ZOMERJAPONNEN JOH.DE HEER Ik_> DE ËEMLAMDÊR Zaterdag 18 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 298 Buiteolaaidsch Overzicht Buitenland VERKLARING VAN V0N SCHLEICHER uit mooi Amersfoort HOOVER AANVAARDT ZIJN CANDIDATUUR Bimeolaed DE GRAF ZEPPELIN IN NEDERLAND Piano's, Orgels, Radio Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op 9 uur 55 min. Hotel Huize Groenevelt OPENLUCHT DANCING L. J. LUYCX ZOON VOILE KUNSTZIJDE GEORGETTE MOUSSELINE DAMESMODEZAAK AMER ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 2.10 per maand 0.75, per week (met grati« verzekering tegen ongelukkeni f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer - elke regel meer f0 25 Liefdadlgheids-advertentién voorde helft van den prijs. - Kleine Advertcntlfin „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 De opheffing van het S.A.- en uniformverbod. Ern stige bedenkingen tegen dezen maatregel in te brengen. Op 13 April j.l. werd een Duitsche rijks verordening afgekondigd, waarbij de stormafdeelingcn der nationaal-socialis tische partij werden verboden. Dit gp- schiedde tijdens het bewind van rijkskan selier Brüning en het was rijkspresidenf Hindenburg, die het desbetreffende stuk onderteeker.de. Als motief voor het verbod gold het feit, dat honderdduizenden Duit sellers z.g. actiegroepen hadden gevormd gedeeltelijk in kazernes waren onderge bracht en zich verplicht hadden onver waardelijk aan de bevelen der leiders te gehoorzamen. Deze Duitschers zouden heel gemakkelijk als militaire of politieman schappen kunnen optreden; trouwens dit is ook inderdaad reeds meermalen ge schied. Ook zonder dat zij over zware wa penen beschikten, aldus de gedachten- gang, die leidde tot het verbod, kunnen dergelijke groepen te allen tijde overgaan tot gewelddadige handelingen en op be paalde deelen der bevolking pressie uit oefenen. Nauwelijks echter had de rcgcering-Von Papen de teugels in handen genomen, of het S. A.-verbod werd opgeheven. Opnieuw was het rijkspresident Hindenburg, die de desbetreffende verordening ondcrtcekcnde. op deze wijze een zeer recente beslissing weer te niet doende; terecht is van ver schillende zijden naar aanleiding van do plotselinge herroeping van het verbod do opmerking gemaakt, dat een en ander nu niet bepaald bevorderlijk is voor het aan zien van den rijkspresident. liet is zeer de vraag, of de regeoring-Von Papen veel plezier van haar maatregel zal beleven. Reeds nu kan worden vastgesteld, dat de stap een ernstig geschil in 't leven heeft geroepen tusschcn het rijk en een aantal Zuid-Duitsche staten, die niet bc reid zijn te gedoogen, dat op hun gebied het particuliere leger van Hitier weer in heel zijn vroegere glorie uit de asch ver rijst. Als een vogel Phoenix? Vermoedelijk als een griffioen met scherpe sneb en klau wen, die niet in verzuim zal. blijven prooi te zoeken. Te vreezen is dan ook, dat het herstel der z.g. politieke vrijheden aanlei ding zal geven tot zeer betreurenswaardi ge daden van terreur, die de voortzetting van den z.g. „kleinen burgeroorlog" zullen waarborgen. Orde en rust.kunnen thans weer op zeer gemakkelijke wijze worden verstoord en men dient (ton ook af te wachten, of de regeering-Von Papen in dat geval voldoende gezag en zedelij ken moed bezit om legen de S. A.-formaties op le tre den, wanneer deze wat voor de hand ligt weer het karakter zullen aannemen van een particulier leger, een gewapenden slaat in dep staat. Wèï zullen de militair georganiseerde bonden der nazi's zich in dén vervolge evenals andere groepen aan contrólebepalingen moeten onderwerpen, maar het blijft de vraag, of deze clausules voldoende waarborgen bieden, dat de S.A. troepen in geen geval vermomde paid ij soldaten zullen zijn. Het conflict, dat tusschen Zuid-Duitsch- land en het rijk is uitgebroken, toont over duidelijk aan, da*" verschillende Duitsche landen zeer pessimistisch zijn ten aanzien van de vraag, of de officicele politie-orga nen wel bij machte zullen zijn* aan even tueele buitensporigheden der nationaal-so cialistische stormtroepen het hoofd te bie den. Politieke vrijheid is een prachtig begin sel, maar de Duitsche rijksministers heb ben over bet hoofd gezien, dat fascistisch georiënteerde staatslieden onder politieke vrijheid in het algemeen slechts de politic kc vrijheid voor zichzelf verslaan en die van andersgericlite groepen als een te ver- waarloozen niemendalletje beschouwen Overigens heeft de politieke vrijheid, zoo als die bestond, vóórdat de bovengenoem de verordening van 13 April te niet werd gedaan, bestaan in zeer verwerpelijke da den van terreur, waarvoor niet alleen de communisten, maar evenzeer de nazi's ver antwoordelijk waren en waarvan tiental len Duitschers het slachtoffer zijn gewor den. De regeering-von Papen cn de rijkspre sident spelen door de opheffing van het S.A.-verbod dan ook een gevaarlijk spel en veroorloven zich een optimisme, waar van wellicht binnen afzienbaren tijd, wan neer de politieke hartstochten weer in al hun felheid ontwaken, de lichtvaardigheid op droeve wijze zal worden aangetoond. De rijksweerminister sfelf een drietal voorwaarden inzake Fransch Duitsche samenwerking Parijs, 16 Juni (V.D.) Rijksweerminister von Schleicher heeft aan een Fransch pers vertegenwoordiger verklaard, dat hij er niet aan denkt te streven naar dc dictatuur in Duitschland. Een dictatuur, die uitsluitend ti-unt op de gewapende macht, is tot een zekere mislukking gedoemd. Zij zou alleen mogelijk zijn onder één voorwaarde; de ge- heele massa des volks zou haar moeten ver langen. Dat is echter in Duitschland niet et geval. Energiek keerde von Schleicher zich te en de geruchten betreffende voornemens van Hindenburg om af te treden ten gunste van den kroonprins. Niemand denkt aan een dergelijke oplossing. Betreffende do Fransch-Duitsche betrek kingen zeide generaal von Schleicher: .Juist de nationale partijen in Duitschland verlangen oprecht een samenwerking met Frankrijk. Wij zijn bereid ieder economisch accoord te sluiten, dat Frankrijk wcnscht." De Fransch-Duitsche samenwerking is ech ter aan drie voorwaarden gebonden: (1) Frankrijk moet Duitschland bevrijden van de oorlogsschuldleugen; 2) De herstelbetalingen moeten beëindigd werden; (3) Dc ongelijkheid in de bewapeningen tusschen dc beide landen moet worden op- ehevén. Berlijn, 10 Juni (V.D.) Van bevoegde Berlijnsche zijde wordt betreffende de ver klaring van den rijksweerminister von Schleicher tegenover een Fransch persver tegenwoordiger mcdegcdecid, dat do rijks weerminister zich slechts gedurende twee minuten heeft onderhouden met den Fran schen journalist. Op liet oogeriblik is het niet mogelijk na te gaan, of de Fransche pers de uitlatingen van den minister juist heeft weergegeven. Hsrriot bij von Papen. Lausanne, 1G Juni (V.D.) Herriot heeft Donderdagavond in hotel Savoy rijkskanse lier von Papen, in bijzijn van den Duit- schen minster van buitenlo ndsche zaken, 'en contrabezoek gebracht. Kort te voren had de rijkskanselier een persoonlijk onderhoud, dat een uur duur- :1e, met Macdonald inzake dc recente ge beurtenissen in Duitschland en de binncn- en buitonlandsche bedoelingen der rijksre- geèring. Von Neurath heeft .talrijke langdurige be prekingen gehad met de Britsche politici. Van Duitsche zij:1e wordt de meening uit gesproken, dat de. tegenstellingen tusschen I ngeland en Duitschland als van weinig be tekenis zijn te boschouwen. DE HULPVERLEENING AAN OOSTENRIJK. Afkondiging van een transfermoratorium? Lausanne, 16 Juni. (V. D.) De beraad slagingen der financicele deskundigen be treffende het probleem van een leening voor Oostenrijk zijn vrijwel gereed. De commissie zal Vrijdag een zitting houden, waarin de president van de Oostcnrijksche Nationale Bank een onmiddellijke beslis sing zal eischcn in de lccningskwcstie, aan gezien anders Oostenrijk onmiddellijk een transfermoratorium moet afkondigen. In verband met den buitengewonen ernst van den toestand zijn de politieke aspecten zeer op den achtergrond getreden. I-Ict politieke plan van Tardieu is bij de besprekingen niet meer vermeld. Frankrijk sielt als eenigc voorwaarde, dat de leening voor Oostenrijk het begin moet worden van een gezondmaking van alle Donaustaten. In deskundigenkringen bestaat de opvat ting, die thans ook gedeeld wordt door Fransche kringen, dat een ineenstorting van Oostenrijk zou leiden tot een hevige ontreddering van de gebecle Europeesche kapitaalmarkt. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING IN EEN VUURWERKFABRRIEK» Londen, 17 Juni. (H.N.) Bij een ontplof fing in een vuurwerkfabriek zijn twee vrou wen om het leven gekomen De ontploffing had plaats in een loods, die in brand ge raakte en geheel in de asch werd gelegd Door de kracht van dde ontploffing spron gen de ruiten van de huizen in de buurt. ZONNEDAUW. Niet iedereen kent ze. de kleine plantjes die bekend staan als Vliegenvangerljes ot Zonnedauw, al moeten we dankbaar erken nen, dat er de laatste kwarteeuw een groo- te verbetering kan worden geconstateerd wat de algemeene kennis omtrent planten en dieren betreft, dank zij natuurlijk in de e.erstc plaats de school cn in de tweede aan de verbreiding van allerlei natuurhisto rische epistels. Maar dc Zonnedauwplantjes zijn niet zóó algemeen, dat de onderwijzers er een lesobject van kunnen maken of ze in de school algem"cn een doos op een scho tel met water en mos kunnen kweeken door ze te voeden met mugjes of desnoods stuk jes eiwit, We willen hen en anderen in de gelegenheid stellen dit eens le doen, na tuurlijk in het vertrouwen, dat men met bescheidenheid optreedt, want er is een plek niet ver van de stad, waar honder den van die aardige vleeschetende plantjes staan, in twee soorten nog wel. Dat is het Hazewater. Niet iedereen weet dit tè vin den zeker en daarom geven wc hier den weg. Sla bij hotel Oud-Leusden het fietspad in naar de Treek, langs het nieuwe kerkhof dus. Zoodra ge het dennenbosch uit zijt en den zandweg hebt gepasseerd, ziet ge links en rechts veel berkengewas op lage gronden. Dit is het Hazewater. Nog maar even zijt ge er in of bij nauwlettend speuren ontdekt ge wel dc rozetjes van kleine ronde gesleelde olaadjes met lange haren bedekt, bijna elk haar, voo.al als de zon schijnt, met een klein vochtpareltje prijkend. Hoe heeler zonne schijn, hoe meer van deze schijnbare dauw druppels, vandaar de naam Zonnedauw. De ze druppels zijn kleverig, waardoor de kleine insecten er aan vist blijven zitten. Dan bui gen de randen der blaadjes naar het midden en het vocht, dat ongeveer werkt als het maagzuur op ons eten, verteert, het „vleesch" van de gevangen diertjes. En daarom zijn het vleeschetende plantjes of Vliegenvanger- tjes. Ge kunt er in het Hazenv/ater 2 soorten van vinden: die mei ronde blaadjes, die Dro- sera rotundifolia heet en een Iangbladige, die D. intermedia is gedoopt of in het Hóilandsch: Rondbladige en Kleine Zonnedauw. A. JOMAN*. Washington, 17 Juni. (V.D.) Presi dent Hoover heeft zijn cfmdidatuur voor het nieuwe presidentschap der Vereenigde Staten, welke hem door de republikeinsche conventie te Chicago is aangeboden, aan vaard, evenals Curtis de hem aangeboden candidatuur voor het vico-presidentsehap. DE DIAMANTNIJVERHEID IN ZUID-AFRIKA. De werkzaamheden bij Roselaar hervat. Kaapstad, 1G Juni. (V. D.) Als resul taat der onderhandelingen tusschen Rose laar en liet ministerie zullen de diamant slijpers liet werk hervatten. BENOEMING WATERGRAAF. J. Knoppers te Amersfoort. Bij K. B. is benoemd in de Provincie Utrecht tot watergraaf van het Heemraad schap der rivier de Eem de kom en aan kleve van dien, J. Knoppers te Amersfoort. Enschedé, 18 Juni. De belangstelling voor de landing van het luchtschip Graf Zeppelin was niet alleen te Enschedé, doch in geheel Twente cn in nog verdere omge ving enorm. Reeds tegen 5 uur in den och tend begon de geweldige stroom van be langstellenden op te trekken naar het vliegveld Twente, dat zooals bekend, tus schen Hengelo, Enschedé en Oldcnzaal is gelegen. Alle auto's werden over Ensche dé in de richting Oldenzaal geleid, waar de file links afsloeg, om vandaar uit het vlieg veld te bereiken. De voetgangers kwamen langs verschillende wegen naar het vlieg veld. Eenige extra treinen brachten nog vele belangstellenden van nog grooter afstan den en tegen 7 uur, het tijdstip waarop de luchtreus werd verwacht, was een ontel bare mcnschenmassa van naar schatting 100.000 koppen op het vliegterrein aanwe zig. Het weer dat in den zeer vroegen ochtend zeer mooi was geweest, begon togen het tijdstip, waarop de landing zou geschieden, te betrekken. Donkere wolken trokken zich samen, maar het weer bleef echter goed, zoodat geen moeilijkheden bij de landing plaats hadden. Dc Graf Zeppelin had in den loop van den nacht naar do weerbe richten in Twente gevraagd en ook aan boord was men dus geheel op de hoogte. Om 7 uur was alles voor de landing ge reed. De gymnasten van 1G turnvereenigin- gen uit Twente stonden klaar om als lan dingsmanschappen dienst te doen. Het was echter reeds 10 min. voor 8 uur toen de „Graf Zeppelin" in het Zuiden in het zicht kwam. Een gejuich ging reeds op toen het luchtschip naderde. Om 8 uur was de Graf Zeppelin in Enschedé, waar het door met het voorschip te neigen een groet aan dc bevolking bracht. Steeds lager vloog het luchtschip cn om 10 min. over 8 uur werd op het vliegveld Twente de eerste lan ding van de Graf Zeppelin in ons land uit gevoerd. Touwen werden uit het luchtschip geworpen. De gymnasten trokken volgens de ontvangen instructies cn plotseling kwam het gevaarte, waarvan do gewel dige afmetingen thans pas goed opvielen, op het vliegveld naar beneden. De daarvoor aangewezen gymnasten pakten daarop den gondel beet en het luchtschip was gemeerd. Do landing geschiedde in de richting O.W. Een enthousiast gejuich ging op toen het luchtschip op het vliegveld vlak lag. In- tussch'en waren Z. K. IJ. Prins Hendrik, de ministers Rcymer en Decker en een aantal autoriteiten benevens de passagiers, die zich voor dc rondvaart zouden inschepen op het vliegveld aangekomen. De autoriteiten wer den op liet vliegveld begroet door den voor zitter van het luchtvaartterrein Twente, den lieer Edo Bergsma, burgemeester van Enschedé. Ilij verklaarde, dat het bezoek van den Prins en de ministers ter gelegen heid van de landing van dc Graf Zeppelin op hoogen prijs wordt gesteld. l)e commandant, van het luchtschip kap. Lehmann en do ondercornmandant waren, nadat douanebeambten vluchtig een kijkje in het luchtschip hadden genomen, uitge stegen on naar het voorste gedeelte van het vliegveld gekomen. Bij hun aankomst speel de het muziekkorps van dc Enscliedeschc politie hel Duitschlandlicd. De commandant, en zijn metgozol werden begroet door den heer Edo Bergsma, die zich in het Duitsch tot bon wendde. Ilij heette hen, welkom en sprak er zijn buitengewone verheugenis over uit, dat het luchtschip Graf Zeppelin zijn eerste landing ill Nederland op het vliegveld Twente maakte. Een gejuich ging op en daarna dankte kapitein Lehmann hartelijk voor dc ont vangst. Hierna was het woord opnieuw aan bur gemeester Bergsma, dio thans den kapitein de geschenken' aanbood, die door de leer lingen van de hoogero textielschool te En schede waren vervaardigd: een hadhand doek met een deel van de Twentsche stad met dc Zeppelin erboven, in verwerkt, en een damast tafellaken. Ververschingcn wer den aangeboden. Kapitein Lehmann dankte hartelijk voor de geschenken cn hiermede was de offi cicele plechtigheid geëindigd. De comman dant en zijn metgezellen begaven zich weer naar liet luchtschip, waarop Je inscheping der passagiers plaats nad. Tien minuten voor 9 uur startte het luchtschip voor dc rondvlucht over het N.W. deel van Duitsch land, dc Noordelijke provinciën, den af sluitdijk van de Zuiderzee. N. en Z. Hol land en als bestemming Rotterdam. Een luid gejuich weerklonk toen het luchtschip los van den grond was en spoe dig was het in N.O. richting verdwenen. Het duurde geruimen tijd voordat de vele tienduizenden, die het schouwspel hadden gadegeslagen, weer van het vliegveld, waar ook eenige K.L.M. vliegtuigen stonden, wa ren vertrokken. Rotterdam in afwachting. Er heerschte in verband met de komst van de Zeppelin omstreeks twaalf uur te Rotterdam reeds een geweldige drukte. Tal van autobussen uit België en Noord-Bra bant alsmede vele particuliere auto's kwa men reeds aan. De heer C. G. Kolff, voorzitter van de Rotterdamscho Aeroclub, heeft den tocht (Vervolg op pag. 2). Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Onze orgels, piano's zijn juist iets beLer dan andere en goedkooper. BUITENLAND. „Weg met de herstelbetalingen." (Derde Blad pag. 1). Ernstige ontploffing in do haven van Montreal. (Derde Blad, pag. I). Herriot beantwoordt von Papen. (Dorde Blad, pag. 2). Rondom de noodverordening. (Derde Blad, pag. 2). Matuschka tot zes jaar veroordeeld. (Derde Blad, pag. 2). BINNENLAND. Reizen in het eigen land. (Tweede Blad, pag. 1). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad pag. 2). Burgemeester A. Colijn overleden. (Vierde Blad, pag. 1). Groote brand te Nijverdal. (Vierde Blad, pag. 1). Wetsontwerp inzake de lintbebouwing. (Vierde Blad, pag. 1). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Vliegen op Schiphol. Verhaal van de Week „Do ongeziene wereld" door Ilenriëtto van Maero. Amerikaanscbe Notities„Examentijd in do Vereenigde Staten." Dcngan Hormat„Dc Orang Pendekh." Herbert R. Task „Het nieuwe Duitsche luchtschip." F. Primo „Zwemmen in den ouden tijd Hoogste barometerstand 772.5 tc Thors- havn. Laagste barometerstand 758.7 te Ham burg. Verwachting: Zwakke tot matige N.-W. tot N.-O. wind, half tot zwaar bewolkt, wei nig of geen regen, waarschijnlijk iets war mer. Een waarschijnlijk korte onderbreking van de reeks van warme dagen is inge treden door de vorming van een ondiepe depressie, die over het N. en O. over Duitschland en het Z. deel der Oostzee trekt. Het ziet er niet naar uit dat ook ons land, de oostelijke grensstroom uitgezon derd, misschien zijn deel zal krijgen van den matigen regenval, die deze depressie in Duitschland bracht, vooral in het O., waar ook de afkoeling het sterkst was. Nu den hoogen druk in het N. van Scandinavië verdwenen is en die tusschen IJsland en Schotland vrijwel onveranderd, is voor de eerste dagen in ons land N. tot N.-O. wind tc verwachten, met matige warmte en wei nig of geen neerslag. Over Frankrijk en Zuid-Duitschland is het luchtdrukverval zeer gering en vooral in Frankrijk en ook in Zwitserland, waar- het bijna overal helder is, is het weer zeer fraai. Zondagsmiddags van 3-6 uur. Zondagsavonds van 8—10.45 uur. DaBiBEBHBBasoBBBiDieaiaiBiaaus LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES in alle prijzen Practisch. w-ju.-1. nu. BBB B BiB5 ajumaw umuuuaj MM it^i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1