ZOMERJAPONNEN ™.GI5 de ëemlandeq uit mooi Amersfoort Zaterdag 11 Juni 1932 1 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 292 iteelandsclh Overzicht Bulten land VON GAYL SCHETST ZIJN BELEID „Ik zal trouw blijven aan de grondwet" ERNSTIGE STAKINGSACTIE IN SPANJE DE MOORD OP BABY LINDBERGH MIJNRAMP IN BELGIE Belangrijkste Nieu ws GROOTE BEROERING IN ABESSINIE Weerbericht Licht op 9 uur 50 min. L. J. LUYCX ZOON JOH. DE HEER Piano's, Orgels, Radio VOILE KUNSTZIJDE GEORGETTE MOUSSELINE ÜH DAMESMODEZAAK AMERSF00RT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voo» Amersfoort 2.10 pe» maand 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken I 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 mei inbegrip van een Dewusnummet elke regel meer f0 25 Liefdadlghelds-advertenrièn voorde helft van den prijs. Ktelne AdvertentlCn „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra I 0.05 Ernstige moeilijkheden tusschen Engeland en Ierland. De Jong ste besprekingen op een misluk king uitgeloopen. In het begin dezer week reisden op uit noodiging van De Valera, den president van den uitvoerenden raad van den Ierscher Vrijstaat, Thomas en Hailsham, onderschei denlijk Engelsch minister voor de domini ons en van oorlog, naar Dublin om met de Iersche regeering van gedachten te wisse len over de moeilijkheden, die tussohen Engeland en Ierland zijn gerezen. Men her innert zich waar het om gaat: De Valera wil den eed van trouw aan don Engelschen koning afschaffen en bovendien de jaar- lijksche betalingen aan Engeland voor de vergoeding der Britsche landeigenaars in Ierland, wier bezittingen zijn genaast, stopzetten. Te Londen acht men de hou ding der Ieren verwerpelijk, do Ieren zelf leggen er steeds den nadruk op, dat in de Iersche opvattingen niets is. dat indruischt tegen den geest van het Engelsch-lersche verdrag. nog andere maatregelen neemt om Ierland tot rede te brengen. Hef kan n.l. best ge beuren, dat Engeland bij wijze van straf wanneer Ierland de verschuldigde drie millioen niet betaalt, den Vrijstaat niet langer van do voorkpurstarieven laat ge nieten. Rn wat zal er geschieden, wanneer ersche vertegenwoordigers, tegen deD wil der Engelsehe regpering. ter conforentie van Ottawa verschijnen9 Zullen zij met de sterke hand worden verwijderd? Men ziet lus. dat er talrijke gevaarlijke conflictstof 'en liggen opgestapeld. DE VALERA. Het ligt nog versch in elks geheugen, dal bet jongste contact te Dublin niet tot een vergelijk leidde. Beide partijen volhardden bij haar standpunt en mon kwam feitelijk geen stap verder. Dit was een groote teleur stelling, maar alle hoop was nog niet ver vlogen, daar men overeen was gekomen binnen afzienbaren tijd de Engelsch-Ier eche besprekingen over de netelige aange legenheid te hervatten. Deze onderhande lingen, die gisteren te Londen plaats had den De Valera was speciaal te dien ein de naar de Engelsehe hoofdstad gereisd zijn evenzeer, overeenkomstig de verwach tingen, op niets uitgeloopen. De Valera heeft erop gewezen, dat zijn kiezers hem uitdrukkelijk de opdracht hebben verstrekt aan te sturen op afschaffing van den eed van trouw en hem eveneens machtiging hebben verleend de pachtbetalingen te sta ken. Van hun kant hebben de Engelsehe regeeringsvertegenwoordigers duidelijk la ten uitkomen, dat aan inwilliging der Ier sche eischen niet kon worden gedacht. Zoodoende zat er niets anders op dan d2 besprekingen, ondanks de welwillendheid, die bij beide partijen viel vast te stellen af te breken en voor onbepaalden tijd uit stellen. Wat zal er thans gebeuren, nu twee con ferenties geen toenadering tot stand heb ben kunnen brengen, daar geen der partijen bereid was over de brug te komen? Tot goed begrip van zaken moge eraan worden herinnerd, dat de Iersche Kamer de anti-eedswet wel heeft aanva&rd, maar dat de Senaat haar in beginsel heeft ver worpen. Dit laatste was voor De Valera zooals te begrijpen is, een teleurstelling, maar den Ieren, die den band met Enge land zoo los mogelijk willen maken, is de pas nog geenszins afgesneden. Er kunnen namelijk nieuwe verkiezingen worden uit geschreven en de uitslag daarvan zal, naar De Valera's aanhangers meenen. zijn, dat ook in den Senaat een anti-eedsmeerder heid zal zijn vertegenwoordigd. Overigens zijn er ook nog andere moei lijkheden. Zooals men weet, zal binnen afzienbaren tijd te Ottawa een njksconfe- lentie worden gehouden. Ook Ierland is voornemens daaraan deel te nemen. Zal dit worden toegestaan? Wanneer Ierland „zich netjes gedroeg", zou dit land automatisch de uitnoodisring bereiken vertegenwoordi gers naar Ottawa te sturen. Nu Ierland echter, volgens Britsche opvattingen, han delt in strijd met het Rngelsch-Iersche ver drag en o.m. voornemens is in het midden dezer maand de vervallende pachtbetalin gen niet te verrichten, is het niet uitges'o ten, dat Londen het kroonland, dat do Vrij staat vormt, uitstoot en van de conferentie weert. Ook is het mogelijk, dat Engeland Volgens hem is er van een hen slel der monarchie geen sprake Berlijn, 8 Juni. (V.DDo zitting van den rijksraad, w larin de nieuwe rijksmi nister van binnenlandsche zaken, von Gayl, zich den leden van den raad voor stelde als rijksminister van binnenland sche zaken, heeft plaats gehad in de groote zaal van de begroot ingscohimissie van den •ijksdag. Daar bekend was geworden, dat de minister behalve do gebruikelijke wel komstwoorden ook nog het woord zou voe ren over zijn werkprogram, was de belang stelling voor deze bijeenkomst zeer groot. Behalve de leden van den rijksraad waren talrijke vertegenwoordigers der rijksmims teries, een groot aantal rijksdagledcn en ook eon groot aantal per^menschen aan wezig. Freiherr von Gayl presideerde zelf en sprak direct na de opening zijn rede uit. De nieuwe minister van binrtenlandsche za:cen verklaarde o.m.: Indien ik niet te midden van de politieke, economische en cultureele brandpunten van ens openbare leven zou hebben gestaan en niet een hooge school van politiek leven zou hebben doorloopen, zou ik geen ge volg hebben gegeven aan den oproep van den rijkspresident. Ik zou hem verzocht hebben in mijn plaats een ander te benoe men. Het feit echter, dat ik jarenlang heb behoord tot den rijksraad, heeft mij den moed gegeven de functie van minister van binnenlandsche zaken op mij te nemen. Ik heb dit niet gedaan om een machtshonger to bevredigen, doch alleen uit een gevoel van plicht in dezen tijd van nood gehoor te geven aan den oproep van den door ons allen vereerden rijkspresident De rijksgrondwet van Weimar zal moe ten worden herzien. De redeneering, dat het voornemen bestaat de grondwet to wijzigen in de richting van een herstel der monar chie, is dwaas. Ik ben er ten volle van overtuigd, dat in deze tijden van strijd om „zijn of niet zijn" de kwestie van staats vorm, republiek of monarchie, geen kwestie is. Ik denk er niet aan als constitutioneel minister ons volk door het aan de orde stellen van de kwestie van den staatsvorm opnieuw in verwarring te brengen en zal trouw blijven aan de grondwet, zooals ik den rijkspresident heb gezworen. Spreker kwam op tegen de zienswijze dat het kabinet en zijn persoon reactionnair zouden zijn. Wij weten, dat wij ons volk slechts kunnen in stand houden, door ons opofferingen te getroosten. Daarbij nemen wij op den koop toe, dat in den beginne menige maatregel weinig populair zal kun nen zijn en verkeerd beoordeeld zal wor den. Dat kan ons evenwel niet verhinde ren onzen plicht te doen Gelijke rechtvaar digheid tegenover alle politieke stroomin gen, aldus von Gayl, welke zich houden binnen liet kader van grondwet en wetge ving, is onze voornaamste taak. In dezen zin zal dezer dagen een nieuwe verorde uilig worden uitgevaardigd inzake de hand having van rust en veiligheid. Hierbij zul len de bepalingen worden vastgelegd, welko zullen gelden voor vergaderingen, optocli ten, de pers er. op militaire leest gcschoei de organisaties. De bestaande ter zake gel dende verordening zal worden verzacht. Het kabinet gaat daarbij uit van de idee, dat de op 31 Juli te houden rijksdagverkie zingen op deze wijze ondubbelzinnig den waren volkswil naar voren zullen kunnen brengen. Ten slotte hesprak von Gayl den toestand in de Oostelijke provincies. Hij ein rligile met de woorden. Do geschiedenis zal leeren of wij juist zullen hebben gedaan of niet. DENNENBLOEI. Nu is het de tij'd om eens meer dan ge woonlijk naar de dennenboomen te kijken, die men vaak sparren noemt, waaraan sparren- appcls groeien etc Neen, we bedoelen ech4 de dennen, waarvan we er duizenden vinden in de bosschen op den Berg en omgeving. Het zijn die met grijsgroene naalden, waarvan er altijd twee aan e'.kaar vastzitten. Bij de ge wone dennen dan, de zoogenaamde grove den nen, Pinus Sylvstris die worden geteeld om de mijns'MÜcn tc leveren. Bij station Huis ter Heide kunt ge er steeds heele stapels van zien liggen: geschilde palen van nog geen twee meter lengte; Gewoonlijk ongeveer an derhalf. Welnu deze dennen en ook andere soorten (met drie of vijf naalden hijeen iu een bosje) bloeien nu Sedert een paar weken zijn de kaarsjes van deze natuurlijke kerstboomen verschenen (of moet ik zeggen de natuurlijke kaarsjes aan deze kerstboomen?), we bedoelen de jonge takken, lichtgroen gekleurd, die. omdat ze roo mooi rechtop staan werkelijk aan dc kerstboomversieringen doen denken. Op en kele van deze jonge takken staan een of twee donkerroode knikkertjes, zoo groot als pillen en deze dingetjes nu zijn de aanstaande den appels Ze zijn de vrouwelijke bloemen van den boom. De mannelijke zijn veel opvallen der: flinke, lichtgeel getinte hundels van meeldraadblocmen. waar 't stuifmeel, als men een tak wat forsch beweeg», bij wolken uit vliegt. Ook op de donkerroode balletjes, die aldus bevrucht worden en hun kopje laten hangen en maar heel weinig meer groeien dit jaar. Eerst in 1933 zullen ze veel grooter wor den zooals nu die lichtgroene knikkers, welke ge aan den voet der jonge takjes kunt zien zitten en die in 1931 ontstonden. Die zijn in 1933 rijp en vallen dan af evenals die we nu hard en houtig onder de Hoornen vinden. Die zijn al in 1930 ontstaan. Ge kunt dus nu drie „jaargangen" aan de booraen vinden. Let maar eens op. A. JOMAN Madrid, 8 Juni. (V.D.) De te Ferrol ge proclameerde algemeene staking heeft zich over geheel Galicië uitgebreid. To Vigo, Lugo. Orense, Corunha en Santiago is het tot botsingen gekomen tusschen stakers en politie. Te Ferrol hebben eenige schietpar tijen plaats gehad. Te Tuy hebben stakers twee magazijnen in brand gestoken. Ook te Cartagena is de algemeene staking gepro clameerd. Stakers hebben getracht het raadhuis te bestormen. De landarbeiders in het district Talavera weigeren aan het werk te gaan, hoewel het druk is in ver band met den oogsttijd. Het dienstmeisje van de schoons ouders van Lindbergh slaat de hand aan zichzelve E n g 1 e w o o d, 10 Juni. (V. D.) Het dienstmeisje van de familie Morrow, de schoonouders van Lindbergh, heeft heden de hand aan zichzelve geslagen. Violet Sharpe, aldus heetto zij, had reeds bij vroe gere verhooren toegegeven, dat zij in den nacht, dat de baby ontvoerd werd, met haar zuster en twee onbekende mannen een auto tocht gemaakt had. Nadat haar medegedeeld tvas, dat zij Vrij dagmiddag weer zou worden verhoord, ging zij naar haar kamer, waar zij cyaankali innam. Daarop ging zij naar beneden, waar zij in aanwezigheid van de familie Ineen zakte. Zij kon, voordat zij stierf, niets meer mededeelen omtrent do redenen van haar daad. Het beeft er echter allen schijn van, dat deze zelfmoord in nauw verband staat met de Lindbergh-affaire. Tijdens haar verhoor van Donderdag wist zij niets meer te ver klaren, dan dat de man, met wien zij den autotocht gemaakt had, Ernic heette. Zij was bij haar verhoor zeer nerveus. Een haar getoonde foto herkende zo als die van dezen man. Het bleek de- foto van den taxi chauffeur Ernie Brinkert uit New-York te zijn. Na den zelfmoord van het meisje heeft de politie haar bezittingen in beslag geno men. Verhoor van Harry Fleischer. New York, 10 Juni (V.D.). Twee detec lives, die een groot aandeel hebben gehad in het onderzoek naar de Lindbergh-zaak zijn gisteren naar Detroit vertrokken om de aangehouden gangster Harry Fleischer aan een verhoor to onderwerpen. O.n. wenscht men, dat hij zijn alibi bewijst voor den nacht van 1 Maart j.L, toen het zoontje van Lindbergh uit de villa te Hopemole werd ontvoerd. Brussel, 10 Juni. (H.N.) In een rnijn bij Bergen is vandaag een op een diepte van 923 M. gelegen schacht ingestort, waarbij twee mijnwerkers om het leven zijn geko men. De overige mijnwerkers, die zich in de schacht bevonden, waren eerst ingeslo ten, doch konden spoedig worden bevrijd BIJEENROEPING VAN DEN PRUISISCHEN LANDDAG OP 15 JUNI. Berlijn, 10 Juni. (V.D.) In zijn heden avond gehouden zitting heeft het senioren convent van den Pruisischen Landdag be sloten den Landdag Woensdag 15 Juni a.s. bijeen te doen komen. De Landdag zal 15 en 16 Juni vergaderen. DE AMERIKAANSCHE LEGERBEGROOTING. New York, 10 Juni (H.N.) De Amen kaansche senaat heeft gisteren de legergbe- grooting voor het volgende begrootingsjaar welke met een bedrag van 390 millioen dol lar sluit, aangenomen. Enkele kleine meeningsverschillcn tusschen den senaat en het Huis van Afgevaardigden zullen door een commissie worden geregeld. DE GEWELDIGE GOUDVOORRAAD DER BANQUE DE FRANCE. P a r lj s, 10 Juni. (V. D.) De goudvoor raad van de bank van Frankrijk is blijkens het jongste weekverslag gestegen tot boven de 8 milliard frs. De goudvoorraad bedroeg toen n.l. precies 801.170.597.388 fr9. In de afgeloopon week is de goudreserve gestegen met 700.361.839 francs. BUITENLAND. Politieke uiteenzettingen van minister Von GayL (Eerste Blad, pag. 1.) Nieuw incident In do Lindbergh-affaire. (Eerste blad, pag. 1). Frankrijk tot concessies bereid. (Eerste Blad. pag. Z). De Engelsch-lersche onderhandelingen mislukt. (Eerste Blad, pag. 2.) Hitler's betrekkingen met Italië. (Vierde Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad. pag. 1). Felle brand te Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 2). De zaak Kok—de Haas voor de Amster- damscho rechtbank* (Tweetle blad, pag. 2). OMTREK. Gemeenteraad van Woudenberg. (Vierde Blad, pag. 2). Ernstige aanrijding bij Lcersum. (Vierde blad, pag. 2). Langs Barnevcld's Eiermarkt. (Vierde Blad, pag. 2). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Herman PoortDe appel en Eva (Het nieuwo bock van Jo van Ammcrs— Kül'er). Willy Pétillon De Indischo tentoonstel ling. In het Roemeensch-Russische Niemands land De oorlog achter Kisjinew. Prof. H. VredendaalWat is regen eigen lijk Dr. N. G. Davies Beeldende kunst bij de Egyptenaren. Amerikaanscho NotitiesReclame in Amerika. Gewezen keizer vlucht uit de gevangenis Addis Abela, 10 Juni (V.D.). De in 1917 onttroonde keizer van Abessinié, Lizj Jassoe, is erin geslaagd als vrouw verkleed uit zijn gevangenschap te ontvluchten naar het onherbergzame en bijna ontoegankelijke Gozjamgebied. Een regiment regecringstroe- pen is onder leiding van den minister van oorlog naar dit gebied vertrokken om te trachten den vluchteling weer op te pakken. Naar verluidt, zou Lizj Jassoe onder de be volking grooten aanhang hebben en zou den in het regeeringsleger tal van soldaten deserteeren om naar hem over te loopen. OUDSTRIJDERS BLIJVEN STANDVASTIG Washington, 10 Juli (V.D.). Te Was hington zijn ongeveer 6000 oudstrijders in een speciaal kamp bijeen. De politie heeft wederom een poging gedaan om hen er toe over te halen naar hun woonplaatsen terug te koeren, waartoe zij o.a. een groot aantal vrachtauto's beschikbaar had ge steld. Hoewel zij bovendien nog. voor eenige dagen levensmiddelen konden meekrijgen, werd dit aanbod van de politie afgeslagen, In het kamp is de priester J. R. Cox uit Pittsburg gearriveerd, die lulde werd toege juicht, toen hij een redevoering hield, Waar in de mannen werden aangespoord om te blijven, tot zij zouden hebben verkregen waarop zij recht hadden. Een resolutie werd aangenomen, waarin uitkeering van de toe gezegde vergoeding werd geëischt en af schriften van deze resolutie werden door den priester Cox afgegeven op het Kapitool en op het Witte Huis. De burgemeester van Washington heeft den gouverneur der om liggende staten verzocht alles in het werk te stellen om de oudstrijders, die nog op weg naar Washington zijn, tegen te hou den, aangezien hij moeilijkheden to Was hington vreest. Een politiebokswedstrljd bracht 2500 dol lars op, die door het politiecorps werd af gestaan ten behoeve van de oud-strijders. Medegedeeld door het Kon. Ncd. Mot. In* stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 768.1 te Momel. Laagste barometerstand 741.9 te Jan Mayo. Verwachting: Zwakke tot matige Z.O. tot N.O. wind, meer helder tot Echt bewolkt, droog weer, behoudens geringe kans op on weer, iets warmer. Nu de depressie die gisteren over Fin land lag aftrok, waarbij over geheel Scan dinavië de barometer steeg is het gebied verdeeld in een W. helft die onder depres sie-invloed staat en een O. helft, waar een toestand heerscht van hooge druk. Over vrijwel het gehecle gebied is het drukverval gering, vooral op het vasteland. Daar ook op de Britsche eilanden, evenals op het vas teland, do temperatuur 6teeg, zijn do tegen stellingen in de ochtenduren nog niet groot. Ofschoon de sterke verwarming die in de uitgestrekte gebieden van helderheid te verwachten, is deze tegenstelling plaatse lijk belangrijk; zonder versterking is de kans op onweer in onze streken nog niet groot. Alleen tc Jan Mayen viel zware re gen. Verder had geen der stations meer dan 2 of 3 mM. en afgezien van een buitje tc Biaritz van 3 mM., had het geheele vaste land droog weer. IANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZIJDEN KOUS Reclame aanbieding 85 ct. p. paar Maccozijde vanaf 65 ct. fil zijde vanaf 75 ct. Vsrkensmarkt 5 Tel. J.309 Reeds 27030 instrumenten werden door ons geleverd. Zegt U dit niets.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1