DE EEMLANDEü DE DUITSCHE REGEERINGSVERKLARING L DE HEER Maandag 6 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 287 AANSLAG OP MUSSOLINI VERIJDELD CHINEESCH VLIEGER VERGIST ZICH Dr. BRUNING'S BALANS Toch noodverordeningen? AANSLAG OP WARD HERMANS DE AARDBEVING IN MEXICO Op 9 uur 46 min. I. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio IBACH PIANO'S Fa. R. van den BURG ORTSCH DAGBL AD ABONNEMENTSPRIJS p* 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadigheids-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Hot nieuwe Fransche kabi net. Herriot voor de derde maal premier. Te kwart over een werd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag officieel de samenstel ling van het nieuwe Fransche kabinet mee gedeeld, waarvan, zooals men weet, Her riot de leider is geworden. Het aantal leden is bizonder groot, daar het kabinet uit niet minder dan IS ministers cn 11 onderstaats secretarissen bestaat. Vergeleken hij liet ministerie-Tardieu, is ook in zooverre een wijziging ingetreden, dat het ministerie voor de nationale verdediging weer is ge splitst in zijn vroegere bestanddeelcn: het ministerie van oorlog, het ministerie van oorlogsmorine cn liet ministerie van lucht vaart. Ondertusschen is Painlevé, die we gens zijn bizondcre voorliefde voor het vlicgwezen het ministerie van oorlog aan den vrocgercn socialist Paul Boncour heeft overgelaten cn voor zich zelf liet ministe rie van luchtvaart reserveerde, in opdracht van don minister-president belast met de leiding der commissie, die de matcrieelc behoeften der drie ministeries met elkaar in overeenstemming moet brengen, waar bij erop gelet dient te worden, dat dc cre- dictcn zoo effectief mogelijk worden ge bruikt en verspillingen cn dubbele uitga ven zooveel mogelijk worden vermeden. Zoowel Paiiilcvé als Paul Boncour om maar hcelcmaal te zwijgen van den zeer ouden minister van marine Georges Lcygcs zijn, zooals de Parijsche correspondent van de Kölnischc Zeitung dat noemt, paci fisten van bizonderen aard; dc mentaliteit dezer ministers waarborgt geenszins, dat dc Fransche politici in den vervolge een groo- tcr tegemoetkomendheid aan den dag zul len leggen op het stuk der ontwapening, zoodat de toestand te dezer zake vrijwel ge lijk is gebleven na de wisseling van het ka binet. Te vreezen valt, dat Frankrijk op ont- wapeningsgebied een geïsoleerde positie zal blijven innemen, terwijl men eveneens mag aannemen, dat het Frankrijk, hetwelk door Herriot wordt geleid, ook op het gebied der schadevergoeding niet het bevrijdende woord zal spreken, zoodat dc toestand voor Europa er geenszins heter op is geworden, vooral niet, nu in Duitschland Brüning is vervangen 'dooi* Von Papen en dus een rechtscher "koers zal worden ingeslagen.. Wanneer wij intusschen de nieuwe regec- ring-IIerriot van partijpolitiek standpunt, bezien, blijkt, dat tot het nieuwe ministerie 21 radicaal-socialisten, dus partijgenootcn van don minister-president Herriot, die te vens de portefeuille van buitcnlandsche za ken erbij heeft genomen, bchooren. De lin ker vleugel der radicaal-socialisten is slechts door weinig personen vertegenwoor digd, in hoofdzaak door Daladier, die ge lukkig is gemaakt met het weinig invloed rijke ministerie van publieke werken. Drie leden van het kabinet maken deel uit van de oude gauchc radicale, dc vroe gere fractie van Loucheur: dc minister van financiën Germain Martin, de onderstaats secretaris voor vreemdelingenverkeer Gour- dcau en de onderstaatssecretaris voor kolo niën, de neger Candace. Van de sociaal-democraten is hun leider, Paul Painlevé, in het kabinet vertegenwoor digd. Tot dezelfde richting behoort ook dc nieuwe minister van onderwijs, die nu „minister voor dc nationale opvoeding" heet: de Monzie. Het zijn alle beleende namen, maar vol gens de Koln. Ztg. louter sterren van do tweede of derde grootte, die in het kabinet zijn opgenomen. Van de ministers heeft alleen de nieuwe minister van landbouw, senator Abel Gar- doy, nog niet eerder tot een regeering be hoord. Tijdens het kabinct-Tardieu heeft hij scherpe aanvallen gedaan op de financiecle gestes der regeering en een deficit van min stens acht milliard voorspeld. Hij behoorde reeds in 1924 tot de vrienden van Herriot, dien hij er geluk mee wenschte den kring der buitenlandsch-polilieke „vereenzaming" door het liquideeren der Roerbezctting tc hebben verbroken. Het derde ministerie-Herriot zal zich voor een overeenkomstige taak zien gesteld als indertijd, alleen met dit verschil, dat in 1924 Herriot als nieuweling buitengewoon na drukkelijk zich verzette tegen het nationa lisme van een Poincaré en "dat hij nadien geleidelijk weg dit nationalisme tot het zijne heeft gemaakt. Destijds rustte de gc- hecle regcering ook op een parlementair veel steviger grondslag. Op het oogenblik is dc radicaal-socialistisch'e partij juist door haar groote vcrkiezingssucccssen in een onprettige, positie geraakt; de fractie is veel sterker geworden, maar ook de mecnings- verschillen werden grooter. De regecring zal rekening moeten houden met de link- schc cn reclitsche strooming en daardoor haar handen niet geheel vrij hebben. Het behoeft geen betoog, dat de tweespalt in de radicaal-socialistische partij een érnstig ge vaar voor dc regeering vormt, die er op den duur aan ten gronde kan gaan. Het belangrijkste punt is inmiddels de buitenlandsclie politiek der regecring-Her- riot, die vrij reactionair zal zijn, nu de so ciaal-democraten uit de regeering zijn ge bleven, daar Herriot de voorwaarden, die zij voor hun samenwerking, stelden, niet meende te kunnen aanvaarden. De ontwa pening en de politieke schulden zullen dus voorloopig wel onoplosbare kwesties blij tenzij dc volkeren der betrokken sta ten het optreden der diplomaten nog tijdig moede worden cn andere bewindvoerders belasten met de taak van de pacificatie der wereld. Rome, 5 Juni (V.D.). Een 25-jarige Ita liaan, die bekend zou hebben een aanslag op Mussolini te hebben beraamd, werd Za terdag op dc Piazza Venezia gearresteerd. Ilij was in het bezit, van twee bommen en een revolver. Op hem werd voorts bevonden een Zwitsersch paspoort ten name van An gelo Galvini. Er zou evenwel zijn geconsta teerd dat zijn juiste naam Sbarbelolto luidt. Omtrent het verdere resultaat van het on derzoek wordt tot nu toe nog niets bekend gemaakt. De gearresteerde zal terecht moe ten staan voor een speciaal gerechtshof tot bescherming van den staat. Bij het onderzoek dor bommen werd ge constateerd dat zij van een gevaarlijke wer king zouden geweest zijn. liet verluidt, dat hier sprake is van een Italiaanschc emi grant, die in 1925 uit Italic naar Zwitser land is vertrokken. Hij zou reeds in de rnaand October naar Rome zijn gekomen en sindsdien zijn misdadig plan hebben be raamd, zonder evenwel gelegenheid tc heb ben gehad het ten uitvoer te leggen. Tientallen dooden en gewonden het gevolg Tokio, 4 Juni (V.D.) Een Chineesch aviateur, die terugkeerde van een vlucht tc: gen C.hineesclfe bandieten in dc provincies Kooagsjau en Honan liet hij vergissing ho ven de stad Penpoc oen bom van, 35 pond vallen, waardoor 22 personen werden ge dood cn 41 gewond. De opgewonden menigte overviel hieroj") het hoofdkwartier van de luchtstrijdkrachten, waar, naar verluidt, de commandant gelyncht werd. VON NEURATH'S AFSCHEID ALS AMBASSADEUR. Berlijn, 4 Juni (V.D.) De rijksminister van buitcnlandsche zaken, Freiherr von Xeurath, vertrekt heden voor eenigc dagen naar Londen om afscheid tc nemen als am bassadeur aldaar. DUITSCH JOURNALIST IN POLEN GEARRESTEERD. K a 11 o w i t z, 3 Juni. (V. D.) De ver antwoordelijke redacteur van de Kattowit- zcr Zeitung, Hubert Schray, is hedenmid dag door de politie gearresteerd en naar de gevangenis overgebracht. Dit feit staat in verband met een bericht in het genoem de dagblad over een oproep van clc „West- markenvereinlot een tegen Danzig gerich- leri boycot. DE NIEUWE GRIEKSCHE REGEERING. Spoedige kamerontbinding? Athene, 5 Juni (V.D.) De president der Republiek heeft clc nieuwe door Venize- los gevormde regeering becedigd. Terwijl Michalakonoelos weer het ministerie van Ruitenlandsche Zaken op zich liccft geno men, zijn verscheidene andere portefeuilles bezet door aanhangers van clc partij van Venizelos. Men verwacht dat het parlement na do conferentie van Lausanne zal worden ontbonden. In dc maand Augustus zouden clan nieuwe verkiezingen worden gehouden. De Gricksche regeering zal te Lausanne vertegenwordigd worden door den minister van Ruitenlandsche Zaken en den minister van Financien. Staatssecretaris Von Bülow, die als nieuwe Dqitsche ambassadeur te Londen wordt genoemd. De regeeringen van na den oorlog maakten van den slaat een soort welvaartsinstelling Bert Ijn, 4 Juni (V.D.) In zijn zitting van hedenmiddag heeft het Rijkskabinet de vol gende regeeringsverklaring opgesteld: In een der moeilijkste uren van dc ge schiedenis van het 'vaderland komt de nieuwe regeering aan het bewind. Het Duitsche volk verkeert in een morecle en matcrieelc crisis zonder voorbeeld. De of fers die verlangd worden, wanneer men met kans op succes den doornigen weg naar binnen- en buitcnlandsche vrijheid wil gaan, zijn van reusachtige» omvang. Zij kunnen slechts gedragen worden wanneer het gelukt de morecle voorwaarden te vin den door liet samcnvoecen van alle tot op bouw bereid zijnde en den staat steunende, kortom alle nationale krachten. Rijkskanselier Dr. Brüning heeft als eerste den moed gehad een duidelijke ba lans van dc situatie te makeli, waarin in de eerste plaats het verdrag van Vcrsail- ies en dc uitwerking van de economische wereldcrisis, alsook het mislukte l'eloid van dc parlementaire democratie ons heb ben gebracht. Deze balans, die de nieuwe regcering voor zich vindt, zal het Duitsche volk kennen. De financieele grondslagen van het Rijk van Pruisen cn van liet mccrcndecl der andere landen zijn ineengestort. Geen der noodzakelijke ingrijpende hervormingen, die voorwaarden zijn voor een wederge zondmaking bcaiuurshervorming, finan cieels hervorming, aanpassing van het staatsleven aan de verarming der Natie is verclor gekomen dan het eerste zwakke initiatief. De sociale verzekering staat voor •haar bankroet. De voortdurend toenemen de werkloosheid veétcért ondanks allen wil tot arbeid de beste krachten van het Duit sche volk Do regecringcn van na den oorlog heb ben geloofd, door een voortdurend opge voerd staatssocialisme dc matcricelo zorg der werknemers evenals van de werkge vers inzijn geheel In kunnen overnemen. Zij hebben gepoogd den staat tot een soort welvaartsinstelling te maken en daardoor hebben zij de morecle kracht der natie verzwakt. Zij hebben den staat een taak toegewezen, die hij uit den aard van zijn wezen nooit kan vervullen. Juist hierdoor is dc werkeloosheid toegenomen. De hieruit noodzakelijk voortvloeiende moreele verzwakking van het Duitscho volk, verscherpt door den onzaligen, de ge meenschap vijjandigen klasseétrijd en ver groot door het cultuurbolsjewisme dat als een voortvretend gif de beste zedelijke grondslagen der natie dreigt tc vernietigen, moet op het laatste oogenblik op krach tige wijze worden stopgezet. Te diep is reeds op alle culturoelc gebieden de ver wording van het athcistisch-marxistisch denken doorgedrongen in het openbare le ven, omdat de christelijke krachten van den 6taat te gemakkelijk tot compromissen be reid waren. De zuiverheid van het open bare leven kan niet hersteld worden langs den weg van het compromis torwille van de pariteit. Er moet een duidelijke beslis sing vallen, welke krachten bereid zijn het nieuwe Duitschland tc helpen opbouwen op de grondslagen van de onveranderlijke beginselen der christelijke wereldbeschou wing. I)e regeering, die in dit uur, vervuld van haar zware verantwoordelijkheid tegenover God cn dc natie, het lot van het land in handen neemt, is diep doordrongen van het bewustzijn der plichten, die op haar rusten. Zij zal niet aarzelen den strijd om de handhaving van do levonsbasis van het volk, in het bijzonder ook van dc arbei dende b?volking in stad cn land met kracht te voeren. Opdat de komende dagen en weken de betalingen, die noodig zijn voor de func- tionnccring van het staatsapparaat, kun nen worden opgebracht, is de regeering genoodzaakt een deel van de door de oude i*2gcering ontworpen noodmaatregelen af te kondigen. Overigens kan de regeering op dit oogenblik geen beloften doen. Zij zal handelen cn rncn zal haar naar haar da den beoordeelen. Op het gebied der buitcnlandsche poli tiek ligt dc eerste en belangrijkste taak der Rijksregeering in de reeds bezig zijnde cn nog komende internationale onderhan delingen over de groote wereldproblemen van ontwapening, liorstclvraagstukkcn, de algemcene economische crisis. Bij al deze problemen staan de hoogste Duitsche le vensbelangen op het. spel. Ons doel is in vreedzame samenwerking met de andere naties voor ons vaderland volledige gclijk- berechtigdheid, politieke vrijheid en de mogelijkheid voor economische saneering te verkrijgen. Slechts een gelijkberechtigd, vrij ->n economisch gezond Duitschland kan bijdragen tot de 6aneering der wereld. Echter kunnen alle bemoeiingen tot her stel van de welvaart der bevolking slechts dan iet6 uitwerken, wanneer het gelukt, gelijktijdig de economische storingen op het gebied van gold- en kapitaalverkeer en van de warenuitwisseling, die tegenwoordig on rust in de geheel e wereld verwekken, te overwinnen. De Rijksregeering zal aan al deze pogingen meewerken, die dit doel dienen. Grondslag en voorwaarde voor «ïlke doel treffende vertegenwoordiging en beharti ging van onze nationale belangen in dc buitcnlandsche politiek, waaromtrent on der Duitscliers geen meeningsverschil be staat, is het scheppen van klaarheid in dc binncnlandschc politiek. Om al deze red men heeft dc Rijkspresi dent besloten, gevolg te geven aan het voorstel der Rijksregeering cn den Rijks dag te ontbinden. De natie wordt voor de klare en duidelijke beslissing gesteld zich uit te sprekm, met welke krachten zij den weg naar de toekomst wil gaan. De regee ring zal onafhankelijk van de partijen den strijd voor de moreele en economische ge zondmaking der natie, voor de wederge boorte van het nieuwe Duitschland, voeren. Door een kogel in den arm getroffen De correspondent der N.R.C. te Brussel meldt: Vrijdagavond kort voor middernacht is te Heist op den Berg een aanslag gepleegd op liet Vlaamsche Kamerlid Ward Hermans. Deze was met den laatstcn trein uit Ant werpen teruggekeerd en begaf zich per tiets naar zijn woning, toen hij in de Bergstraat door een onbekend persoon werd aangeval len. De aanvaller dook onverwachts uit. de duisternis op cn had een pistool in de hand. I-Iij vuurde liet wapen af in de richting van Ward Hermans, die in den linkerarm werd getroffen en te gronde viel. Toen Ward Her mans weer opstond, was de aanvaller reeds gevlucht. Het Kamerlid begaf zich onmid dellijk naar het huis van een geneesheer cn viel daar bewusteloos neer. De kogel kon niet uit den arm worden verwijderd. Ward Hermans ligt thans te bed. Zaterdag is door het parket te Mechelen een onderzoek be volen, hoewel Hermans zelf geen klacht had ingediend. Van zijn aanvaller kon hij trou wens slechts een zeer vage beschrijving geven. Volgens de eerste resultaten van het onderzoek zouden zware vermoedens wegen op één der politieke vijanden van den ge wonden afgevaardigde. Deze aanslag heeft in het hecle arrondissement Mechelen, waar Ward Hermans zeer bekend is, groote op schudding verwekt. Reeds meer dan 100 dooden Mexico City, 5 Juni (V.D.) Volgens nader te Mexico City ontvangen berichten uit de afgelegen landsdeelcn, is het aantal dooden ten gevolge van de aardbeving thans op 500 te stellen. Hiervan alleen zijn reeds 300 afkomstig uit het Guadalajara-gebied in den staat Jalisco. Men vreest dat het aantal dooden nog grooter zal zijn. In totaal zijn 20 plaatsen verwoest. Het meest zijn dc steden Zamora. Juchitan cn Mascota geteisterd. Aangezien dc autoriteiten verwachten dat nog meerdere bevingen zullen plaats heb ben, zijn de scholen, theaters, restaurants en kerken tot nacler order gesloten. Men neemt aan dat dc haard van de beving zich bevindt in den Stillen Oceaan in de omgeving van Colima. N e w Y o rk, 5 Juni (V.D.) De aardbeving welke Vrijdag Mexico heeft, geteisterd, schijnt, naar eerst thans hekend wordt, ont zettende uitwerking te hebben gehad. Zoo wordt het aantal dooden te Mexico City op •100 geschat. Te Guadalajara, (le hoofdstad van den staat Jalisco, zouden 300 mensehen zijn gedood of gewond. Hot telegraaf- en telefoonverkeer is gestagneerd, zoodat de berichten uit de geteisterde gebieden met zeer groote vertraging binnenkomen. MET EEN GUMMI-VOUWBOOT OVER DEN OCEAAN. Poging mislukt. Londen, 4 Jpni (V.D.) Naar uit Las Paimas gemeld wordt, is in de nabijheid van de kust. van Arrecife het lijk gevonden van den Duisch-Oostennjker Theodor Helm, in zijn gummie-vouv.boot, waarmede hij (len Oceaan had willen oversteken. De boot was tot den ranrl toe met water gevuld, terwijl het zeil volkomen gescheurd was. BUITENLAND. De regeeringsverklaring van Von Papcnu (Eerste Blad pag. 1), Dc socialistische republiek In Chili. (Eerste Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Samenwerking van Stork en Co.'s fabriek en de werf Conrad. (Tweede Blad, pag. 1). Uitvoerregeling van pootaardappclen. (Tweede Blad, pag. 2). SPORT. Ajax kampioen van Nederland. (Tweede Blad, pag. 3). Om den Zilveren Dom. H. V. C. plaatst zich door een 6—1 overwinning op Utrecht in de finale. (Tweede Blad, pag. 2). Hoogste Barometerstand 168.8 te Valcntia. Laagste Barometerstand 754.8 te Hernö- sand. Verwachting: Zwakke tot matige N. tot W. wind, afwisselende bewolking, waar schijnlijk weinig of geen regen, nog weinig verandering in temperatuur. Het vaste weer met Noordelijke windrich ting der laatste dagen met temperatuur om der de normale is in dezen tijd van het jaar dikwijls evenals nu het geval van de ont wikkeling van een rug van hoogen druk in het Westen cn het is niet gewoon dat een dergelijken toestand lang aanhoudt. Een drukdaling echter die 6inds Zaterdag in het N. intrad geeft een kans op een verande ring in deu toestand. Van IJsland»hoeft do hoogc druk zich reeds teruggetrokken en ook in Schotland is de barometer dalende, zoodat in onze streken een wind tusschcn Noord cn West, mogelijk zelfs een verder krimpen is te verwachten. Dat daarmede da delijk een temperatuurstijging van bctceke- nis gepaard zal gaan is niet waarschijnlijk, doch de kans op een ovcrgèng naar zaohi ter weer, is gegeven. Een ondiepe depressie gaf over Zwitserland en Ooet-Frankrijüc zwa re regen. Bern, Genève, Lugano hadden vandaag 30, 20 en 18, Dyon sinds gisterochtend 32 m.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Speciaal adres voor Corsetten voor zware figuren. Goed gesorteerd in BUIKBANDEN Varhensmarkt 5 Tel. 1309 Dc garantie van ons huis is voor U een absointe waarborg Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus en condities aan bij den vertegenwoordiger ARNH.STRAAT. SPOORWEGOVERVAL IN CHINA. Bandieten plunderen een trein en ontvoeren 50 personen. C h a 1* b i n (V.D.) Zondag is op den Oost- Cliineeschen spoorweg, ongeveer 80 K.M. van Charbin een sneltrein door 200 bandieten overvallen cn volkomen leeggeplunderd. De passagiers werden van alles beroofd. Hierbij werden 60 mannen, vrouwen en kinderen door de roovers naai de wouden ontvoerd, waar men ieder spoor van ben verloren heeft. NANKING WEER HOOFDSTAD DER CHINEESCHE REPUBLIEK. Nanking, 4 Juni. (V.D.) De Chincesche regeering deelt mede, dat na de beëindiging van het Chineesch—Japansch conflict to Sjanghai, Nanking weer hoofdstad der Cbineesche republiek zal worden. De regeering zal uit Loyang weer naar Nanking worden overgeplaatst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1