verklaart Hei riot, dat de radicaal-socialistische partij haar volledige onafhankelijkheid en vrijheid van handelen wil handhaven. Zij is in strijd gekomen met dc socialisten en zal ze misschien ook ver- Ier bestrijden. Hij kan echter de i\>l niet vergeten, die de socialisten tijdens den we reldoorlog in den gemeenschappel ijken strijd voor Frankrijk hebben gespeeld. ITct is noodzakelijk het kartel der rechterzijde uiteen te drijven. De. kiezers hebben de tot dusverre bestaande meerderheid reeds ver oordeeld. De herstemmingen zullen de over winning der radicaal-socialisten ten gunste van een waarlijk republikeinschc meerder heid versterken. BUITENLAND. Albert Thomas overleden. (Eerste Blad pag. 1). Twee huizen ingestort te Lyon. Velo dooden cn gewonden. (Eerste Blad, pug. 2). Dc Fransche verkiezingen. (Eerste Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Sell ermwcdstrlj den van E. M. M. A. (Eerste Blad, pag. 3). Jaarverslag van het Heemraadschap De Eem. (Eerste Blad, pag. 3). i SPORT. Holland virlicst met 2—0 van Ierland. (Derde Blad, pag. 1). Ruiterfeest van dc Kon. Ned. Jachtvercc- niging. (Derde Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K.N.M I. te do Bilt: Hoogste barometerstand 765.0 te Laco- runa. Laagste barometerstand 748.3 te Memel. Verwachting: Matige tot zwakken wind, uit Zuidelijke richtingen, betrokken mei kans op regen, vooral in het N.O., la tor op klarend en iets zachter. Sinds Zaterdag is de lioogc drukking op IJsland vrij veel afgenomen en zij daalt, nog, terwijl over Spanje en Zuid-Frankrijk hoQgc drukking toenemende is. Het over schot yan dc depressie op dc Noordzee ligt. over het Kanaal en brengt hier te lande- regen maar daarna is wel eenigo stijging van temperatuur te wachten. De depressie in O. Duitsclilnnd heeft zich uitgebreid en veroorzaakt aldaar afkoeling bij N'.W. wind terwijl over dc Oostzijde, hoogc temperatu ren bij Z.O. wind voorkomen. In N. Scan dinavië kwam weer motigo vorst voor. Op IJsland stijgt dc temperatuur. Vooral in O. Duitschland valt veel regen. De meeste stations óp do Britschc eilanden on in N. Frankrijk hadden matige hoeveelheden. Al leen in het Kanaal waaien krachtige winden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZOMER - STOFFEN Georgette, Parisette, Zijden Linnen Shantung, Sparya. Grootc sorteering en Lage Prijzen. Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus en condities aan bii den vertegenwoordiger ARNH.STRAAT. GBZB STAKINGSONLUSTEN IN NIEUW ZEELAND. Wellington, G Mei. (V.D.) Tc Christ Church (Nieuw Zeeland) is het naar aanlei ding van een tram wegstak ing tot ernstige onlusten gekomen. De staking was Donder dagavond geproclameerd als gevolg van liet ontslag van twaalf beambten. Vrijwil ligers trachtten evenwel Vrijdag het tram verkeer te doen doorgaan. Toen zij met hun wagens liet station verlieten werden zij door een groot aantai stakers met stee- non bekogeld. De ruiten der tramwagens werden vernield. De zwaar bewapende cn van stalen helmen voorziene politie maak te van den gummiknuppel gebruik en ar resteerde 16 stakers. Later werd in dc tramrails een bom ge vonden. Des middags is het opnieuw tot botsingen met de politic gekomen. Talrijke personen werden gewond, terwijl een groot aantal personen werden gearresteerd. ZESTIEN PERSONEN BIJ AUTO-ONGELUK GEWOND. Z e c li 1 i n 6 Mei. (V. D.) Een gezelschap van zestien mannen maakte op Hemel vaartsdag een uitstapje met een vrachtauto. Op den straatweg naar Rheinsberg in den bocht bij Zechlin sloeg dc auto tengevolge van de groote vaart en den scherpen bocht om. zoodat alle inzittenden er onder terecht kwamen. Dorpsbewoners moesten de onge- lukkigen bevrijden. Wonder boven wonder hadden slechts vier eenigszins ernstige ver wondingen opgeloopen en waren de andere twaalf siechts licht gewond. De vier zwaar cewonden werden naar het ziekenhui» to Rheinsberg overgebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1