DE EEMLANDEü JOH. DE HEER Donderdag 12 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 267 TWEE EN DERTIG D0QDEN TE LY0N ERNSTIGE ONRUST IN J0EG0-SLAVIE NU LEBRUN PRESIDENT IS GEWORDEN NIEUWE BESPARINGEN IN ENGELAND ENGELAND WEERT HET CIRCUS GLEICH JAPANS OPTREDEN IN MANDSJ0ERIJE HET NIEUWE BEWIND IN FRANKRIJK Licht op 8 uur 12 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio TSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P'N 3 maanden vo°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verïekerlng tegen ongelukken) f 0.17Vi* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regelt f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadlghelds-advertentlön voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De uitslag der verkiezingen in Frankrijk. Zal alles bij het oude blijven, ol zal een bslang- iijke wijziging intreden? Met spanning, wacht de wereld af, of zich in Frankrijk een politieke ommekeer zal voltrekken, nu de verkiezingen links een groote overwinning hebben bezorgd en aan het bewind van Tardicu een einde is ge komen. Tot dusver loopen do opvattingen ten zeerste uiteen. Sommigen zijn de mcening toegedaan, dat mogen redenen van binnen- landsch politieleen aard in hoofdzaak den doorslag hebben gegeven hij de verkiezin gen, niettemin tevens kan worden aange nomen, dat ook op het terrein der buiten- landsclio politiek Frankrijk in den vervolge oen redelijker standpunt zal innemen en blijk zal geven van een grootcr verzoenings gezindheid en inschikkelijkheid dan het tot dusver aan den dag legde. De grootste op timisten huldigen zelfs de meening, dat de uitslag der verkiezingen zonneklaar aan toont, dat de mentaliteit der Fransche kie zers is veranderd en dat dezen de starre nationalistische politiek, waarvan Tardicu een zeer gave belichaming was, hebben veroordeeld. Hieruit zou dan volgen, dat de kans grootcr is gevvorder., dat de Fransch- Duitschc overeenstemming eindelijk eens een feit wordt en dat tevens de betrekkin gen tussöhcn Frankrijk en andere naties een prettiger karakter gaan dragen. Verder zou uit een en ander voortvloeien, dat zoo wel met betrekking tot do conferentie van Lausanne als ten aanzien van de ontwape ningsconferentie gunstiger perspectieven worden geopend. Er wordt in dit verband aan herinnerd, dat een achttal jaren ge leden, toen Herriot eveneens aan het be wind kwam, door Frankrijk oen buiten- landsch-politicke koers werd ingeslagen, die leidde tot de tenuitvoerlegging van het plan-Dawes en het s_luitcn van het Locarno- pact. De pessimisten, die volgens henzelf wijs zijn geworden door talrijke teleurstellingen, welke het deel zijn geworden van ieder, die uit de zege van links de hoop putte, dut er paradijselijk er toestanden zouden intre den, nemen een uiterst gereserveerde hou ding aan en vreezen, dat Frankrijk even nationalistisch zal blijven als tevoren, on danks het feit, dat de partij van Ilerriot een zeer groot aantal zetels heeft veroverd. Vooral verwachten zij, dat hun voorspellin gen zullen uitkomen, wanneer, hetgeen zeer waarschijnlijk is, dc sociaal-democraten niet aan de regecring zullen deelnemen en men zijn toevlucht zal nemen tot een meer burgerlijke en minder vooruitstrevende con cent rutic-regcering, waarin ook de vrij con servatieve middenpartijen zullen worden opgenomen. Wanneer dit laatste inderdaad geschiedt, zal zeer vermoedelijk op buiten- landsoh-politiek' gebied dc „obstructie '-poli tiek der Fransche regeering worden voort gezet. Merkwaardig is inmiddels het oordcel der Italianen, die zich in een eenigszins moei lijk parket bevinden en het over het alge meen niet toejuichen, wanneer in een of ander land een opschuiving plaats vindt naar links, daar juist de partijen, die hier toe behooren, zich anti-fascistisch orièntee- ren en de fascisten op hun beurt niets moe ten hebben van partijen, die het woord „de mocratie" in haar vaandel schrijven. Ove rigens bestaan er, van fascistisch standpunt bezien, voor dc zwenking naar links in Frankrijk zooals een Zwitscrsch blad dezer dagen geestig opmerkte „verzach tende omstandigheden", daar liet in begin sel niet uitgesloten is, dat een linksche Fransche regecring voor de internationale politiek van Mussolini meer begrip loont te bezitten dan dc rcgccring-Tardieu. Ook dc Iialiaansche peis beoordeelt inmiddels den thans geschapen toestand verschillend: som mige bladen geven te kennen, dat alle Fran- schen, zij mogen lid van een linksche dan wel van een rochtsche partij zijn, hetzelfde conservatisme kenmerkt, zoodat het dus van weinig beteekenis is, dat Tardieu zijn plaats heeft moeten afstaan aan Herriot. Ook een linksche Fransche regeering zal, zoo meent men, erop staan, dat aan Frank- rijk's ibizondcrc positie in Europa niet wordt getornd. Daartegenover wordt in één der Italiaansche bladen dc Gazela del Pu- polo verkondigd, dat uit het resultaat der Fransohc verkiezingen kan worden gc- dat de militaristische, ontoegeeflijke poli tiek isolement bewust begint te worden, en dat de militaristische, ontoegeeflijke poli tiek van Tardicu niet meer beantwoordt aan betgeen er thans in liet Fransche volk leeft. DE COSTENRIJKSCHE KABINETS CRISIS. Wc enen, 11 Mei. (II. N.) Minister Dollïuss onderhandelt tlians met dc burger lijk; partijen over dc vorming van een bur gerlijk cdncenlratiekabinet. De grool-Duil- schers willen hun houding eerst bepalen, nadat in dc commissie een beslissing zal zijn gevallen over de moties tot ontbinding van het parlement. Het Heimatblok heeft voor zijn deelneming aan de regecring ook verschillende cischen gesteld. Parijs, 11 Mei. (V.D.) Te Lyon is liet op runnings werk van de ingestorte huizen gis teren den geheelen' dag voortgezet. Met be hulp van dynamiet liet men eenigc nog overeind staande muren in dc lucht vlie gen. Ook de artillerie inocst nog eenmaal met granaten ingrijpen. Het totaal aantal doodenbedraagt 32, waarvan tot nog toe pas 11 lijken geborgen zijn. In de buurt van Lyon bij het dorp Tor- cieu heeft gisteren een nieuwe aardverschui ving plaats gehad. Een. groot rotsblok is naar beneden gekomen en heeft eenige dui zenden kubieke Meters grond meegesleurd Een met wijnstokken beplante heuvel, waar over het rotsblok naar beneden kwam, word geheel verwoest. De 6traatweg aan den voet van den heuvel werd ovci een lengte van 200 Meter bedekt met een 8 M. hoogo massa van puin en modder. I-Ict is nog ,iiet be kend. of menschen levens te betreuren zijn. Met het opruimingswerk kan voorloopig nog niet worden begonnen, daar men voor verdere aardverschuivingen bevreesd is. Officieren en boeren in actie We enen, 11 Mei. Dc Weensche Hcichs- post weet mede tc deelen naar aanleiding van de ontdekte samenzwering van officie ren in Joego Slavic, dat niet alleen in Mar burg, maar ook in ander garnizoenen offi cieren zijn gearresteerd. Tengevolge van de strenge geheimhouding was het echter tot nog toe niet mogelijk na dere bijzonderheden tc vernemen. Het is niet uitgesloten, dat de beweging zich heeft uitgebreid over gejieelc troepenafdcclingen, want in dc afgcloopcn li dagen zijn ver schillende troepenformaties op opvallende wijze verplaatst. Dc samenzwering der offi cieren zou verband houden met dc actie der geheime Servische organisatie van de Zwar te hand. Deze organisatie is indertijd ge sticht door den overste van den generalen staf, Dimitriwitsj, die aan hot front te Sa- loniki wegens een samenzwering tegen den toenmaligcn troonopvolger cn huidigen ko ning Alexander standrechtelijk werd gefu silleerd. Het doel der samenzwerende officieren zou zijn het afzetten van de dynastie en het op richten van een republiek in den vorm van een confederatie der Joego-Slavische volken. Omtrent de reeds gemelde boerenopstan den in verschillende deelen van Joego-Slavië wordt nog bekend, dat de onlusten te Pri- jedor van veel grooter*n omvang waren dan die te Banjaluka. Tc Priedor waren 2000 boeren te hoop ge- loopen, die in dc eerste plaats een aanval op de openbare gebouwen deden en vervolgens op de winkels, die evenals in Bangaluka werden geplunderd. Uit de stad Tuzla wordt gemeld, dat de vroegere afgevaardigde der Servischeboerenpartij dr. Milosj Dupanja- nin zich met ongeveer 200 man in het ge bergte heeft terug getrokken. Deze groep schijnt met verschillende kleine andere groepen in verbinding tc staan, zoodat zich een guerilla heeft ontwikkeld tegen dc gen darmerie, die in het moeilijk toegangclijk gebergte in het nadoel is tegenover dc in deze streek goed bekende- hoeren. Ur. Dupanjanin schijnt bij do opstanden een leidende rol tc spelen. Hij geniet het volledige vertrouwen der hoeren. IIij heeft cpn zeer goede academische op leiding gehad, is zeer bereisd cn voltooide zijn studies aan de Sorbonne tc Parijs. De leider der Servische boerenpartij dr. Jova- novitsj .is drie dagen geleden gearresteerd, omdat hij in een openbare vergadering den cisch had gesteld, dat dc staat federalistisch moest worden ingelicht. P a r ij s, 11 Mei. (V.D.) Gisteravond is de nieuwe president der Fransche republiek Albert Francois Lebrun met inachtneming van alle door dc grondwet voorgeschreven vormen en in overeenstemming met de tra ditie geïnstalleerd. In zijn woord van dank aan de leden der nationale vergadering ver klaarde hij o.a., dat zijn voorganger liem tot voorbeeld zou strekken. Als trouwe zoon der republiek zou hij hoven de par tijen blijven staan en zijn werk wijden aan den vooruitgang cn dc. orde in het binnen land cn den vrede in het buitenland. Na een bezoek te hebben gebracht aan het Elyséc, waar hij hij de baar van Dou- mer, den overleden president, de laatste eer bewees, begaf Lebrun zich in gezelschap van Tardieu naar het graf van den onbe kenden soldaat. In het Palais Luxembourg wachtte hem de grootkanselier van de orde van het legioen van eer, die hem met dc traditioneel© toespraak het lint van groot meester der orde overhangt^. VOORGENOMEN AANSLAG OP DEN PREMIER VAN NIEUW ZUID-WALES. Sydney, 11 Mei. (V.D.) Dc politie tc Sydney liceft een aanslag ontdekt, die ge pleegd zou moeten worden op den minister president van Nieuw Zuid-Wales Lang. Bij een huiszoeking in het bureau van dc anti communistische organisatie, de nieuwe Garde, w erden eenige personen gearresteerd en belangrijke documenten in beslag geno men. Nader wordt gemeld, dat het plan was ook den minister van koloniën en den chef der politie gevangen tc zetten in de buiten gebruik zijnde gevangenis te Berrima. Het voornemen bestond verder hen daar ge vangen te houden, totdat cr een nieuwe re geering zou zijn gekomen en hen vervolgens in staat van beschuldiging wegens hoogver raad te stellen. Minister Chamberlain bepleit de noodzaak daarvan Londen, 10 Me (V. D.) De minister van de schatkist, Neville Chamberlain, heeft hedenavond in een toespraak tot de Engelsche bankiers,vereen iging er den na druk op gelegd, dat verdere omvangrijke bezuinigingen op dc staatshuishouding noodzakelijk zijn. De belastingdruk heelt in Engeland de hoogste limiet bereikt. Te\;ens moet verwacht worden, dat de inkomsten zullen teriigloopen. Een belangrijke vermin dering der uitgaven, die noodzakelijk zijn, teneinde den belastingbetaler een werke lijke verlichting te brengen, kan alleen be reikt worden door een verandering in de politiek, welke verandering ver moet uit gaan boven datgui'c, wat men tot dusverre heeft overwogen. Wanneer de regeering door de macht der omstandigheden gedwon gen zou worden iot drastische bezuinigin gen over te gaan, hoopt spr. hierbij den steun tc zullen krijgen van alle helder den kende en zich van hun verantwoordelijk heid bewust zijnde burgers. Engeland heeft meer dan cenig.ander latjd het vertrouwen in zjcb zelf cn in dc oogen der wereld te ruggevonden. De handelsbalans van April zal beter blijken dan in eenige andere maand sedert den oorlog. Chamberlain be sprak vervolgens nog de conferentie van Lausanne cn stelde hierbij in het licht, dat men er ernstig naar moest streven tot een definitieve regeling te komen der herstel betalingen en aanverwante problemen. Volgens het dagblad Star is Chamberlain voornemens op de begrotingsuitgaven van dit jaar nog in totaal 00 tot 100 millioen pond sterling te bezuinigen. Onder den druk van het Engelsche parle ment heeft de Britschc minister van arbeid de door zijn departement verleende en Maandag nogmaals bevestigde toestemming voor liet circus Gleich, om in Engeland voorstellingen tc geven, tc elfder ure inge trokken. Dit beteckent voor 't circus na tuurlijk een groote schadepost, daar reeds twee schepen waren gecharterd om dc vracht naar Hull te brengen. Bovendien waren extratreinen besteld cn tal van an dere omvangrijke maatregelen getroffen. Naar verluidt, is het circus Gleich voorne mens van de Engelsche regeering een schadevergoeding tc cischen ten bedrage van 130.000 pond sterling. De Duitsche ambassadeur heeft eveneens stappen onder nomen. INZITTENDEN VAN KANO'S OMGEKOMEN. M u nche n, 11 Mei. (II. N.) Op den Am- morse; zijn tijdens een hevigen Zuid-Wes terstorm drie kano's omgeslagen, waarvan dc inzittenden verdronken zijn. ONTWAPENINGSDEBAT IN HET HOOGERHUIS. Verschillende leden nemen hel voor Duitschland op. L onclén, 10 Mei. (IT.N.) In het Ilooger- huiïj is vandaag een debat over de ontwa peningsconferentie gevoerd, waarbij ver- Schillende leden er op wezen, dat het niet langer aangaat, dat Duitschland ten op zichte van de bewapening niet dezelfde rechten als andere landen heeft. Sedert het einde van den oorlog heeft Duitschland zich steeds verongelijkt gevoeld, wat bijgedragen heeft tot het gevoel van onrust in Europa TAL VAN PERSONEN DOOR HAGEL- STEENEN GEDOOD. Calcutta, 11 Mei. (V.D.) Officieel wordt uit Alahabad gemeld, dat in de omgeving van deze stad gisteren reusachtige hagel- steenen van ongekenden omvang zijn geval len. Door dc^ze steenen werden dertien per sonen gedood en ongeveer 120 gewond. Wellington Koo voorwerp eener onverdraaglijke controle Geneve, 10 Mei. (II.N.) In een nieuw rapport van den voorzitter der Volkcnbonds commissie, welke belast is met het instel len van een onderzoek naar den toestand in Mandsjocrije, wordt medegedeeld, -dat enkele Duitsche journalisten, die dc com missie in Mandsjoerije vergezelden, te Tsjangtsoen in hechtenis genomen en nog niet vrijgelaten zijn. Verder wordt in het rapport verklaard, dat de controle, welke de Japanners over den Chineeschen vertegen woordigcr Wellington Koo uitoefenen, niet tc verdragen is. Londen, 10 Mei. (II.N.) De Japanschc regeering heeft vnlgens een bericht uit Tokio besloten dc troepen in Mandsjoerije tc versterken, aangezien dc Mandsjoerijsche regeering niet over voldoende troepen be schikt oni liet steeds toenemende bende wezen tc bestrijden. Japanschc vliegtuigen hebben vandaag de stellingen van generaal Ma aangevallen en meer#dan 100 bommen uitgeworpen, liet Japansch vliegtuig werd tot een noodlanding gedwongen. Het ge vecht duurde ruim 3y. uur. Japan trekt troepen uit Sjang hai terug. Tokio, 11 Mei (V.D.). liet Japanschc ka binet heeft besloten onvoorwaardelijk alle Japunsche landingstroepen, die zich momen teel nog te Sjanghai bevinden, zoo spoedig mogelijk vandaar terug tc trekken. De bescherming der internationale neder zetting zal aan dc contractcercndc mogend heden worden overgelaten. Dc 1 le Japanschc divisie, die uit Sjanghai is teruggetrokken, is volgens mededecling van het Japanschc ministerie van oorlog tc Daircn aangeko men. Zij zal worden gebruikt in de gevech ten tegen de Chineesche vrijscharcn, die in Noord-Mandsjoerijc dc nieuwe Mandsjoerij sche regeering bestrijden. Japansche verliezen. MoekdcD, 11 Mei (V.D,)» Volgens mede- deeling van bet Japansche opperbevel zijn in de afgeloopen drie maanden in Mandsjoe rije 102 Japansche officieren en soldaten ge dood en ruim 5U0 gewond. Volgens Chineesche opgaven zouden do Japanschc verliezen meer dan 1500 dooden en gewonden bedragen. Zullen de sociaaldemocraten zich afzijdig houden? Parijs, 11 Mei. (V.D.) Naar verluidt, zijn dc radicaal-socialisten voornemens hun congres, waarin de beslissing zal vallen over de regeringsvorming en dc houding hunner partij tegenover andere partijen uit te stellen van 18 Mei, welke datum als con- gresdatum was aangekondigd, tot 2 Juni a s. Dit bericht is nog niet bevestigd, doch van socialistische zijde verwijt men dcii ra dicaal-socialisten, dat zij door een dergelijk uitstel do onzekerheid onnoodig vermeer deren. De socialisten verklaren, dat zij zelfs zonder overleg reeds kunnen mcdedeelen niet bereid te zijn met dc huidige meerder heid of met personen, die tot deze meerder heid behooren, samen te werken. In politie ke kringen breekt zich trouwens meer cn meer de overtuiging baan, dat het congres der socialistische partij zich tegen deelne ming aan do regecring zal uitspreken. PRESIDENT HOOVER TEGEN EEN INTERNATIONALE TARIEF OVEREENKOMST. New-York, 11 Mei (IT.N.) President Hoo ver heeft zijn veto uitgesproken tegen het democratische tariefvoorstel, dat op 28 April door het huis van afgevaardigden aange nomen was, waardoor aan den president de bevoegdheid werd ontnomen om de in voerrechten op voorstel van de tariefcom missie te wijzigen. Voorts werd in dit voor stel den president verzocht een internatio nale economische conferentie bijeen te roe pen met-liet doel tot een algemecne verla ging der invoerrechten te geraken. Presi dent Hoover verklaarde, dat de V.S. meer dan ooit beschermende rechten noodig heb ben en een internationale tariefovereen komst in strijd zal zijn met de tot nu toe door Amerika gevoerde politiek. HET FINANCIEELE BESLUIT DOOR HET LAGERHUIS AANGENOMEN. Londen, 10 Mei (V.D.) Het Lagerhuis heeft het financieele besluit inzake de nieu we voorloopige extrarechten op zijden en kunstzijdengocderen aangenomen met 465 tegen 47 otemmen. BUITENLAND. Japans optreden in Mandsjoerije. (Eerste blad, pag. 1). Onrust in Jocgo-Slavic. (Eerste biad, pag. 1). Dr. Brüning spreekt in den Rijksdag. (Eerste Blad, pug. 2). BINNENLAND. De gedachtenwisseling op het R.-K. Cri sis-congres. (Tweede Blad, pag. 2). Do Tweede Kamer over verschillende con- tingentccringsmaatregelcn. (Twcedo blad, pag. 1). De begrafenis van dr. J. C. Hartogs. (Derde Blad, pag. 2). Meisje vermoord gevonden nabij Eind hoven. (Twcedo Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Opening van do nicuwo lagere meisjes school aan den Bisschopswcg. (Eerste Blad, pag. 3). De politic doet een goede vangst. (Eerste Blad, pag. 3). I II. B. 766.1 te Wcenen. L. B. 749.9 tc Blacksod. Verwachting: Zwakke tot matigo Z.O. tot Z.W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk regen, iels warmer. Dc depressie in het O. vult thans snel op; die in het W. op do Oceaan dringt ver der naar het Oosten en veroorzaakt zwaro regen op Ierland cn in het W. van Enge land, terwijl tot pp de Noordzee dc winden naar Zuid omliepen. Ook op IJsland be gint de barometer thans sneller te dalen. De hooge druk breidde zich over Centraal Europa en dc randstalen uit. Over geheel Europa steeg dc temperatuur en kwam in groote gebieden boven dc normale waarde ÏJct is ,tc verwachten dat de hooge druk zal doorgaan met zich naar het O. te ver plaatsen cn dat bij opklaring overdag de tcmpcraluur zal stijgen terwijl het wcci* nog tijdelijk regenachtig zal blijven. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 MODERNE WOLLEN EN ZIJDEN SJAALS. Keurcollectie in de nieuwste Kragen, Jabots en Vesten. Varkensmaikt 5 Tel. 1309 Onze orgels, piano's zijn juist iets beter dan andere en goedkooper. ITALIË HANDHAAFT DEN GOUDEN STANDAARD. Rome, 10 Mei (V.D.) In zijn begrootings- rede van heden zeido do minister van fi nancién, Mosconi, dat Italië voornemens is den gouden standaard to handhaven. Do goudreserves zijn versterkt, teneinde vol doende dekking te verschaffen voor de bankhiljettcncirculatio, onafhankelijk van de buitcnlandschc wisselportcfcuillc. DE „BERENGARIA" AAN DEN GROND GELOOPEN. Londen, 11 Mei. (V.D.) Dc Britsclio Oceaanreus „Berengaria" is op de thuisreis van New York hij het binnenkomen in do haven van Southampton aan.den grond ge- loopen. ITet schip, dat geen averij heeft op- geloopen, kon na een uur door zes slecp- boolen weer vlot gemaakt worden. WAGEN DOOR EEN TREIN ÖEGREPEN. Bad Sasscmdorf, 11' Mei. (V.D.) Bij het verlaten van het station heeft de Leip- ziger-D-trein op den spoorwegovergang naar Soest een wagen gegrepen. Dc baan wachter had dc spoorboomen niet neergela ten. Do paarden waren reeds over de rails toen de trein naderde, don wagen greep en vplkornen vernielde. De landbouwer ITaule kon zich nog op het laatste oogenblik red den. De beide in den wagen zittende boe renarbeiders werden door de locomotief ge grepen. Een hunner was op slag dood, do andere is in het ziekenhuis overledeu. I

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1