a BROUWER DE EEMLANDER puitenlandsch Overzicht Nieuws Weerlbericlit Licht' op JOH. DE HEER ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per Dinsdag 10 Mei 1932 j Uitgave: VALKHOFF Co. ❖Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 265 ALBERT THOMAS' DOOD COMMUNISTEN MUITEN IN PERU WIE ZAL D0UMER OPVOLGEN? it:.liaansche deelneming 8 uur 8 min. L. j. LUVOX ZOON M1SKW 10 'i Piano's, Orgels, Radio AMER5F00RTSCI1 DAGBLAD week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vf Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05- 'POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer -1elke regel meer f0 25 Licfdadighclds-advertcntlén voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 De staat van dienst van den overledene P a r ij s, 9 Mc i. Ilct stoffelijk overschot van Albert Thomas is opgebaard in liet zie kenhuis, waarin het lijk Zaterdagavond Het heengaan van Albert Thcmas. Een groot In- ternationaal verlies. TDe dood van Albert Thomas, den direc teur van het internationale arbeidsbureau, die in den nacht van Zaterdag op Zondag plotseling te Parijs op 5-i-jarigen leeftijd %vas overgebracht. Tardieu en Laval heb 6tierf, heeft algemeen de aandacht getrok- Zondag een bezoek aan het ziekenhuis ken. Sinds een dertiental jaren geleden gebracht en bij de baar vertoefd. De regee het aanzijn werd gegeven aan het inter- nng heeft mevrouw Thomas, die uit Gcnóvc nationale arbeidsbureau, was men er gc- te Parijs is aangekomen, aangeboden het woon aan geraakt Albert Thomas als een hjk in liet ministerie van arbeid te doen rustelooze motor aan het werk te zien. Te opbaren, doch mevrouw Thomas heeft voor Genève heeft hij jaar-in jaar-uit een bijna clil aanbod bedankt en verklaard dat vol onafgebroken reeks conferenties en bc- gons den wensch van den overledene de raadslagingen van deskundigen op touw begrafenis Dinsdag in allen eenvoud to gezet on talrijk waren ook zijn reizen in Champigny bij Parijs zal plaats hebben Europa. Waar men Albert Thomas, een Albert Thomas was Zaterdag voor de ver warm, levendig en bewegelijk mcnschfzag kiezingen to Parijs aangekomen en had des en hoorde, had men den indruk een on- avonds met zijn vrienden nog druk gespro oEervvinnelijkc krachtnatuur voor zich te hebben, die nog decennia lang zou kunnen werken en op het gebied van het bedrijfs leven cn dc sociale politiek de grootste diensten zou kunnen bewijzen. ken over zijn plannen tot internationale werkverschaffing. Op den terugweg naar zijn hotel werd hij onwel en (rad daarom een café binnen om uit te rusten. Hier word hij bewusteloos om niet te ontwaken/ Al Proeven van organisaliekunst Al- bi rt Thomas is 54 jaar oud geworden. Hij ei t J liomas, voordat hij dc leiding van i> als de zoon van een bakker te Champig het internationale arbeidsbureau in 1919 ny bij Parijs geboren. Als student begaf hij op zich nam, reeds had afgelegd, blijvc zich naar Rusland en vertoefde ook een hier onbesproken. Zijn eigenlijk meester jaar in Duitschland, waar hij het vakver wcik zal de schepping der internationale eenigingsvvezen bestudeerde, waarover hij ajbeidsoiganisatic zijn en blijven, zooals een brouchure publiceerde. In 1904 werd hij ezc in liet permanente arbeidsbureau, in door Jaurès aangesteld bij de redactie van de jaarlijkschc arbeidsconfercniies en een groot aantal daarmee verband houdende deskundigencomité's*is belichaamd. ■Wat Albert Thomas tot stand bracht, uitgegroeid tot een levend, internationaal organisme. De Ncue Zurchcr Zeitung, die diens blad. In 1910 werd Thomas voor het eerst afgevaardigde. Gedurende de oorlogs jaren was hij onderstaatssecretaris voor do munitie. Na afloop van den oorlog ijverde hij zeer voor den volkenbond en in Decern I bcr 1919 werd hij door de eerste internatio vele prijzende woorden aan den overledene nale arbcidersconferentie benoemd tot di wijdt, maakt de opmerking, dat er niet rccteur van het internationale arbcidsbu reuu, tot welks oprichting toen besloten werd. Met gronte toewijding heeft hij dit ambt tot zijn overlijden vervuld. Veel opzien wekte nog zijn laatste rede op dc internationale arbeidsconfcrcntic, waarin hij klaagd'c over de geringe resul taten tot nu toe door den Volkenbond be reikt. weinig deskundigen zijn, die openlijk toe geven, dat zonder Albert Thomas het gc heele sociaal-politieke hoofdstuk der vre desverdragen weldra zou zijn verschrom peld tot een dooden conventietekst. Voor Thomas, die, als hij een redevoering hield dikwijls den kop van een gcèstdriftigen ^postel had, was de verwerkelijking van de magna charta van den arbeid een heili ge zaak, waarvan het wel en weo der menschhcid van nu en straks voor een groot deel afhing. Van deze breede opvat ting zijner taak heeft stellig ook dc ont wikkeling van den Volkenbond niet weinig geprofiteerd en wanneer tegenwoordig de wereld een economische crisis als nooit te ivoren bijna zonder ingrijpende sociale on luster. doorstaat, dan is dat zeker niet in de laatste plaats tc danken aan liet onver noeide en doelbewuste werken \an den leider van het arbeidsbureau. Maar nog in een ander opzicht valt de plotselinge dood van Albert Thomas juist op dit oogenblik ten eccrste te betreuren. Ms cud politicus en parlementslid heeft Mbert Thomas onder de leidende mannen van Frankrijk steeds een belangrijken in- New-York, 9 Mei. (II.N.) TJit Lima vloed weten tc bewaren en dezen conse- wordt gemeld, dat een communistische mui uent en zonder ophouden gebruikt voor terij uitgebroken is aan boord van dc twee de Duitsch-Fransche ontspanning en toe- kruisers Almirantc Grau cn Bologncsi. De nadering. Op zijn pdst had hij steeds weer muiters begonnen Zondagochtend andere gelegenheid bepaalde draden van dc Duit- schepen cn dc kust tc bombardeerena De schc sociale en economische politiek naar l'eruaansche regccring, die naar verluidt, de Fransche en omgekeerd verder te spin- reeds eenige dagen tevoren van een Lon nen, wat hij steeds met groote overgave dcnsche. firma een waarschuwing had ont en, zich Ciiiidelijk bewust van een groeien- vangen, dat Zondag in heel Latijnsch Ame de Europecsche eenheid, deed. Het is wel- rika communistische onlusten zouden uit icht niet te boud, wanneer men zegt, dat breken, was echter op haar hoede en zond na den dood van Stresemann cn Briand terstond vliegtuigen en twee duikbooten uit De regeering den toe stand meester Albert Thomas beschouwd werd als de persoon, ten aanzien van wien men dc Imeeste Hoop en de grootste verwachtin gen koesterde met betrekking tot de Euro pecsche volkeren verzoening. Dc kleine, gedrongen Albert Thomas om de muiterij te onderdrukken. Ook wei den twee troepen, o.a. het garnizoen van Lima, naar Callao gezonden, waar de krui serrs zich bevonden. De vliegtuigen wier pen bommen uit, terwijl één de duikbooten een torpedo afvuurde, waardoor de Bolog as een reus, wat werkkracht, georgoni- nesi getroffen werd. De muiters hcschen eerde bekwaamheid en moed op het stuk daarop de witte vlag cn gaven zich o\cr. [van initiatief en verantwoordelijkheid be- Zij werden overgebracht naar het eiland trof. Het internationale arbeidsbureau San Lorenzo bij Lima cn zullen zich voor ■heeft zich volkomen volgens zijn normen den krijgsraad te verantwoorden hebben, [ontw ikkeld, -zoodat het moeilijk zal zijn Dc leider, een zekere Pezo, is communist, /oor hem een gelijkwaardigen opvolger te De regeering verklaart, dat de muiterij een vinden. Ofschoon hij afkomstig was uit revolutionaair karakter droeg cn in verband ANTHURIUMS. In dc ctalageruimtc onzer bloemisten ziet men nu in bloei dc Anthuriumochcrzena- uum. ilct is een laag groeiende kamerplant met frissclie groene leerachtige blaren, waarlusschcn zich talrijke rooclc bloemen ontwikkelen, die bestaan uit een gele eenigszins opgerolde langwerpige [blocmkoif, die Ic voorscliijn komt uit een mooie, blad- vormigc .roode bloemschcde. Dc bloemen komen iets boven dc blaren uit cn maken zoo tezamen een prachtig effect. Dc plant is afkomstig uit Guatamala. Zc wordt het best gehouden in platte schalen of platte potten, daar ze niet diep wortelt. Bij het verplanten, wat direct na den bloei kan geschieden, moet men cr voor zorgen dc vlezige wortels niet te beschadigen. Dc potten moeten verder goed gedraineerd zijn, dus op den bodem een laagje scherven heb ben, die cr voor zorgen, het ratten van dc wortels in den m:n ol meer vochtig tc hou den grond tegen tc gaan. Men plant en verplant ze hol best in gro- vcn bladgrond, waardoor kleine stukjes klei grond worden gemengd cn wat grof zand. Je aarde moet niet te vast worden adftigc- drukt na het verplanten, daar de lucht dan niet voldoende kan doordringen. Ook moet men de plant zoo in den pot zetten, dat zc goed hoog op haar voel komt tc staan. Goed, gewortelde planten, vooral als ze bloeien, verlangen veel water, eu ook' op het blad éénmaal per dag. Tegen felle zon moet jncn zc 's zomers beschermen. Het gc- heele jaar verschijnen bloemen, hoewel dc hoofdbloci in 't voorjaar vait. Ze verlangen een kamertemperatuur van ongeveer 60 ix 65 graden Fahrenheit; zij zijn dan het mooist. Meermalen zagen wc ze bij wat lager tem peratuur ook heel mooi bloeien cn groeien. De vermenigvuldiging geschiedt door het deelen van de oude plant. Eik stuk zet men dan in een afzonderlijk potje met dc noo- dige wortels. Als ze hard groeien en de pot te klein wordt, kan het best verplant wor den in den voorzomer; men zorgt er dan echter voor, dal niet te veel grond van de planten afvalt. Een liefhebber kan het ook eens probee- ren voort tc kweeken door zaaien. Het zaad zit in de roode bessen, die ontstaan aan de blocmkolf, cn niet spoedig rijp zijn. Men zaait onder glas in een plat bakje of kistje op een warm plaatsje. Een andere soort Anthurium is dc De- chardii. Deze heeft vlakke groene, vrij groo te blaren op stelen 20 a 25 c.M. De bloemen zijn aan de buitenzijde groenachtig cn nan den binnenkant helder wit. Ze groeit ook in dc kamer goed en wordt voorlgclcwcckt als dc eerstgenoemde. Voor de warme kas heeft men Anlhuriums met groote witte, roode jen gevlekte bloe men. Daar deze een temperatuur verlangen van 70 a 80 graden Fahrenheit, zijn ze voor de meeste kamers niet aan tc bevelen. Bij de bloemisten ziet men cr vaak bloemen van, die in afgesneden toestand lang goed blijven cn daarom veel voor bouquettcn ge bruikt worden. Beschik! nen over een kamerkasjc, dat ook wel voor ccfussen gebruikt wordt, dan kan men ze wel houden. Ook dc „Scherze- nanum" bloeit dan veel riikcr en bii voor keur vroeg in hel jaar Dat is de tijd. dat de bloemen hel nicest gewaardecrd worden. J. O. \V. F. RENS. Lebrun schijnt de beste Lansen ie hebben Parijs, 7 Mei. (II. N.) Naar liet schijnt, zullen ook de linksche partijen bij dc dooi den dood van Doumcr noodig geworden presidentsverkiezing een candidaat stellen. Ii geeft men den voorzitter van den senaat, Albert Lebrun, de meeste kans. Le jrun, die 01 'jaar cud en van beroep mijn ingenieur is, was reeds verscheidene ma len minister cn werd reeds bij de laatste presidentsverkiezing als candidaat ge noemd-t BUITENLAND. Ilct kabinct-Tardieu afgetreden. (Eersto Blad, pag. 1). Duitschlands financicelo positie. (Eerste Blad, pag. 2), BINNENLAND. Belastingvcrhooging cn loonkorting te Rotterdam. (Twccdo Blad, pag. 1.) Het conflict bij dc Dokmaatschappij te Am sterdam geëindigd. (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. Naast Lebrun wor.'lt thans ook Painlcvé als candidaat voor het presidentschap ge Hoogste barometerstand 7G7.-7 tc La Co- noemd. In politieke kringen is men echter lunha. van opvatting, dat Painlcvé slechts weinig Laagste, barometerstand ,741.7 tc Riga. kansen heen en Lebrun wellicht iceüs bij verwachting: Matige lot zwakke, W. lot de eerste stemming zal worden gekozen, zW wind> afncmendl, bewolking, weinig daar tic verkiezing door de oude kamer en of hot Westen, in liet O. den ouden senaat plaats heeft, terwijl men waarschijnlijk dc verkiezing van den nieu wen staatspresident tol een manifestatie van de eensgezindheid van het land in de vcrpordccling van de misdaad wil maken, waarschijnlijk nog regenbuien, overdag iets warmer. De depressie over ons land cn in Oost- Duitschland vercenigdo zich tot een vrij TI w diepe depressie over de Oostzee. Op den Rome, i Mei. (II N.) Mussolini heeft Qceaan vertoont, zich een diepo depressie, iardieu naar aanleiding van liet overhj dje Qver cenj da zach(cr wccl. bc,ooft v,an pres.dcnt Doumcr een telegram ecn kraclltige s(jjgin van dcn bar0. tezondcn, waarin iuji de deelneming van Engeland-doid lijdelijk de Noor- het Italiaanschc volk in den rouw van wcor torugkceren. rankr.jk betuigt. Ook minister••Grand. Frankrljk blcef do barometer stijgen en zond een telegram van gelijke strekking •- x u i komt vrij veel zonneschijn voor. In Zuid- aan Tardicu en betuigde bovendien per x i i u. ,v a. Duitschland waaien stormachtige Weste- 'soonlijk door een bezoek aan don Fran schen gezant zijn .deelneming. In dc Kamer bracht dc voorzitter hulde aan dc verdien sten van Doumer, waarop Mussolini ecn toespraak hield, waarin hij eveneens hul de bracht aan dc nagedachtenis van den i ransel)en staatspresident cn den afschuw van het Jtaliaansche volk van de afgrijse lijke misdaad betuigde. Do toestand van Claude Farrèrc. Par ij s, S M e i. (V. D.) De dichter Claude I Farrèrc, die, zooals werd aangenomen, bij f den aanslag op Doumcr slechts oen lichte armwondé had opgcloopen, is Zatcj-dag nog eens onderzocht. Hierbij is komen vast tel i I staan, dat hij behalve de schotwonde in den arm nog een tweede in den schouder heeft bekomen. Aangezien Farrèrc over he vige pijn klaagde, heeft men Zondag den I kogel verwijderd. De toestand van den lichter is bevredigend. Eet lijk van den president opgebaard. P a r ij s, 8 Mei. (V. D.) Het stoffelijk overschot van den vermoorden president Doumcr is/gebalsemd cn in het Elyséc op- lijko winden met regen. Op de Britschc Eilanden neemt de regen af. In do Oostzec- landen is liet weer tamelijk buiig en koud. Dantzig meldde 27, Groningen 15 m.M. regen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN BADCOSTUUMS Merk Goldfisch en anderen. Zeer voordeelig. Badmutsen, en Schoentjes. Badmantels. gebaard. Terwijl Zondag slechts officiccle personen toegang hadden, zal van Maandag gj G lot Donderdag verschaft. lirbeiderskringcn, kende hij uit ervaring ook de moeilijkheden van het regeeren cn toonde hij tevens zeer veel begrip tc bezit ten voor de rol cn de moeilijkheden van den werkgever. Zelfs voor economische stelsels cn experimenten, die niet recht streeks zijn hart hadden, legde hij steeds een zoo groot en objectief mogelijke be langstelling aan den dag cn steeds tracht te hij tot loyale overeenstemming te ko men. Gezien al die feiten zal het niet mak kelijk vallen het internationale arbeids bureau oen leider te bezorgen, die tegen zijn taak opgewassen zal zijn, zooals dat het geval was mot Albert Thomas. slaat met. soortgelijke bewegingen in geheel Latijnsch Amerika. Zaterdagnacht is het te Lima tot betoogingen van de studenten ckomen, om tc piotesteercn tegen dc ar restatie van den leider De la Torre. Bij de botsing werden 30 personen gewond. Op het dak van het paleis der president zijn ma chinegeweren opgesteld. DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE OP 16 JUNI. Parijs stemt toe. Londen, 9 Mei. (V.D.) De Fransche rc- BOMAANSLAG OP 'T AMERIKAANSCHE CONSULAAT TE NAGASAKI. 'New-York, 9 Mei. (V.D.) Op het Ameri- kaansche consulaat tc Nagasaki is een bomaanslag gepleegd. Het gebouw werd licht beschadigd. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. De daders zijn onhcr- kend ontkomen. DE EERSTE OVERLANDVLUCHT VAN DE AKRON. Lakehurst, 9 Mei. (V. D.) Het grootste Amerikaansche luchtschip Akron is giste ren van Lakehurst in New Jersey vertrok ken voor het maken van zijn eerste ovcr- landvlucht naar Sunnyvale in California, onder commando van commandant Rosen- s. zijn laatste reis als Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJDE „H0RSE WEIDE" Varhoiisvnarkt 5 Tel. 1309 KWALITEIT WINT ALTIJD. algemeen toegang worden 1 Donderdag teraardebestelling. Parijs, 7 Mei. (V. D.) Do kabinetsraad heeft besloten dc Kamer Dinsdag 10 xMei om twee uur des middags bijeen tc roe pen. De teraardebestelling van Doumcr I vastgesteld op Donderdag om 10 uur. Dc I president zal in het Panthéon worden bij gezet. Zelfmoord van ecn Russisch emigrant. Parijs, 8 Mei. D.) De moord op den P"rijs, 9 Mei. (H. N.) Pe rechter van Franselien 'staatspresident Doumer heeft '"structic S'steien de vrouw van den I indirect ecn tweede slachtoffer gecischt moordenaar Gorgoolof verhoord, die van Hen te Parijs wonende Russische emigrant, ''io,1;u0 naar Parijs is gekomen. Zij is die den moord oji Doumer beschouwt als slechts "als gituige verhoord cn bevindt zich een ontccring \an alle in het buitenland (lus gclxccl oji vrije voeten, /ij verklaarde. - --;x i x dat zij in Juli 1931 met Gorgoolof is gehuwd De vrouw von Gorgoelof ver hoord. dat zij cn toen als huwelijksgift ecn bedrag va AFTREDEN VAN HET KABINET- TARBIEU. Parijs, 9 Mei. (V.D.) Het Fransche ka- kabinet onder voorzitterschap \an minister president Tardieu is hedenmorgen om 10 uur aan dc Quai d'Orsay bijeen gekomen wonende Russen, is uit het venster van zijn woning op straat gesprongen. In hoogst L'n lüün ai"> zofgwekkenden toestand is hij naar het 40.000 francs heeft meegebracht, dat op ecn ziekenhuis overgebracht. Voor zijn overlij bank te Darijs gedeponeerd werd. Zij beves- den verklaarde hij zich het leven te heb- Ggde, dat haar man tc Praag is geweest om - «"-lii In olir>litnn I Gorgoelof verafschuwt. geering heeft toegestemd in het voorstel der dahl. die Dinsdag a Britschc regeering de conferentie van Lau- commandant van de Akron zal maken, aan- •anne den lfi Juni a.s. te doen aanvangen, gezien hij van den luchtschcpendienst terug zij heeft zich tegelijkertijd accoord ver- gaat naar den zeedienst. Hij zal worden op- klaard met het door Engeland voorgestelde gevolgd door den commandant T-»1 Albert filgemeen program. l Dresel. ben benomen, omdat hij de misdaad van I ocn fascistische Russische partij te stichten. Haar man hcift met haar slechts weinig over politiek gesproken, meestal liep het-ge- Moskou ontstemd over Tardieu's sprek over filosofische en geneeskundige mcdedeeling, dat Gorgoelof een onderwerpen. Op de vraag, waarom haar bolsjewist zou zijn. man ecn revolver had, antwoordde zij. dat Moskou Q m o i iv Til n i-i ziJ tiaar man ook deze vraag heeft gesteld. ter bespreking van den uitslag der kamer- van den Fransche nünJer™ resident dio toen antwoordde, dat hij zich in geval T..ni;n„ An* nui - x van nood wilde kunnen verdedigen. Ilct verkiezing en de a.s. verkiezing van den tda' G°^oe'°' ecn h">sjcvvist zou onderzook ,,ceft thans VOoral ten doel vast president der rej.ubliek. j"' m P°h,lekc kringen te Moskou stencn in bo;ver de verklaringen over groot opzien gebaard en opwinding veroor- t, f nn -rtl. Met algemecnc stemmen besloot het ka- zaakt. De sovjetregeering beschouwt de ver- hmvchjksglft juist zijn en of men ine x- i - iu i niet te doen heeft met ecn geheime sub- om overeenkomstig de traditie mor- klaring alsiccnstaRomdcbetrekkingentus- sldic van CCI1 of andcr buitenlandsche poli- genavond der nieuwen president het ont- scben sovjet-Rusland cn Frankrijk te bc- slag der regeering aan te bieden. De minis- "atlealc". sovjetregeering zal haar a.n bassadeur te Parijs Dowgalefski opdracht tor-president zou den president der repu- g(?ven aan hct Fransche ministerie van bui- bliek verzoeken de aftredende regeering tenlandsche zaken mede te deelen, dal gc-cn nieuwo opdrachten te geven. Tegen- GorgoHof geen lid eener bolsjewistische ver- verklaarde Tardieu ter toe- eeniging is geweest en dat 'dc verklaring over de per lichting dat het kabinet bereid is tot 1 Juni de loopende zaken tc blijven afwikke len. Op verzoek van de weduwe van wijlen president Doumer zal het stoffelijk over schot van den overledene niet, zooals aan vankclijk was besloten, in het Panthéon, doch in het familiegraf op een der Parijschc I klaaid zich candidaat te laten stellen voor begraafplaatsen worden bijgezet. I het presidentschap, tieke partij. De prins van Wales zal de begrafenis bijwonen. Parijs, 9 Mei. (IT. N.) Bij dc begrafenis van president Doumer zal de prins van Wales Engeland vertegenwoordigen. Ook dc Poolschc minister van buitenlandsche zaken Zaleski zal in den stoet medegaan. van Tardieu uit de lucht Ls gegrepen. Painlevé bereid ecn candidatnnr te aanvaarden. Parijs, 9 Mei. (V. D.) Officieel wordt I medegedeeld, dat Painlevé tegenover de I candidaluur van den voorzitter van den Franschen senaat, Lebrun, voor dc linksche candjdatuur voor het presidentschap inge- groepen in Frankrijk zich bereid heeft ver- trokken; naar het sohijnt op aandringen van de republikeinsche senatoren, die een dubbele candidatuur vermeden willen zien PAINLEVÉ TREKT ZICH TERUG. Parijs, 9 Mei (H.N.) Painlevé heeft zijn

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1