DÉ EEMLANDEU Buitenlandsch Overzicht GvBROUWER Belangrijkste Nieuws JOH. DE HEER Dinsdag 7 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 288 Buiten lamel DE REVOLUTIE IN CHILI Een tegenopstand uitgebroken KRIMP 10- AMERSFOORT NATIONAAL KABINET IN ROEMENIE BRUNING VERWEERT ZICH Geen schuldenvermeerdering Weerbericht Licht op 9 uur 43 min. L. J. LUYCX 8t ZOON Piano's, Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per 1 week (met gratlt verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Liefdadlghelds-advertentU!a voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Een Fransch pacifist over Duitschland. Het vraag stuk der Dultsch-Fransclie toenadering. De politieke ontwikkeling van ccn staat kan in aanmerkelijke mate worden voorbe reid en beïnvloed door geestelijke bewegin gen. Meer dan eens in dc historie is het ge schied, dat literatoren en publicisten in het algemeen, die over een welversneden pen beschikten, bijdroegen tot het scheppen van een sfeer en stemming, waarvan politieke handelingen het uitvloeisel waren. Van Duitsche zijde bijvoorbeeld wordt er in dit verband gaarne op gewezen, dat in de ja ren voor den wereldoorlog van 101 i de oor spronkelijk zuiver literaire en cultureele be weging, waaraan dc nainen Barrès en Maur- ras zijn verbonden, een ernstige oorlogs stemming in het leven heeft geroepen. Daar staat, als consequentie, tegenover, dat literatoren, die voortdurend een plei dooi houden voor de verwerkelijking der vredesidec en de volkerenverzoening, even zeer een grootcn invloed ten goede kunnen uitoefenen. Vandaar dat op het oogenblik in Duitsch land nog al de beschouwingen de aandacht trekken, die de bekende Fransche pacifist Victor Margueritte in de linksgeoriënteerde Fransche pers ten beste geeft en wel over zijn jongste reis naar Duitschland en het Duitsch-Fransche vraagstuk in het alge meen. Hij is de opvatting toegedaan, dat Duitschland te Genèvo niet alleen wegens den treurigen toestand, waarin het verkeert, gelijkheid van bewapening zal eischen, maar ook terwille van dc immanente rechtvaardigheid. De vraag, waar het om gaat, is deze: is Duitschland op dezelfde wij ze lid van den Volkenbond als de overige staten of niet? Zoo ja, dan dient men dit te erkennen cn onmiddellijk zal de horizon beginnen te klaren: zoo niet, dan beteekent dit, dat met groote zekerheid binnen afzien- baren tijd een ernstig conflict zal uitbre ken met al de gevaren, die daaraan verbon den zijn. Het valt niet te ontkennen, dat Duitsch land zeer ziek is, maar ook alle andere sta ten zijn meer of minder door dezelfde ziek te aangetast. Een gebaar van Frankrijk zou voldoen de zijn om de- epidemie, die het Duitsche li chaam teistert, tot staan te brengen; on middellijk zou niet alleen Duitschland, maar geheel dc wereld in dat geval haar po litieke, financieele en moreele gezondheid terug krijgen. Victor Margueritte is dan ook van gevoe len, dat van de inning der schadevergoe dingsbedragen moet worden afgezien, die Frankrijk toch nooit meer zullen worden be taald. Verder acht de Fransche schrijver het volstrekt noodzakelijk, dat dc Duitsche rechtsgelijkheid te Genève wordt erkend. Wanneer dit een feit wordt, zullen onmid dellijk mogelijk zijn: het begin van een fei telijke ontwapening, onderhandelingen over den corridor binnen het kader van artikel 19 van het Volkenbondshandvest, interna tionale waarborgen en de economische we deropbouw van Europa. Hitler's leuze, „al les of niets", is in de eerste plaats een wa pen, waarvan hij zich in den verkiezings strijd bedient. Van Frankrijk zal het afhan gen, of hem dat wapen uit dc handen wordt geslagen. Margueritte laat bovendien uitkomen, dat hij in Duitschland afgezien dan van en kele chauvinisten geen haat tegen Frank rijk heeft kunnen vaststellen. Heel de we reld, zelfs Hitier, aldus dc Fransche schrij ver, droomt van een overeenstemming met Frankrijk. ITet blijft echter noodzakelijk, dat Frankrijk te Lausanne en Genève on verwijld handelt: zonder een Fransch- Duitsche overeenstemming is een interna tionale overeenstemming niet mogelijk en zoolang deze laatste niet een werkelijkheid is, zullen te allen kant de oorlog cn de re volutie, waarvan men het gerommel reeds verneemt, uitbreken. IN EEN POSTAUTO VERBRAND. Schlawe, 6 Juni. (V.D.) De postbeamb te Reinka te Schlawe, die als tijdelijk ver vanger van den postchauffeur met een postauto reed, hotste gisterochtend op den straatweg tusschen Nemitz en Panknin te gen een hoorn. ITet benzinereservoir ont plofte en de auto vloog in brand. Reinka kon niet tijdig uit den wagen komen en verbrandde levend. PETROLEUMTRANSPORT IN BRAND. 8 personen vermist. Moskou, via Kowno, 6 Juni. (V. D.) Naar eerst thans bekend wordt, zijn eenigc dagen geleden veertig olietankwagens in brand geraakt. 23 wagens zijn volkomen uit gebrand. Na zeer veel moeite is het de brandweer in samenwerking met militairen ten slotte gelukt den hevigen brand to blus- schcn. Acht man van het begeleidend per soneel woi'dcn vermist. Het traject was ge durende drie dagen voor het geheelc trein verkeer gestremd- „De nieuwe regeering is geen namaaksel der Sovjet regeering" Santiago de Chili, 6 Juni. (V.D.) De voorloopige regecring heeft het congres ontbonden, daar zijn samenstelling niet meer in overeenstemming is met den wil van het volk. Voorts heeft dc rcgcering bevolen dat de vroeger als rebellen in arrest gestelde ma trozen, moeten worden vrijgelaten. Geen confiskeering van bezit. Santiago dc Chili, 6 Juni. V.D.) De chef der nieuwe Chilecnschc regeering Dr. Davila heeft Maandag tegenover de pers vertegenwoordigers een belangrijke verkla ring afgelegd, waarin hij de geruchten cn beweringen inzake de inbeslagneming van buitonlandsche eigendommen nadrukkelijk tegensprak. Davila verklaarde dat particu lier eigendom op geen enkele wijze zal worden aangetast. Alle verdragen zullen op dezelfde wijze als tot nu toe worden na- ekomen. De nieuwe Chileensche regee ring is geen nammaksel cener sovjetrc geering. Chili kan zich evenwel onder hel kapitalistische systeem niet herstellen van dc deflatie en moet derhalve het systeem van een progressief staatssocialisme toe pasen. De Chileensche banken dio aller eerst het voornemen hadden hun bedrijven te sluiten hebben op aandrang der regee ring Maandag hun zaken op normale wijze afgewikkeld. Chili erkent de Sovjet Unie. Santiago dc Chili, G Juni. (V.D.) De Chileensche regeering heeft besloten Sovjet Rusland te erkennen en de diplo matieke betrekkingen met dc Unie aan tc knoopen. Dc Chileensche minister van Financiën Junta heeft een moratorium afgekondigd. Alle Chileensche banken blijven tot Don derdag gesloten. Een tegenopstand. Santiago de Chili, G Juni. (V.D.). In Zuid Chili is een contra-revolutionnaire beweging ontstaan, welke zich meer en meer uitbreidt. De te Concepcion cn Tal- cahuano gelegerde troepen der land- cn zeemacht hebben zich bij de beweging aan gesloten. Santiago de Chili, G Juni. (V.D.) Betreffende de Maandagmorgen in Zuid- Chili uitgebroken cöntra-revolutie wordt nader gemeld, dat te Valparaiso de regee- ringsgsbouwen door een ontzaglijke men- schenmenigte worden omsingeld. De wei nige regeeringstroepen staan machteloos. Het zakenleven in de stad is volkomen stilgelegd. De rust weer hersteld. Santiago de Chili, G Juni. (V.D.) Volgens de laatste berichten is de voorioo- pige regeering er in geslaagd de contra re- volutionnaire beweging meester tc worden. De samenscholingen voor de regceringsge- bouwen te Valparaiso konden zonder ge bruik van wapenen uiteen gedreven wor den. De toestand ernstig. Santiago de Chili, 0 Juni. (V. D.) Dc toestand in Chili wordt zeer ernstig ge acht, daar liet grootste gedeelte der bevol king tegen dc nieuwe regeering partij zou hebben gekozen. Dc censuur wordt scherp doorgevoerd. Uit protest hiertegen bespre ken de dagbladen de gebeurtenissen in het geheel niet. Doktoren, advocaten en kooplieden over wegen een proteststaking. Er wordt een wet verwacht, waardoor alle religieuze orden zullen worden ontbonden, en de kerken gesloten. Monniken en nonnen hebben in particuliere woningen toevlucht gezocht. Verscheidene protcstvergadcringen tegen de nieuwe regeering zijn door de politic uiteengejaagd. DOODSTRAF GEFISCET TEGEN TWEE VROUWEN. Guben, 6 Juni (V.D.) Tegen dc vrouw Ladcwich uit Potsdamm en Elsa Kiehm uit Fürstenberg, die er van beschuldigd worden den kleinen Hans Kiehm door langzame vergiftiging te hebben vermoord, heeft het Openbaar Ministerie na een requisitoir van drie uur de doodstraf geëischt. De Staats- anwalt 6prak als zijn meening uit, dat Frau Ladewich het slachtoffer het vergift had toegediend, doch dat zulks was geschied met medeweten en goedvinden van Frau Kiehm. DE GEBROEDERS SKLAREK WEER OP VRIJE VOETEN GESTELD. B e r 1 ij n 6 J u n i. (V. D.) Aan het einde van de hedenmiddag gehouden zitting in liet proces Sklarek werden dc gebroeders Leo en Willy Sklarek, die sinds Vrijdag in hechtenis doorbrengen, weer op vrije voe ten gesteld, aangezien geen vrees bestaat dat zij zullen vluchten. WATERPLANTEN. Onder de v/cinige planten, welke men nu nog kan aanbrengen, behooren de Water planten cn eenigc mocrasplantcn. In de eerste plaats de Waterlelie. Hieron der verstaat men niet alleen de gewone wit te, die bij mij de voorkeur heeft, maar ook de buiicnlandsche roode cn zalmkleurige. De sterkste roode is de „Colossea". De sterkste zalmkleurige de „Candissima rosea". Men heeft ook nog een dubbelbloemige wit te ..Richardsoni" genaamd en een gele die „Chromatella" wordt genoemd. Men plant Waterlelies uitsluitend in stil staand water, daar cr anders niet veel van terecht komt. Heeft men ze van kweeker of plantenvisschcr ont\angen, dan zet men ze met kluit en al in ccn klein mandje en laat ze zakken op den bodem van het water. Waterlelies kunnen gerust een paar Meter water boven zich hebben. Ze komen nog met gemak met hun blad boven het water uit cn bloeien ook reeds het eerste jaar na de planting. Om een eenvoudig vijvertje zelf te maken, gaf ik U reeds meer ecnige wen ken. Het eenvoudigst is nog steeds het tc maken van asphallpapier in eenige lagen aangebracht en afgeteerd met Mastiek, wat warm wordt aangebracht. De rand van het vijvertje wordt afgedekt met dun gesneden, zachte turven. Deze hebben de eigenschap den vijverrand met een moskleed te bedek ken. In den bovenrand van het vijvertje plant men die planten, die minder water noodig hebben. Men legt daartoe den bo venrand van den vijver zoo, dat er ccn bak je ontstaaf, dat toch met de rest van het water gemeenschap heeft. Hierin zet men dan in een mengsel van klei cn turfmolm b.v. de Zwanebloem, die spoedig weer met roze roode bloemen zal bloeien. Ook de „Nuphar" (gewone gele plomo) hoort hier in thuis. Verder is aan te bevelen dc Calla of Addertong", die als het ware, als een slang over het water heen groeit en bloeit met de bekende groenwitte bloemen. Het Wolle gras kent ieder wel van de oevers van het Uddelermeer. Wil men het in zijn tuintje hebben, dan plant men het ook in genoemde boven-balc van den vijver. „Lysichilum" is van de familie der Calla's. maar veel grooter van bloem. Bij planten van 4 a 5 jaar kan dc bloemkelk wel 60 c.M. doorsnede kriigen. Bont-Riet (Glvcera aquatica fol. var.) zal zeker ook het ziine er toe bij brengen der vijver aantrekkelijk te maken. De gewone gele lisch cn de moerasboter bloem moet men natuurlijk ook niet verge len. De gemakkeliiksfe waterplanten ziin de drijvende. Hieronder hooren o.a. de Water weegbree, het Hoornblad, de Waterpest en de Watergenliaan. Uit het aquarium kent men ze wel. De- geen die een zeer beschut plekje voor zijn vijvertje heeft gevonden, zou het eens kun nen probeeren met de Waterhyacinth, die ik zoo mooi pas nog zag bloeien op de bloemelentoonstclling te Utrecht. Ook hier waren vijvertjes van mastiek gemaakt. Voor vuil worden van het water behoeft met niet bevreesd te zijn, als men er maar wat waterpest inbrengt en wat goudvisschen. Ook de v/aterslakken. die er uit de omge ving v/el inkruipen zuiveren het water. Ik ken vijvertjes die wel tien jaar liggen zon der vcrverscht te zijn. J. O. W. F. RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJDE „H0RSE WEIDE" Boekarest, 6 Juni. (V. D.) De met de regeeringsvorming belaste Vajda Voivod bracht lieden een bezoek aan den koning om mede tc deelen, dat geen der partijen bereid was om deel te nemen aan de regee- ringsvorming, zo'odat slechts een nationaal tsaranistiscli Rompkabinet gevormd zou kunnen worden, waarmede de koning ac- coord ging. Het Rompkabinet bestaat tot nog toe uit Vajda Voivod als minister-president en mi nister van binnenlandsche zaken, Mironescu voor financiën,, Lugosanu voor handel, Po tarcam voor justitie, oorlog de minister van oorlog in het vorige kabinet-Stephanesku, voor de pers Tiler en voor de minderheden Brandsch. Indien de jong-radicalen onder Duca hun weigering om aan de regeering deel te ne men zouden handhaven, zal het kabinet met nationaal-tsaranisten worden aangevuld, waarbij als minister van buitonlandsche za ken de naam van Titulescu wordt genoemd. De nieuwe regeering wordt heden nog door den koning beëedigd. „De verbitterde duidelijkheid van de feiten" Berlijn, 6 Juni (V.D.) De Rijkskanselier cn de overige leden van de rogeering Brü- ning publiccercn de volgende verklaring: De nieuwe regecring heeft bij het aan vaarden van haar functie ernstige verwij ten gericht aan het adres van haar voor gangster. De zakelijke uiteenzetting tegen over de Volksvertegenwoordiging heeft niet plaats gehad uit een begrijpelijk gevoel van onzekerheid. Het Duitsche Volk zal derhalve verstaan indien wij langs dezen weg do poging de waarheid te verdoezelen en do verantwoor delijkheid af tc wentelen, tegengaan. Wat betreffen deze verwijten? De financiën zijn ontredderd, de sociale verzekeringen bankroet, de hervormingen niet dan voor een klein deel ten uitvoer ge legd en het wezen van den staat niet aan gepast aan do armoede van de natie. Wat is de waarheid? Toen het kabinet Brüning meer dan twee jaren geleden het bewind aanvaardde, trof het een geweldige vlottende schuld aan. Daarbij kwam een economische crisis, wel ke zich van maand tot maand verscherpte, do valuta ontredderde cn vooral op Duitsch land bizonder sterke uitwerking zou moeten hebben. In ccn spanne tijds waarin de om zet van den buitcnlandschen handel der wereld van 31 milliard dollar tot rond 15 milliard terugviel en welke nis automatisch gevolg een ontzettende werkloosheid in de geheele beschaafde wereld in dc hand werk te, was het hoe dc samenstelling eener regeering ook zou zijn onmogelijk het Duitsche bedrijfsleven voor deze strooming te vrijwaren. Andere staten hebben in de laatste jaren of van reserves geleefd, welke Duitschland ontbraken, of op groote schaal nieuwe schulden aangegaan, hetgeen voor Duitsch land zakelijk verkeerd en practisch uitge sloten was. Terzelfder tijd moest een sanet- vïng worden doorgevoerd van banken, in- du8lriewerken, scheepvaartmaatschappijen en tallooze andere vennootschappen, waar voor honderden millioen Marken benoodigd waren. Onder deze omstandigheden hebben wij in de jaren 1930 tot 1932 de uitgaven van Rijk, landen, gemeenten en sociale verzekeringen met meer dan 6 millioen Mark verminderd. Dat zijn geen zwakke pogingen. Ondanks alle stormen werd de valuta gehandhaafd, waarbij kwam dat de vlottende schuld en de schulden op langen termijn ten laste van het Rijk niet zijn vermeerderd. Het kabinet Brüning is door terugroeping uit deze werkzaamheden teruggetrokken toen het de voorbereidingen voor het be- grootingsjaar 1932'33 voor Rijk, landen, gemeenten cn sociale verzekeringen had be ëindigd. Tegelijkertijd waren de financieele en technische maatregelen getroffen om aan 600.000 mcnschen brood en werk te ver schaffen. Deze feiten 6prcken met verbitterde dui delijkheid tegen de beweringen der nieuwe regeering. Wij hebben niet alleen een „balans" ge- cischt, doch deze te allen 'ijde en bij iedere omstandigheid feitelijk opgemaakt en het Duitsche Volk in volle openlijkheid voorge steld. Wij hebben geen puinhoop geschapen, doch onder de moeilijkste economische en financieels voorwaarden de basis gelegd voor nieuwe vormen. Het zal de laak des lands zijn er voor tc waken, dat de door ons gepresteerde arbeid voor vervalsching zal worden bewaard en zoo zal worden verder verricht dat zij de welvaart van het geheele volk zal bevorde ren en niet het bizondere belang van par tijen en kleine groepen. TERUGKEER DER HOHENZOLLERN? Een voorspelling van lonl Rothermere. Londen, 6 Juni (H.N.). De bekende courantenkoning lord Rothermere, die op het oogenblik in Duitschland vertoeft, acht een terugkeer der Ilohenzollern voor het einde van 1933 mogelijk. Ook in een of twee andere landen van midden-Europa is een opleving van den monarcliistischen geest te verwachten. Het is niet zoo zeer door haar daden als wel door haar onbe kwaamheid dat de Duitsche republiek in een slechten roep is gekomen. De monar chie wordt goed voor het zakenleven ge acht. Het herstel van een democratische monarchie in Duitschland kan de verhou ding tusschen Duitschland en Frankrijk niet moeilijker maken dan deze thans is. DE GERMANIA. Berlijn, 4 Juni (H.N.) De Germania meldt, dat, in verband met de politieke ge beurtenissen der laatste dagen, Emil Ritter reeds weer aftreedt als leider van de redac tie van dit blad. Hij was pas kort geleden in verband met de „nieuwe politieke, rich ting, welke het blad zou inslaan" benoemd. BUITENLAND. Brüning verweert zich. (Eerste Blad, pag. 1). De revolutie in Chili. (Eerste Blad, pag. 1). Vcrkiezingssucccssen der nazi's in Mccklenburg-Schwerin. (Eerste Blad, pag. 1). De plannen der rcgeering-Von Papen. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het afscheidscollege van Prof. Dr. H. M. van Nes. (Tweede Blad, pag. 1), STADSNIEUWS. Nog te veel nict-zwcmmers. (Eersto Blad, pag. 3). Ds. H. C. v. d. Brink heeft emeritaat aangevraagd. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand 770.6 tc Valentia. Laagste barometerstand 750.2 te Rost. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit W. richtingen, meest zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk ecnige regen, iets warmer. Of door onderbreking van het regime van N. winden die door liet terugloopen naar W. is ingetreden tot een overgang naar zacht weer zal leiden, hangt vooral af van do vraag of do liooge druk op IJsland zich herstelt waarop de ingetreden drukstijging schijnt te wijzen, of dat do depressie die op de oceaan verscheen zich O.-waarts ont wikkelt. zoodat de lucht in onze streken uit Zuidelijker richtirigeit zou worden aan gevoerd. Stijging van temperatuur is in heide gevallen wel te verwachten. Een ver dere ontwikkeling van een depressie dio ten W. van dc Noorsche kust verscheen en die tot over het Noorden van Schotland, do barometer doet dalen zal waarschijnlijk de lichte regenbuitjes dezer dagen door da vorming van secundaire doen overgaan in zwaardere. In het Z. van Duitschland waar dc- temperatuur nog meer onder de nor male is en in do andere deelen van het gebied violen zware regens. LANGESTRP.AT 49-51 TELEFOON 190 Speciaal adres voor Corsetien voor zware figuren. Goed gesorteerd in BUIKBANDEN Varkenscnarkt 5 Te!. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. DE VERKIEZINGSUITSLAG IN MECKLE?JBURG-SCHWERIN. S c h vv e r i n, G Juni. (V. D.) De voorloo- pigo officieele uitslag van de verkiezingen voor den Mecklcnburgschcn landdag geeft de volgende zetelverdeeling: Sociaal-democraten 18 zetels Communisten 4 Nationaal-socialisten 29 Burgerlijke arbeidsgemeenschap 1 Duitsche Volkspartij 5 Arbeidsgemeenschap van natio nale Mecklenburgers 1 Socialistische arbeiderspartij Den nationaal-socialisten ontbreken nog 46 stemmen voor een dertigsten zetel. Do stemmencijfers van do gemeente Seelow zijn nog niet binnen en in den voorloopigcn officicelen uitslag nog niet meegeteld. In dien Seelow 4G nationaal-socialistische stemmen oplevert, bestaat de mogelijkheid, dat do nazi's in Mecklenburg de absolute meerderheid krijgen. Den communisten ontbreken nog 44 stem men voor den vijfden zetel, doch het lijkt Z2er onwaarschijnlijk, dat Seelow 4-i com munistische stemmen zou opleveren. VERNIETIGING VAN GOEDKOOPEN WIJN. Londen, 4 Juni. (V.D.) De Portugee- sche wijnproducenten hebben besloten 45 millioen liter wijn van dc goedkoopste soort te vernietigen, ten einde gunstiger afzetmo gelijkheden te scheppen voor de betert I merken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1