DÉ ËÊMLANDEÜ JOH. DE HEER Donderdag 9 Juni 1932 Uitgave: VAIKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 290 DE NIEUWE PRUISISCHE NOODVERORDENING AMERIKA HANDHAAFT DE 00RLCGSSCHULDEN VERHOUDING TUSSCHEN RIJK EN PRUISEN ONDERHANDELINGEN OVER HERSTEL EN ONTWAPENING 9 uur 48 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio TSCH ABONNEMENTSPRIJS pc. 3 maanden voor Amersfoort 2,10, per maand 0.75, per week (met grati» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN "9* f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadlghelds-advertentlën voor df helft vmn den prijs. Kleine Advertentifcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Eerstel der monarchie in Duitschland? De geruch ten blijven voortduren. Zelfs heel gemoedelijken Engelschon, het zij liberalen of conservatieven, die uit den aard der zaak het een gewenschten toestand achten, dat aan het hoofd van hun land een koning staat, slaat de schrik om het hart, wanneer zij hooren reppen van de mogelijk heid, dat in Duitschland de monarchie zal worden hersteld. Het is niet tegen de mo narchie op zich zelf, dat hun bezwaren zich richten, maar wel tegen het feit, dat één der Hohenzollcrn weer aan het hoofd van het Duitsclie rijk zou kunnen worden geplaatst. De krachtige propaganda, die tijdens den oorlog is gevoerd en waaraan dc liberalen en conservatieven braaf hebben meegedaan, doet nog steeds zijn invloed gelden: de Hohenzollcrn zijn tijdens den volkerenkrijg duizenden en nog eens duizenden koeren voorgesteld als de verwekkers van de ramp, die in 1914 over dc wereld kwam. Men heeft hen voorgesteld als oorlogszuch tige barbaren, die in hun gewetenloosheid er niet voor terugschrikten de wereld in brand te zetten en honderdduizenden per sonen op to offer n aan hun imperialistisch en hcerschzuchtig streven. Van deze opvat tingen kunnen, overigens uiterst nuchtere, Engelschen zich heden ten dage nog steeds niet los maken, zoodat hot te begrijpen is, dat de talrijke geruchten, die de laatste da gen de ronde doen en welke behelzen, dat de zetel van don rijkspresident spoedig za! worden ingenomen door één der Hohenzol lcrn, in breede kringen grif worden ge loofd. Dit behoeft niet heelcmaal te bevreem den. Er hebben zich in Duitschland gewel dige veranderingen voltrokken. Rijkskan selier Brüning, aan wiens republikeinsche gezindheid men niet behoefde te twijfelden, is vervangen door Von Papen en deze heeft zich omringd met ministers, die, evenals hij, de republikeinsche denkbeelden in wezen verwerpen en aanhangers zijn der monarchie. Het jonkerselement is in de nieuwe Duitschc rogcering sterk vertegen woordigd, zoodat het verklaarbaar is, dat rncn dc huidige bewindslieden in het rijk ervan verdenkt aan tc sturen op het her stel der monarchie eri weer een Hohenzol lcrn op den troon te willen plaatsen. Rijks president Hindenburg heeft wel-is-waar of ficieel geloochend, dat er dergelijke plan nen zouden bestaan, maar de sensationeele berichten hebben hun uitwerking intus- schcn niet gemist, zoodat in sommige En- gelsche kringen een zekere nervositeit is ontstaan. Dat een deel der Franschen in verband met de bovengeschetste eventuali teit nog schriller angst- en alarmkreten slaakt, behoefte niet uitvoering uiteen te worden gezet. Hierbij komt nog, dat de En- gelschc krantenkoning lord Rothermcrc eveneens zijn best doet een soort paniek slemming in liet leven te roepen. Hij ver toeft op het oogenblik te Berlijn en van dc Duitsclie hoofdstad uit heeft hij der wereld kond gedaan, dat vermoedelijk binnen acht tien maanden Duitschland weer een kei zerrijk zal zijn. Ofschoon niet alle Engelsche bladen de meest sensationeele berichten voor hun re kening willen nemen, kan niettemin wor den vastgesteld, dat van uitgebreide krin gen in Engeland, die anders steeds op de hand van Duitschland waren, zich nu 'n ze kere mate van wantrouwen heeft meester gemaak t. Volkomen uitgesloten achten zij hot niet, dat Pruisen de Hohen zollcrn zal rehabiliteeren en wanneer deze eventualiteit werkelijkheid zou worden, duchten zij, dat Beieren en andere Zuid- Duitsche staten misschien hun eigen weg zouden gaan, d.w.z. een separatistische po litiek zouden gaan voeren, hetgeen de ver warring in Duitschland slechts zou doen toenemen. Inmiddels heeft liet blad der officicelc En gelsche arbeiderspartij in Engeland, de Daily Herald, ex-kroonprins Wilhelm uit zijn tent trachten te lokken door hem tele grafisch te vragen, of hij er voor te vin den zou zijn zich te ccniger tijd candidaat to laten stellen voor het presidentschap in Duitschland en of hij j a zou zeggen, wan neer de jonkers en militairen hem hot kei zerschap offreerden. Op deze vraag heeft de vroegere balling van Wicringen het diplomatieke antwoord gegeven, dat hij zijn land zou dienen, zoolang hij leefde. Dit antwoord is nog al vaag, maar in elk ge val is het niet negatief uitgevallen en bo vendien was het telegram nadrukkelijk on derteekend: „Wilhelm, kroonprins", waar uit zou kunnen worden opgemaakt, dat dc ex-kroonprins van geen zijner rechten defi nitief afstand heeft gedaan cn zijn kansen zal waarnemen, wanneer daarvoor dc gele genheid gunstig is. Vooral de Duitsclie so cialisten en andere democratische elemen ten zijn niet volkomen gerust en vreezen, dat Von Papen en Von Schleicher als gang makers voor een nieuwen Duitschen mo narch zullen optreden. ACHT DOODEN EN VIJFTIEN GEWONDEN BIJ ONTPLOFFING. C 1 e e 1 a n d 8 Juni. (V.D.). Te Cleveland in Ohio vond in een hotel een hevige ont ploffing plaats, die gevolgd werd door een grooten brand, waarbij acht personen vver den gedood en vijftien gewond. Een salariskorting, die na 1937 terugbetaald zal worden Berlijn, 8 Juni. (WD.). De nieuwe Prui sische noodverordening is nog niet gereed. .Naar de Pruisische minister van finan ciën Klepper hedenavond laat in een pers conferentie mededeelde, zal de noodveror dening do volgende bepalingen bevatten: 1. Een verandering van de verordening inzake huurbelasting, zoo. dat de gemeen ten 160 millioen Mark krijgen toegewezen, waarmede zij hunnerzijds behoeftige huur ders ondersteunen. Dit betcekent een be zuiniging voor dc staatsfinanciën, aange zien in de toekomst alleen ondersteunden met een bestaansminimum van 700 tot 800 Mark jaarlijks deze toelage bekomen, wel ke tot dusverre werd verstrekt tot ben be staansminimum van 1200 Mark. 2. Invoering van belasting op geslacht met ingang van 1 Juli. Daardoor wordt het tekort op de begrooting, dat ontstaan was door het. uitblijven van de evcnwichtsbij- dragen van het rijk, goed gemaakt. 3. Salarisverlaging voor alle Pruisische ambtenaren cn employés. Deze zal bedra gen 2*/s voor ambtenaren met vrouw en kinderen, 5 voor kinderlooze en onge huwde ambtenaren. Deze korting is zoo ge dacht, dat dc aanspraken op het salaris in stand worden gehouden. De ingehouden be dragen zullen maandciijks met ingang van 1 Juli 1937 worden terugbetaald, dus in dien vorm, dat het bedrag, dat op 1 Juli 1932 ingehouden is, op 1 Juli 1937 zal wor den terugbetaald. Teneinde den ambtena ren een garantie tc geven is voor geval van overlijden vastgesteld, dat dan het totale bedrag onmiddellijk terugbetaald zal wor den. Bij employés wordt het totale bedrag uitbetaald, wanneer hij voor het verstrijken van deze 5 jaar uit zijn dienst treedt cn eveneens onmiddellijk, wanneer hij uit den dienst treedt, zonder aanspraken te hebben op verzorging Overdracht van deze aanspraken der ambtenaren voor den tijd dezer vijf jaren is uitgesloten. Door deze salariskorling zul len 20 millioen rijksmark bespaard wor den. JVlixu.stcr Klepper berekent liet nog blij vende deficit op 24 niillioon R.M.. dat door nieuwe bezuinigingen op de begroeting zal moeten worden gedekt. Ten slotte verklaarde de minister van fi nanciën, dat de kaspositic van Pruisen voor langen tijd veilig gesteld is. Wanneer niet volkomen onvoorziene veranderingen in den algemeonen económischen toestand komen, kan men dc kaspositic voor den duur van het begrootingsjaar als veilig be schouwen. Opwinding onder ambtenaren. Berlijn, 8 Juni. (Y.D.) Dc plotseling door Pruisen aangekondigde salarisver- mindering heeft onder de ambtenaren groo- le opwinding veroorzaakt. De rijksbond van hoogerc ambtenaren die reeds voor ccriige dagen <le bescherming van de rijks- regeering heeft ingeroepen tegen dc steeds meer „om zich hoen grijpende willekeur en ongelijkheid in dc bezoldiging der anibte naren" cischt in een telegram aan den rijkskanselier ingrijpen tegen de voorne mens van de rijksregcering. Ook de land- bond van dc hoogerc ambtenaren van Pruisen wil een beroep doen op alle frac ties van den landdag om het achterstellen van de Pruisische ambtenaren door on middellijke voorstellen tot opheffing van deze noodverordening te voorkomen. DE WERKLOOSHEID IN HET DUITSCHE RIJK. Neg 5.583.000 wsrkloozen. Berlijn, 8 Juni. (V.D.) Volgens mede- deeling van het Rijksbureau voor werkver schaffing stonden per 31 Mei j 1. bij de ver schillende arbeidsbeurzen .">.583.000 perso nen als werkloos ingeschreven, d i. 92.000 minder dan per 15 Mei. HITLER SPREEKT VOOR DE RADIO. Berlijn, S Juni. (V.D.) Naar verluidt staat op liet radioprogramma van Dinsdag een redevoering van Adolf I-Iitler. DEVIEZENSr.IOKKELAAR ZWAAR GESTRAFT. IC refold, 7 Juni. (II. X.) De vroegere directeur der Barmerhank, Walter Schiiec- wind, die thans voor eigen rekening zaken doet, is wegens het over de grens brengen van deviezen tot een bedrag van ruim 100,000 mark tot zes maanden gevangenis straf en een boete van 10,000 mark veroor deeld. HET VERWEER VAN BRÜNING. Dc tegeering-Von Papen ant woordt niet. Berlijn. 7 Juni. (V.D.) Naar van goed ingelichte zijde verluidt, is de regeering-Von Papen niet voornemens te antwoorden op dc verklaring van de vroegere regcering- Brüning. Van bevoegde zijde wordt erop gewezen, dot het een ongewone daad is, wanneer een afgetreden regeering als geheel haar standpunt ten opzichte van de gebeurtenis sen bekend maakt. OSKAR DAUBMANN DOOR ZIJN DORPSGENOOTEN GEHULDIGD. De doodgewaande Oskar Daabmann, die, na 16 jaren in krijgsgevangenschap to hebben doorgebracht, onverwacht in zijn geboortepaats (Endingen om Kai- serstuhl in Baden) is teruggekeerd, werd op grootsche wijze door zijn dorps- genooten gehuldigd. Zoodanig was de belangstelling, dat het met bloemen versierde rijtuig, waarin Daubmann met zijn onders had plaats genomen, nauwelijks vooruitkwam, terwijl van alle openbare gebouwen de vlag wapperde W a s h i li g t o n, 8 Juni. (V.D.) Het staatsdepartcment wendt zicli in een ver klaring opnieuw tegen de schrapping der oorlogsschulden. Er wordt verklaard dat de Amerikaansche regcering nljt bereid is voorstellen der Europccsche naties aan te nemen inzake schrapping der oorlogs- en herstelschulden. Het Amerikaansche stand punt komt hier op neer dat een schrapping der herstelbetalingen door de Europecschc stalen de Amerikaansche regcering niet verplicht ook de schulden te schrappen Door liet staatsdepartcment wordt er dc nadruk op gelegd dat dit standpunt ter kennis is gebracht van alle bij de confe rentie van Lausanne geïnteresseerde regee- cingeii. Om de vervroegde bijeen roeping van den landdag B e r 1 ij n, 7 Juni. (V. D.) In den brief van den rijkskanselier aan den president van den Pruisischen landdag, Kerrl, ver zoekt de kanselier den president ervoor te willen zorgen, dat de Pruisische landdag, die volgens dc genomen besluiten pas op 22 Juni zou vergaderen, vroeger bijeen komt. President Kerrl heeft zich met de voor naamste vertegenwoordigers van de frac ties in verbinding gesteld. De beslissing van den president kan hedenmiddag ver wacht worden. De oorspronkelijk vastge stelde verdaging van den Pruisischen land dag voor zoo geruiinen tijd was geschied op verzoek van verschillende partijen, die de gelegenheid wenschten te hebben dee» te nemen aan den verkiezingsstrijd in Hes sen. In verband met de spoedig te ver wachten verkiezingscampagne voor de rijksdagverkiezing neemt men in parle mentaire kringen in Pruisen aan, dat ook de tweede Juni-zitting van den Pruisische# landdag slechts van korten duur zal zijn. B e r 1 ij n, 7 J u n i. (V. D.) De president van den Pruisischen landdag. Kerrl, heeft den rijkskanselier geantwoord, dat het se niorenconvent van den landdag tegen Vrij dag is bijeengeroepen, ten einde zijn hou ding te bepalen nopens de brief van rijks kanselier von Papen. Een zakelijk positie kiezen van den landdagpresident is niet in het antwoord vervat. Beii ij n, 7 Juni. (V. D.) Het Pruisische staatsministerie heeft hedenavond een be raadslaging van verscheidene uren gehou den, welke betrekking had op het misluk ken van de financieele onderhandelingen tusschen Pruisen cn het rijk en de daaruit voortvloeiende situatie. De besprekingen duurden tot laat in den avond en zullen Woensdag worden voortgezet. Afkondiging van de Pruisische begrooting bij noodverordening? B e r 1 ij n, 7 Juni. (V. D.) In Pruisische regeeringskringen zou, naar verluidt, het plan bestaan om de nieuwe Pruisische be grooting bij noodverordening af te kon digen. Het verlof van Otto Braun. B e r 1 ij n, 7 Juni. (V. D.) In strijd met berichten in de bladen, dat de Pruisische ministerpresident dr. Braun reeds met ver lof is vertrokken en de regecringszaken heeft overgedragen aan den minister van het centrum, dr. Hirtsiefer, wordt thans gemeld, dat deze berichten niet juist zijn Dr. Braun bevindt zich nog te Berlijn en zal eerst heden de noodige stappen doen De officieele Pruisische persdienst zal nog heden een tegenspraak publiceercn. Genève, 7 Juni. (V.D.) De president der ontwapeningsconferentie, Henderson, is voornemens het presidium der conferentie op 13 of li Juni, derhalve direct voor de hcrstelconferentie van Lausanne, bijeen te roepen. Men verwacht, dat behalve Herriot, Grandi cn Simon, ook de Duitsclie minister van buitenlandschc zaken, Freiherr von Neurath, kort voor dc herstclcooferentic aan de besprekingen te Genève zal deelnemen, waaraan met het oog op den huldigen stand der ontwapeningsconferentie vérgaande bc- teekenis wordt gehecht. Voorts bestaat het voornemen tegelijk met de conferentie van Lausanne binnen het kadei der ontwape ningsconferentie in de hoofdcommissie de groote ontwapeningskwesties in behandeling te nemen Onder deze omstandigheden zou des mor gens te Genève en des morgens te Lausanne worden onderhandeld Op deze wijze zou practisch een gelijktijdige behandeling plaats hebben van ontwapenings- en her stelkwesties. De internationale pers zal der halve waarschijnlijk gedwongen zijn voort durend tusschen Genève en Lausanne heen en weer te reizen. Het offensieve karakter der militaire vliegtuigen. Genève, 7 Juni. (V.D.) De luchtvaart commissie der ontwapeningsconferentie heeft heden het rapport over de door de Fransche delegatie voorgestelde resolutie betreffende do voorwaarden en mogelijkhe den van het gebruik van militaire vliegtui gen goedgekeurd. Het rapport werd door den Italiaanschcn gedelegeerde generaal Piccio scherp bestreden. Hij verklaarde, dat het rapport in strijd was met dc door tal rijke delegaties bij den aanvang der confe rentie afgelegde principieele verklaringen. Frankrijk 6chijnt voornemens te zijn ook een groote bewapening in de lucht tegen over den Volkenbond te rechtvaardigen. Ook de vertegenwoordigers van Duitschland, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije en sovjet- Rusland legden verklaringen af, waarin zij wezen op het offensieve karakter van alle militaire vliegtuigen. Duitschlands vertegenwoordigers in Lausanne. Von Papen gaat mea. Berlijn, 7 Juni. (V.D.) Naar wij verne men, zal Duitschland op de op 16 Juni a.s. beginnende conferentie van Lausanne verte genwoordigd worden door den rijkskanselier Von Papen, den rijksminister van buiten- landsche zaken Von Neurath, den rijksmi nister van financiën Von Schwerin Krosigk en den rijksminister voor economische za ken Warmbold. Of de rijkskanselier voor den geheelen duur der conferentie te Lausanne zal blij ven, kan nog niet worden medegedeeld. Behalve de genoemde ministers zullen waarschijnlijk de staatssecretaris Von Bü- low en Trendelenburg naar Lausanne gaan. In politieke kringen verluidt, dat de presi dent van de rijksbank, dr. Luther, is uit- genoodigd zich te Lausanne als deskundige ter beschikking te stellen. BUITENLAND. Onderhandelingen over herstelbetalingen on ontwapening. (Eerste Blad, pag. 1). De verhouding tusschen Pruisen en het rijk. (Eerste Blad, pag. 1). Herriot's regeerlngsvorklarlng. (Eerste Blad, pag. 2.) De nieuwe Pruisische noodverordening. (Eerste Blad, pag. 1). Amerika handhaaft de oorlogsschulden. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Dc Ned. Toonkunstenaarsbond over do werkloosheid onder de musici. (Derde Blad, pag. 1). Het jubileum der ITeldring-gestichtcn. (Derde Blad, pag. 1). Benoeming van Dr. F. W. A. Korff tot kerkelijk hooglecraar te Leiden (Derde Blad, pag. 1). Het jaarverslag van den Radioraad. (Tweede Blad, pag. 2). Ernstige werkloozcnrellctjes te Boskoop Een demonstrant aan de bekomen ver- wondingen overleden. (Tweede Blad, pag. 1.) „De Tribune" voor de Amsterdamscho rechtbank. (Tweede Blad, pag. 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De crisis en het rechtsleven. (Vergadering der Calv. Juristen-Vcroeniging). (Eerste Blad, pag. 3). Tentoonstelling van een miniatuurstad in Amicitia. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand: 770.4 te Le Havre. Laagste barometerstand: 754.0 te Haparanda. Verwachting: Zwakke tot matige, W. tot Z. wind, meest licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, vooral overdag war mer. Tiet gebied van hooge luchtdruk, dat gis teren over de Golf van Biscaye lag, heeft zich Oostwaarts naar Midden-Frankrijk ver plaatst. Het depressie-systeem over Scan dinavië vuldo op. De reeds gisteren ge noemde depressie in het W. doet thans op IJsland de barometerstand flink dalen. De geschetste luchtdrukverdeeling en haar ver andering maken een omslag naar zachter weer waarschijnlijk. Men mag verwachten dat de wind tc onzent tot Z. zal krimpen, zoodat het regime van de koude N. winden geëindigd is. De regenkanscn zijn klein. Behalve aan de Oostzee, waar nog krachtige winden waaien met hier cn daar zelfs nog sneeuwbuien, is het weer over West-Europa vrij rustig met zwakke tot matige winden. Alleen in Ierland viel eenige neerslag van beteekenis. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Deze week COUPONS Zomer stofjes, Georgettes, Zijden Stoffen. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Koopt bij een vertrouwd adres. „Duitschland kan niet betalen". Londen, 8 Juni. (V.D.) De nieuwe Duit- sche rijksminister van buitenlandsche za ken en oud-ambassadeur te Londen, Frei herr von Neurath, heeft gisteren op het Foreign Office te Londen een memorandum overhandigd over de komende conferentie te Lausanne. In het memorandum worden de oorzaiken uiteengezet, waardoor Duitsch land niet in staat is zijn heretelbetalingen te verrichten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1