FLEURIGE ZOMERJAPONNEN FIRMA DUIM BURGER Amlrsfgdrt DË ËEMLANDÊQ Bylteolaedsch Buitendame! UIT MOOI Licht op JOH. DE HEER 3 PAAR f 2.75 iH DAMESMODEZAAK Zaterdag 14 töei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «b» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 269 HET INCIDENT IN HET RESTAURANT LIFTKOOIEN IN DE DIEPTE GESTORT DE INEENSTORTING VAN 'T KREUGERCONCERN EEN MINISTERPRESIDENT AFGEZET Belangrijkste Nieuws Weerbericht 6 uur 15 min. Piano's, Orgels, Radio L. J. LUYCX ZOON PIANO'S - ORGELS - VLEUGELS Fa. R. VAN DEN BURG ONZE SPECIALE AANBIEDING KOUSEN Ml ARNHEMSCHE WEG 26 AME1SF00RTSCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p& 3 ™aimdtn AmcrSfo0rt 2.10. pc, maand 10.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 515 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip vao eeD bewijsnummef elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertentlcn voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiën ..KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I»—. ficwijsnummer extra 1 0.05 Het netelige vraagstuk van de schrapping der schul den. Moet Europa of Amerika eerst over de brug komen? Wanneer den Vereenigdcn Staten af en toe een wenk wordt gegeven, dat het voor de wereld van liet grootste belang zou zijn, wanneer zij ertoe zouden besluiten de bc dragen, waarvoor de Europeesche staten bij hen in het krijt staan, te schrappen, dan luidt het antwoord steeds kort cn krachtig: „Neen!" Zooals men weet, kant zich bij voort during de bekende senator Borah tegen het denkbeeld, dat Amerika af zal zien van verdere inningen. Borah is een strijdlus tig persoon, die voor zijn afwijzende hou ding ten opzichte van de schrapping dei- schulden steeds dezelfde motieven aan voert. Telkens opnieuw geeft hij te ken nen, dat Amerika niet toeschietelijk kan zijn, zoolang de tegenwoordige toestanden in Europa worden bestendigd, dat wil zeg gen: zoolang in Europa op economisch en financieel gebied een oorlogstoestand heerscht, zoolang op het stuk der ontwa pening geen vorderingen worden gemaakt, zoolang Europa in de eerste plaats het vraagstuk der herstelbetalingen niet zelf heeft geregeld. BORAH. Toch hoort men al en toe iïi Amerika opvattingen verkondigen, die lijnrecht te gen'do' inzichten van Borah ingaan. Zoo worden bijvoorbeeld thans in de Nation, een te New-York verschijnend orgaan, de motieven, die Borali voortdurend aan voert, weerlegd. Onder meer stelt de Nation de vraag, of het Borah onbekend is, dat de econo mische oorlog voornamelijk bestaat in het oprichten van voortdurend hooger douane muren cn dat de Vereenigde Staten vooral verantwoordelijk zijn voor dit. systeem, dat tenslotte ook de vervulling der inter nationale betalingsverplichtingen onmoge lijk maakt. Verder wordt de vraag gesteld, of Ijlorali niet weet, dat de legerbegrooting der Vereenigde Staten dit jaar niet minder dan 721 millioen dollar bedraagt en zoo doende grooter is dan die van elke andere mogendheid. Senator Borah, zoo betoogt het blad verder, wil Europa pas de schul den kwijtschelden, wanneer het eerst in zak en asch zit, boete heeft gedaan en een engel in witte klcercn is geworden. Het is echter wcnschelijk, dat Borah de zaak ook eens van den Europceschcn' ge zichtshoek uit bekijkt. Borah wil hei vraagstuk der schulden pas ter hand ne men, wanneer de Europeesche crediteuren van Duitschland hebben afgezien van de herstelbetalingen. Met precies hetzelfde recht kunnen deze crediteuren verlangen, dat zij pas lot deze toegeeflijkheid bereid zijn, wanneer zij be vrijd worden van hun oorlogsschulden aan Amerika. Het New-Yorksche blad maakt daarna een «zeer leerzame rekening op: de jaarlijk- sche betalingen der landen, die bij Amerika in hei krijt staan, bedragen 270 millioen dollar. Het jaarlijksch inkomen van het Amerika arische volk beliep nog in 1929: Si milliard dollar, doch dit bedrag is ten gevolge van de crisis, die de geheele wereld teistert, tcruggeloopcn tot 50 milliard dol lar cn zal natuurlijk niet omhoog gaan, zoolang de crisis voortduurt. Met andere woorden: de Vereenigde Sta ten verliezen jaarlijks 28 milliard dollar, zoolang zij erop blijven staan, dat jaarlijks 270 millioen dollar oorlögsschulden worden betaald cn daardoor verhinderen, dat er een einde aan de wereldcrisis komt. Inmiddels is het zeer de vraag, of dc Amerikaanschc staatslieden de woorden van de Nation ter harte zullen nemen. Dc toestand is op het oogenhlik zoo, dat Ame rika den eersten bëslissenden s,tap van Europa en Europa dézen stap van Amerika verwacht. Het gevolg hiervan is echter, dat er heelemaal niets gebeurt en de Gordiaan- sche knoop niet wordt doorgehakt. Te vree zen is, dat de wensch van de Nation voor- loopig niet in vervulling zal gaan en dat Amerika tegenover zijn Europeesche cre diteuren niet kort en bondig zal verklaren: „Wij schrappen onze oorlogsschulden, doch slechts op deze voorwaarde, dat gij do schulden van Duitschland eveneens schrapt." Berlijn, 12 Mei. (H.N.) liet incident, dat zich vandaag in den rijksdag heeft ooi- gedaan, zal waarschijnlijk verdere gevolgen hebben dan op het eerste gezicht liet geval scheen te zijn De nationaal-socialisten ver wijten nl. president Loobe, dat hij door het doen verwijderen van vier afgevaardigden uit de zitting verhinderd hoeft, (Jat de mo ties van wantrouwen legen de afzonderlijke ministers aangenomen zouden zijn. Ook in het seniorenconvent is vandaag uitvoerig over dit geval gedebatteerd doch een besluit is niet genomen, omdat men van oordeel was, dat het hier de kwestie van de bevoegd heden van den president betreft, waaróver slechts de plenaire vergadering van den rijksdag een oordeel kan" uitspreken. Een voorstel der communisten, om voor deze kwestie den rijksdag reeds morgen bijeen te roepen, werd ecljter verworpen. Afgevaardigde Krause weer in vrijheid gesteld. Berlijn, 12 Mei (V.D.) Het nation aal - socialistische rijksdaglid Krause, die, zooals gemeld, in verband met de gebeurtenissen in het rijksdaggebouw was gearresteerd, werd Donderdagavond weer in vrijheid ge steld. Betreffende de motieven dezer vrijla ting is nog niets bekend. Strasser gearresteerd. B e r I ij n, 13 Mei (V.D.)., Het nat.-soc. rijksdaglid Gregor Strasser, dien de politie gisteren niet kon arresteeren, omdat zij hem niet herkende, is hedenmorgen vroeg door ambtenaren van de politieke politie gearresteerd op liet Anhalter Bahnhof, toen hij met een D-trein naar Munchcn wilde vertrekken. Strasser zou eveneens mede plichtig zijn_aan dc gisteren gepleegde mis handeling van den journalist Klotz in den rijksdag. Hij werd naar het politiepresidium overgebracht en, na te zijn gehoord, ter be schikking gesteld van den snelrechter, zoo dat. hij misschien reeds hedenmiddag te recht zal staan. Berlijn, 13 Mei (1-1.N.). De drie natie naal-sociaUstische afgevaardigden, die zich nog op het hoofdbureau van politie bevinden, zullen vanmiddag naar Moabil worden overgebracht, waar zij zich om 1 uur voor den snelrechter wegens de ge beurtenissen van gisteren in den rijksdag tc verantwoorden zullen hebben. STRIJD IN HET HAMBURGSCHE PARLEMENT. Hamburg, 12 Mei. (H.N) De nieuw ge kozen „Bürgerschaft" heeft giste -en haar eerste zitting gehouden Hoewel de natio- naal-socialisten als sterkste fractie aan spraak op bet voorzitterschap maakten, werd dc verkiezing van een nationaal-socia- list tot voorzitter verhinderd, doordien dc sociaal-democraten, de staatspartij en het centrum den sociaal-dcniocratischen candi- dnat stemden, die met 09 stommen tot voor zitter werd gekozen, terwijl op den natio- naal-soeialislischon candidaal 01 stemmen werden uitgebracht De nationaal-socialisten verklaarden daarop, dat hun fractie iedere parlementaire medeverantwoordelijkheid weigert cn van alle middelen zal gebruik maken, om lot een nieuwe ontbinding van de Bürgerschaft to geraken. De Duitsch- nationalcn sloten zich bij deze verklaring aan, terwijl ook de communisten een schel pen strijd aankondigden. Tot ondervoorzit ters werden gekozen een afgevaardigde van de staatspartij en oen van het centrum, zoo dat de oppositie, die de meerderheid in dc Bürgerschaft heeft, in het bestuur niet ver tegenwoordigd is. WüRZEURG'S UNIVERSITEIT BESTAAT 350 JAAR. Würzburg, 12 Mei (MN). In Würz- burg is vandaag het 350-jarig bestaan van dc universiteit gevierd. De minister van onderwijs bracht dc gelukwenschen van de Bf-icrsche regeering over en deelde mede, dat middelen ter beschikking worden ge steld voor den bouw van een vrouwenkli niek voor de universiteit. DE AKRON GELAND. N e w-Y o r k, 12 Mei. (II.N ITet luchtschip Akron is vanmorgen vroeg in het Zuid westen der Vereenigde Staten, in Californie, geland. CITROENTJES. Toen ik verleden week over den Vuil boom sprak, noemde ik daarbij ook hel Citroentje, den prachtig gelen vlinder, welke we in de vroege voorjaarsdagen reeds zien vliegen. De menschen profctcercn dan vaak, Jat we vroeg warme dagen zullen krijgen, .v?.nl „de vlinders hebben al hun pophulzels verbroken en vliegen rond." Maar zoo is het niet. De citroenvlinders, welke we dezer dagen zien rondvliegen, zijn reeds in 1931 uil de poppen geboren, in Augustus ontfev eer, en hebben als vlinders op zoo goed als onvindbare schuilplaatsjes over winterd. Dc eerste warme zonnestralen van een mooien lentedag in Maart, soms al in ebruari, heeft hun schuilplekje verwarmd -n de vlinders worden wakker, rekken zich wat -uit cn vliegen rond. Het zijn altijd de mannetjes, die zoo matineus zijn. Joe we dat kunnen constateeren? Wel, lc dames-citroentjes dragen haar naam ten onrechte: ze hebben niets citroenkleurigs an. Hun kleedic is licht zeegroen, wat erg eibleekt soms en sterk naar wit trekkend Ze zouden beter zeegroentjes kunnen genoemd worden, maar ock in de vlinder- wereld wordt mevrouw aangeduid met den iam van haren echtgenoot. Mevrouw Ci troentje is niet zoo vroeg in het jaar op de vleugels als haar gemaal. Wat verstandig v.n haar is, want ze zou licht kunnen ver- r gclukken of sterven voor ze haar levens- 'aak verricht en eitjes had gelegd op i >nge Rhamnusblaadjes Ze wacht dus wijselijk tot die er zijn; toch vindt ze die poedig groot genoeg om er de kleine gra- atvormige eitjes aan vast te kleven. De or.ge rupsjes zijn eerst lichtgroen, wat de ionge blaadjes ook zijn. Langzamerhand •/orden ze beide donkerder de blaadjes de rupsjes en zoo blijft de schitterend mimicry bestaan! In Juli verpopt de rups i in Augustus zien we dus weef citroen ijs vliegen, gele cn groene. Komen de ru- •e herfstdagen, dan verschuilen ze zich m -pleten en holten van boomen, onder klim- pbladeren, etc. Daar verslapen ze de kou- winterdagen en in liet volgende jaar pas sterven ze, na het volbrengen van hun levenstaak. In mijn „Uit mooi Amersfoort" van ver- 'aden week is een regel weggevallen, waardoor er kwam li si'.jh, dal het hou: -■> een vuilboom een laxeefend qenees- middel is. Dit moest echter zijn: ..Het hout dient voor het branden van een fijne soort boutskool en de bast bevat een laxeerend geneesmiddel. A. JOMAN Aantal mijnwerkers verongelukt Dortmund, 14 Mei. (V.D.) Op de mijn Dorstfcld van de Gelseirkircliencr mijnbouw maatschappij heeft Zaterdagochtend om 6.20 uur een ernstig ongeval met een lift plaats gehad. Door onbekende oorzaak brak bij het neerdalen in de mijn dc liftkabel, zoo dat twee liftkooien met een aantal mijn werkers in de diepte stortten. Voor zoover tol dusver valt na tc gaan,werden vijf mijn werkers gedood. Volgens een nader telegram uit Dortmund brak do kabel, toen dc liftkooien reeds stil stonden. Do oorzaak van het ongeval is nog niol ongehelderd; daar er een tweede licht schacht in de mijn is, ondervindt het be drijf nagenoeg geen storing De technische inrichting was gisteren nog gesmeerd en in orde gevonden. Van de mijnwerkers, die vermoedelijk bij dit ongeval om hot leven zijn gekomen, waren vier gehuwd. ROEMENIE VRAAGT HULP VAN FRANKRIJK. Parijs, 12 Mei. (II.N.) Uit Boekarest wordt gemeld, dat de Fransche financieele deskundigen, die een onderzoek hebben in gesteld naar de Roemcensche financien, dit in hoofdzaak geëindigd hebben Dc Roe- meensche regeering hoopt thans begin Juni van Frankrijk een voorschot van 7 milliard lei voor een jaar tegen een rente van 3 a 4 pet. te ontvangen, waarvan 5 milliard be stemd is voor de betaling van slaatsleveran- ciers en 2 millard voor betaling van ach terstallige salarissen. Natuurlijk wordt daar bij verondersteld, dat het nieuwe.Fransche kabinet op dit punt dezelfde politiek als het oude kabinet zal volgen. De bladen doen een beroep op Frankrijk's trouw aan zijn traditioneele politiek en wijzen er op, dat het in het eigen belang van Frankrijk is Roemenië zoo veel mogelijk te helpen. tel. 1290 Restaurant tel. 1290 Huize ,De Stichtsche Heuvel Theetuin Amcrsjoortsche Berg heeft de gewone le klas koffiehuis prijzen Thee en koffie per kop 0,25 Pilscncr hier per glas 0,30 cn verdere consumpties naar verhouding i'- Tusschen 2 en 0 ure n.m. Thee en koffie uitsluitend per persoon 3 koppen) 0,50 Bier per glas 0,30 enz, enz Lunch van 123 ure 2,50 p. couv. Diner van 69 ure 4,p. couv. Op iedere tafel vindt U een tarief raadpleeg het S. V P Een groot proces tegen Ivar's broer? Stockholm, 14 Mei. (V.D.) Dagens Ny- heter van Zaterdag maakt op opzienbaren de wijze melding van het bericht, dat in verband met de ineenstorting van het Kreu- gcrconcern een groot proces tegen den consul-generaal Thorsten Kreuger, den broer van den luciferskoning, zal plaats hebben. Het blad schrijft o.a., dat uit het onderzoek gebleken zou zijn, dat tusschen den consul-generaal Thorsten Kreuger en Ivar Kreuger vele transacties van zeer grooten omvang hebben plaats gehad. In financieele kringen is sinds eenigen tijd gebleken, dat de transacties gedurende dc laatste zes maanden voor den dood van Ivar Kreuger, zijn broer, groote bedragen hebben opgeleverd," naar schatting 10 tot 15 millioen kronen. Volgens het blad betreft liet hier groote posten aundeeien van de Gruenges-bcrgmaatschnppij en Britsche staatsobligaties tot een bedrag van 250.000 of 300.000 pond sterling en liet geheele aan1 deelen-kapitaal van dc A. G. Perman ens, welke onderneming indertijd dc meerder heid van de aandeden der twee groote Zvveedsche kranten bezat. Over de tegen prestatie van Thorsten Kreuger is niets met zekerheid bekend. De bewindvoerders van Kreuger en Tole zullen waarschijnlijk de geldigheid dezer transacties bestrijden. S y d n e y, 13 Mei. De gouverneur van Nieuw-Zuid-Walcs heeft den minister-presi dent Lang van zijn functie ontheven. Den leider van de vereenigde Australische partij Stevens, heeft hij verzocht een voorloopigc regccring te vormen, waarin Stevens heeft toegestemd. Er zullen spoedig verkiezingen worden gehouden: Naar verluidt, heeft dc gouverneur in een onderhoud met Lang dezen er op gewezen, dat zijn actie om de regeeringsambtenaren er toe tc brengen ongehoorzaam te zijn aan de bevelen der federale regeering, onwettig was en niet kon worden geduld. Lang wei gerde hierop bet standpunt van den gou verneur te aanvaarden, waarop deze het ontslag van den minister verzocht. Toen Lang eveneens weigerde zijn ontslag in tc dienen, zond de gouverneur dc regcering- Lang naar huis. DR. GOEBBELS AANGEKLAAGD. Dcor den vice-president van politic. Berlijn, 13 Mei. (V. D.) De Berlijnsche vice-president van politic ch\ Weiss heeft, naar verluidt, een aanklacht ingediend le gen dr. Goebbels, aangezien hij zich belcc digd voelt door een uiting van dezen tijdens de bekende gebeurtenissen in clcn rijksdag Wat GROOTENDORST voor sport U biedt; Maakt U het vlugst tot favoriet! Utr.straat 16 Amersfoort BUITENLAND. -o - - Dc toestand in Mandsjoerijc. (Vierde Blad, pag. 1)«', Dc dood van Lindberg's baby. (Vierde Blad pag. 1). Het incident in het rijksdagrestaurant. (Ecrsto Blad, pag. l)i BINNENLAND. De rechterlijke loopbaan van wijlen Jhr. Mr. W. E. T. M. van der Does dc Willcbois. (Tweede Blad, pag. 2). IJcijne contra Kïöller; de justitie legt be slag op een nieuwen open brief; de heer Heijne in het Huis van Bewaring. ITeyne weer op vrije voeten. (Tweede Blad, pag. 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De jeugdherberg in een nieuw gebouw. (Eerste Blad, pag. 3), LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Uit het Leven Eén dag hotel-directeur, H. G. CannegicterPinkslcrvrugde. Het Verhaal van dc Week: Noodlot door II. van Maerc. Amerikaanschc NotitiesRecht op den afgrond toe. Prof. 1 r. H. E. Winlock Onze expeditie naar Egypte. IV. Berlijnsche Brief Lentefeest in Werdcr. Haagsche BriefDe Schcveningsche mag neet. Een eerste rit op dc electrischc fiets. Medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt: Hoogste barometerstand 7G6.3 tc Ingoa. Laagste barometerstand 751.2 tc Reykja vik. Verwachting Zwakke w ind uit Z. richtin gen, half tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk droog weer behoudens kans op onweer, iets w armer. De kern der depressie ten Z.-Z.W. van IJsland ligt nog op dezelfde plaats als gis ter, in diepte afgenomen. Het vasteland van het gebied ligt tusschen ccn ondiepe secun daire dezer depressie over het Zuiden van Scandinavië cn een ander die zich over Spanje liccfl gevormd terwijl do eerstge noemde zich van onze streken verwijdert, zal de tweede zich waarschijnlijk in Zuid- Frankrijk verder ontwikkelen, waardoor hier een toestand ontstaat van van zwakke wind uit Zuidelijke richtingen en warm weer, waarbij de kans op onweer vrij groot wordt over Duitschland, waar de tempera tuur aan het oppervlak boven do normaio kwam, is het ook warm in dc bovenlucht. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Vakkundige reparatie. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 VOSSEN Goedkcope vaaaf t 16,50. Eenige zeer mooie exemplaren ZILVERVOSSEN vanaf f 90 ARNH-STRAAT. Bezoekt onze magazijnen; v/ij bieden U een enorme keuze zoowel in het eenvoudige als in het meest luxe genre. Betaling vanaf 4.per mnd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1