DE EEMLANDEIÏ Fa. Ft van den BURG Maandag 13 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «g» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 293 CHILI'S F^ANCIEELE ?MATREGELEN VERHOUDING TUSSCHEN RUK Et! LANDEN DE NIEUWE WENDING IN DE ZAAK LINDBERGH HET NIEUWE BEWIND IN CHILI HAUSNER GERED EEN NIEUWE ZAAK- SACCO EN VANZETTI? ENGELAND VOOR SCHRAP PING DER SCHULDEN 9 uur 51 min. L. S. LUYCX ZOON Arnh.straat PIANO'S in huur verkrijgbaar ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 m:li,nde'> voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongeluk kern f 0.17 J/f Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadigheids-ndvertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Het korte bewind van Papanas- tasioe. Terugkeer tot Venl- zelcs. Papanaslasioc, die onlangs Vcnizelos als premier verving, heeft maar enkele dagen aan het bewind kunnen blijven. liet experi ment, om met een kleine partij, die het van geleende stemmen moest hebben, een levensvatbaar kabinet te vormen, is veel vlugger mislukt dan Venizelos zelf had ver wacht. Het kabinet-Papanastasioe is er nauwelijks toe gekomen een program te ontvouwen en wat als een program had kunnen worden beschouwd, waren slechts de voornaamste punten van liet liberale partijprogram der rcgccring-Venizelos. Papanaslasioc achtte de gelegenheid kun stig om gedurende den korten levensduur van zijn regeering, zulks in verband met de a.s. verkiezingen, sympathieën voor zijn partij te verwerven en zoo verlangde hij van de Kamer, dus overwegend van tic libe rale partij, dat de wet inzake de sociale verzekering onmiddellijk zou worden aan genomen. Nu vertegenwoordigt Papanas tasioe de agrarische en arbeiderspartij, zoo als de vroegere democratische unie tegen woordig heet, dus een partij van streng af gebakende klassen, in tegenstelling tot de liberale partij, welker kiezers uit alle klas- hen worden gerccruteerd. Reeds óm deze reden kon de liberale meerderheid haar eigen, reeds langen tijd voorbereide wet niet goedkeuren, om niet een zuivere klasse- partij een succes te bezorgen, waarop zij 'geen aanspraak kan maken, maar waarvan zij gaarne had geprofiteerd, nu dc verkie zingen in het zicht zijn. Dit is de oorzaak, .waarom Papanastasioe zijn ministerzetel moest verlaten, nog voordat deze eigenlijk warm was geworden. Desniettegenstaande heeft Papanastasioe in de weinige dagen van zijn bewind elke gelegenheid te haat genomen om zich op den voorgrond te plaatsen. Ilij boekte het als een succes, dat bij het aanvaarden zij ner regeering de poststaking eindigde, of schoon dit slechts geschiedde om af te wach ten welke houding de nieuwe regeering zou aannemen ten aanzien van de voorwaarden der stakers. Het ging dus meer onr een wapenstilstand. Tegelijkertijd echter gin gen in Patras, de voornaamste uitvoer- liaven van Korinthe, dc eigenlijke partij gangers van Papanastasioe, arbeiders en zeelieden, over tot de algemecne staking, in den loop waarvan het tot bloedige bot singen en pogingen tot plundering kwam. Ook in Volo. de haven van Thcssalië, staak ten de tabaksbewerkers, waarbij zich nog ondcro arbeiderscategorieén aansloten, zoo dat de ruiterij charges moest ondernemen en de brandweer de slangen op de menigte moest richten. De aangekondigde strenge bezuinigings maatregelen der regecring strekten zich, naar wij in dc Neuc Zürchcr Ztg. lezen, ook uit tot de afschaffing van alle slaatsauto's. Dit maakte een diepen indruk op de arbei dersmassa's, maar ook ditmaal was Papa nastasioe niet bijster gelukkig, daar de in specteur-generaal van het leger, generaal Othonaos, daarin een beleediging van het leger zag, zijn auto onmiddellijk ter be schikking stelde en in een niet al te diplo- matieken brief verzocht hem ontslag te geven. Tegenover den minister van oorlog was dit een ernstig geval van insubordina tie. Niettemin zette de regecring terstond allerlei maatregelen door, waarmee zij de genegenheid der volksmassa's trachtte te winnen. Zoo werden b.v. drie roovers te rechtgesteld, die, evenals in het geval van Lindbergh's baby. een jongen hadden ont voerd, zich daarvoor losgeld hadden laten betalen en hem daarna doodden. De ver oordeeling vond reeds geruimen tijd gele den plaats; met dc tenuitvoerlegging van het vonnis wilde de regecring laten zien hoe ferm zij was. De doorreis der Turksche ministers Ismet pasja en Tewfik Rocsjdi bey, die uit Rome terugkeerden, bood Papanastasioe tenslotte de gelegenheid om ook op het gebied der buitenlandschc politiek zijn activiteit aan den dag te leggen. Op foto's in dc krant kon men den Griekschen minister-president op zeer familiare wijze arm in arm met Ismet pasja zien staan. De weinige dagen der rcgecring-Papanastasioc waren hiermee echter geteld en zoo werd zij heel spoedig een stukje verleden. Volgens den Atheenschen correspondent van het door ons aangehaalde Zwitserschc blad is het een verademing voor heel het /and, dat Venizelos de teugels weer in han den heeft genomen. Daar wegens de verkie zingen, die voor de deur staan, de ambts- duur van Venizelos kabinet kort zal zijn, heeft Venizelos zijn ministerzetels voor het grootste deel door tot dusver onbekende partijvrienden, die al lang op een porte feuille hadden gevlast, laten bezetten. Tot belangrijke gebeurtenissen kan bet echter pas komen, wanneer de conferentie van Lausanne ten einde is, daar Griekenland pas dan een blik in dc toekomst kan wer pen. Een gunstig resultaat dezer conferen tie zou de verkiezingen op beslissende wijze ten gunste van de liberale partij beïnvloe den en het land weer een lange periode van rustige ontwikkeling waarborgen. HET CONFLICT IN HET OOSTEN. Chineesche successen. Londen, 12 Juni. (II.N.) Volgens een bericht uit Tokio hebben do Japansche troepen in Noord-Mandsjoerije nieuwe suc cessen op de troepen van den Chinceschen generaal Ma behaald. Japansche cavalerie heeft de troepen van Ma uiteengedreven. De Chineezen trekken in de richting van de Russische grens terug. Een poging van dc Chineesche cavaleriebrigade om door het Japansche front heen te breken, misluk te. Het Japansche hoofdkwartier verwacht, dat dc troepen van generaal Ma binnen enkele dagen dc wapens zullen neerleggen. Buitenlandsche deposito's in beslag genomen New-York, 11 Juni 1932. (V. D.) Uit Santiago de Chili wordt gemeld dat de junta tegen dc verwachtingen in is begon nen met de bankdeposito's der buitenlan ders in buitenlandsche deviezen in beslag te nemen tegen betaling van een vergoeding in pesos en wel tegen een koers van lGVz pesos \oor con Aincrikaanschen dollar, ter wijl de koersstand van den dollar op dc z.g. zwarte beurs 53 pesos bedraagt. Voorts heeft de junta alle goudvoorraden der in hcemschc en buitenlandsche banken in be slag genomen. Do minister van financiën verklaarde, dat, zoo noodig, geweld zou worden gebruikt om afgifte van alle goud voorraden te verkrijgen. New-York, 11 Juni (V.D.) Volgens be richten uit Santiago de Chili heeft Davila de. communistische geruchten, volgens wel ke de nieuwe juntaregcering zich sovjet- Rusland tot voorbeeld zou hebben genomen, onwaar genoemd.. De junta heeft een pro-communistisch ra dio-station in beslag genomen. Verder heeft de nieuwe regeering promessen voor een bedrag van een millioen goudposos bene vens groote posten buitenlandsche wissels in beslag genomen. Ernstige grieven van Zuid Duitsclie staten Berlijn, 11 Juni (H.N). De onderhande lingen tusschen dc ministerpresidenten der Duitsche landen en de leden der njksregee- ring hebben tot vanavond laat geduurd. De algemecne indruk is, dat de beraadslagin gen een tamelijk scherp karakter hebben gehad en dat dc minister-presidenten, vooral die der Zuid-Duitschc landeit, met Beieren aan het hoofd, het standpunt hunner landen, zooals dat dc laatste dagen in de Zuid-Duit- sche bladen is uiteengezet, krachtig verde digd hebben. Naar verluidt, heeft de rijkskanselier alle actucele vraagstukken rustig en zakelijk be sproken cn het standpunt der regeering uit eengezel, in de eerste plaats ten opzichte van alles, wat de noodverordening zal be vatten, voorts ten opzichte van de benoe ming van een rijkscommissaris in Pruisen, bij welk laatste punt dc rijkskanselier heeft uiteengezet, dat de rijksregeering het liefst een normale oplossing van de kwestie ziet door dc vorming lan een grondwettige re geering. ERNSTIG SPOORWEG-ONGELUK. Een doode en twintig gewonden. Dusseldorp, 11 Juni. (V. D.) De njks- spoorwcgdircctie van Wuppcrthal deelt mede, dat hedenmiddag om 17 uur 10 op de baan Unna-Bocnen bij het blokhuis Mül- liaüsen dc personentrein 357, die van Ha gen naar Hamm reed, door tot dusverre on bekende oorzaak is gederailleerd. Terwijl alle wagons omvielen cn de helling afrol den, bleef de locomotief op de rails staan De spoorweg is in beider ichtingen ver sperd. Een reizigster werd gedood, 8 tot 10 personen werden zwaar gewond, onge veer 10 anderen licht gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis te Unna en te Hamm overgebracht. VERWIJTEN AAN PRESIDENT HOOVER. Stockholm, 11 Juni. (H.N.). Volgens „Stockholms Tidninge" heeft senator Mac- fadden in verband mot de Kreugerzaak ern stige verwijten aan het adres van president Hoover gericht. De senator beweert, dat Ivreuger ter gele genheid van een bezoek aan zijn vriend Hoover te kennen zou hebben gegeven, dat het met dc zaken der Kreugcrondernemin- gen niet in orde was, zoodat president Hoo ver reeds Ie voren op dc hoogte zou zijn ge weest De gezochte chauffeur gearresteerd New-York 11 Juni. (V.D.) De chauf feur Ernie Brinkert, die in relatie schijnt te hebben gestaan met Violet Sharp, bet dienstmeisje van mevrouw Morrow, lat in verband met de ontvoering van baby Lind bergh gisteren zelfmoord heeft gepleegd, is te New-Rochellc door de politic gearresteerd cn naar dc gevangenis te Whiteplains over gebracht, teneinde to worden verhoord. Dr. Condon, die indertijd cenige bemidde lingspogingen heeft gedaan, verklaarde het portret van Brinkert tc herkennen als dat van een der mannen, met wicn hij wel eens gesproken had. Voorts heeft de politie do Engelsche poli lie verzocht ccn onderzoek te willen instel len naar Edna Sharp, een zuster van Violet Sharp, die Engelsche van geboorte was. N e w - Y o r k 11 Juni. (V.D.) Dr Condon, die indertijd 50.U00 dollars aan de ontvoer ders van baby Lindbergh ter hand stelde, is naar Whiteplains overgebracht om met den gearresteerden chauffeur Ernie Brinkert ge confronteerd tc worden. Reeds thans is uit het onderzoek gebleken, dat Edna Sharp, de zuslcr van Violet Sharp, vier dagen na uilbetaling van deze 50.000 dollar naar Engeland is teruggekeerd. Protesten van buitenland: scke mogendheden N e w-Y o r k, 10 J u n (V.D.) Naar uit Santiago de Chiii wordt gemeld, hebben de diplomatieke vertegenwoordigers der vreem de mogendheden bij de Chjlecnsche regee ring geprotesteerd tegen de inbeslagneming van bankdeposito's in vreemde munteen heid cn de uitbetaling in gedevaWisocrde pesos. De verordening, waurbif de inbeslag neming wordt afgekondigd, is nog niet van kracht, zoodat de buitenlanders r.og hopen, dat de maatregelen zullen worden gewij zigd of zullen worden ingetrokken. Amerika weigert de nieuwe regeering te erkennen. Washington, 10 Juni. (V.D.) Uit re- gceringskringen verluidt, dat de regeering der Ver. Staten waarschijnlijk zal weigeren de nieuwe regeering van Chili te erkennen, daar zij de inbeslagneming der transvaluta- deposito's beschouwt als een verbreken van de belofte dor junta-regeering. Deze belofte hield in, dat alle rechten van buitenlanders en alle buitenlandsch bezit, evenals de ver plichtingen aan buitenlanders zouden wor den erkend. Londen, 12 Juni (V.D.) Het Britsche petroleumtankschip „Circe" van de Shell Cie heeft den sinds een week vermisten Occaanvlicger Hausner op 500 zeemijlen ten Westen van Oporto levend geboj'gen. Hausner was Dinsdag 3 Juni van het Amerikaansche vliegveld Floyd Bennett op gestegen voor een vlucht naar Warschau. Sindsdien had men niets meer van hem vernomen. Be kapitein van het tankschip Circe Shell meldt omtrent dc redding van den Occaanvlicger Hausner nog nader, dat de vlieger, die 8 dag-n en nachten met zijn vliegtuig hulpeloos op den Oceaan heeft ïondgedreven, ongedeerd was, doch zoo uitgeput, dal hij nog geen uitvoerig ver haal omtrent zijn wedervaren kon doen. Hausner heeft later medegedeeld, dat hij zich den derden Juni, denzelfdcn dag, dat hij was opgestegen, reeds genoodzaakt zag in het donker op zee te dalen. Toen hij werd opgepikt, was het even eens donker, zoo-Jat het onmogelijk was ook het vliegtuig aao boord te nemen. Een draadloos verzoek om het toestel te ber gen aan eventueel in de nabijheid komen de schepeu, is uitgezonden. ELLY BEINHORN VLIEGT 1200 K.M. Elly Beinhorn is Zaterdag na een vlucht van 1200 K.M. van Lima in Arica aangeko men. Deze afstand heeft zij zonder tus- schcnianding afgelegd, waarbij ze over de Andes is gevlogen. Ze is thans van plan over de Salpeter woestijn naar Santiago te vliegen en al daar Dinsdag te arrivearan. HUMOR IN DE DUITSCHE POLITIEK. Naar aanleiding van von Gayl's rede. Neurenberg, 11 Juni. (H.N.). De nieu we rijksminister van binnenlandsche zaken, von Gayl, heeft in zijn programma o.a. den dichtregel geciteerd, dat de armste zoon van het land ook de trouwste was. Naar aanlei ding hiervan bevat den Frankische Tage- post een open brief aan den rijksminister van binnenlandsche zaken van den Neuren- borger dichter Karl Brocgcr, die dezen re gel in zijn in het najaar van 1914 ontstane gedicht „Bekentenis" heeft geschreven. Brocger wijst er daarin op, dat het kabi net der nationale concentratie den armsten zoon van het land heeft uitgesloten, daar in het kabinet-von Papen geen enkele ver tegenwoordiger der arbeiders is opgenomen. De dichter geeft den minister in overwe ging, bij een volgende gelegenheid ook het gedicht te citcercn, dat hij op 20 December 191S, toen de Duitsche republiek zes wekeii oud was, heeft geschreven cn dat met de woorden sluit: „Volk, hab' acht! Burger wacht! Deutsche Republik, wir schwörcn: Letztcr Tropfen Blut soil dir gehörcn!" De houding der Belgische regeering De correspondent der N.R.Ct. te Brussel meldde gisteravond: Mrs. Eva Wright, dc moeder van twee jonge negers uil Scottsboro in de Vereenig- de Staten, die, naar zij beweert, samen met vijf andere kleurlingen onschuldig ter dood zouden zijn veroordeeld wegens het plegen van een vermeenden aanslag op twee blan ke vrouwen van verdachte zeden cn die thans een.rondreis door Europa maakt, ten eindo de publieke opinie voor do zaak van haar kinderen te winnen, heeft van de Bel gische regecring geen toelating bekomen, om het Belgische grondgebied te betreden. Komende uit Frankrijk, is zij aan de Bel gische grens door dc agenten van de Süretó teruggewezen. Het standpunt, van den Bel gischen minister van justitie is, dat het ori- gcwenscht zou zijn, dat personen van vreemde nationaliteit in België de uitspraak van een vreemde rechtbank in het open haar komen hekelen. De sociaal-democratische leider, Emile V.indervclde, voorzitter van de tweede In ternationale, heeft onmiddelijk een stap ge daan, ten einde dc intrekking van de tegen mis. Wright getroffen maa i reien to be- kom.cn. maar de minister van justitie, Cócq zeide het eens tc zijn met minister-presi dent Renkin om liet verbod te handhaven. De socialistische courant I-c Pcuplc, die zeer verontwaardigd blijkt te zijn over dit geval, brengt in herinnering, dat de huidige minister van justitie ton tijde van dc Drcy- fus-zaak niet geaarzeld heeft den Fran- schen rechter aan tc vallen en dat de Bel gische katholieke regecring voor den oor log wel toeliet, dat Jaurès te Brussel en te Charleroi de bannelingen van liet Duivels eiland kwam verdedigen. Hetzelfde blad, dat van een nieuwe zaak Sacco cn Vanzetti spreekt, deelt mee, dat trots de terugwijzing van mrs. Wright de in België belegde protestvergaderingen te gen bet vonnis van Scottsboro toch zullen plaats hebben. Londen, 10 Juni. (V. D.) In verband met de talrijke geruchten en veronderstel lingen over dc politiek, die Engeland op do conferentie van Lausanne zal voeren, wordt van welingelichte zijde medegedeeld, dat een officieele verklaring hierover eerst bij den aanvang van de conferentie zal worden afgelegd. De Engelsche regeering houdt vast aan haar eisch van volledige schrapping van herstelbetalingen en oor logsschulden en dit doel zal de richtlijn voor de houding der delegatie vormen. He: zal afhangen van de besprekingen in Pa rijs tusschen Macdonald en Ilerriot, of en in hoeverre een wijziging van de Engel sche doelstellingen noodzakelijk zal zijn en welke vormen deze dan zal moeten aanne men. Op het oogenblik is het voorbarig veronderstellingen over de Engelsche po litiek op te stellen. Ook de gedachte aan een gemeenschappelijk Europcesch front tegenover Amerika ligt niet in het kader van de bedoelingen der Engelsche regee- ERNSTIG ONGELUK TE SCHLEIZ. S c h 1 e i z, 12 Juni (V.D.) Te Schleiz heeft Zondagmorgen vroeg een ongeluk plaats ge had met een vrachtauto van de Rijksweer. Vier soldaten werden gedood. Een soldaat werd ernstig, dc overige inzittenden wer den licht gewond. DREIGENDE STAKING TE LODZ. Warschau, 10 Juni. (H. N.) Te Lodz zal in de textielnijverheid een algemecne staking worden afgekondigd, aangezien in het loonconflict geen overeenstemming kon worden bereikt. De ondernemers willen we gens den slechten economischen toestand de loonen met 20 a 25 verlagen, wat de vakvereenigingen onmogelijk achten, aan gezien de kosten van levensonderhoud den laatsten tijd nog gestegen zijn. BINNENLAND. Oud-minister Mr. Th. Heemskerk over leden. (Tvvcedo Blad pag. 1 cn 2). Dr. L. Simons overleden. (Tweede Blad, pag. 1.) 't Bezuinigings-rapport Weiter. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT. Een slecht begin voor A.Z. cn P.n. (Derde Blad pag. 1). Voetbaltournooi van „De Spoorvogels". (Derde Blad pag. 1). Olympische athletcn in vorm. (Derde Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Dr. Bierens de Haan spreekt over Goetli\ in dc Int. School voor Wijsbegeerte. (Eerste Blad pag. 2). Arbeiderszangfeest op Birkhovcn. (Eerste Blad, pag. 3.) medegedeeld door het Kon. Met. Inst, te De Bilt. Hoogste barometerstand 770.0 te Lerwiek. Laaggste Barometerstand 759,1 te Inge. Verwachting: Zwakke tot matigo meest N.O. wind, helder tot licht bewolkt, droog warm weer behoudens kans op on weer. Voor morgen is veel warm weer te ver wachten met de daaraan in dezen tijd van het jaar vrijwel steeds verbonden kans op plaatselijke onweersbuitjes. Het gebied van hoogen druk dat Zaterdag ochtend over het Oostzee gebied lag en voor onze streken wind uit O. richtingen deed verwachten, is in beteekenis toegenomen doch daarbij heeft het zich O. waarts ver plaatst terwijl uit het N.W. snel een nieuwe drukstijging naderde waardoor een nieuw gebied van hoogen druk ontstond dat ten W. van de Noorsche kust ligt cn zich ver der O. waarts schijnt te ontwikkelen waarbij in onze streken opnieuw N.O. wind is te ver wachten: tuschen dc beide genoemde ge- bicden van hoogen druk bewoog zich de de pressie die Zaterdagochtend ter Z. W. van IJsland, Zondag over het Noordzee gebied lag en van ochtend sterk afgenomen in het N. van Scandinavia is terug te vinden. Of schoon bij de groote temperatuursverschil len tusschen zee en land en dc snelle ver andering in windrichting, die bij deze druk verandering optraden, sterke storingen in het weer niet uitgesloten waren hieven deze naar het schijnt tot plaatselijke onweers buitjes beperkt en tot sommige windverhef- fingcr beperkt. Van de hoofdstations in.ons land had alleen Maastricht cene lichte on weersregen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES in aile prijzen Practisch. DE OUD-STRIJDERS TE WASHINGTON. Washington, 11 Juni. (V.D.) De lei ders der oud-strijdersbeweging, Waters en Foulkrod, hebben besprekingen gehad met verschillende democratische politici, waar uit zij den indruk hebben gekregen, dat de democraten, die ter bespreking van de pre- sidentschapscandidaten te Washington in hun nationale conventie bijeenkomen, bereid zijn de eischen der oud-strijders to steunen. Ook in republikeinscho kringen schijnen verschillende invloedrijke mannen van mee ning te zijn, dat de toegezegde vergoedin gen aan de oud-strijders, in totaal ongeveer 200 millioen dollar bedragende, betaald moe ten worden. De politie te Washington heeft thans de hoop opgegeven, dat zij erin zal slagen voor het einde van de huidige congreszitting de oud-strijders uit Washington te verdrijven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1