DE ÉEMLANDEü Biaiteolaedsch Overzicht Buitenland M\ Boursovenicht Belangrijkste Weerbericht Licht op ABONNEMENTSPRIJS P* 3 maiDdM voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per PRIJS DER ADOTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer Vrijdag 3 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «g» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 285 BRAUN NIET IN DEN LANDDAG DE CLIECONFERENTIE MISLUKT OMVERWERPING DER TARIEFMUREN DUITSCHLAND GROET OOSTENRIJK 9 uur 43 min. L. I. LÖYCX ZOON MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG NIEUWE CRISIS IN GRIEKEN LAND OP TIL week (mei gratis verzekering tegen ongelukken f 0.17'/r Binnenland franco per post ptr 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 elke regel meer f0.25 Llcfdadlghclds-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlén „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke reysl meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0)05 Buitenlandsche kritiek op de persoonlijkheid van den nieu- wen Dnitschen rijkskanselier. Von Papen's activiteit als militair attaché. Uit de talrijke en uitvoerige telegrammen, die wij zoo voor en na hebben opgenomen en die zich bezig hielden met de persoon lijkheid van dr. Brüning's opvolger, is zeer duidelijk gebleken, dat men zijn premier schap in het buitenland nu niet bepaald toejuicht. Alleen de Italiaansche pers, die steeds met het nationaal-socialisme sym pathiseert en daarom ook geen kwaad wil hooren van het nieuwe Duitschc kabinet,, dat vrij baan maakt voor Hitier en de zijnen, maakt een'te verwachten uitzonde ring. Vooral in de Amcrikaanschc pers en in 'de bladen van de landen, aan wier zijde de .Vcreenigdc Staten deelnamen aan den we reldoorlog, die in 1911 uitbrak, wordt Von Papen voorgesteld als een persoonlijkheid, die men blijkbaar niet in staat is objectief te beoordeelen, laat. staan een persoonlijk heid, wie men hulde kan brengen. Waaraan is het toe te schrijven, dat men ,Von Papen op zoo onhoffelijke wijze te lijf gaat cn aanvallen op hem richt, die buiten gewoon scherp en onverbiddelijk zijn?* Tot goed begrip van zaken dient te wor den uiteengezet, dat Von Papen gedurende de eerste oorlogsjaren werkzaam was als militair attaché te Washington. Weinigen kenden hem destijds, totdat plotseling zijn naam op veler lippen kwam, toen hij het bevel ontving de Vcreenigdc Staten met be kwamen spoed te verlaten. Het was in De cember 1915, dat hij ervan werd beschul digd deel te hebben genomen aan een sa menzwering tegen de Vereenigdc Staten. Het duurde evenwel tot na den oorlog, dat onthullingen werden gepubliceerd met be trekking tot de bekende Black Tom-oorlogs- sabotagezaak. Von Papen werd hierbij voor de voeten geworpen, dat hij aan Duitsche geheime agenten instructies had verstrekt, welke leidden tot verschillende opzienbarende aanslagen op Amcrikaanschc fabrieken, waarin munitie werd aangemaakt. In verband met de aangelegenheid werd een gemengde Duitsch-Amcrikaanschc arbi tragecommissie in het leven geroepen, ten einde een onderzoek in te stellen naar de buitengewoon ernstige beschuldigingen. De Amerikaansche juridische vertegenwoordi ger beweerde onder overlegging van een groot aantal z.g. geheime Duitschc telegram men, dat Duitschland op 26 Januari 1915 Sn 't geheim den oorlog tegen Amerika was begonnen, toen het Duitsche departement van buitenlandsche zaken aan den Duit- schen militairen attaché Von Papen in een geheim telegram de opdracht zou hebben verstrekt de Duitsche geheime agenten in Amerika gezamenlijk aan het werk te zet ten. De Duitsche vertegenwoordiger in de ar bitragecommissie, Von Lewinsky, heeft on middellijk met zeer grooten nadruk verzet aangeteekend tegen de beschuldigingen en nadat de arbitragecommissie vier jaren lang de zaak had nagegaan, kwam zij op 1 i No vember 1930 eindelijk tot de conclusie, dat Duitschland ten onrechte de ernstige feiten waren verweten. Toen de beschuldiging der halve van de hand was gewezen, verviel tegelijkertijd de eisch der Vereenigde Sta ten, die een schadevergoeding hadden ge- cischt ten bedrage van veertig millioen [dollar. De Amerikaansche firma's echter, die het slachtoffer waren geworden van de aansla gen, hebben zich nimmer van harte bij de uitspraak willen neerleggen cn stu ren het er sinds Januari 1931 op aan het proces opnieuw te beginnen. Zij motiveeren hun houding met erop tc wijzen, dat inmid dels nog een nader telegram bekend is ge worden, dat Von Papen zou hebben afge zonden en dat instructies zou hebben be helsd om de beide munitie-opslagplaatsen (Black Tom en Kingsland) te vernietigen. De Duitschers wenschen zich echter te hou den aan de oorspronkelijke uitspraak, die yolgcns hen een duidelijke taal spreekt Het ligt voor de hand, dat buitenstaanders moeilijk een billijk oordeel over de kwestie kunnen vellen, maar inmiddels trekt het de aandacht, dat een blad als de Frankfurter Zeitung, die er bezwaarlijk van verdacht kan worden met Von Papen tc sympathisee- ren, het ten zeerste betreurt, dat de buiten landsche pers in haar commentaren op den tegenwoordigen kritieken toestand in Duitschland er zich toe laat verleiden deze gebeurtenissen uit den oorlogstijd, toen tal van dingen een geheel ander aspect hadden, weer op te halen en er melding van te maken op een wijze, die nu niet bepaald vriendelijk kan worden genoemd. HET SKLAREK-PROCES. Eet requisitoir. Berlijn, 1 Juni. (V.D.) In het Sklarek- proces heeft heden de ambtenaar van het O.M., Jager, zijn requisitoir gehouden. Hij gincr uitvoerig dc transacties van de Stadt- bank na en achtte Leo en Willy Sklarek schuldig aan voortgezet bedrog cn het voortgezette misdrijf van valschhcid in ge schrifte ten nadecle van de Stadtbank even als aan bedrog ten nadcele van de Dresde- uer Bank en de Oslbank. De boekhouders Lehmann cn Tuch zijn naar de meening van den Officier schuldig aan medeplich tigheid aan het bedrog der Sklareks. De boekhouder Lehmann heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan valschhcid in ge schrifte. Het communistische gemeenteraadslid Gabel heeft zich schuldig gemaakt aan me deplichtigheid aan het bedrog van de Skla reks tegenover de Drcsdener Bank. Dc di recteurcn der Stadtbank, Schmidt en Hoff mann, moeten schuldig geacht worden aan ernstige passieve corruptie. De Officier is echter van meening, dat de beide directeu ren der Stadtbank eveneens door dc Skla reks zijn misleid en niét op de hoogte zijn geweest van de vervalschingen, die de Sklareks hebben gepleegd Hij weigert te verschijnen Berlijn, 2 Juni. (V.D.) In don Pruisi schen Landdag ontstond heden ccn uitvoe rig. politiek debat over de orde naar aan leiding van ccn communistisch voorstel om liet Pruisische kabinet uit- tc noodigén, in den Landdag te verschijnen teneinde ver antwoording af te leggen. Namens de na tionaal-socialisten verklaarde Kube cn na mens de Duitsch-nationalen Borck, zich vóór dit voorstel. In dc opgewonden discus sie over de orde die hierop volgde werd van sociaal-democratische zijde verklaard, dat het kabinet-Braun nog slechts dc loopende zaken afhandelde en geen politieke ban delingen meer kon uitoefenen, zoodat liet ook geen politieke verantwoordelijkheid meer bezet. Het communistische voorstel werd echter aangenomen en de zitting werd een kwartier geschorst om het Minis terie van het besluit op de hoogte tc stel len. Na heropening van dc zitting van den Pruisischen Landdag bleek, dat de regec ringsbanken leeg gebleven waren. De drie aanwezige centrumministers Hirlsiéfer, Stei gcr en Schmidt hadden bij hun fractie plaats genomen. Op de vraag van den na tionaal-socialistischcn afgevaardigde Kucbe deelde dc voorzitter mede dat. het besluit van den Landdag bij het Pruisische Staats ministerie was afgegeven doch dat men geen antwoord had ontvangen. Kucbe stel de voor, dc zitting opnieuw een kwartier te schorsen opdat van dr. Braun alsnog ge- eischt kon worden dat hij in den Landdag zou verschijnen. Bij dc tweede heropening doelde voorzitter Kerrl mede, dat Braun hem telefonisch had medegedeeld, dat hij bezig was in een brief aan den Landdag de redenen voor zijn niet verschijnen uiteen te zetten, aangezien hij er aan twijfelde of een demissionair kabinet nog in den Landdae geroepen kon worden. De nationaal-socialislen stelden hierop voor, alle Pruisische ministers, die deel uit maken van de S.P.I), cn van de Staatspar tij wegens schending van de grondwet bij het Staatsgerechtshof aan te klagen. De politieke debatten, die aan dit voorstel ver bonden werden, werden daarna heropend. In den loop van de zitting las dc vice- president van den Landdag, Baumhoff het antwoord van minister-president Braun voor. Hierin deelde hij mede dat hij het Pruisische kabinet voor morgen had bijeen geroepen om te beslissen over dc vraag of het demissionaire kabinet nog verplicht was, voor den Landdag te verschijnen. New-York, 2 Juni. (V.D.) De Petroleum conferentie is vastgcioopen op het vraagstuk van de vrijheid van Rusland om te be schikken over de surplus-productie. De En- gclsch-Amerikaansche belangen willen een overeenkomst voor den tijd van 10 jaren, dc Sovjet is niet bereid een oyeieenkomst aan te gaan voor ccn tijdperk langer dan drie jaar. Het is mogelijk, dat een tweede conferentie in Europa zal worden gehou den. FRANSCH-AMERIKAANSCHE OVEREENKOMST. P a r ij s, 2 Juni. (II. N.) Tusschen Frankrijk en de Vcreenigdc Staten is een overeenkomst gesloten, waarbij aan Ame rika voor den invoer dc behandeling van meest begunstigde natie wordt verzekerd, inplaats van de contingenten-ing, die tot nu toe gold. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING IN MAROKKO. Parijs, 2 Juni. (II. N.) In Fransch-Ma- rokko is een magazijn van ontplofbare stof fen in de lucht gevlogen, dat het eigendom was van een maatschappij, die een spoor weg in Marokko aanlegde. Bij de ontplof fing zijn vier personen gedood en vijf Europeanen alsmede vijf inboorlingen ern stig gewond. Voorbereiding der economische wereldconferentie Washington, 1 Juni. (V.D.) Het staatsdepartement cn het departement van financiën zijn bezig met de voorbereidingen voor de economische werc.dconferentie. Er wordt verklaard, dat de conferentie beoogt een omverwerpen van de tariefmuren, waardoor een verbetering van den norma len wereldhandel cn een stabiliscering van de prijzen der grondstoffen wordt nage streefd. Verder zal worden behandeld tie kwestie der centrale banken, die in crisis tijden de gouddekking van andere landen aunvallen en daardoor dc paniek vergroo- tcn. Het aanmuntcn van zilveren munt moet worden gepropageerd, zonder echter den zilveren standaard vast te leggen Ver der zal men zich bezig houden met de pre ferentie handelsverdragen van verschillen de landengroepen en met zekere douaneta rievcn. Men neemt aan. dat dot de confe rentie in Augustus in Londen zal plaats vinden. Londen, 1 Juni. (V.D.) In het Lagerhuis stelde de leider der opposite, I.ansbury, lieden den minister \nn buitenlandsche za ken de vraag, of hij een uilcenzelting kon geven omtrent de internationale economi sche conferentie, welke volgens de bladen door dc regeering der Verccnipdc Staten van Amerika zou worden begunstigd Simon zeide „Gedurende de laatste paar dagen hebben besprekingen plaats gehad tusschen de Britscho regecring cn de regecring der Ver eenigde Staten inzake een voorstel, strek kende tot bijeenroeping van ccn internatio nolo economische conferentie ter bestudee ring van do methoden tot stabiliseering van le wereldgoedcrenprijzen. Men is nog niet verder gekomen dan het informeelc en geheel voorbereidende sta dium. in zooverre dat er nog geen. gelegen heid is andere regeeringen, welke er bij be trokken zijn, te raadplegen". De minister noemde de samenwerking der Vereenigdc Staten hij een dergelijke bespre king van een dergelijk groot belang, dat de regeering geen tijd wcnscht tc verliezen npdero rcgccringcn ie. raadplegen, die tc Lausanne zullen vertegenwoordigd zijn. W ashington, 2 Juni fV.DIn offi- cieele kringen bestaan algemeen bezwaren tegen de Engelschc poging om dc confe rentie van Lausanne tc verbinden met do economische wereldconferentie. Als leider der Amcrikaanschc delegatie van een tc houden economische wereld-conferentie wordt Owen Young genoemd. DUITSCHLAND EN DE LUCHTVAART COMMISSIE. Genève, 1 Juni (H.N.) In dc technische commissie voor de luchtvaart der ontwape ningsconferentie heeft de vertegenwoordi ger van Duitschland van verdere medewer king afgezien, daar bij do beraadslagingen over een ontwerpvoorstel der Fransche de legatie,. waarin aan bijna allo soorten van vliegtuigen een aanvallend karakter wordt ontzegd, dc vertegenwoordiger van Frank rijk herhaaldelijk weigerde, het voorbe houd, dat Duitschland op verschillende punten maakte, op tc nemen. Dc vertegen woordiger van Duitschland heeft daarop ccn algemeen voorbehoud ingediend, dat liet standpunt der overwonnen landen weer geeft. Berlijn, 2 Juni. (V.D.) Rijkskanselier von Papen heeft den Oostennjkschcn Bouds kanselier Dr. Doll fuss liet volgende tele gram gezonden: „Door het vertrouwen van den heer Rijks- president aan het hoofd der Duitschc regco ring geroepen, is het mij ccn behoefte U, mijnheer de bondskanselier, als leider der regeering van het Duitsche Volk Th Oosten rijk mijn hartelijkste wenschen le doen toe komen voor het welzijn van Oostenrijk." Do Rijksminister van buitenlandsche za ken. freiherr von Neuralh, heeft den Oos- ttnrijkschen bondskanselier Dr. Dollfuss het volgend telegram gezonden: „De eer hebbende. Uwe Excellentie er hiermede van in kennis le stellen, dat do lieer Rijkspresident mij de leiding van de Duitsche buitenlandsche politiek heeft toe vertrouwd, voel ik mij hierbij gedrongen L', heer bondskanselier, in hel gevoel van ver bondenheid in 't lot van den Duitschen stam de verzekering to geven, dat dc tusschen onze beide landen bestaande enge betrek kingen mij steeds bizondcr na aan het hart zullen liggen". DE VECHTPARTIJ IN DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Wie betaalt de schade? Berlijn, 1 Juni (V.D.) Dc ccntrumfrac- (io heeft in den Pruisischen landdag een motie ingediend, waarbij dc president van den landdag zal worden verzocht dc schade, die bij do vechtpartij, welke op 25 Mei in den landdag plaats had, ontstaan is, vast te stellen cn dc kosten om tc slaan over de be trokken nationaal socialistische en commu- n istisch c a fge va a rd i gden Het is voor den belegger op het oogen- blik een onzekere tijd. Waar moet hij zich naar richten voor ccn oordeelkundig beheer van zijn vermogen? Vroeger had hij een juisten graadmeter in de kocrslijsten van de beurs en in de dagelijksche beursberich ten. Doch de eerste zijn' reeds lang niet meer een juiste afspiegeling van dc intren- rieke waarde der aandeelen en de tweede brengen niets dan pessimistische, dikwijls nietszeggende berichten van de beurs. Meer dan ooit staat deze laatste onder den in vloed van de politieke gebeurtenissen in binnen- en buitenland, sinds de regeeringen diep ingrijpende maatregelen nemen, in het handelsverkeer niet alleen, maar zich ook bezighouden met deviezen-clearing. Binnen kort zal ook de Nederlandschc regeering zich hiermede gaan bezighouden, hetgeen v/eer een stap beteekent in de beperking van het vrije handelsverkeer met het bui tenland en voorloonig alleen bedoeld is aL een tegenmaatregel tegen Duitschland, dat bezig is onze export van zuivelproducten vrijwel onmogelijk te maken. Het aftreden van het kabinet Brüning beteekent, dat hel onzen uitvoer nog moeilijker gemaakt zal worden. Doch onze beurs houdt zich niet alleen bezig met onze uitvoermogelijkheden. Nog geheel andere gevolgtrekkingen wor den er uit de kanselier-wisseling getrokken. Duitschland tracht zich economisch geheel los te maken van de overige wereld en straks als Von Papen plaats zal moeten maken voor Hitier, v/aar het natuurlijk op uit zal draaien binnen niet al le langen tijd. dan pas zullen de moeilijkheden eerst recht be^nnen. Ook de politieke toestand in Frankrijk is nog geheel onzeker, terwij! men ook in Amerika niet weet wat aan te vangen, om den dollar voor ondergang te behoeden. Binnen drie weken zal dc herstel- conferentie te Lausanne weer een aanvang nemen cn in het licht der gebeurtenissen van de laatste maanden bezien, is de kans op positieve resultaten uiterst gering. Men wil in Lausanne vast gaan stellen wat Duitschland uiteindelijk zal kunnen en willen betalen. Over net kunnen van Duitschland loopen de meeningen zeer uit een, over het willen betalen zal men, gezien de kabinels-wisseling wel zeer sombere verwachtingen koesteren. Duitschland zal in Lausanne wel O. O. hebben aan te bie den en er ais verontschuldiging aan toe voegen: „Pluk nu maar eens vccrcn van een kikker." Van Lausanne hebben we du* niet veel te verwachten en het zal wel uit draaien op hetzelfde slot waaraan alle con ferenties der laatste jaren zijn manic ge- I gaan- mislukking. Over Genève luiden de berichten al even somber. Een niet slagen der conferentie zal niet zoozeer financicele nadeelen met zich brengen, eentje meer of minder voelen we na zooveel narigheid toch niet meer, maar wel een moreele inzinking teweeg brengen. In Genève tracht men het spreekwoord „Contenter tout le monde et sa mère" iu toepassing te brengen. Den wapenfabrikan ten wi! men tegemoet trachten te komen via het Fransche voorste! om de aanvals wapenen een zeer rekbaar begrip intus- schen niet af te schaffen, maar ter be schikking van den Volkenbond te stellen. Wapenfabrikanten leveren aan iedereen, zij kennen vriend noch vijand, als er maar betaald wordt. De naties, die werkelijk ont wapening nastreven, dikwijls omdat zij geen geld bezitten een goed uitgerust leger op dc been te houden, tracht men met schoone frnzen te paaien Landen, die al een goed- uitgeruste weermacht bezitten en hun muni tiefabrieken aan den gang willen houden, geeft men wel een paar formules in handen, die hen in staat stellen onder het mom bakkes van ontwapening nieuwe wapenen te smeden. Ja. in Genève wil men het een ieder naar den zin trachten te maken, met het gevolg, dat niemand tevreden is En de beurzen? Hoe houden zij zich on der al die ongunstige invloeden? Het koers- peil van alle aandeelen zakt langzaam, al is het dan niet zoo snel als tijdens de eerste daren der Kreugerdébacle. De gouduitvoer uit Amerika duurt voort. De Nederlandsche Bank heeft bijna al het goud dat zij in Amerika had liggen naar dc kluizen aan de Turfmarkt laten brengen. En Nederland is niet de eenige, die goud aan Amerika onttrekt. Het mag nog slechts ccn kwestie van v/clcen ziin, maar de ze kerheid groeit, dat Amerika den gouden standaard zal moeten laten schieten. En waarschiinliik niet eens vrijwillig meer! Ook in Nederland gaan hoe langer hoe meer stemmen op voor inflatie, vriiwilligc inflatie van den gulden. Van overheidswege wil men er nog niets van hooren 'net goud uit te schakelen. Doch sommigen redenee ren: Beter thans vrijwillig, dan later ge dwongen. We leven in een onzekeren tiid, waarin de oude. beproefde waardemeters afge dankt worden, zonder dat er nieuwe voor in dc plaats worden gesteld. BUITENLAND. Ilitlcr dc komende man. (Derde Blad, pag. 1 cn 2)'. ;j BINNENLAND. Edo Bcrgsma 70 jaar. (Tweede Blad, pag. 2.)] Zitting Eerste en Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2). SPORT. Do wedstrijden van dc Koninklijke aan gevangen. (Derde Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Vergadering van de Oranje-Verceniging. (Eerste Blad, pag. 2.) Gevaren van den weg. (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 773.6 te Jan Mayen. Laagste barometerstand 715.0 te Hernö- sand. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit N. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, koude nacht, overdag weinig verandering in tempera tuur. Dc depressie over Zweden werd dieper en verplaatste zich iets naar het Oosten. Zij vormt thans een geheel met dc ondiepe depressie die gisteren boven Frankrijk lag cn thans naar Z.-O-Europa wegtrekt. De depressie ten Westen van de Golf van Biscaye komt dichterbij. De koelo lucht stroom langs do Noorsche kust deed van de Noordzee tot over het kanaal do tem peratuur dalen. Daarentegen is het in N.-O. Frankrijk tot in Oost-Pruisen nog warm. warm. in Frankrijk' vielen zware onweersre gens. liet laat zich aanzien, dat de Noor delijke luchtstroom het weer in W.-Europa nog koel zal houden met koude nachten en kans op nachtvorst, echter zonder noe menswaardige neerslag. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 KINDER SPORTKOUSEN SOKJES, SKI-SOKJES, Groote keus. Hot toonaangevende fabrikaat complete collectie. Arnh.strnat. Gevestigd sedert 1887. Athene, 2 Juni. (V. D.) In verband met het wetsvoorstel inzake de sociale ver zekering wordt een regeeringscrisis van het nieuwe kabinet van Papanastasioe niet on waarschijnlijk geacht. De aanhangers van Venizelos wenschen uitstel van de behan deling van het wetsontwerp, terwijl do regecring onmiddellijke aanneming eischt. Onder dc arbeiders heerscht grootc opwin ding. De arbeiders dreigen met algemeeno staking, wannear de behandeling van het wetsontwerp wordt uitgesteld. Te Patras is dc algemeeno staking reeds uitgebroken. DE WEDUWE VAN VON MOLTKE OVERLEDEN. Munch en, 1 Juni (V.D.) Te Ambacli aan het Starnberger Meer is de weduwe van generaal-oversle en voormalig chef van den generalen staf gedurende den wereld oorlog Helmut von Moltke, Frau Elisa von Moltke, op 73-jarigen leeftijd overleden. Frau von Moltke werd einde 1922 bekend door het feit, dat zij onder den titel „Her inneringen, brieven, documenten, 1877 1916" de mémoires van haar man heeft uit gegeven. Het stoffelijk overschot van Frau von Moltke zal Donderdag in het cremato rium te München worden verascht*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1