LEBROK PRESIDENT MN FRANKRIJK DE EEMLANDED Buitenlandsch Overzicht Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op PIANO'S-VLEUGELS Woensdag 11 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhcmschepoortwal 2a j 30e Jaargang No. 266 GROOTE MEERDERHEID VAN STEMMEN DE RUSSISCH -TURKSCHE CREDÏET0VEREENK0MST FABRIEKEN OP ZOEK NAAR HAAR EIGENAARS 8 uur 10 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. VAN DEN BURG JAPANS POSITIE IN MANDSJ0ERIJE ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per mmm~ week (met gratis verzekering tegen, ongelukken) f 0.17Vf Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een Dewusnummer elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertentlën voorde helft vnn den prijs. - Kleine Advertentlto „KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke rtyel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 Brüning eischt gelijke rechten voor Duitschland op. Zijn be schouwingen over het vraagstuk der herstelbetalingen. De Duitschc rijkskanselier, dl'. Brüning, heeft een paar dagen geleden op een receptie van vertegenwoordigers der Duit sckc provinciale pers een redevoering ge houden, die ook in liet buitenland en vooral Frankrijk zeer de aandacht heeft getrokken, omdat zijn beschouwingen tegen het verdrag van Versailles waren gericht en hij zeer nadrukkelijk onder meer op het stuk der bewapening gMijkc rechten voor Duitschland opeischte. Merkwaardig was ook hetgeen hij te berde bracht met betrekking tot de herstel betalingen. De rijkskanselier maakte hierbij do opmerking, dat dc overtuiging, dat Duitschland de geweldige betalingen, waar toe men bet heeft verplicht, niet kan beta len, gemeengoed is geworden van allen in de wereld, die bun heldere verstand laten spreken. Bovendien staat het bij velen vast, dat deze betalingen er in beslissende mate toe hebben bijgedragen de economische ver warring in de wereld naderbij te brengen, doz? dermate te vergrooten, dat zij ondra gelijk wordt en elke mogelijkheid uit te schakelen, dat de toestand zich verbetert. Duitschland, zoo betoogde Brüning, heeft, nadat het den oorlog heeft verloren, geleden als stellig geen ander volk in de nieuwere geschiedenis en ontzettende offers moeten brengen, maar, aldus Brüning, eenmaal moet er aan deze offers een einde komen, eenmaal moït ook deze rekening als veref fend worden beschouwd, wanneer werkelijk de oorlog als geëindigd zal worden ver klaard. Ook over deze kwestie heeft Brüning te Genève op een wijze, die niet kon worden misverstaan, gesproken tegenover journa listen en bij deze gelegenheid te kennen ge geven, dat er wel-is-waar geen toestand van oorlog meer bestaat, maar dat de vrede evenmin een feit is geworden: er is een „tusschentoïstand" in het leven geroepen, waaraan in het belang der w-ereld ten spoo- digstc een einde moet komen. ..In de onderhandelingen met de staats lieden te Gcn.èye js hierover eveïieens ge sproken en d.e stellage voor 't gebouw der conferentie van Lausanne opgetrokken. Van het resultaat hiervan zal afhangen, welk lot niet alleen Duitschland, maar de ge- heele wereld tegemoet zal gaan, of zij ver der zullen wegzinken in ellende en zorgen of weer vasten grond onder de voeten zul len krijgen. Op dez3 conferentie zijn de blikken van do goedgezinden onder alle volkeren ge richt. Hopend en reikhalzend, ongeduldig en eischend. De crisis gaat met reuzen schreden haar weg en van dag tot dag hoopen zich de zwaarste offers op. En de staatslieden aarzelen. Aarzelen voor een deel wegens den omvang der taak, voor een deel als gevolg van het feit, dat de mee ning hunner volkeren, wicn men na zoo lange jaren van illusies de waarheid, de volle, zij het harde, waarheid niet meent te durven zeggen, op een dwaalspoor is gï- bracht. Valt de bekentenis, zoo vroeg Brü ning, makkelijker, wanneer men haar uit stelt? Wil men wachten, totdat er niets meer is te bekennen dan dat de hulp reeds te laat komt? Terwijl de staatslieden aarze len, neemt de afstand tusschen den nood, die met grootc stappen voortschrijdt en het slepend tempo der diplomaten steeds groo- ter, steeds dreigender afmetingen aan. Wie zoo vroeg voorts dr. Brüning als vertegenwoordiger van een volk, dat den wurgenden greep der economische crisis feller dan andere volken heeft gevoeld, maar zonder welks herstel ccn saneering van Europa en ecu toestand van evenwich tige economische betrekkingen in de wereld uitgesloten is wie wil de verantwoorde lijkheid dragen voor een verder treuzelen? Ook in den verderen loop zijner uiteen zettingen liet dr. Brüning uitkomen, dat het beschamend pooverc resultaat der tot dus ver gevoerde internationale beraadslagingen do voornaamste oorzaak is, dat dc extre misten cn dc revolutionairen een goede kans krijgen. Ziet men niet, zoo riep de rijkskanselier uit, dat uit de graven van dc vernietigde verwachtingen der volkeren demonische geesten van negatie cn vernie tiging opstijgen? Wij kunnen, verklaarde dr. Brüning aan het slot zijner rede, die geweldige geestdrift wekte, niet men' wach ten, omdat de volkeren niet meer willen wachten cn niet meer zullen wachten. Wat wij behoeven, A'ocgde hij hier nog aan toe, is niet een vermeerdering der conferenties, maar ccn zeer spoodigc cn een volkomen daad. In het te ïken van deze daad moet Lausanne staan, anders wordt het niet een mijlpaal des levens, maar een richting wijzer, die den weg naar de ineenstorting aangeeft. TEGEN DE VRIJDENKERS- ORGANISATIES. Berlijn, 10 Mei. (V.D.) De nationaal- socialistische rijksdagfractic heeft heden een voorstel ingediend, om do noodverorde ning inzake het verbod der communistische vrijdenkersorganisaties uit tc breiden ook tot de sociaal-democratische organisaties van denzelfden aard. Op Paul Faure werden lid stemmen uitgebracht Tardieu dient zijn ontslag in F a r ij s, 10 Mei. (V. D.) Anders dan bij vorige presidents verkiezingen toonde Ver sailles hedenmorgen nog niet het gebrui kelijkc beeld dat men er gewoonlijk ziel op den grootcn dag wanneer de nationale vergadering bijeen komt voor het kiezen van een president der republiek. De droeve gebeurtenis, die de verkiezing t van een nieuwen president noodig maakt, werpt haar schaduw op dc plechtigheden die an ders gepaard gaan met een feesldrukte, die van den vroegen ochtend af Versailles vult. Wèl zijn wederom de plaatsen in de voor naamste restaurants besproken voor de ambtenaren der ministers, dc leden van het corps diplomatique en de .bcaumonde van Parijs, doch ook in dc restaurants heerschte een eigenaardige kalme, gedruk te stemming. Eerst tegen den middag ver anderde het beeld ccnigszins, toen regi mentsgewijs dv, infanterie en de cavallerie arriveerde en in groote kringen rondom het slot, het plein en naaste omgeving af zetten. De contróle was zeer streng en nic mand kon zonder een op naam uitgegeven legitimatie in de omgeving van het slot komen. De stations tusschen Versailles en Parijs werden door militairen in veldtenue bewaakt. Zonder stoornis arriveerden na elkaar de auto's van-de leden van liet kabinet cn van de nationale vergadering. Zooals gewoon lijk waren in de groote hotels, doch vooral in het Trianon-palais de ambassadeurs en gezanten der vreemde mogendheden bijeen. De spanning is thans veel kleiner ei. ook do belangstelling geringer dan verle den jaar bij den strijd tusschen Doumer en Briand. Naast Lebrun zijn ook de socialïs tischc afgevaardigde Paul Faure en de communist Cachin, dio beide tengevolge van den verkiezingsuitslag niet in de nieu wc kamer terug zullen keeren, officieel can didaat gesteld. Om ongeveeh kwart voor twee waren di meeste leden der nationale vergadering, bestaande uit senatoren en kamerafgevaar digden op hun plaats gezeten. Lebrun zelf is als voorzitter van den Senaat ook voor zifter der nationale vergadering. Om twee uur trad hij binnen, vergezeld van den secretaris-generaal van den senaat, jen chef van'zijn kabinet en den militairen commandant van den senaat en van 't slot van Versailles. Na den voorzitterszetel te hebben ingenomen, hield Lebrun een korte openingsrede, waarin hij zeide: De president der republiek is dood. Er is een misdaad gepleegd, die Frankrijk in rouw domopelt en de wereld met afschuw vervult. Toen Lebrun zijn rede begon, had den dc aanwezige leden der nationale vergadering zich van hun zetels verheven cn het openingswoord werd staande aange hoord. Vervolgens werd overeenkomstig de traditie en getrouw aan de bepalingen van het protocol den voorzitter een gesloten woordenboek gpbracht. Lebrun stak een briefopener in het boek on sloeg hot open bij de letter M. De in alphabctische volg orde plaats vindende stemming begon dus 5ij den afgevaardigde Malvy. De stemming zelf duurde lang cn verloopt vrij eentonig De verkiezing moet geschieden bij absolute meerderheid van stemmen en men kan slechts hopen dat de absolute meerderheid reeds bij de eerste stemming wordt behaald Uok de leden dor nationale vergadering koesteren deze hoop, want een eventucele herstemming volgt direct, op deze eerste stemming en de leden zijn niet eerder van hun plicht bevrijd dan nadat een candidaat dc absolute meerderheid heeft behaald. Te ongeveer ijf minuten over half vijf werd"de uitslag bekend gemaakt. P a r ij s, 10 Mei. (V. D.) De Fransche nationale vergadering heeft hedenmiddag bij eerste stemming Albert Lebrun\fot pre sident van Frankrijk gekozen. VJbert Francois Lebrun is op 29 Augus tus 1871 geboren en is dus ruim 61 jaar. Zijn eerste opleiding ontving hij aan het lyceum te Nancy. Vervolgens bezocht hij dc polytechnische school cn daarna de Ecole Nationale des MiYics, waar hij zijn studie als mijnbouwkundig ingenieur voltooide. Dp lateren leeftijd wijdde hij zich aan het onderwijs cn was geruimen tijd leeraar aan de Ecole dos Hautes Etudes Commerciales. In de politiek bracht hij het reeds spoedig tot afgevaardigde in dc departcmrntale vertegenwoordiging. Ilij maakte deel uit van een der vele Fransche kabinetten en vertegenwoordigde Frankrijk geruimen tijd als gedelegeerde bij den Volkenbond. Ecni- ge jaren geleden werd hij senator en volg de. verleden jaar Paul Doumer bij diens verkiezing tot president der republiek op als president van den Senaat. De oflicieele uitslag. Dc officicclc uitslag van dc presidents verkiezing te .Versailles betreft 820 stemge rechtigden, die 767 geldige stemmen hebben uitgebracht. Dc overige stemmen waren óf blanco, een 40-tal, óf werden ongeldig uit gebracht Dc president van den Senaat werd rnet 633 stemmen gekozen. De vroegere socialistische afgevaardigde I'aul Faure behaalde 114, Painlevó 12 en de Communist Cachin 8 stemmen De nieuwgekozen president der Republiek is even na zessen, in gezelschap van minis ter president Tardieu en geëscorteerd door een eerc garde, te Parijs aangekomen Hij heeft zich naar hot Elysée begeven ten ein de den overleden staatspresident de laatste eer te bewijzen. Even voor vijven werd de zitting van den Nationalen Raad hervat. De plaatsvervan gende president van den senaat, .Teanncnin, maakte hef resultaat der stemming bekend. De president stelde do vraag of bezwaren waren in te brengen tegen don uitslag. Aan gezien zulks niet het geval was, verklaar do hij „Ik proclameer den sciiaalspresidnnt Lebrun tot president der Republiek". De aanwezigen verhieven zich van hun zeiels en juichten den nieuwgekozeno hartelijk toe Nog hedenavond zal minister president Tardieu den nievwgekozen president de pi'esidentswaardigheid over dragen, zoodat Lebrun reeds morgen zijn functie zal kun non uitoefenen. De regeering-Tardieu afge treden. Nadat de nieuwe president van dc Fran sche Republiek, Lebrun in het Palais Luxembourg zijn werkkamers had betrok- ken. overhandigde minister-president Tar dieu hem de ontslagaanvrage van het ge- hcele ministerie. De nieuwe president heeft het ontslag verleend. In de ontslagaanvrage welke premier Tardieu bij zijn bezoek in liet Palais Luxembourg voorlas, wordt verklaard dai de regeering moet verzoeken haar niet bij decreet, zooals dat gebruikelijk is, haar te vragen de loopende zaken af te wikkelen. Het verloop der Kamerverkiezingen heeft aar.gctoond, dat de regecring niet meer het vertrouwen der meerderheid bezit. De hui tenlandsche politieke toestand evenwel ver- cischt een autoritalicve regeering, welke boven het geheele land staat. Besluiten moeten worden genómen welke voor Inngo jaren dc toekomst van. Frankrijk zullen vastleggen. Vanzelfsprekend staan Tardieu cn de ministers ook verder ter beschikking vcor de behartiging der loopende werk zaamheden. Evenwel verzoekt Tardieu de tusschentijd tot de vorming van een nieu we regecring zoo kort mogelijk te doen zijn. De regeering Tardieu zal waarschijnlijk dc zaken behandelen tot begin Juni, aangezien Lebrun bezwaarlijk reeds stappen voor de vorming ccner nieuwe regeering zal kun nen doen voor dc nieuwe Kamer bijeen is. Verkiezingsconflicten. Te Versailles is het des middags in de wandelgangen van dc Nationale Vergade ring tot handtastelijkheden gekomen tus schen afgevaardigden die bij dc laatste ver kiezingen niet herkozen zijn en andere ge deputeerden. Zoo gaf de soc. rep. afgevaar digde Bourgot, die niet herkozen is, den voorzitter dezer partij, senator Violette eenige oorvijgen, daar hij hem zijn neder laag weet. Violette zou hem bij dc verkie zingen om persoonlijke redenen hebben te gengewerkt cn daardoor zijn herkiezing on mogelijk gemaakt. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Leuven, 9 Mei (V.D.) In den omtrok van Leuven, n.l. te Terbank, heeft zich een vreesclijke auto ongeval voorgedaan. Bij het passeeren van twee auto's verpletterde één daarvan een GO-jange vrouw, Maria van Bever, die met haar twee kleinkinder- tjos op de tram stond te wachten. De vrouw en een negenjarig meisje werden gedood. Het andere kind, dat vijf jaar oud is, werd zwaar gewond naar het ziekenhuis overge bracht. Het verkeert in levensgevaar. DE STEUN AAN DE DUITSCHE WERXLOOZEN. Lcipart wendt zich tot Brüning. B c r 1 ij n, 9 Mei. (V.D.) Dc voorzitter van den algemeenen Duitschen bond van vak- verccnigingen, Theodcr Leipart, heeft, naai de Vorwarts meldt, heden aan rijkskanse lier dr. Brüning een brief gezonden, waarin hij onder verwijzing naar de bcraadslagin gen van het rijkskabinet het standpunt uit eenzet var. de vakverecnigingcn inzake de nieuwe regeling van den werkloozensteun. Hij stelt o.a. in het licht, dat de vakverceni gingen het als een groot onrecht zouden moeten beschouwen, wanneer eventueel ten gunste van de buitengewoon overschatte en overdreven bezuinigingsmogelijkheden de rijksregeering zou willen afzien van de in standhouding der werkloozenverzekering. Meskou, via Kuinó; 9 Mei. (V. Naar verluidt, zijn de economische onderhande lingen tusschen Turkije en Rusland lot nu toe nog niet beëindigd. Er werden slechts zekere schikkingen getroffen, welke nog door de beide rcgecringen moitcn worden bekrachtigd Het gaat voorloopig om het volgende: (1). De sovjetregpering verstrekt Turkije ccn lecning tot een bedrag van 17 millioen goud-roebels. (2). In deze lecning zijn inbegrepen ere dieten \oor de levering van Russische ma chines en textielwaren aan Furkijo. (3). Een klein deel wordt do Turksche regeering in goud uitbetaald. (4). De overeenkomst heeft een zuiver fi nancieel karakter en brengt geen politieke verplichtingen moe. (5). Van Russische zijde werd de wensch uitgïsproken den Russischen uitvoer uit te breiden, hetgeen thans ten decle geschiedt door de leveringen van machines, textiel- cn andere waren. (6). Moskou behoudt voorts het naphtamo- nopolic in Turkije. De voorwaarden inzake het verder bestaan van het monopolie wor den later opgesteld. (7). De sovjetregeenng verplicht zich een zeker quantum Turksche waren te betrek ken, dat in verhouding tot de voorafgaande jaren grnotcr wordt. (S). De leening moet in 15 jaren worden terugbetaald. Ismct Pasja huistoe. M oskou, via Kofno, 9 Mei (V. D.) De Turksche delegatie is onder leiding van Ismet Pasja Zondag via Sebastopol naar Turkije teruggekeerd. Op het station was de geheele Russische regecring, onder leiding \an Molotof, aanwezig. Litwinof reist met het gezelschap mede tot Sebastopol. Hij neemt dc gelegenheid tc haat om de onder handelingen inzake de bizonderheden voor een Turksch-Russische samenwerking tc beëindigen. Oslo, 9 Mei. (V.D.) De vier voornaamste Noorschc lucifersfabrieken zijn reeds sedert eenigen tijd op zoek naa- haar eigenaars. Eenige jaren geleden werden deze fabrieken door Krcugnr of beter gezegd door The In ternational Maton Corporation overgeno men. Dezer dagen werd te Oslo een bespre king gehouden tusschen de directie der vier Noorschc lucifersfabrieken en verte genwoordigers van de International Match Corporation, waarbij bleek, dat niemand ook maar het geringste idee er van had, in wiens bezit het grootste gedeelte van de aandcelen der lucifersfabri >ken kon zijn. Men vermoedde, dat zij ergens in Ncw-York gedeponeerd waren, doch dit vermoeden bleek onjuist. In de laatste dagen zijn tele grammen gewisseld met bijna alle groote banken in alle deelcr van -Je wereld, doch tot nog toe is men er niet achter gekomen waar de aandeelcn zich bevinden. ENGELSCHE TARIEVEN O? ZIJDE. Londen, 10 Mei (IT.N.). Bij de bcgroo tingsdebatten heeft Neville Chamberlain, de kanselier van de schatkist, verklaard, dat rekening zal worden gehouden met de bezwaren van de zijde- en kunstzijde-indu strie en eer. aanvullend invoerrecht voor zijde en kunstzijde zal worden voorgesteld Voorts deelde Chamberlain mede, dat hij de tariefcommissie opdracht heeft gege ven, een onderzoek in te stellen naar den toestand van de zijde-industrie cn een „wetenschappelijk" tarief uit te werken De Engelschc regeering begroet met in stemming de stijging van de groothandels- prijzen, welke nauw verband houdt met den goudprijs. Een goudconferentie achtte de regeering niet gewenscht, aangezien het beoogde doel ook zonder conferentie kan worden bereikt. De regeering wenscht niet, dat het pond sterling boven den te- genwoordigen koers zal stijgen. Neville Chamberlain verwacht een tijd van goed koop geld, wat bij zal dragen tot verleven dïging Nan den handel. EEN BOTSING IN NICARAGUA. Washington, 10 Mei (V.D.). Het Ame- rikaansche departement van marine meldt uit Managua, dat Amerikaansche marine soldaten in Nicaragua in gevecht kwamen met inhêeemsche opstandelingen, bij ^velk gevecht vier opstandelingen werden ge- jlooct BUITENLAND. Do instortingsramp to Lyon. (Derde Blad, pag. 1). Aardverschuiving in Savoyc. (Derde Blad, pag. 1). Lebrun president van Frankrijk. (Eersto Blad, pag. 1). BINNENLAND. Crisiscongres der R.K. Werkgevers Ver- oeniging te den Haag. (Derde Blad, j IIet baanvak Gouda—Rotterdam. (Derdo Blad, Een zweefvliegclub te Amsterdam. (Twccdo Blad, pag. 3). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Opvoering van het Icokcnspel .,\Vlj wil len niet." (Eerste Blad, pag. 3). De groentenveiling gaat eieren vellen. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon Ned. Inst, te Do Bilt. Hoogste barometerstand 76S.3 to Toulouse. Laagste barometerstand 739.8 tc Ilelsing- fors (Finland). Verwachtin g: Zwakke tot matige, Z. W. tot Z. wind, half tot zwaar bewolkt, aanvankelijk eenige regen in het Zuiden, in het N. weinig of geen regen, warmer. Do depressie in het Oosten trok naar Fin land en verliest haar invloed op het weer in onze omgeving. Dc depressie op den oce aan breidde zich vooral naar het Z. uit en deed de barometer bij do Azorcn 20 m.m. dalen. Intussclien trok de hoogste druk van Spanje naar Z. Frankrijk en zijn do baro meters in O. Duitschland regelmatig stij gende. Dozo veranderingen in do luchtdruk- verdeeling zullen on9 geleidelijk in een strooming var. warme lucht uit hét Z. W. brengen en zullen het buiïg weertype doen eindigen. Met uitzondering van Scandinavië vielen in liet geheele waarnemingsgebied nog regenbuien, die weer weinig, doch plaatselijk grootere hooveelheden 4 regen brachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN BADCOSTUUMS Merk Goldfisch en anderen. Zeer voordeellg. Badmutsen, en Schoentjes. Badmantels. ARNH-STRAAT. Importeurs van: Bechstein, Blüthner, Grofrian Steinwog Zending van nieuwe troe pen overwogen Tokio, 9 Mei. (V.D.) De Japansche re geering overweegt, naar uit bevoegde bron verluidt, haar troepen in Mandsjoerije te brengen op een totale sterkte van 50.000 man, teneinde de „vrij6charen"-beweging volkomen te onderdrukken Japan rekent er op, dat militaire acties zullen moeten worden ondernomen In Mandsjoerije gedu rende het geheele voorjaar en den zomer. Waarschijnlijk zullen ook eenige beproefde troepenafdeelingen uit Sjanghai naar Mand sjoerije worden gedirigeerd. In Japansche militaire kringen is men nog steeds van meening, dat de „vrijscharen"-beweging on der het geheime opperbevel staat van maar schalk Tsjang Kai Tsjek, die zich weer in het bezit van Mandsjoerije zou willen stal' len.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1