DE NIEUWE NOODVERORDENING DÉ EEMLANDED Fa. R. van den BURG Woensdag 15 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 295 EEN DIRECTEUR, DIE 'T GELD STUK SLOEG HET PROCES TEGEN MATUSCHKA Psychiater acht beklaagde toerekenbaar VERLAGING VAN DE UITKEERINGEN VOORGENOMEN AANSLAG OP MUSSOLINI Licht op 9 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON Arnh.straat PIANO'S in huur verkrijgbaar ABONNEMENTSPRIJS p«s 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadighelds-advertentlEs voorde helft van den prijs. Kleine Advertentitn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 De verhouding tusschen het rijk en Zuid-Duitschland. De spanning blijft bestaan. Dc weinig sierlijke wijze, waarop Brüning als rijkskanselier is weggewerkt en het feit, dat de regeering-Von Papen, waarin de jon kers en de militairen heel wat in de melk hebben tc brokken, een zeer reactionair ka rakter draagt, heeft groote opgerustheid ge wekt in de verschillende Zuid-Duitsche sta ten: Baden, Wurtemberg en Beieren. De premiers dezer landen zijn dan ook naar Berlijn gereisd, om met den rijkskanselier en den rijkspresident van gedachten te wis selen. Officicuse Berlijnschc berichten heb ben laten uitkomen, dat de tegenstellingen aanmerkelijk aan scherpte hebben verloren, doch op deze wijze schijnt de zaak wel wat al te rooskleurig te zijn voorgesteld. I-Iet is wellicht niet ondienstig even uit een te zetten wat in de eerste plaats dc on gerustheid der Zuid Duitsche staten in het leven heeft geroepen. De regeering-Von Pa pen liep onder meer rond met het plan een rijkscommissaris in Pruisen, in welken staat twee derde van alle Duitschers wonen, aan te stellen cn op deze wijze aan een soort dictatuur het aanzijn tc geven. Dit zou neer komen op een belangrijke beknotting van de vrijheid der afzonderlijke staten, waar van mettertijd ook dc Zuid-Duitsche staten wel eens het slachtoffer konden worden. Dc regeering-Von Papen, zonder in dezen vol komen bakzeil te halen, is echter, na het gesprek met de Zuid-Duitsche premiers, toch wel eenigszins teruggekrabbeld en dit moet niet in de laatste plaats te danken zijn geweest aan de krachtige houding van dr. Held, den Beierschen eerstenminister, die tc kennen moet hebben gegeven, dat hij een rijkscommissaris bij het overschrijden der Beiersche grens onmiddellijk zou laten arresteeren. De tweede kwestie, waarover de Zuid- Duitsche staten en liet rijk, zooals dit thans door de regeering-Von Papen wordt verte genwoordigd, het oneens zijn, betreft de voor genomen opheffing van het verbod, waardoor Hitler's particuliere leger werd getroffen. Beieren, Baden cn Wurtemberg wcnschen, dat dit verbod blijft gehandhaafd. Ofschoon dc nieuwe noodverordening inzake de vrij heid der drukpers, de opheffing van het uniformverbod cn het ongedaan maken van hot verbod der nalionaal-socialistische storrnafdeelingen nog niet is gepubliceerd, kan reeds nu worden aangenomen, dat de Zuid-Duitsche staten niet hun zin zullen krijgen, doch dat rekening zal worden ge houden met Hitler's verlangen, zoodat de kansen op gewapende botsingen weer zeer groot zullen worden. Misschien zal de rijks- regeering voor den vorm zich de contróle op Hitler's particuliere leger voorbehouden, maar in de praktijk zal het wel hierop neer komen, dat Hitler's soldaten weer een groo te vrijheid van beweging zal worden toege staan. Vandaar, dat de Zuid-Duitsche staten van plan zijn zelf verordeningen uit tc vaar digen, waardoor het aan Hitler's militairon onmogelijk wordt gemaakt op al te riiek- sichtslose wijze uit den hand tc springen. Hierbij komt nog, dat de nieuwe sociaal- politieke noodverordening, die de regeering- Von Papen gisteren heeft afgekondigd cn die voor dc Duitsche bevolking zeer zware lasten meebrengt vooral dc minder ka pitaalkrachtigen moeten het ontgelden, daar pensioenen, steungelden en de bedra gen van de uitkeeringen aan werkloozen aanmerkelijk worden ingekrompen een zeer ongunstig onthaal te beurt valt. De toestand is dus thans zoo, dat dc re geering-Von Papen zich dc weelde meent tc mogen veroorloven, zoowel een impopu laire sociale politiek te kunnen voeren als Zuid-Duitschland tegen zich in het har nas te jagen. Wel is het waarschijnlijk, dat, nu de conferentie van Lausanne in het zicht is, de Zuid-Duitsche staten op dc binnen- landsche verdeeldheid in Duitschland te genover de buitenwereld niet al te zeer den nadruk zullen leggen, maar wanneer de conferentie haar beslag heeft gekregen, is het zeer wel mogelijk, dat het Zuiden het niet bij waarschuwingen laat, doch forscher zal reageeren op de beschikkingen van Ber lijn. Hagen, 13 Juni. (H. N.) Voor de recht bank tc Hagen heeft dc voormalige direc teur-generaal van de tramwegmaatschap pij dezer stad terecht gestaan, die beschul digd wordt zich gelden van de maatschap pij toegeëigend te hebben cn door zijn slor dig beheer den slechten financieelen toe stand bij deze maatschappij veroorzaakt te hebben. O.a. kon beklaagde geen ophelde ring geven van een bedrag van in totaal 669,000 Mark, dat verdwenen is en dat hij volgens zijn opgaaf in het belang van de maatschappij heeft gebruikt. Bij het ver hoor bleek, dat beklaagde herhaaldelijk dienstreizen ondernam naar Keulen, Berlijn en Parijs, waar dan in nachtlokalen veel geld werd verbrast. Bij een reis naar Ber lijn moet beklaagde Pferte alleen reeds 10^000 Mark stukgeslagen hebben. BRUTALE INBRAAK. B e r 1 ij n, 13 Juni. (V. D.) Naar eerst thans hekend wordt, is bij den bekenden ruiter, luitenant Sahla, in het begin van de vorige week een brutaio inbraak gepleegd, die pas nu ontdekt is, doordat dc luitenant voor een ruitertournooi naar Rome was vertrokken. De dieven schijnen zich gedu rende tweo volle dagen in zijn woning te hebben opgehouden, waarbij zij systema tisch het gehcele huis hebben afgezocht. Hoeveel in totaal is gestolen, kan nog niet worden vastgesteld. In ieder geval is dc buit aanzienlijk, aangezien tal van gouden en zilveren beker cn plaquettes verdwenen zijn. Buitengewone belangstelling van het publiek Wc en en, li Juni (V.D.) In de groote zaal van de Weensche rechtbank begint Woensdag onder leiding van rechter Zeid- ler het proces tegen den spoorw egmisdadi- ger Sylvester Matuschka De belangstelling van het publiek voor deze zaak is zoo groot, dat reeds thans alle beschikbare plaatsen in de rechtzaal zijn gereserveerd. Daar volgens de rechtsspraak in Oostenrijk slechts de beide spoorvvegaan- slagen bij Anzbach kunnen worden ten laste gelegd, heeft Matuschka zich te Wee- nen uitsluitend te verantwoorden wegens het misdrijf van openbare geweldpleging, gepleegd door boosaardige handelingen on der bijzonder gevaarlijke omstandiglieden. De beschuldiging van den officier van justitie, dr. Xahrhaft, berust op de desbe treffende paragrafen van de Oostenrijksche strafwet, waarbij veroordceling tot kerker straf van één tot vijf jaar en, naarmate van de „grootte des misdadigheid cn het gevaar", ook tot tien jaar mogelijk is. In deze zaak zijn 23 getuigen, onder wie de vrouw van den beklaagde en de psy chiater gedagvaard. De psychiater heeft Matuschka volkomen toerekenbaar ver klaard. In het proces, dat waarschijnlijk \ier da gen zal duren, zullen ook dc rapporten van het door de Duitsche en Hongaarsche po litie ingestelde onderzoek worden voorgele zen. Met dit proces is echter de verant woording van Matuschka voor het gerecht niet ten einde. Hoezeer zijn verdedigers zich ook inspannen om een andere beslis sing te verkrijgen, blijft de rechtszaak tc Weenen slechts een voorstel, waarop latei- de uitlevering naar Hongarije zal volgen. Ook Duitschland heeft de uitlevering van Matuschka gevraagd. Dair hij echter Hon- gaarsch onderdaan is en het verzoek om uitlevering von Hongarije bovendien nog vroeger was ingediend, zal in Hongarije het definitieve vonn;s worden uitgesproken, daar dit land zijn onderdanen niet meer uitlevert. Een proces in Duitschland in ver band met den aanslag bij Jülerbog zou dus zonder Matuschka gevoerd moeten worden. De door Matuschka gepleegde aanslagen zijn dc volgende: De eerste aanslag pleegde hij in de och tenduren van 1 Januari 1931 bij Nculeng- bacli in de nabijheid van Anzbach. Hier waren de verbindingsstukken der rails los geschroefd. E:n boemcltrein reed over de bewuste plek, doch er gebeurde niets. Ge constateerd werd echter, dat hier een mis dadige aanslag had plaats gehad. Op 30 Januari 1931 werd prac'es op dezelfde plaats een nieuwe aanslag op den D-trein Weenen—Passau gepleegd, waarbij dc loco motief ontspoorde. Een aantal spoorwegbe ambten werd licht gewond. Hier was een 1.70 Meter lange ijzeren staaf dwars over de rails gelegd en met drie schroeven vast gemaakt. De plaats van den aanslag was zoo gekozen, dat de trein in geval van ont sporing van den 8 Meter hoogen spoordijk had moeten vallen. Een onmiddellijk on derzoek leverde hier de eerste aanwijzin gen op in de richting van den dader. Toen ging Matuschka naar het buiten land, naar Duitschland en Hongarije. Op 8 Augustus pleegde hij den aanslag op den D-trein Bazel—Frankfurt bij Jüterbog, in het einde van een groote bocht naar links, op den 10 Meter hoogen spoordijk. De wa gens van den trein werden ernstig bescha digd en in totaal werden 109 personen ge wond, van wie 4 ernstig. Spoedig daarop, op 13 September 1931, viel de sneltrein BoedapestWeenen op de lijn Boedapest Hegyechalom op do bij Bia Torbagy gele gen dalbrug aan een misdadigen aanslag ten offer. Bij deze catastrophe stortte de locomotief, de tender, een goederen-, een slaap- en drie personenrijtuigen van een hoogte van 23l/2 Meter in de diepte. Een geweldige ontploffing had bij deze catastro phe plaats, waarbij 22 menschen om het le ven kwamen. De houding van den bij de zen aanslag schijnbaar eveneens licht ge wonden Sy lvester Matuschka was zeer op vallend. Hij werd op 7 October 1931 voor de eerste maal als verdachte gehoord en heeft, dat zijn vrouw bezwarende verkla ringen had afgelegd, ecnige dagen later zijn misdrijven bekend. Hel aantal loonklassen vermin derd van negen tol zes Nieuw plan voor hulp aan werkloozen Berlijn, 11 Juni (V.D.). De nieuwe Rijks noodverordening bevat op sociaal-politiek gebied maatregelen voor steun aan de werkloozen, voor do sociale verzekering, voor de Rijksverzorging, voor verlichting der lasten der gemeenten en verder maat regelen inzake werkverschaffing en ver zekering van dc bcgrootlngen. Op liet gebied lan de werklooshcidsver zekering bevat de noodverordening een machtiging voor dc Hijksregcering om den steun aan werkloozen op drie manieren tc verzorgen: le. De hoogte van de werkloosheidsuit Keering kan gewijzigd worden, waarbij deze uitkeering echter niet mag dalen onder die lan de crisisuitkeeringen 2e. De ondersleuning volgens de werk loosheids verzekering kan voor een bepaal den tijd vastgesteld worden; 3c. Over de saldi van de werkloozenver zekeringen kan ten gunste van andere tak ken van hulpverleen.ng aan werkloozen he schikt worden. De noodverordening bevat verder voor schriften over de benamingen van de ver schillende wijzen van steun. Door een tegelijkertijd uit te vaardigen uitvoenngsverordcning maakt de Hijksrc geering van dc haar verleende machtiging volgens de noodverordening gebruik. Vol geus deze uitvoeringsbepalingen zal de uit Keering bij werkloosheid na zes weken ver minderen. De nieuwe 'itkceringsbedragen worden in de verordening vastgelegd cn deze zijn gemiddeld 15 lager dan de te genwoordige uitkeeringen. Dc korting voor de werkelijke werkloosheidsverzekering ii in verhouding belangrijk grooicr en he draagt gemiddeld 23 De crisisuitkeerin pen zijn gemiddeld 10 lager, zoodat het totaal gemiddelde 15 bedraagt. De nieu weuitkeeringen worden volgens een nieuw uniform systeem geregeld. liet aantal loon klassen is verminderd. In plaats van no gen loonklassen zijn er (hans nog zes. De verlaging der uitkeeringen is daardoor niel algemeen en voor een huisvader in de laagste loonklasse in de groote steden zal geen verlaging plaals vinden in vergell) king mei do tegenwoordige uitkeering, ter wijl hijvoorbeeld de gewone werklooze uit een liooge loonklasse op liet platteland een vei laging tot 10 of 50 kan krijgen De nieuwe regeering zal eenvoudiger van ad- ZrsHw!0 Zij"' D,C "'i^seering zal de eischoüen van de werklooshcidsverzoke ri?Si ..Kel,ru,'kcn voor crisisuitkeeringen rh!,CI g"' waarschijn!ijk om een be diag van ~i0 tot 300 millioen mark. Do nieuwe uitkeeringen treden op 27 Juni in werking. Er is een overgangsperiode tot 23 Juli vastgesteld. Dl deze noodverordening is de groote re organisatie van het gcheelc sociale verze kenngs,vezen nog niet opgenomen. Het ïgt in de bedoeling dc regoering tc mach- tigen voor het gehcele gebied der sociale erzekenng de grootste bezuiniging cn eco nomisch beheer tot plicht te maken. Voor de verzorging der oorlogsslachtof- inenvoS| n"S T k'°ine worden inoe\0eid. De uitkeeringen aan kinderlooze personen worden met 2u verminderd cn de kindertoeslagen zullen „iet meer tot °C" Slech,s 101 15 J'aar worden be kaaid. Deze verandering treedt op 1 Augus tus m werking, Be rechtspraak. Op het gebied van de rechtsspraak en bet openbaar bestuur worden bij de nieu- we noodverordening van den Rijkspresi- clent de volgende maatregelen getroffen L In dc strafrechtspraak zijn in de eerste Plaats vereenvoudigingen te treffen op het gebied der rechtsmiddelen. De nood des tijds veroorlooft het niet meer iedere strafzaak in drie instanties te behandelen. „„rA ™00' het voldoende zijn naast de eerste instantie een middeninstantie te ste] len. Overeenkomstig wordt bevolen dat te gen ieder vonnis van den rechter of liet schepengerecht slechts nog een rechtsmid- dol toelaatbaar is. d.w.z. of het beroep of a"° ZaliCn> waarin beroep IS aangeteekend, moet de rechtbank vast Stellen m hoeverre bewijsmateriaal nader zal moeten worden verzameld. 2 De drukke werkzaamheden van het Rijksgerecht maakt het dringend noodza kelijk op liet gebied der civiele procedures cut aantal te verminderen. Cessie op loon en salaris. Voor den oorlog was men vrij van een evcntuecle cessie op loon of salaris tot een bedrag van 125 RM. In Februari 1928 werd deze grens gebracht op 196 RM. Sindsdien is het indexcijfer aanmerkelijk gedaald, zoo dat deze grens per 1 Juli a.s. zal worden teruggebracht tot 165 RM per maand. Werkloozenhulp en sociale verzekering. Bij de Noodverordening van den Rijks president inzake maatregelen 'tot handha ving van de werkloozenondersteuning en der sociale verzekering, zoomede tot ver lichting van de crisislasten der gemeenten wordt een officieele uiteenzetting gegeven waarin o.m. wordt verklaard. De Noodverordening brengt de uit keeringen in het algemeen terug tot den stand van 1927. Aangezien do loonen in het algemeen gedaald zijn tot het niveau van 1927 is het noodzakelijk ook dc uit keeringen der ongevallenverzekering mei 15 te verminderen. II. Verlichting in de crisislasten der ge meenten. De financieele toestand van het Rijk is uiterst gespannen. Tegenover een opbrengst aan belastincr en tarieven in het jaar 1930 van 6 milliard RM, staan in het jaar 1931 ondanks alle belasting verhoogingen inkom sten tot een bedrag van nog niet 5'/s mil liard Voor 1932 wor.lt dit bedrag geraam-1 op ongeveer 5.4 milliard. Het ontwerp begrooting der Rijksregee ring voorziet in een bedrag aan inkomsten en uitgaven tot een totaal van 8.2 milliard Aangezien voor al deze uitgaven nog geen lekking is gevonden ziet de regeering zich gedwongen opnieuw de zoutbclasting in te voeren en op het gebied van uitkeeringen aan oorlogsinvaliden de wanverhouding op te heffen, welke was ontstaan door het feit dat de kinderlooze lichtgewonden er beter aan toe waren dan de gehuwden met kin deren. Samenvatting De nieuwe noodverordening houdt in hoofdzaak de volgende bepalingen in: Een korting op de uitkeeringen der inva liditeitsverzekering, weduwen- en weezen pensioenen en ongevallenverzekering. Machtiging aan de Rijksregeering dooi bizondcre maatregelen, spaarzaamheid, ra tionalisatie en vereenvoudiging van de so ciale verzekering te bereiken. Korting der uitkeeringen aan lichtgewon den, zoomede inhouding der kindertoelagen na volbrenging, van het 15de levensjaar goj kinderen. Een nieuw plan voor de werkloozenhulp. De gehcele subsidie aan de gemeenten wordt beperkt tot 672 millioen. Voorts wordt dc crisissteun van het Rijk aan de gemeenten opnieuw geregeld, o.a. door eon nieuwe regeling van liet begrip crisiswerk- looze en door de invoering van een soort begrootingsdwang voor dc gemeenten. Van 1 Juli af zal een bijdrage moeten worden gestort voor de werkloozenhulp, welke lVa bedraagt voor alle loon- cn salaristrekkers. Deze bijdrage loopt pro gressicf toe tot G'/s De crisisloonbelas ting vervalt door deze bepaling. Bij de omzetbelasting vervalt de tot nu toe gestelde „vrije" grens van 5000 M. Er wordt een zoutbclasting ingevoerd van 12 pfennig per K.G. Inzake werkverschaffing worden de noo- dige machtigingen verleend voor de bevor dering van wegenaanleg, bruggenbouw cn landontginningen Londen, 14 Juni (V.D.) De Daily Tele graph meldt uit Rome, dat Angelo Sbardel lctto, die gearresteerd is onder verdenking van poging tot moord op Mussolini, een volledige bekentenis heeft afgelegd. Hij deelde rnede, dat de plannen voor den aan slag waren gemaakt te Brussel en Parijs, terwijl het geld, waarover hij beschikte, on geveer 2485 lire, verstrekt was door het agentschap Rocchioni, dat, naar men aan neemt, een groep anti-fascisten te Londen is. Sbardcllcito deelde verder mede, dat hij het derde bezoek aan Rome was. dat hij voor het plegen van een aanslag op Musso lini bracht. Het eerste bezoek had plaats op 28 October, toen de duce niet verscheen. Voor de tweede maal kwam hij op 1 April, doch toen was er te veel politie. Toen hij voor den derden keer, op 29 Mei, naar Rome kwam, word hij nabij het huis van Mussolini gearresteerd. STICHTING EENER NIEUWE DUITSCHE PARTIJ. Berlijn, 13 Juni. (V. D.) De uitnoodi gingen voor de stichtingsvergadering van een nieuwe burgerpartij bevatten een op roep voor Dinsdag 14 Juni, des avonds. Zij zijn geteekend door dr. Eckener, Geheim- rat Wildhagen uit Leipzig, den vroegeren ambassadeur dr. Solf en den eere-voorzit- ter van de nijverheidskamer Plate. Voor de stichting van de nieuwe partij komen nog slechts in aanmerking de le den van de Duitsche volkspartij, de eco nomische partij, de volksconservatieven en de vleugel-Schlange van het landvolk. De vleugel-Weber van de staatspartij, die oor spronkelijk zou meedoen, heeft onder in vloed van Dietrich zijn toezegging ingetrok ken. BUITENLAND. De nieuwe Duitsche noodverordening. (Eerste Blad, pag. 1.) Het proces tegen Matuschka. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Man doodgestoken te Stadskanaal. (Tweede Blad pag. 2). Een wetsontwerp tot steun aan de var kenshouders. (Tweedo Blad, pag. 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad pag. 2). STADSNIEUWS. Filmvoorstelling van Ned. Fabrikaat. (Eerste Blad, pag. 3.) De Algcm. Dienst 1931 onzer gemeente heeft vermoedelijk een batig saldo van 200,000.—. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometerstand776.1 te Nor- döyan. Laagste barometerstand: 760.0 tc Toulouse. Verwachting: Meest matige N.O. tot O. wind, helder tot licht bowolkt, droog weer, iets warmer. Op IJsland is dc luchtdruk weer flink gestegen door het N. of W.-waarts trekken van dc oceaandepressie. Het gebied van hoogen druk over het Noordzeegebied breidde zich vooral in N. richting uit. ^ok over Scandinavië is de barometer na aan vankelijk te zijn gedaald in den nacht ge stegen cn nog stijgende en van dc inboch- ting die gisterenavond over het Z. van Noorwegen lag is nagenoeg niets overge bleven, zoodat dc wind die in alle hoofd stations in ons land Oostelijkcn compo nenten heeft waarschijnlijk verder zal rui men. Bij een gemiddeld N. O. of O. wind is te verwachten dat het temperatuurmaxi- mum zal stijgen zonder dat er voor onweer veel gevaar bestaat. In het Z. van het ge bied blijft bij een heel zwak drukverval en bij barometerstanden die niet veel van 760 verschillen dc onweerskans veel grootep- Rochcfort hacl 24 m.M. regen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSELETTES in alle prijzen Elegant. Practisch. DE T.T.-RACEb. Nog enkele inschrijvingen. Voor klasse B (350 c.M.3) schreven nog in de Duitscher A. Schneider op Vclocette, de Italiaan E. Sclfo, eveneens op Velocette, terwijl de bekende Belg A. F. Rcnier op het Fransche merk Jonghi zal starten. Verder vermelden we nog eenige veran deringen en aanvullingen. New-Imperial Motors deelde mede, dat al haar rijders zullen starten in de 250 c.M.3 klasse, zoodat in deze klasse op dit merk uitkomen: Davenport, Mellors, Gleave cn Timmer. Het is vrijwel zeker dat voor Rud- ge-Whit worth Ltd. zullen uitkomen: T. Smith in de klasse A, Graham Walker in klasse B, en Handley en Nott in klasse C. Er zullen dus starten: in klasse 6 (175 c.M.3) 8 rijders, in klasse A (250 c.M.3) 16 rijders; in klasse B (350 c.M.3)) 18 rijders; in klasse C (.500 c.M-3! 32 rijders. Lawntennis. OM DEN DAVIS-CUP. Zwitserland—Italië 23. M o n t r e u x, 14 Juni. (V.D.) De uitsla gen van de beide laatste enkelspelen luid den: Del Bono (Italië) slaat Aeschlimann (Zwit serland) 6—3, 6-4, 7—5. Fisher (Zwitserland) slaat de Stefani (Ita lië) 3-6, 9-7, 8—6, 8-6.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1