JOH. DE HEER DÉ EEMLANDEü Donderdag 18 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «g» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 296 NIEUWE BURGERPARTIJ IN DUITSCHLAND DE BESPREKINGEN TE LAUSANNE EN GENEVE BRAND IN DE HOOFDSTAD r Nieo ws Licht op 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ft. 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75. pet week (mei gratl, verzekering tegen ongelukktni 0.)7'/r Binnenland franco per pos! pet 3 maanden (3.-. Afzonderll|ke nummers 10.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 ener inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer 10 25 Ltefdadtghelds-adverteotlëo voorde helft van den prijs- Kleine Advertentlën „KEITJES bi) vooruitbetoling 1—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra i 0.05 De strijd om de ontwapening te Genève. Vorderingen blijven achterwege. Zal or van de ontwapening iets terecht komen? Te Genève komt men nauwelijks een stap verder. Dc optimisten worden hoe langer hoe meer ontnuchterd, dam men telkens meer den indruk krijgt, dat er geen ernstige wil bij de delegaties hp- staat om met dc ontwapening een begin te maken, dat naam mag hebben. Ontwa pening vindt men goed, wanneer dc buur staten daartoe overgaan; zelf houdt men zijn defensiemiddelen het liefst op het oude peil. Zoodra er sprake van is een be paald wapen af te schaffen, wordt dit door den staat, die juist van dit verdedi gingslype goed voorzien is, tot een defen sief wapen geproclameerd. Sommige lan den zijn wel bereid het bedrag hunner ooriogsbegrooting met vijf tien procent t verminderen, maar dit is een verminde* ring, die geen gewicht in de schaal legt Wantrouwen en vrees beheerscheh dc ge delegeerden en gezien deze onfrisschc po litieke atmosfeer, blijft elke verheugende beslissing, die neer zou komen op een be langrijke vermindering van de bcwapc ning, achterwege, zoodat het oorlogsgevaar blijft bestaan. Dat gevaar is des tc grooter, daar de ongelijkheid der bewapening daar door wordt bestendigd. De belofte, welke het verdrag van Versailles behelst, dat na de ontwapening van Duitscliland de an dere betrolckon partijen dit voorbeeld zullen volgen, wordt nu al jaren lang ge schonden, zoodat het niet valt. te verbazen, dat Duitschland te Genève opnieuw met een memorandum voor den dag is geko men, dat zich onder meer met de qualita- tievc ontwapening (offfensieve wapcnsl bezig houdt en waarin de eisch wordt ge steld, dat de ontwapeningsverplichtingen, welke Duitschland door het verdrag van Versailles zijn opgelegd, zich ook zullen uitstrekken tot de overige mogendheden waardoor de eisch van Duitschland, ge lijke rechten als de andere staten te bp zitten, zou worden verwezenlijkt. Er moeten wel booze invloeden achter dc schermen werken: terwijl alle volkeren hunkeren naar onJv-npening. die een mo recle en materléele bevrijding zou betecke- nen, geschiedt er niets. Hoe js dit te ver klaren? Bovengenoemd wantrouwen speelt hierbij een zeer groote rol, maar ook mag men als zeker aannemen, dat in verschil lende landen de bewapeningsindustrie, die over geweldige kapitalen en dus invloed beschikt, de pers en de regeeringen op eer noodlottige, wijze beïnvloedt. Inmiddels beginnen stemmen op te gaan. die laten uitkomen, dat het zoo niet langer gaat. Zoo hebben Dinsdag de Engelscne bisschoppen een oproep gepubliceerd, waar in zij hun diepe teleurstelling uiten over het feit, dat ondanks alle fraaie woorden, die bij hot begin der ontwapeningsconfe rentie zijn gesproken, geen vorderingen zijn gemaakt op den weg der ontwapening en dat er ook geen teekenen zijn, welke erop wijzen, dat daarmede een begin za! worden gemaakt. De bisschoppen wijzen op bot ongerijmde van vele bezwaren, die dooi de technische commissies zijn geopperd, volgens welke de grootste en machtigste wapentypen in de eerste plaats aks verde digingswapens moeten worden beschouwd. Met dergelijke bezwaren, aldus wordt op gemerkt, schokt men het vertrouwen der volkeren- Deze wapens zijn den Duitscliors in het verdrag van Versailles verboden, juist omdat zij aanvalswapens zijn. De werkelijke toetssteen van Engelands op rechtheid op het gebied der ontwapenings- politiek is volgens de Engólscbo bisschop pen, of Engeland als één der ondertceke- naars van het verdrag al dan niet bereid is do warenvormen, die Duitschland ver boden zijn, eveneens to verbieden of ten minste in zeer aanzienlijke mate tc ver minderen, d. w. z.: de groote slagschepen, luchtstrijdkrachten, zware kanonnon, on derzeeërs en tanks. De Engelsclic bisschop pen dringen erop aan, dat de Brilsche rc- geering onverwijld voor ccn dergelijke po litiek zal opkomen. Tevens mag eraan worden herinnerd, dat talrijke vertegenwoordigers der openbare meening de internationale organisaties der vrouwen, der studenten, der christclij ke kerken, der Volkenbondsvereenigingen en der bonden van frontstrijders Maan dag te Genève aan den president der out wapeningsconferentie, Henderson, in een plechtige zittng het eerste exemplaar van een boek, Vox populi gehceten, hebben overhandigd. Hierin zijn dc redevoeringen opgenomen, die op 6 Februari bij de over handiging te Genève van de ontwapenings petities zijn gehouden. De plechtigheid droeg het karakter van een ernstige, drin gende waarschuwing aan liet adres der re- geeringen, die ertoe worden aangespoord in geen geval de conferentie te verdagen, zonderdat successen van betcekenis zijn behaald. Als zoodanig worden genoemd: een belangrijke vermindering der bewape ning tc land, te water en in de lucht, de af schaffing der gevaarlijke aanvalswapens en een scherp toezicht op, zoo niet de al- geheele opheffing van de particuliere be wapeningsindustrie en van den handel in oorlogsmateriaal. Terloops noteeren wij, dat Henderson bij deze plechtige overhandiging heeft opge merkt, dat hij de hoop, dat het werk der ontwapeningsconferentie met welslagen zou worden bekroond, nog niet had opge geven. Er is dus nog hoop, onder de asch der verwachtingen gloeit nog een beschei den vonkje. De druk der volkeren op de diplomaten tc Genève moge tengevolge heb ben, dat dit vonkje een geweldig vuur wordt, hetwelk den tot dusver vast tc stel len tegenzin om tc ontwapenen volkomen verteert. Berlijn, 14 Juni. (V. D.) Hedenavond om negen uur heeft dc sticht ingsvergado- ring plaats gehad van de nieuwe burger lijke partij. Gelijk in de uitnoodiging tot dezo vergadering gezegd werd, was bet een bijeenkomst van leidende mannen van het Duitsche geestelijke en economische leven Ongeveer tweehonderd persoonlijkheden hadden aan de uitnoodiging gevolg gege ven. Tijdens de besprekingen, die overi gens een vertrouwelijk karakter droegen, kwam de algcmecne overtuiging naar vo ren, dat onder afwijzing van alle oude bur gerlijke partijen een nieuwe groepcering van het burgerdom onder nieuwe leiders noodzakelijk was en dat het er niet om ing een fusie van oude politieke partijen tot stand te brengen. De nieuwe partij mag geen belangenvertegenwoordiging zijn. maar zij moet een groote gedachte verte genwoordigen en wel do gedachte der ver antwoordelijkheid van den enkeling bij vrijwillige verbinding aan bet geheel. Er werd besloten ccn werkcomrnissie op dracht te geven aan alle tussclicn de na- tionaal-socialisten en het centrum staan- Je partijen en derzelver kiezers een op •oep te zenden, waarin er toe wordt op gewekt om, met terzijdestelling van alle tot dusver geldende partij- of persoonlijke belangen, bet burgo'-dom tol. een groote .po litieke beweging aaneen te sluiten, tenein de voor do toekomst te waarborgen, dat het Duitsche burgerdom tegenover de ra dicalc stroomingen van rechts en links den nvloed erkent, die noodzakelijk is om volk en rijk economisch en cultureel voor ern stige schokken te sparen. De werkcommis sic werd samengesteld uit degenen, die de uitnoodiging tot deze vergadering hadden opgesteld: dr. Eckener, Harry Plate, eoro voorzitter van de Duitsche „Handwerks und Gewerbekammer", ambassadeur b. d dr. Solf, geheime justitieraad dr. Wildha gen, mevr. prof. Hoetzsch en dr. Meyer. Dc commissie werd gemachtigd zichzelve zelf standig aan te vullen met verdere per soonlijkhcden en kreeg dc opdracht dc noodzakelijke verdere voorbereidende werk zaamheden te verrichten, benevens een be ginselprogram op tc stellen en een procla malie. REIZEN IN DUITSCELAND. Van het kloeke reisboek „Dcutschland in einem Bande" (Leipzig, Karl Baedeker, 1V32), lat vijfhonderd bladzijden dik is en dan hebben wij de registerpagina's nog niet eens meegerekend is dit jaar een vijfde druk erschcnen. Voor wie Duitschland bereist, d.w.z. voor wie den moed heeft de grenzen over te trekken, nu de kranten eiken 1ag een aansporing bevatten om het geld in ons land zelf te verteren, is bet werk bijna on ontbeerlijk, daar het zoo'n massa gegevpns bevat en zulke nuttige raadgevingen behelst dat de gebruiker ervan nagenoeg nooit wordt teleurgesteld. Zelfs voor ben, die voldoende zelfstandigheid bezitten cn niet slaafs de crschillende routes, die zijn aangegeven, willen volgen, geeft het boek aanwijzingen, waarmee zij in materieel en geestelijk op icht hun voordeel kunnen doen. Raad pleging van dezen gids is vooral nuttig, om dat op prettig samenvattende wijze uiteen wordt gezet welke streken vooral de moeite waard zijn om te worden bezocht. Daardoor erlicst men niet op noodelooze wijze tijd on ld. Zoowel met de belangen der automo bilisten als die de'- treinreizigers houdt de practischo gids rekening. Uitvoerige ge gevens omtrent logies, reisgelegenheden, be ionswaardigheden der dorpen, steden en landouwen en bonderden andere zaken meer bieden den toerist een aangenaam houvast, zoodat bet bom niet makkelijk zal vallen te erdwalen, belangrijke dingen over bet hoofd tc zion of er bekocht af te komen. Bovendien wemelt het boek van keurig uit gevoerde kaarten en plattegronden, die be trouwbare wegwijzers zijn. Het boek zij dan ook zeer hartelijk aanbevolen. EEN TERECHTSTELLING IN DUITSCHLAND. Weimar, 15 Juni (V.D.) Hedenmorgen vroeg werd op de binnenplaats van de straf gevangenis te Weimar de landarbeider Paul Dassier met de guillotine terecht ge steld. Dassier had eenige maanden geleden een achtjarig meisje overvallen en ver moord Gereserveerde Amerikaansche houding tegenover de Euros peesche moratoriumplannen Genève, li Juni (V.D.) Den gehcolon voormiddag hebben besprekingen plaats ge had tusschon de leidende staatslieden, dio als voorbereiding voor de conferentie te Lausanne moeten worden neschouwd. Aan deze besprekingen werd van Duit sche zijde niet deelgenomen Macdonald en Simon hadden een lange bespreking met Grandi en lunchten daarna met den Ameri- kuanschcn ambassadeur Gibson. De Frnn- scho ministerpresident Ilerriot ontving doorloopcnd bijna alle bier aangekomen mi nisters van buitenlanrlsche zaken. De Arno- rikaansche ambassadeur Gibson stelde Hor- riot in kennis van het standpunt der Ame- likaansehe regecring. Verwacht wordt, dat Macdonald en Ilerriot hedenmiddag zullen deelnemen aan de zitting van het presidium der ontwapeningsconferentie. De zitting wordt met eenige spanning tegemoet gezien, daar thans beslii'tcn van groote beteckonis voor hot verdere verloop der ontwapenings conferentie moeten worden genomen Washington, li Juni (V.D.) Naar uit het staatsdepartement verluidt, staat do re gecring der Vereenigde Staten koel ten op zichte van de Europcesche berichten betref fende hot plan tot ccn 5- of 10-jarig politiek en bewapeningsmoratorium Een officieel voorstel is echter in Washington nog niet aangekomen. Het wordt echter verwacht. Volgens do rnecning van het staatsdeparte- ment komen de plannen voor een dergelijk moratorium op een voor de Vereenigde Sta ten met betrekking tot do schuldenkwcstie buitengewoon pijnlijk oogenblik. Bovendien zou het niets veranderen aan den stand der tegenwoordige bewapeningen en geen duur zame regeling der F.uropeesche problemen tot stand brengen. Dc regecring der V. S. wijst ccn algemccne bewapeningsvacantie af, aangezien een dergelijke vacantie voor do bewapeningen te land noodzakelijker is dan voor den vlootbouw. Overigens is de kwestie der bev.apcningciY to land van de Furopecsche staten de voornaamste binder- paal voor het herstel van het economische evenwicht. Genève, 14 Juni (H.N.) Het bureau der ontwapeningsconferentie hield vanmiddag oen zitting, waarin o.a. gezant Gibson, Her- riot, sir John Simon, Grandi, Nadolny. Za- leski en Ilijmans deelnamen. Volgens het uitgegeven communiqué heeft het bureau de delegaties uitgenoodigd tot nadere be sprekingen over zekere noodzakelijke vraagstukken, die door de beraadslagingen in dc land-,-vloot* cn luchtvaartcommissies evenals in de commissie voor chemische en hacfere.ologische oorlogen aan de orde zijn gesteld, ten einde de behandeling van deze vraagstukken door de hoofdcommissie der conferentie tc vergemakkelijken. Ambassadeur Layton kant zich nadrukkelijk tegen kortstondige verlenging van het Hoovermo- ratorium Londen, 15 Juni (V.D.) In dc News Chronicle schrijft de Engelsche ambassa- Jeur sir Walter Layton een artikel in ver band met de conferentie te Lausanne. Hier in verzet hij zich krachtig tegen verlenging op korten termijn van het Hoovermorato- rium, welke volgens de persberichten te Lausanne zal worden voorgesteld. Met klem betoogt hij, dat elk verder uitstel van een definitieve regeling van het schadever- goedings- cn oorlogscnuldenvraagstuk de financiecle ineenstorting bespoedigen zal. Hierbij wijst Layton in de eerste plaats op den economischen cn financieelen toestand van Duitschland, die buitengewoon ernstig is. Het Duitsche uitvoeroverschot vermin dert voortdurend, terwijl de goud- en de viezenvoorraden van de Duitsche rijks bank buitengewoon klein zijn. Wanneer in Lausanne slechts een tijdelijke oplossing volgt, dan staat Duitschland in de naaste toekomst voor de noodzakelijkheid van sta king van alle betalingen aan het buiten land, hetgeen tot nieuwe financieelc moei lijkheden met andere landen cn tot een ver dere beperking van den internationalen han del zal leiden. Het staken der betalingen kan echter nog worden voorkomen. Verder zegt sir Walter Layton, dat het duidelijk is, dat behalve het schadevergoedingsvraagstuk nog veel meer kwesties moeten worden be sproken. Verdere stappen kunnen echte/ niet worden gedaan voordat het schadevergoe dingsvraagstuk definitief "is opgelost. Genève, 15 Juni. (V.D.) De gisteren den geheelen dag tusschen de ministers ge voerde besprekingen zijn hedenochtend voortgezet met een langdurig onderhoud tusschen Macdonald en ITerriot. Daarna heeft Herriöt een bezoek gebracht aan den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken Grandi en aan den Poolschen minis ter van buitenlandsche zaken Zaleski. Alle staatslieden, die aan de conferentie te Lau sanne deelnemen, vertrekken hedenmid lag gezamenlijk per auto daarheen. Hedenmid dag om 5 uur vindt de eerste voorbespre king plaats tusschen de vertegenwoordigers van de twaalf mogendheden, die aan de conferentie deelnemen, bij welke besprekin gen het verloop der conferentie wordt bc handeld. Dc openingszitting van de confe rentie te Lausanne is vastgesteld op Don derdagochtend 10 uur in hotel Beau Rivage, waarbij Macdonald een groote rede zal houden. In internationale kringen neemt de opvatting toe, dat dc Rngchohe en Fran sche rogeering op de conferentie te Lau sanne een algemeen moratorium van kor ten termijn, n.l. tot 31 Dec 1932, zullen voor stellen, om voor dien tijd de definitievo rc geling van het schadevergoedingsvraagstuk voor te bereiden. De onderhandelingen over een leening aan Oostenrijk hebben, naar men aanneemt, over bet algemeen een gun stig verloop. In bevoegde kringen neemt men aan, dat aan Oostenrijk «?cn leening van 300 millioen schilling zal worden toe gestaan. DE STRIJD OM DE DRANKWET IN AMERIKA. Now York, 15 Juni (V.D.) Uit Chicago wordt gemeld, dat op het congres van dc republikeinsche partij inzake do drankwet ccn compromis is tot stand gekomen. Vol gens dit compromis wordt ccn half droog- drankwct-vcrkiczingsprogram ontworpen. De bedoeling is, dat de beslissing over dc afschaffing of liet handhaven d®r prohibi tio meer aan do staten komt, waarbij dc staten, die de drankwet handhaven, op den steun der regecring kunnen rekenen. Tn ver band hiermede wordt geme'.d, dat de ver- kiczingskansen voor generaal Dawes verbe terd zijn. DE NIEUWE TOESTAND IN CHILI. New York, 15 Juni (V.D.) Naar uit San- liago de Chili wordt gemeld, verklaarde Da- villa na zijn aftreden aan do pers, dat hij Donderdag uit Chili zal vertrekken voor het ondernemen van een handelsreis naar Furopa. Parfumerie magazijn aan den Heiligemeeg geheel uit- gebrand Amsterdam, 11 Juni. In een magazijn, behoorend tot dc parfumerieénzaak vun dc firma G. v. d. Bergh, welke gevestigj is aan den ITeiligenweg 40, is hedenavond te ongeveer half elf brand ontstaan. In dit ma gazijn, dat zich bevindt achter de voorka mer van bet huis en dat uitziet op de Imi zen van de Handboogstraat cn de pastorie van de Calharinakerk was dc bewoonster van genoemd perceel in gezelschap van een meisje, bezig met opruimingswerkzaamhe den. In con hand droeg zij een flesch eau de cologne, in de andere hand een kaars. Plotseling struikelde zij met het gevolg Int dc flesch eau de cologne in stukken brak er» de kaars in het geurige vocht terecht kwam. Er ontstond een groote vlam, welke zich aan do omgeving mededeelde, met het. ge volg, dat het geheele magazijn in een oog wenk in lichterlaaie stond. Dc bewoonster holde naar den winkel, waar zij in haar agitatie de Rijkstelefoon opbelde, via wel ken omweg dc brandweer gewaarschuwd werd. Deze was weldra ter plaatje on on der leiding van hoofdbrandmecster Hart dorff word het vuur, dat fel uitsloeg, met twee stralen bestreden, waarvan een dopr het belendende perceel en de ander door den winkel werd geleid. Tegen don over vloed van het natte element moesten do vlammen het tenslotte opgeven, wat niet wegnam, dat h.et geheele magazijn uitbrand de. Enkele kinderen, die in de huizen van de Handboogstraat te bed lagen, werden toon de brand op zijn hevigst woedde zekerheids halve naar een veiliger plaats overgebrn ht, terwijl de geestelijkheid van de Catharina- kerk teneinde overslaan van het vuur 7.00 goed mogelijk te voorkomen, in afwachting van deskundige assistentie hot dak der pas torie had nat gehouden. Do eigenaar van het perceel waarin do brand is ontstaan had de tegenwoordigheid van geest gehad, via den brandmelder in de Handboogstraat de brandweer te alarmecron. Er was uiter aard zeer veel belangstelling van do ziido van het publiek, dat echter door de politie op behoorlijken afstand van het blussehines werk werd gehouden. Verzekering dekt de schade. DE TAXISTAKING TE DEN HAAG. Een ultimatum van B. en W. 'sGravcnhage, 15 Juni. De werkge vers der Haagsche taxi-ondernemingen, waarbij gestaakt wordt (stationneerend be drijf), hebben van B. en W. een schrijven ontvangen, waarin medegedeeld wordt, dat zij voornemens zijn om, indien vóór 20 Juni a.s. het taxi-vervoer niet weder in normale banen is geleid, aan een aantal gegadig den stationneervergunning te verleenen. In verband met dit schrijven hebben de werkgevers een circulaire tot de stakers gericht, waarin het voornemen wordt te kennen gegeven de bedrijven weder in wer king te stellen op Vrijdag 17 JunL BUITENLAND. Radioredevoering van Strasser. (Derde Blad, pag. 2). Proces-Matuschka aangevangen. (I)erdc Blad, pag. 1). De conferentie van Lausanne begonnen. (Derdo Blag, pag. 1). BINNENLAND. Loting voor den dienstplicht (Tweede Blad, pag. 1)'. Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1)'< Mr. Th. l-Iccmskcrk herdacht. (Tweede Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut to Do Bilt. I-Ioogsto barometerstand 776.5 to Ingö. Laagsto barometerstand 753.4 to Mar seille. Verwachting: Meest matige N.O. tot Z.O. wand, helder tot licht bewolkt, droog, warm weer. Wat gisteren door een enkel onzeker scheepsbericht nog twijfelachtig was, is door do oclitendberichtcn van lieden wel zeker geworden, nl. dat in het Z.W. van het gebied zich een nieuw gebied van hoo- gen druk heeft ontwikkeld, dat zich waar schijnlijk zal vcrcenigen met dat in het N.O. Do kern, die gisteren ten W. van do Noor- sche kust lag, verplaatste zich Oostwaarts. De gelijktijdige drukstijging in Denemar ken cn N.-Duitschland deed in ons land de wind naar Oost ruimen. Bij dezen toe stand, is aanhouden van de warme dagen te verwachten. Dat ongewoon hoogc tem peraturen zullen optreden, is voorshands niet waarschijnlijk, daar een ondiepe de pressie aan dc Duitsche grens oorzaak is, dat dc wind, die ons over het Duitsche gc- biod wordt toegevoegd, afkomstig 16 uit een N. gebied, ergens uil Finland, en een go- ringo drukdaling in het Baltischc gebied wijst er op, dat dit nog wel eenlgcn tijd zoo blijven zal. Alleen onkelo stations in Zuid- Frankrijk hadden onwjer cn regens, ove rigens viel nergens meer dan enkele m.M. LftHGESTRftAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. COHSELETTES in alle prijzen Practïsch. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 ITALIAANSCH WATERVLIEGTUIG TE SCHELLINGWOUDE. Amsterdam, 15 Juni. Gisteravond is voor het marinevliegkamp te Scliclling- woude een groot 2-motorig Italiaansch watervliegtuig neergestreken. Aan boord be vonden zich vijf leden van do Italiaanschc Marine, o.m. de vliegermaioor Cagna, die destijds aan de oceaanvlurhf van het eska der onder leiding van generaal Balbao heeft deelgenomen en kapitein Arnesta. Het vlieg- uig was gistermorgen te Rome g?start; het afgelegde traject maakte deel uit van een groote rondvlucht. Heden zou vermoedelijk in de richting van Engeland verder worden gevlogen. Dc vliegers werden door den con sul-generaal van Italië, de heer Ferruccio Luppis in de hoofdstad verwelkomd. TRAGISCH KANO-ONGELUK. Een jongeman verdronken. Leiden, 15 Juni. Woensdagavond heeft n het Oegstgeesterkunaal een tragisch ka no-ongeluk plaats gehaJ, Door de golfslag van een passeerende motorboot sloeg een kano, waarin gezeten waren zekere S., en de 19-jarige H. v. K., beiden uit Leiden, om. S. wist zich aan de kano vast te klampen, doch van K. verdween in de diepte. Na ruim een uur werd zijn lijk opgehaald. Bei de jongelui konden niet zwemmen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1