DÉ EEMLANDEü JOH. DE HEER PRIJS ÜER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van cco bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadighelds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. bewijsnummer extra f 0.05 Vrijdag 20 Mei 1932 Uitgave: VALXHOFF Co. «g» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 273 VERBOD DER MILITAIRE LUCHTVAART BEPLEIT GROOTE BEROERING IN MACEDONIË BARBAARSCHE TOESTAND IN LIBERIA DE ONDERGANG VAN DE PHÏL1PFAR JAPANSCHE SUCCESSEN IN MANDSJOERIJE 8 uur 24 min. L. J. LUYCX ZOON MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG Piano's, Orgels, Radio DO X VLIEGT NAAR EUROPA TERUG ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maandca voor Amersfoort 2.IO, per maand l 0.75, per jmmm week (met gratl* verzekering tegen ongelukken) f 0.l7Vv (Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 Het aanstaande bewind in Ja- pan. De militairen spelen een belangrijke rol. De vermoording-van den Japanschen mi nister-president Inoekai heeft een kabinets crisis in het leven geroepen, die men de laatste dagen druk bezig is op te lossen. Ofschoon de besprekingen nog niet defini tief haar beslag hebben gekregen, wordt het hoe langer hoe waarschijnlijker, dat de tegenwoordige minister van binnenlandsche zaken, Soezocki, de opvolger van Inoekai zal worden. Uit alle berichten, die ons uit Tokio om trent de kabinetscrisis bereiken, blijkt, dat de samenstelling der nieuwe regeering be paald zal worden door de eischen, welke door het leger, dat een staat in den staat vormt, worden gesteld. De generaals on derhandelen voortdurend met de conser vatieve leiders en uit den aard der zaak speelt hierbij vooral Araki, de tegenwoor dige minister van oorlog, een groote rol. De Japansche constitutie toch brengt mee, «lat het leger een mate van zelfstandig op treden is toegestaan. De grondwet toch be paalt. dat de minister van oorlog moet worden gcrecruteerd uit de rijen der gene raals, waaruit volgt, dat dezen steeds een belangrijken invloed op de politiek der re geering kunnen uitoefenen. De legerleiding verlangt niet alleen een rigoureuse „zuivering" der politieke par tijen, maar tevens, dat den landbouwers en den kléinen zakenlieden, die het op het oogenblik hard hebben te verduren, afdoen de hulp wordt geboden. Trouwens: op me nig gebied dringen de legerautoritcitcn aan op hervormingen van vèrstrekkenden aard, die Soczoeki tot dusver in beginsel blijk baar wel. heeft willen aanvaarden, doch ten aanzien waarvan hij, naar het schijnt, geen bindpnde beloften heeft willen afleggen, voorzoover wordt aangedrongen op de on verwijlde verwerkelijking daarvan. Velen zouden hebben gedacht, dat liet leger in Japan zich op kapitalistischcn grondslag plaatst, zooals dit in Europa veelal het geval is. In Japan is de situatie integendeel geheel anders: daar bestaat bij de officieren e,cn traditioneele geringschat ting van rijkaards en rijkdom, omdat zij voor het overgroote deel afkomstig zijn van het land en sympathise eken met de arme boe ren. wier lot weinig benijdenswaardig is, omdat de fiscus hun het leven buitenge woon zuur maakt en de belastingen, die Nan lien worden geheven, hoofdazkelijk ten goede komen aan de groote bedrijven op industrieel en handelsgebied, welke op deze wijze kunstmatig op de heen worden ge houden. Het is o.m. aan dezen ongezonden toestand, dat de 'liooge militairen een ein de willen maken, daar zij een bestendiging der tegenwoordige situatie een groote on billijkheid achten, die de ernstigste gevol gen kan hebben. Ondertüsschen komen verscheidene Japansche staatslieden thans in een buitengewoon onprettige positie, daar zij eenerzijds het leger, dat voorstan der is van een nationaal, boven dc partijen staand, kabinet, moeilijk voor het hoofd kunnen stootcn, aan den anderen kant ech ter voortdurend moeten bedenken, dat zij hun positie en macht hoofdzakelijk heb ben te danken aan de kopstukken van nij verheid, bankwezen en handel. Inmiddels heeft dc regèeïingsvorming in Japan niet alleen een buitcnlandsch- politieken, maar een nog belangrijker buitenlandscli-staatkundigcn kant. Niet weinigen vreezen namelijk, dat, wanneer de militairen in Japan volkomen dc baas worden, een straffer politiek der z.g. sterke hand zal worden gevoerd, hetgeen kan be- teekenen, dat Japan in den vervolge niet langer bereid zal zijn conflicten op vreed zame wijze te regelen. Uitgesloten wordt het niet geacht, dat vooral nu in Mandsjoe- rije een zeer forsche politiek zal worden ge voerd, hetgeen practisch neer kan komen op annexatie van bet Chineesche gebied. En evenmin valt te loochenen, dat dc kan sen op een conflict met Rusland erdoor worden vergroot. LEBRUN EN HERRIOT SPREKEN MET ELKAAR. Parijs, 19 Mei. (V.D.) De president der republiek heeft Woensdag voor het eerst een bespreking gehad met Herriot. Hoewel aangaande liet gesprokene niets officieels wordt medegedeeld, neemt men in politie ke kringen aan, dat de president op dc hoogte heeft willen komen van de samen stelling der a.s. regeering en vooral van de meening van Herriot omtrent dc ontwape ningsconferentie van Genve en de a.s. con ferentie van Lausanne. Herriot is Woensdagavond naar Lyon vertrokken, teneinde deel te nemen aan de openingszitting van den generalcn raad van de Rhóne; hij zal zoo spoedig moge lijk rlaar Parijs terugkeeren. waar hij dan opnieuw een onderhoud zal hebben met president Lebrun. Volgens de Matin is in parlementaire kringen een steeds sterker wordende stroo- ming merkbaar ten gunste van de vorming van een ministerie, dat op een zoo groot mogelijke meerderheid zal steunen. Dc grenzen daarvoor zijn op het oogenblik nog niet vastgesteld. Zeker is, dat er geen kar telregeering zal komen, want de voorwaar den, door de socialisten voor deelnoming aan de regeering gesteld, hebben geen kans om door de radicalen aangenomen te wor den. De tijd is thans niet geschikt voor maatregelen, die de financiën aan het wan kelen zouden kunnen brengen. Het even wicht in de begrooting moet onder alle om standigliedcn gehandhaafd worden. Een Duifsch voorstel verworpen Genève, 18 Mei (V.D.) In de sub-com missie voor luchtvaartaangelegenliedon der ontwapeningsconferentie is het Woensdag geheel onverwacht tot een groot politiek debat gekomen betreffende dc ontwape ningsbepalingen van het verdrag van Ver sailles. De Belgische vertegenwoordiger, senator de Brouckère, die genoemd wordt als op volger van wijlen \lbert Thomas bij het Internationaal Arbeidsbureau, verklaarde, dat het Duitsche voorstel, waarbij er op ge wezen wordt, dat bij gebrek aan lucht afweer het luchtwapen door Duitschland in iederen vorm als een buitengewoon gevaar lijk aanvalswapen wordt beschouwd en der halve de guhccle opheffing van de militaire luchtvaart moet worden geeischt, dc kwes tie der gelijkberechtiging en de gelijkstel ling der bewapening opwerpt en als zijnde van zuiver politickcn aard niet door de commissie kan worden behandeld. Na dc verklaring van de Brouckère nain de Franschc minister voor luchtvaart Du- mcsnil direct het woord om te verklaren, dat de Franschc delegatie zich geheel aan sluit bij het door de Brouckère ingenomen standpunt. Dc ontwapcningshepalingcn van het verdrag van Versailles zijn van zuiver politieken aard en kunnen, aldus dc Franschman, niet door de luchtvaarlcom- missic worden behandeld. Dc vertegenwoordigers van sovjet-Rus land, Nederland en Hongarije voerden nog het woord, waarna de voorzitter der com missie, de Spanjaard Madariaga, verklaar de zich bij de Fransche these aan to slui ten, dat de luchtvaartcommissie zich er in het geheel niet om heeft te bekommeren, of in Versailles bepaalde wapenen in de over wonnen landen als aanvalswapenen zijn verboden. Het voorstel der Duitsche delegatie in zake een algemeen verbod van de gchcclo militaire luchtvaart werd met 22 tegen 7 stemmen verworpen. Behalve Duitschland stemden voor het voorstel: Oostenrijk. Hon garije, Bulgarije, sovjet-Rusland. Turkije en China. Wegens den moord op Michailof S o I i a 1 8 Mei. (V. D.) Dimitri Michailof heeft de laatste dagen herhaaldelijk waar schuwingen ontvangen, die hij evenwel in den wind sloeg. Alleen een negenjarig knaapje is getuige geweest van den moord op den president van het Macedonische na tionaal comité. De opwinding in Macedonië is zeer groot. De leiders van het nationaal comité zijn er van overtuigd, dat dc moorddaad geenszins zijn oorzaak vindt in den Maccdonischen burgerstrijd, doch dat aanhangers van de Protogerof-partij thans werktuig zijn van zekere kringen, ook buitenlandsche, die ge ïnteresseerd zijn bij een gewelddadige op lossing van de Macedonische kwestie door de uit-den-weg-ruiming van vooraanstaan de Maccdoniërs. De bladen kiezen uitvoerig positie ten op zichte van den moord en leggen er den na druk op, dat de gevolgen onafzienbaar kun nen zijn. Het. meercndecl der bladen consta teert, dat de moordenaars van Michailof minder den persoon van den president wil den treffen dan de Macedonische onafhan kelijkheidsbeweging cn daarmede dc natio nale belangen van Bulgarije. Hiermede wordt aangegeven, dat de aanstichters van den aanslag niet uitsluitend moeten wor den gezocht in Macedonische kringen. Donderdag zal de teraardebestelling van Michailof plaats hebben. Zij zal een groote manifestatie worden voor de Macedonische beweging. DE BOTSINGEN IN MANDSJOERIJE. Buitenlanders vermoord. Londen, 19 Mei. (H.N.) De schermutse lingen tusschen Japansche troepen en Chi neesche vrijscharen in Mandsjoerije duren voort. Een Engelschman en een Amerikaan zijn tijdens een jacht aan de Soengari door Chineezen vermoord. Hetzelfde lot onder gingen twee Japanners, die naar Tsitsikar onderweg waren. In de financiceie wereld blijft men met aan dacht dc economische gebeurtenissen in dc Vereenige Staten gadeslaan. Van eenigo op leving in de industrie is nog geen sprake, eer het tegendeel. Men schal hel aantal werkloo- zen op 10 millioen, een aantal dat nog cenigc milliocnen grooter is dan dc Ncderlandschc bevolking. Van overheidswege worden deze werkloozcn niet gesteund, zij moeten het van de particuliere lieidadigheid hebben. Doch de kringen, die voor deze liefdadigheid in aan merking komen hebben ook veel minder in komsten dan vroeger. Langzamerhand wordt deze steun minder cn zal de regccring er toch toe moeten besluiten werkloozenstcun te ver schaffen. wil zij niet dat het land verscheurd zal worden door een hongerrcvolutie. Een re volutie in Amerika zou al spoedig den sleun genieten van dc goed georganiseerde misda- digersbenden, dio thans het land al lerrori- seeren. Doch steun van regeeringswege belec- kent het milliardendeficit der begrooting nog grooter maken. Om het budget sluitend te maken zou men zulke ingrijpende bezuinigin gen en zulke hoogc belastingen moeten heffen, dat het Amerikaanschc volk hiertegen zeker in opstand zou komen. Daarom wint hel denk beeld van ccn inflatie van den dollar, waar over wij het reeds enkele malen hadden, meer en meer veld. Op het oogenblik is men nog bezig.de tekorten door uitgifte van staatslcc- ningen te dekken, maar hoe lang zal dit nog kunnen aanhouden. Dc ingewikkelde lcenpo- litiek in Amerika dreigt vast te loopen cn de grondslagen van het geldwezen dreigen tc verzwakken. Dat inflatie van den dollar in het geheele economische leven van dc wereld van grootcn invloed zou zijn, behoeven wc wel niet nader te prccisieeren. Een groot aantal internationale leeningen zijn in deze munt eenheid uitgeschreven toen de dollar het meest vaste ruilmiddel ter wereld bleek te zijn. Indien dus dc inflatie van den dollar een feit zal zijn geworden, zullen heel wal aan deden minder waard worden, al zal dan in sommige gevallen het koersoeil wel naar bo ven gaan. Of de industrie door zulk een in flatie weer op dreef zal komen, moet intus- schen nog worden afgewacht. Kecrcn wc terug naar ons eigen land. Wc hebben dan dc dividenduitkeeringen van Phi lips, de H.V.A. en dc Koninklijke, die de aandeelhouders resp. met 4, 5 cn 6 f/c geluk kig maakten. Voor de aandeelhouders ccn meevallertje, maar of deze dividcnduilkcc- ring tegenover de bedrijfsresultaten verant woord zijn, is een geheel ander liedje. Want deze dividenden zijn niet uit dc bedrijfswin sten uitgekeerd, maar uit de kasmiddelen. De stemming op dc beurs werd docr deze di videnduitkeeringen dan ook in het geheel niet beïnvloed, ze liet zich niet voor den gek houden. De algcmcene toesland is nog steeds overal even somber, de ondernemingsgeest leeft ner gens op. Dc plannen om dc wereldcrisis op tc heffen hebben schipbreuk geleden en de chaos, die alom hecrschl wil niet verminde ren, Dc markt is hier en daar aan den vasten kant misschien omdat zij niet al tc veel door bijzondere gebeurtenissen ontmoedigd werd Dc handel was natuurlijk uiterst beperkt, de omzetten waren uiterst gering. Met de vorige weck was er eigenlijk geen verschil te con- stateeren. Het einde van al de narigheid is nog lang niet in het zicht. De negerrepubliek onder protectie van den Volkenbond? G c ii v e, IS Mei. Heden is de bijzon dere commissie \an den Volkenbond bijeen gekomen, teneinde liet rapport to behande len van do deskundigen, die door Groot- Britannië, de Ver. Staten en Frankrijk naar Liberia zijn gezonden, teneinde een onderzoek in te stellen naar de toestanden aldaar. Dc vertegenwoordiger van de negerrepu- bliok gaf in de zitting der commissie van heden toe, dat er verschrikkelijke wreed heden hadden plaats gevonden. Deze bar- baarschheden w aren begaan door de grens troepen van Liberia, die 44 dorpen in brand hadden gestoken; 81 mannen, 49 vrouwen en 19 kinderen zijn vermoord, terwijl bij het in brand steken der dorpen nog tal van andere personen levend werden ver brand. In hun rapport dcelcn dc deskundigen nog mede, dat ruim 121)00 personen de wil dernis in gevlucht zijn, waar zij zonder behoorlijke voedselvoorziening en zonder onderdak blijven, aangezien zij de autori teiten vreezen. Naar verluidt, wordt verwacht, dat dc Volkenbondsraad in verband met dit rap port voorstellen zal indienen, strekkende tot het benoemen van een spccialen com missaris met toestemming der Ver. Staten, die het bestuur in Liberia zou overnemen en de republiek onder protectie zou plaat sen van den Volkenbond. Publicatie van hel officieel rapport van den kapitein Londen. 18 Mei. (V. D.) In Londen is bijna dc helft ondergebracht van dc verze kering voor het Franschc passagiersschip Georges Philippar. Dc totale verzekerings- som bedraagt ongeveer 113 millioen francs. Lloyd's heeft ongeveer 60' pet van het En- gclsche aandeel overgenomen. P a r ij s18 Me i. (II. N.) Volgens- een bericht uit Aden moet het aantal passagiers van de Georges Philippar, die nog vermist worden, 70 bodragen. Parijs. 19 Mei. (V. D.) Naar uit Aden wordt gemeld, zouden bij den brand van dc Georges Philippar ongeveer 70 passagiers om het leven zijn gekomen. Tot de vermis ten behoort de' bekende Fransche schrijver en journalist Albert Londrcs. zoomede de procureur-generaal van Hanoi, die zich naar Frankrijk begaf om daar zijn verlof door tc brengen. Het rapport van den kapitein van het schip, waarin de oorzaak e x de nadere bijzonderheden van de ramp waren gemeld, is nog steeds niet te Marseille, waar het met spanning wordt tegemoït gezien, ont vangen. Parijs, 19 Mei. (II.X.) Dc Mcssagcrics Maritime* hebben het eerste officicelo rap port van kapitein Vick van dc Georges Phi lippar gepubliceerd. De kapitein meldt daarin, dat hem op 10 Mei des nachls om 2 uur werd meegedeeld, dal ccn passagier brand in zijn hut had gemeld. Dc kapitein begaf zich terstond naar de plaats van den brand en moest vaststellen, dat. liet vuur zeer snel om zich hoon greep, hoewel alle blusschingsuiaal regelen genomen waren. II ij liet daarop het schip stoppen en S.O.S.- seincn uitzenden. liet radiostation, liet re- scrvcstation en dc clcctrischc generator op het bovendek geraakten bijna gelijktijdig in brand. Dc passagiers van dit dek. die door het vuur verrast werden en niet meer uit hun hutten konden komen, zijn gestikt. En kele passagiers, die in zee sprongen, kuip den worden gered. De kapitein meldt ver der, dat hij twee reddingsboolen cn vier kleine booten kon uitzetten. Do passagiers hielden zich kalm cn do officieren cn de bemanning gedroegen zeh bewonderens waardig. Ongeveer 690 personen konden worden gered, die door dc Sovjetskaja- N'eft, dc Contractor cn dc Mashud aan boord genomen werden. Charbin, 18 Mei. (V.D.) Do stad Ilan, tot nu toe één der belangrijkste steunpunten der Chineesche ongeregelde troepen, werd Woensdag door Japansche trocpenafdcclin- gen ingenomen. De Chineezen hadden Dins- lag 35 man der Japansche bezetting gedood. Do Chineezen trokken af in de richting Foesjin in dc omgeving der Siberische grens. Ook ten Westen van Charbin werden on geveer 2000 Chineezen na een verwoeden strijd met Japansche infanterie cn vliegtuig- brigades op dc vlucht gedreven. Londen, 19 Mei (V.D.) De correspondent van de Daily Telegraph te Moekden meldt, dat de Japansche troepen in Mandsjoerije op verschillende fronten uitgebreide mili taire operatics hebben aangevangen tegen dc Chineesche ongeregelde troepen. Het aantal dezer troepen wordt geschat op 90.000 man. De Japanners verklaren welis waar, aldus de correspondent, dat zij 22.000 man troepen ter beschikking hebben, doch in werkelijkheid zou hun aantal qens zoo groot zijn. NIEUWE INDUSTRIEËN IN ENGELAND. Londen. 19 Mei. (V.D) Volgens dc Lon- densclie Kamer van Koophandel zijn in de afgeloopen maanden ongeveer 100 nieuwe industrieën opgericht of zullen deze bin nenkort in het Verecnigde Koninkrijk wor den opgericht. Ongeveer 12 dezer zijn dooi Brifsche firma's gesticht, dio een aanvang hebben gemaakt met de vervaardiging van goederen, welke vroeger werden ingevoerd, terwijl de overige in handen zijn van bui tenlandsche ondernemingen, die het wen- schelijk achten in Groot-Britanniê tot pro ductie over te gaan; meer dan de helft de zer nieuwe fabrieken zijn binnen 50 mij len van Londen gevestigd- tot dc betrok ken buitenlandsche ondernemingen behoo- ren 27 Duitsche, 15 Nederlandsche, i5 Ame rikaanschc, 6 Belgisuhe. 4 Zvvltserschc, 2 Fransche. 2 Tsjechische, 2 Oostcnrijkschc en één Dcensche. GROOTE BOSCHBRAND IN DUITSCHLAND. Lauchhamme r, 19 Mei. (V.D.) Gedu rende vier dagen heeft in dc bosschen tus schen Lauchhammcr en Grüncwalde ccn geweldige brand gewoed, welke vermoede lijk is aangestoken. Men schat liet geteis terde gebied op een oppervlakte van dui zend morgen. BINNENLAND. Zitting der Tweede Kamer (Tweede Blad, pag. 1.) De anonieme briefóchrijverij- (Tweede Blad pag. 3 cn Eerste Blad pag. 3). STADSNIEUWS. Vrachtauto rijdt militaire colonne aan. (Kantongerecht}.' (Eerste Blad. pag. 3). Verlaging van dc tarieven van dc P.U.E.M. (Eerste Blad, pag. 2.) Jaarverslag der bouvvvorccniging „Goed oncn." (Eerste Blad. pag. 2.) Medegedeeld door het K N.M te de Bilt. Hoogste barometerstand 767.8 tc Wccnen. Laagste barometerstand 752.6 tc Blacksod* Verwachting: Zwakke toi matigen Z.W. tot Z. of Z.O. wind. meest half tot zwaai* bewolkt, waarschijnlijk enkele regen of on weersbuien, weinig verandering in tempe ra i uur. Over liet gchcelc gebied is de barometer gedaald met uitzondering misschien van hot. W. van Spanje gelegen deel van den Oceaan, waar zich in het Z.W. een gebied Van hoogen druk ontwikkelt. Indien dit zich me! den hoogen druk over Z.-Duitsch land vreenigde. zal 'dat een invoer in on/.o streken van koudere W. wind bel rekenen, doch voorioopig ligt nog over Spanje een ondiepe depressie, die zich wellicht verder over Frankrijk zul ontwikkelen en in onze omgeving don luchttoevoer uil Z. of Z.O. dort aanhouden, zoodat nog warmte is te verwachten met een toenemende kans op legen of onweer. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZIJDEN ONDERJURKEN met kant, lang model f 2.50 Prima Charmeuse, Kct toonaangevende fabrikaat complete collectie. Arnh.straat. Gevestigd sedert 1887. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. New York, 19 Mei (V.D.) Dc Duitsclio Jvliegboot Do X is hedenmorgen om 10 uur (G.M.T.) van Long Island naar St. Johns op New Foundlund vertrokken. Aan boord bevindt zich oen uit dertien personen be staande equipage, zoomede de bekende avialrice Anthonic Str'assmann. Zij zal als hulppilotc cn hulpbctaalmcester dienst doen. Anthonic Strassmann zal als eerste Luropeesche vrouw over den Atlantischen Oceaan vliegen. De Do X zal via St. Johns, dc Azoren, Vigo cn Southampton vliegen. New York, 19 Mei (V.D.). De vlicgboot DO-X is om 12.30 plaatselijken tijd boven Halifax gesignaleerd. Volgens een draadlooze medèdceling van boord van de „DO-X' bevond de- vliegboot zich om 14 uur 40 G.M.T. ter hoogte van Cap Sable (Nieuw Schotland). Het zicht was helder. Dc motoren werken goed. Uit St. Johns (New Foundland) wordt re gen en mist gemeld. Volgens een Associated-Pressbcricht ia do Do X om5.10 te Bilbao in de Trinity-» baai op hel water neergedaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1