DE EEMLANDER Licht op JOH. DE HEER Donderdag 19 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 272 CURTIS IN HECHTENIS GENOMEN 8 uur 23 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS p»ïi 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advertentiön voorde helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Be regeeringsvorming in Frank rijk. Zullen de socialisten in het kabinet worden opgenomen? Gelijk men weet, is liet resultaat van den jongsten stembusstrijd in Frankrijk ge weest, dat de radicaal-socialisten en de so cialisten een grootc* overwinning hebben behaald. Zal laatstgenoemde partij deelne men aan de regeering? Deze vraag is nog steeds niet definitief beantwoord, doch in middels is het van belang kennis te nemen van dc opvattingen, welke Léon Blum, die vroeger steeds de samenstelling van een zuiver socialistisch kabinet heeft bepleit en van een andere oplossing niets wilde we ten, in de pers heeft gepubliceerd. Uit deze beschouwingen zou kunnen worden afge leid, dat Léon Blum bezig is zijn standpunt ie wijzigen, daar hij, na opgemerkt tc heb ben, dat de concentratie der radicalen en der gematigde republikeinen binnen liet be reik der mogelijkheden ligt en onder alle omstandigheden door dc socialisten moet worden bestreden, verder verklaart, dat van liet opnemen van socialistische ministers in een ccncenlratiekabinet, op dc wijze als Ilerriot aan de band heeft gedaan, geen sprake kan zijn. Alle hoop der burgerlijke partijen op een splitsing in de gciedcren dei- socialisten noemt Léon Blum ij del. Volgens hem is alleen een linksche regeering in den vorm van een radicaal kabinet, dat door dc socialisten wordt gesteund of een uit radi calen en socialisten samengestelde regee ring mogelijk. Léon Blum schijnt persoon lijk de voorkeur te geven aan een herha ling van de proefneming van 1924, d.w.z. de vorming van een radicaal kabinet, dat den steun der socialisten geniet, maar hij is verstandig genoeg toe te geven, dat een dergelijke oplossing noch dc radicalen noch de Fransche kiezers kan bevredigen. De Noue Zürcher Zeitung wijst er in dit verband op. dat de indrukwekkende meer derheid onder dc socialistische afgevaardig den uit de provincie, die nog in 1929 de voorstellen van den radicalen president Da- ladier inzake dc deelneming der socialisten aan de regeering van de band beeft gewe zen, thans een minderheid dreigt te worden. Ondanks bet persoonlijk gezag van Léon Blum, vooral ouder de drie dozijn socialis ten, die voor het eerst bun intrede doen in bet parlement, valt een duidelijke nei ging, om rriét'ecri bürgerlijk kabinet samen te werken, vast te- Stellen. Dc parlementaire fragtie dor nfëtiwe kamer zal vermoedelijk voor vier vijfden uit „participationistes" be staan. Wanneer Léon Blurn stijf en strak in zijn lot dusver aapgenomen houding zou volharden, zou dc leiding liem 'wel' eens kunnen ontglippen, vooral daar zijn oude rivaal Rcnaudal in Zuid-Frankrijk met grooten ijver ervoor opkomt, dat dc socia listen de règceringsverantwoordelijkheid op zich zullen nemen. Het is dus reeds Léon Blum's eigen belang liet roer om te gooien. Nu heeft Blum in zijn bekende verk'c- zingsrede, zooals men weet, drie voorwaar den gesteld, die het minimumprogram vor men met betrekking tot de deelneming dei- socialisten aan een radicaal kabinet: on middellijke vermindering der bewapenings- uitgavcn, nationaliseering der spoorwegen en verzekeringsmaatschappijen, verplichte werkloosheids- en landbouwverzekering. Op de bijeenkomst der Seinefederatie, die Zondag werd. gehouden, is echter gebleken, dat de socialisten onder bepaalde omstan digheden ook bereid zullen zijn eischcn van bescheidener omvang te stellen. De nieuw gekozen Parijsche afgevaardigden spraken woorden, die van grootc tegemoetkomend heid getuigden. Zoo gaf Perrin te kennen, dat men den blik niet op de partijbesluitcii in het verleden, maar op de toekomst moest richten. Tevens merkte hij op, dat een dui delijke en loyale houding met betrekking tot de samenwerking met de radicalen al leen dc socialistische partij waardig is. Wij hebben, aldus Pen-in, ons eenstemmig ge kant tegen tic concentratie: moeten wij nu door onze tactiek in liet parlement de ra dicalen tot deze concentratie dwingen? On getwijfeld, voegde Perrin hieraan nog toe, is niemand voor een onvoorwaardelijke deelneming der. socialisten aan dc regee ring, maar bet programma kan op een meer gematigde wijze worden geformuleerd. Dc vraag is inmiddels, of de radicalen dc eischcn der socialisten zullen aanvaarden. Dat Ilerriot tot dusver niet antwoordt op Blum's voorstellen, is een feit. dat alge meen de aandacht trekt, zoodat nog steeds niet kan worden uitgemaakt, of Frankrijk van 1 Juni af door een linksch kabinet zal worden geregeerd. GROOTE BOSCHBRANDEN IN CANADA. Londen, 18 Mei. (II.N.) Volgens berich ten uit Ottawa zijn in Canada grootc bosch- branden uitgebroken. Tengevolge van den sterken wind hebben de branden een groote uitbreiding aangenomen. Ook enkele mij nen, die zicJi in het betrokken gebied be vinden, worden bedreigd Honderden mijn werkers trachten tevergeefs het vuur te blusschen. De aangerichte schade is zeer groot* - - - PATRIOTTISCHE LEENING IN ARGENTINIË. Parijs, 18 Mei. (Ii.N.) Volgens een be richt uit Buenos-Aires is het plan tot uit gifte van dc zoogenaamde patriottische leC' ning tot een bedrag van 1 milliard gouden pesos thans door beide huizen van het par lement goedgekeurd en zal de leening nu ter inschrijving, opengesteld worden. De uitgifte geschiedt in stukken van 5000.1000, 500, 100 en 50 pesos. Zij is vrij van alle te genwoordige en toekomstige belastingen. De koers van uitgifte bedraagt 400 papier pe sos,de rente .5 Het oorspronkelijke plan van een gedwongen leening is voorlooplg opgegeven. Men wil eerst het resultaat van de vrije inschrijving afwachten. VIER JONGENS DOOR EEN GRANAAT GEDOOD. Warschau, 18 Mei. (H.N.) In een dorp bij Lemberg vonden ij f jongens een nog uit den tijd van den wereldoorlog dateerende granaat, waarmede zij begonnen tc spelen, met het gevolg, dat de granaat ontplofte. Vier jongens werden in stukken gereten, terwijl den vijfden de linkerhand afgerukt werd. In hopeloozen toestand is de knaap naar bet ziekenhuis te Lemberg gebracht. HERRIOT OVER SCHADEVERGOEDING EN ONTWAPENING. Londen, 18 Mei. (II.N.) Dc correspon dent van de Daily Herald had een onder houd met Herriot over het vraagstuk der schadevergoeding en dat der ontwapening, waarbij Herriot verklaarde, dat een vermin dering van dc betalingen dei Duitsche scha devergoeding slechts mogelijk zal zijn, in dien de Verccnigde Staten en Engeland In een overeenkomstige vermindering van de betaling der oorlogsschulden toestemmen. Met betrekking tot de ontwapening zeidc Herriot, dat dc radicalen de kwestie dei- ontwapening als een vraagstuk van inter nationale veiligheid beschouwen. Zij geloo- ven, dat een beperking of vermindering van de bewapening slechts mogelijk is onder het schild van den Volkenbond. Ontwape ning kan slechts in verhouding tot de ont wikkeling van de veiligheid plaats hebben. Frankrijk is voor het instellen van een in ternationale strijdmacht en voor het inter national iseeren van tanks, zware artillerie, strategische spoorwegen en scheepvaartlij nen. die voor de mobilisatie kunnen dienen. In een commentaar - op deze verklaring Aan Herriot zegt de Daily Herald, dat Her riot, nadat hij de verkiezingen met den 'steun der socialisten gewonnen beeft, thans zijn bondgenooten over boord werpt en zijn regeering met medewerking der Tardieu- partijen wil vormen, tegen welke hij zich in zijn gcheele verkiczingscampange ge richt had. In het kort gezegd, heeft Her riot dc politiek van Tardieu inzake het schadevergoedingsvraagStuk en de ontwa pening in elk opzicht overgenomen. DE MOORD OP PRESIDENT DOUMER. Gepleegd, omdat de Fransche regeering het bolsjewisme niet bestreed. P a r ij s, 17 Me i. (H. N.) Gorgocluf, de moordenaar van president Doumer, ver klaarde bij liet voortgezette verhoor voor den rechter van instructie, waarom hij den president vermoord had, die toch als een goed monscli bekend stond en veel voor den vréde beeft gedaan, dat bij in den pre sident de Fransche regecring beeft willen treffen, die niets gedaan beeft om liet bolsjewisme te bestrijden. Op de vraag naar zijn financieele omstandigheden zeidc bij, dat hij vroeger met zijn kliniek te Prerau in Tsjecko-Slowakije veel geld lieeft ver diend en ook tc Billancourt een goede prak tijk onder zijn landslieden had. VIER LEDEN VAN ÉÉN GEZIN VERDRONKEN. Kope n h a g e n, 17 Me i. (II. N.) Op Pinkstermaandag vierde een arbeidersgezin in het stadje Varde feest, omdat het negende kind gedoopt werd. Na afloop van den doop gingen de vier oudste zoons, in den leeftijd van 10 tot 17 jaar, een boottochtje maken, waarvan zij niet zijn teruggekeerd. Des avonds werd de omgeslagen boot gevonden en kort daarop werden de lijken van de vier broers geborgen. De piloot Hans Bertram is op de laatste étappe \an zijn Oost-Azië-vlucht niet aan het einddoel (Port Darwin in Australië) aangekomen, zoodat. het ergste gevreesd wordt. Waar was hij in den nacht, waarin de baby ontvoerd werd? N c w-Y o 1- k, 18 M c i. (V.D.) De gouver neur \an New Jersey, Moore, heeft mede gedeeld, dat de politie bevel heeft, gegeven Curtis in hechtenis tc nemen. Toen de ree- der van dezen maatregel kennis nam, ver zocht hij in dc gelegenheid tc' mogen wor den gesteld, zelfmoord te plegen. Woensdag in den loop van den dag heeft li ij twee malen de hand aan zich zelf gr slagen, naar hij voorgaf, uit wanhoop voor den smaad, welke hij zijn eigen familie en die van Lindbergh had aangedaan. Bij geruchte verluidt inzake de motieven voor liet uitvaardigen \an een arrestatie bevel, dat Curtis geen bevredigende mede dodingen kan verstrekken over de wijze, waarop hij den nacht dat de ontvoering beeft plaats gehad, heeft doorgebracht. Overigens zijn over deze gehcele aange legenheid zoo weinig feiten bekend, dat alle berichten slechts met voorzichtigheid moe ten worden beschouwd, aangezien de mees te berichten op fantasie der reporters be rusten. Heeft Curtis de 50.000 dol lar lesgeld opgestreken? Fr wordt rekening gehouden met de mo gelijkheid dat Condon de 50.000 dollar op bet kerkhof te Bronx beeft uitbetaald aan een lusschcnpersoon van Curtis. De politic is er van overtuigd, dat Curtis tot nu toe slechts een gedeeltelijke bekentenis heeft afgelegd. Naar voorts bekend wordt, zou Curtis ook in een alcohol-affaire betrokken zijn. Omtrent het verboor van Frank Parzycli, die verklaard beeft bij de ontvoering van Lindbergh's kind betrokken geweest te zijn wordt nader nog gemeld, dat volgens Par- zycli's verklaring nog (3 medeplichtigen bij de ontvoering hebben medegewerkt. De dood van het kind zou veroorzaakt zijn, doordien men het in de slaapkamer beeft laten vallen. Eerst toen de ontvoerders zich met hun auto reeds verscheidene kilo meters van Lindbergh's woning verwijderd hadden, bemerkten /.ij, dat bet kind dood was. Parzych wordt thans door de Ncw- Y'orkscbe politie aan een scherp verboor onderworpen, die wil vaststellen, of Par- zych's verklaringen op waarheid berusten. Toni Schmidt (zittend) niet zijn broer Frans, die in het voorjaar als eerste den noordelijken wand van den Mattenhoin be klom. Toni Schmidt is thans bij dc bestijging van den Wcisbachhorn in dc Hölic Tauern (Oost-Alpen) naar beneden gestort en omgekomen. DE FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN VAN OOSTENRIJK. De houding van Engeland. Londen, 18 Mei. (VJ).) Naar aanleiding van liet verzoek om steun door Oostenrijk en andere landen bij den Volkenbond schrijft de diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph, dat de Engclsche re geering op bet oogenblik niet geneigd is crediclcn of leeningen in welken vorm ook te geven of te garandeeren. Men is in Lon den van mccning, dat bet vraagstuk der redding van Oostenrijk uit zijn tegenwoor dige financieele moeilijkheden een kwestie is, die andere landen, vooral die, welke daar grootcre belangen hebben dan Lon den, meer aangaat dan Engeland. Er zijn bijv. eenige staten, die een uitgebreiden handel met Oostenrijk hebben en ook sta ten, die groote politieke belangen in Oosten rijk hebben, betgeen uit de verhindering van de Duitsch-Oostenrijksche tolunie is gebleken. Deze landen komen eerder voor hulpverleening in aanmerking. DE OPGRAVINGEN TE HERCULANUM. Napels, 18 Mei. (V.D.) Dezer dagen zal het vijf jaar geleden zijn, dat dc opgravin gen tc Herculanum hervat zijn. Bij deze ge legenheid wordt een boekje uitgegeven, waarin de resultaten van de opgravingen in deze 5 jaar beschreven zijn. Deze zijn vooral van belang, doordat zij veel hebben bijge dragen tot een betere bekendheid met de particuliere woningen. Immers openbare gebouwen, die uit den aard der zaak for- scher en hooger geconstrueerd waren, zijn meestal beter bewaard gebleven en bij de opgravingen gemakkelijker blcot te leggen. In Herculanum evenwel beeft men wonin- ;cn opengelegd, w aarvan niets verloren is J ;cgaan: do tusschenwanden der kamers, dc houten trappen, kasten, bedden en o.a. een in bout gesneden vrouwenportret, een zeld zaam document der toenmalige volkskunst. De buitengewoon goede staat, waarin de in Herculanum gevonden huizen veelal ver- keeren, in tegenstelling met die in Pompei, is toe te schrijven aan de plotselinge uit barsting van den Vesuvius, waardoor de heele stad op slag bedolven en geïsoleerd werd. MILITAIR VLIEGTUIG VERONGELUKT. De inzittende officieren le vend verbrand. A n t w e r p e n, 19 M e i. (V.D.) Op liet vliegveld te Brasschaet is een militair vlieg tuig, dat in glijvlucht was gedaald en dat niet tijdig genoeg weer kon worden opge richt, op een steenen vloer terecht geko men. De benzinetank sloeg lek en de licht ontvlambare vloeistof vatte onmiddellijk vuur. In een oogwenk stond het vliegtuig in een vuurgloed, waarin men twee inzit tenden, die in hel vliegtuig waren vastge bonden, dc meest wanhopige pogingen zag doen zich te bevrijden. Hun pogingen wa ren echter tcvergeefsch. Zij werden door dc vlammen vcrlecid voor oogen hunner collegas en talrijke soldaten, die ten ge volge van dc geweldige hitte niet naderbij konden komen en ook geen hulp konden verlconcn. Dc twee inzittenden zijn kapitein vlieger Raoul Vanpee, commandant van dc vliegscliool van Evere, 33 jaar, on luitenant- waarnemer Cogniuux van liet derde regi ment artillerie. AANKLACHT TEGEN POLEN BIJ HET INTERNATIONALE GERECHTSHOF. Genëve, 18 Mei. (V.D.) Dc Duitsche re geering lieeft 111 de sinds vele jaren bij den Raad van den Volkenbond aanhangige klacht van vorst Pless tegen de Poolsche regeering een beslisscnden stap onderno men. De Duitsche vertegenwoordiger bij den Raad van den Volkenbond, graaf Welczck, heeft 5en secretaris-generaal van den Vol kenbond medegedeeld, dat de Duitsche re geering bij bet Permanente Hof voor Inter nationale Justitie te Den Ilaag een aan klacht tegen Dolen heeft ingediend. De Duitsche regeering gaat hierbij uit van dc overweging, dat volgens de tot dus- vcr opgedane ervaringen verdere protesten bij den Raad van don Volkenbond tegen dc voortdurende onclerdrukkingsmaatregeleii der Poolsche regeering tegen de Duitsche monderheden in Opper-Silezie doelloos zijn. De klacht, die alle door de Poolsche regee ring gedurende de laatste jaren tegen vorst Pless, als behoorende tot de Duitsche min derheid, stelselmatig genomen maatregelen omvat, is reeds aan het gerechtshof te Den Haag toegezonden. De Poolsche regcering heeft tot dusver reeds 17 processen van dezelfde strekking bij het Permanente Hof voor Internationale Justitie verloren. DE KABINETSCRISIS IN OOSTENRIJK. Wecnen, 18 Mei. (V.D.) De vorming van een concentratieregeering van alle bur gerlijke partijen onder leiding van Dr. Doll- fuss is mislukt. De fractieleider van het nationale economische blok lieeft medege deeld, niet in staat te zijn deel tc nemen aan dc regeeringsvorming, aangezien het in uitzicht.gestelde regeeringsprogram geen enkelen maatregel bevat welke noodig is met het oog op den moeilijken cconomi- schen toestand des lands. Nu het Nationaal Economische Blok deel neming aan de regeering heeft geweigerd, zal waarschijnlijk ook het Hcimatsblok van deelneming aan de regeering afzien. BUITENLAND. Curtis in hechtenis genomen. (Eerste Blad, pag. 1.)' BINNENLAND. De moordzaak Eschauzier in hooger bc« roep voor het Haagsche Hof. (Tweede Blad, pag. 2.) Zitting der Tweede Kamer. (Tweede lBad, pag. 2.) Een moordaanslag te Roosendaal. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Vergadering van de Ambachtsschool. (Eerste blad, pag. 2)« Vóór 1935 geen verlaging van het aantal verloven. (Eerste Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In« stitu-ut tc Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 769.5 te Mün- chen. Laagste barometerstand 75i. i te Valentia en Blacksod. Verwachting: Zwakke tot matige. Z.W. tot Z.O. wind, half tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk droog weer, behoudens kans op onweer, iets warmer. De depressie op de Oceaan bleef vrijwel ter plaatse liggen, terwijl ook de hoogo druik in het Z.O. van het gebied zeer wei nig afnam. In het N.O. echter is dc baro meter, onder invloed van een uit Finland komende depressie sterk gedaald, zooda't een strook van lage druk bezig is zich te vormen, die het Z.W. met het Z.O. ver-« bindt. Indien dc uitloopers van de W. de pressie, die zioh ver Z. waarts uitstrekt in Z. Frankrijk, den druk nog iets doet da len, is een aanhouden van den warmen, gemiddeld Z. luchtstroom voor onze stre ken waarschijnlijk en is, afgezien van de kans op onweer, droog weer tc verwach ten Behalve te Memel, dat 20 mM meldt en in een paar stations van 6 mM., viel vrijwel nergens regen van beteekenis. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Du bokeiido Duitsche kunst vlieger Graf Tliassilo Sohaumburg is in Tsjecho-Slowa- kije zoo ongelukkig terecht gekomen, dat hij enkele uren later aan de bekomen verwondingen o\ erleed. Een mooie zijden DAMES KOUS 85 ct. p. paar fil zijde vanaf 75 ct. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. HET VOORONDERZOEK TEGEN GORGOELOFF. Religieus patriotl Parijs, IS Mei. (V.D.) Het voor-onder zoek tegen Gorgoeloff is na langdurige ver- liooren bijna geheel afgesloten. Dc moorde naar gedraagt zich thans voortdurend als religieus patriot, doe zijn misdaad heeft be gaan uit liefde voor Rusland. Toen dc rechter van instructie voor Gorgoeloff een groen rood vlaggetje ontvouwde, wierp deze zich op het doek en beschermde het. Hij verklaarde dat al zijn daden zijn gepleegd voor deze tweekleur, welke voor hem het hoogste heiligdom beteekent. Toen hem zijn ernstige misdragingen in Tsjecho-Slowakijo werden voorgehouden, raakte hij tot ra zernij en betreurde wcenend dat hij door allen was verlaten en door de gcheele we reld wordt vervolgd. ONFORTUINLIJKE VLIEGTOCHT VAN EEN MINISTER. P a r ij s, 18 Mei. (H.N.) Het marinevlieg tuig, waarmede Piétri, de minister voor de nationale verdediging, zich gisteren naar Corsica zou begeven, om aan de openings zitting van de algemeene staten deel te nemen, moest gistermiddag wegens een gebrek aan den motor op zee neerdalen. Het vliegtuig kwam daarbij met zoo'n har den slag neer, dat de bestuurder er niet meer mee kon manoeuvreeren Dé minister is daarop door een kruiser aan boord ge nomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1