DE EEMLANDEü G. BROUWER JOH. DE HEER Dinsdag 21 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 300 DE NAZI'S JUICHEN OPNIEUW KRUISKAMP 10 - AMERSFOORT SCHRAPPING DER SCHULDEN NIEUWE OPSTAND IN CHILI 9 uur 57 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio ABONNEMENTSPRIJS pis 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per - week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17x/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN vun 1—4 ree :Is f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdodlghclds-advertentien voorde helft van den prijs. Kleine Advertenti&n „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1,—. Bewijsnummer extra f 0.05 De conferenties van Lau sanne en Genève. Nog tal van moeilijkheden te overwinnen. Te Lausanne cn Genève wordt door de staatslieden den laatsten tijd druk ge praat cn gedelibereerd. Dit is te verklaren, nu twee kwesties dringend dienen te wor den opgelost: het vraagstuk der schulden cn dat der ontwapening. Zijn er vorderin gen gemaakt? Wat het probleem der scha devergoeding betreft, was het begin niet slecht; immers op 17 Juni besloten de mo gendheden, die bij deze zaak zijn betrok ken, de herstelbetalingen tijdens den duur der conferentie op te schorten. Zoodoende werd een prettige cn rustige 6feer gescha pen, maar nadien zijn er moeilijkheden gerezen, die niet in een „vloek en een zucht" uit den weg kunnen worden ge luimd. Kort samengevat kan men zeggen, dat er twee partijen bestaan; ten eerste Knogland, Duitschland en Italië, die voor standers zijn eencr, onmiddellijke en alge- hcele schrapping der schulden en ten twee de Frankrijk alsmede de bondgenooten cn protégés van dezen slaat, die afwijzend staan tegenover de radicale voorstellen der eerste slatcngroep. De toestand heeft zich dan ook derwijze ontwikkeld, dat de plenaire ergadèring, die oorspronkelijk op vandaag was bepaald, voor onbepaal- den tijd is uitgesteld. Blijkbaar wil men eerst langs den weg van particuliere be sprekingen nog eens probccren de stand punten nader tot elkaar tc brengen. Dit zal vermoedelijk heel wat voeten in de aarde hebben, daar de Fransclien er tot dusver hardnekkig op staan, dat de schadever- goedingsschuklen niet volkomen worden geschrapt, doch dat men in plaats daar van zijn toevlucht neemt tot een nieuwe regeling, waarin een Duitscho slotbetaling zou moeten worden belichaamd in den vorm van een" onderpand der Duitsche spoorwegobligaties. De Engclschen, zoo re deneeren de Fransclien, hebben goed pra ten, wanneer zij aan de hand doen een streep te halen door de herstelbetalingen, daar Frankrijk cn eveneens Joego-Sla- vi.c hierbij veel meer zijn geinteresseerd dan Engeland. De strijd schijnt in hoofd zaak te gaan om hetgeen wel genoemd wordt de „indemnitó' nette", waaronder wordt verstaan het bedrag, dat de credi teuren van Duitschland overhouden, na dat zij hun eigen schuldverplichtingen hebben vervuld. Ondertusschcn is liet wachten op heldere, duidelijk omlijnde en definitieve voorstellen van Frankrijk op het stuk der herstelbetalingen. Parijs schijnt bovendien de opvatting te huldi gen, dat de regeling der repartiekwestie een onderdeel moet vormen van een com plex maatregelen van politicken, financi- celcn en econoniischen raad. Velen krijgen den indruk, dat Frankrijk, door dc zaak nog gecompliceerder te maken dan zij reeds is, de heele aangelegenheid op de lange baan wil schuiven, als het eenigs- zins kan tot het tijdstip, waarop dc Ameri kaansche presidentsverkiezingen hebben plaats gehad. Engeland. Duitschland cn Italië verzetten zich echter tegen deze treuzelpolitiek: de nood in de wereld is zoo hoog gestegen, dat men eindelijk eens spijkers met koppen moet slaan. Ondertusschcn heeft men te Genève evenmin belangrijke vorderingen gemaakt met betrekking tot het vraagstuk der ont wapening. Frankrijk schijnt deze laatste in hoofdzaak te willen verwerkelijken langs budgetairen weg, terwijl Duitschland en diens medestanders verlangen, dat niet alleen de oorlogsbegrootingcn zullen wor den ingekrompen, maar eveneens de le- gereffectieven belangrijk zullen worden besnoeid, waarmee een controle op de be wapening gepaard zou moeten gaan; vooral een opruiming der gevaarlijke en wreede aanvalswapens, die een offensief karakter dragen wordt bepleit. Hoe dit ook zij, zoowel op het gebied der politieke schulden als dat der ontwa pening dient men ernstig rekening te hou den met dc opvattingen der Vereenigde Staten. Amerika handhaaft zijn overbe kende standpunt: Europa dient onmiddel lijk een ernstig begin met ontwapening te maken; wanneer het doorgaat met milli- oenen voor militaire doeleinden uit te ge ven, dan behoeft Europa er niet op te re kenen, dat de Vereenigde Staten in finan cieel opzicht over de brug komen. Dit schijnt ook de inhoud tc zijn geweest van een recent telefoongesprek tusschen den Amerikaansche staatspresident Hoover en Gibson, deen vertegenwoordiger der Ver eenigde Staten op de ontwapeningsconfe rentie. ELF MILLIOEN WERKLOOZEN IN AMERIKA. Washington, 20 Juni. (V.D.) In het maandoverzicht van het arbeidsbureau wordt vermeld dat in de maand Juni in dc Vereenigde Staten naar schatting bijna 11 milliocn personen werkloos waren. Verkiezingssucessen in Hessen. Darmstadt, 19 Juni. (V.D.) Het voor- loopige officiecle eindresultaat van de ver kiezingen voor den Hcssischen landdag luidt: S. P. D.: 172.54.) stemmen, zetels 17. Ze tels 1931: 15. Centrum: 108.603 stemmen: zetels 10; ze tels 1931: 10. S. A. P.: 11.697 stemmen; zetels 1: zetels 1931: 2. Communisten: S2.111 stemmen; zetels 7; zetels 1931: 10. Dr. Leutgcns: 2.079 stemmen; geen zetel. 1931: geen zetel. Duitsch Nat. V. P.: 11.267 stemmen; zetels 1; zetels 1931: 1. N. S. D. A. P.: 328.313; zetels 32; zetels 1931 27. Ilessische democraten 4.925 stemmen; ze tels geen; zetels 1931. geen. Nationale eenheids'.ijst 25.175 stemmen; zetels 2; zetels 1931: 2. Ondanks het feit, dat de nationaal-socia listen bij deze verkiezingen een winst be haalden van vijf zetels, zijn zij er toch niet in geslaagd in Hessen do meerderheid te veroveren; zelfs wanneer men bij hun 32 zetels do zetels telt der Duitsch-nationalen en veronderstelt, dat. de nationale eenheids- lijst zich bij deze coalitie zal aansluiten hetgeen nog te betwijfelen valt zouden zij met 35 zetels nog 1 zetel onder het voor een absolute meerderheid vereischt aantal van 30 zetels blijven. In de parlementaire verhoudingen van den Hcssischen landdag is dus door dez§ verkiezingen geen groote verandering ge komen. München, 19 Juni. (V.D.) Inzake dc landdagverkiczingcn in Hessen schrijft de persafdeeling van de N.S.D.A.P. De verkiezingsoverwinning der N.S.D.A.P. heeft de laatste hoop vcor de zuart-roode tegenstanders den bodem ingeslagen, dat zij de Duitsche vrijheidsbeweging in het rijk den wegnaar de macht zouden kunnen versperren, liet verkiezingsresultaat toont ondubbelzinnig de richting aun. die de poli tieke ontwikkeling in Duitschland in do eerstvolgende weken zal inslaan. De N.S.D. A.P. heeft in IIcsscn wederom vijf zetels gewonnen. Het geheele Marxisme beeft we- wcrom twee zetels verloren. Het centrum' heeft opnieuw verliezen aan stemmen ge leden. Daarmede is reeds thans duidelijk geworden, dat de nationale oppositie in den komenden rijksdag de beslissende factor zal zijn. Do conclusies, die voortvloeien uit do Ilessische verkiezingen voor do politieke richtlijnen, die een. rijksregecring moet vol gen, welke volgens de grondwet steunen moet op den wil van het Duitsche volk, zijn dus duidelijk: opperste wet voor een regee ring, die op het oogenblik geen volksverte genwoordiging naast zich heeft, kan slechts zijn op geen enkele wijze te handelen in strijd met den reeds thans duidelijk zicht baren volkswil, welke op 31 Juli zijn defi nitieve bevestiging zal vinden. Het volk eischt in liet bijzonder, dat een einde wordt gemaakt aan de tot dusverre gevolgde „economische" noodverordenings methoden, die voortdurend nieuwe ontberin gen opleggen aan de armste volksgcnooten en die het economiscliec leven wurgen door belastingdruk in plaats van werk te ver schaffen. Dat is ook voor de huidige rijks- regeering de leer uit de Hcssische verkie zingen. Het politieke resultaat voor liet land Hes pen moet echter ook met het oog op de gebeurtenissen der laatste dagen bezien worden als een uitspraak van het Duitsche volk ten gunste van de rijksgedachte. De rijkskanselier zal niet kunnen vermijden in den vervolge zijn houding tegenover de maatregelen dor landen, die klaarblijkelijk rijkswetten saboteeren, met den volkswil in overeenstemming te brengen. Hij heeft niet slechts het recht, maar ook den plicht weer strevende landen tot gehoorzaamheid aan de wetten van het rijk te dwingen. Dc eerst volgende dagen zullen, naar wij hopen, hier over klaarheid brengen. EUCHARISTISCH CONGRES TE DUBLIN GEOPEND. Dublin, 19 Juni (V.D.) Zondag is het 31e eucharistisch congres ingezet met groote kerkelijke en openbare feestelijkheden. De atraten van Dublin zijn kleurig versierd. Alle vlaggen der wereld zijn geheschen, met uitzondering van de Engelsche. Het Icrsche republikeinsche leger heeft personen, auto riteiten en hoteliers met geweld bedreigd, als zij dc Engelsche vlag hijschen. Zaterdagavond waren alle openbare ge bouwen geïllumineerd. Te middernacht ving een godsdienstoefe ning aan. Do kerken waren zoo vol, dat tal rijke personen op 6traat moesten blijven. Acht kardinalen en honderden bisschoppen nemen aan het congres deel. De pauselijke nuntius kardinaal Lauri zal Maandagmor gen vroeg aankomen cn door do Valera, den aartsbisschop van Dublin en leden der Iersche regeering worden ontvangen. De paus heeft een begroetingsboodschap naar Dublin gezonden, zoomede een uit goud en zilver bestaande avondmaalskelk. EENIGE MERKWAARDIGE PLANTEN- VERSCHIJNSELEN. Een dezer dagen was ik in dc proefvelden te Wageningcn en had een bijzondere gele genheid om verschillende grassoorten te zien stuiven. Heeft u dit wel eens gezien? Zoo niet, dan raad ik u sterk aan, als u tenmin ste geen hooikoortslijder bent, hier eens naar tc zien. Wat gebeurt er bij dit stuiven? Wel iets heel merkwaardigs. Men vat post bij een korenaar of grashalm, die in dc zon staat en nog geen stuifmeel- korrels vertoont. Op een zeker oogenblik ziet men onder aan een kleine zwelling komen en het wonder geschiedt. De stuifmcel-korrcls komen langzaam aan naar boven cn een wolk je stuifmeel stort zich uit. Een cn ander heeft vrij snel plaats en ont- >taat waarschijnlijk door het zwellen van een vloeistof-zakje aan den voet van het bloem- gedeclte Dc stuilmeelkorrels aan fijne dra den gezeten, worden hierdoor naar boven ge dreven cn treden zoo naar builen. Zeer zeker, Dij alle grasachtigen heeft ongevee.- het zelfde plaats, maar merkwaardig blijft het. In de morgenuren is het stuiven het sterkst, en kan men stuiving na stuiving zien. Een andere merkwaardiheid vindt men ook in het korenveld en wel in dc korenbloem. Bij de bestuiving hiervan heeft iets aardigs plaats. Komt namelijk een bij of ander insect zich met dc honing laven, dan steekt hij na tuurlijk zijn slurt onder in de bloem. Hierdoor wordt een samcnstclsel van meeldraden ge prikkeld, dat op eens naar boven wipt en het stuifmeel uitstort op het insect. Dit neemt het mee naar een anderen korenbloem en be stuift die op deze manier Wil men het zelf probccren dan neemt men een potlood met scherpen punt en steekt het onder in dc bloem; tenminste, als ze rijp hiervoor is. Dit rijp zijn kan men zien aan de mooie kleur der bloem en aan het geheel <?pcn slaan. Door deze manier van bestuiving wordt het z.g.n. kruisbestuiven in de hand gewerkt. Er zijn meerdere bloemen, die zich op genoemde ma nier redden. Dc bloem van de hondsdraf doet het op een andere manier en wel door het stuifmeel te laten afwrijven door den kop van hel insect, die onder in de bloem de honig zoekt. Bij een onzer meest bekende kamer planten „Aspidistra", die bloeit met weinig in het oog vallende bruine bloemen, die dicht boven dc aarde te voorschijn komen, heeft de overbrenging van het stuifniecl plaats door slakken. Deze kruipen erover door de zoete lucht aangetrokken en nemen het meel mee, het zoo brengende naar andere bloemen van de zelfde soort, die hierdoor tot vruchtzetten worden geprikkeld. Als u toch buiten aan het rond zwerven bent, gaat u dan ook eens zien aan den slootkant en wel daar, waar Waterlelies in bloei zijn. Neemt eens zulk een bloem ter hand en bekijkt ze eens goed. Men ziet dan ver- schillenle kransen van blaadjes, bloemblaad jes gcheeten. Naar 't midden toe worden deze blaadjes langzamerhand meeldraden en heeft men overgangen van deze in verschillende stadia. Men krijgt dan bloemblaadjes, die vrij smal zijn en waar aan den top reeds een_ kleine helmknop zit. Verder naar 't midden komt men dan lang zamerhand aan de volledige meeldraden. Hier ziet men het beste bewijs, dat de verschil lende declcn der bloem aan elkaar verwant zijn en zooals men hier duidelijk ziet, uit el kaar ontstaan. Bekijkt nu ook eens het blad van dc waterlelie en bewondert den vernuf- tigen bouw, die het drijven in de hand werkt. Er is zoo, nog zeer veel op te merken, al leen moet men er eens op attent gemaakt worden. J. O. W. F. RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJ DE „HORSE WEIDE" BOTSING TUSSCHEN TREIN EN POST AUTOBUS. Talrijke gewonden. A 11 o n a, 19 Juni (V.D.) De rijksspoor wegdirectie Altona deelt mede, dat heden morgen om 8 uur 44 bij het station Norder- stapel een uit Husum komende trein op den onbewaakten overweg een volle post autobus, die den dienst onderhoudt tus schen Kiel en Toerming, heeft aangereden. 21 passagiers van den autobus zijn gewond. Vier hunner bleken ernstige verwondingen te hebben bekomen; 17 werden licht ge kwetst. ERNSTIG AUTO-ONGELUK IN OOSTENRIJK. Vijf dooden, twintig gewon den. Weenon, 20 Juni. (V.D.) In de nabijheid van Goisern in Opper-Oostcnrijk raakte een autobus aan het slingeren, waardoor twee personen, die langs den weg het panorama, dat men op deze plaats heeft, stonden tc bewonderen, werden gedood, waarna de wagen op een houtstapel reed, tengevolge waarvan drie inzittenden werden gedood en twintig gewond. De Engelschen blijven de noodzaak hiervan nadrukkelijk bepleiten De Londensche pers bespreekt uitvoerig de kansen van het Franscho plan, om Duitschland vast te leggen op dc betaling van een zeker bedrag door het uitgeven van bonds der rijksspoorwegen. Financial News gelooft, dat Ilerriot zich tenslotte zal moeten neerleggen bij do vol komen schrapping der herstelbetalingen aangezien er voor Frankrijk slechts twee mogelijkheden bestaan, n.l. ten eerste schrapping der herstelbetalingen als een soort genade, ten tweede aanvaarding van do schrapping, al is het ook slechts ongaar ne en met tegenzin. Ilerriot heeft een goede kans verzuimd om van den nood een deugd to maken cn zich reeds tevoren uit te spre ken voor schrapping. Van de Franscho pu blieke opinio is thans niets meer te vreezen De groote meerderheid van het Franscho volk heeft de herstelbetalingen als een kwa de post afgeschreven. De Daily Mail gelooft, dat dc moeilijkhe den van een in rijksspoorwegbonds tc be talen Duitsch eindbedrag alsmede de rente- en amortisatieregeling zoo groot zullen zijn, dat Ilerriot zich waarschijnlijk eerder zal aansluiten bij het Engelsche plan tot volle dige schrapping, op voorwaarde, dat hij be paalde economische en politieke voordeden zou kunnen verkrijgen. In dit verband meent het blad te weten, dat Frankrijk to gen bepaalde politieke garanties bereid is tot het verstrekken van een leening aan de Duitsche rijksbank. Een dergelijke Franscho steun aan de rijksbank zou een veel snellere regeling van het probleem der bevroren handelsschulden mogelijk maken. Men ver wacht, dat Düitsclïïand tegenover een der gelijk voordeel niet alleen eiken vorm van een door dc mogendheden te Lausanne ge formuleerde politickcn wapenstilstand zal ondertcekenen, doch ook elk beletsel voor de ontwikkeling van den internationalen tiandel uit den weg zal ruimen. Voorts zou Duitschland in dit geval bezwaren tegen de door Frankrijk voorgestelde Donaufederatle moeten laten vallen. De correspondent tc Lausanne van de Ti mes verwacht stellig, dat de Fransclien als tegenprestatie voor een volledige schrap ping der herstelbetaling concessies ten aan zien van de politieke veiligheid en een eind bedrag zullen verlangen. Men denkt daarbij aan dc uitgifte van rijksspoorwegbonds, ten bedrage van 150 millioen Mark, waaraan be palingen inzake een prosperiteits-index ver bonden zullen worden. In een hoofdartikel over de conferentie van Lausanne wijst do Times op het ge vaar, dat de te Lausanne aangenomen re solutie over dc voorloopige staking dor her stelbetalingen voorwendsel kan worden om nu maar voorloopig verder niets te doen. Het blad 6prcekt de hoop uit, dat de eer lijkheid van Macdonakl's bedoelingen ver dere tijdverspilling zal voorkomen. Het is te wonschen, dat de Duitsche delegatie af stand doet van haar voornemen om ook de internationale particuliere schulden ter sprake te brengen. Wel is het probleem zeer belangrijk en men kan begrijpen, dat dc Duitschors deze moeilijkheid aan de orde willen stellen, doch behandeling ervan kan beter geschieden in besprekingen met de particuliere crediteuren, of op de econo mische wereldconferentie. De onderhande lingen te Lausanne, die door het opheffen der herstcllasten en betrekkingen tusschen crediteuren en schuldenaars moeten verbe teren, kunnen slechts moeilijk worden, wan neer andere kwesties dan de regeerings- schulden ter sprake worden gebracht. Het probleem dèr herstelbetalingen kan slechts door een groot gebaar worden opgelost. Men moet derhalve hopen, dat alle partijen de verleiding weerstaan om voor gedane concessies schadeloosstelling op ander ge bied te zoeken. Santiago de Chili, 19 Juni (V.D.). Onder leiding van Chileensche vlieger-offi cieren is een nieuwe militaire actie ingezet ten gunste van den radicalen kolonel Gro ve, die in de afgeloopen dagen door Davila ten val is gebracht. Zeven met bommen beladen militaire vliegtuigen hebben de vlieghavens van Iquique en Quintero bezet en het oorlogsschip aangehouden, dat ko lonel Grove naar het eiland Juan Fernan dez zou deporteeren. Ibanez weer op het toooeel. Buenos Aires, 20 Juni. (V.D.) De voor malige Chileensche dictator Ibanez is gis teren met toestemming der nieuwe Chileen sche junta naar Santiago de Chili vertrok ken. Men hecht aan zijn vertrek groote be- teekenis en in politieke kringen verwacht men, dat Ibanez in den een of anderen vorm weer bij de Chileensche regeering be trokken zal worden. Voor zijn vertrek ver klaarde hij. dat hij voorstander was van een dictatuur, die aan het communisti sche gevaar in Chili door practische maat regelen voorgoed een «inde zal maken. Chili BUITENLAND. Nationaal-socialistisch succes bij do ver* kiezingen in Hessen. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Begrafenis van Frederik van Eeden. (Tweedo Blad, pag. 3). Gasbcdwelming in hot grensplaatsje Pop- pel. Drie dooden. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. De omlegging van het verkeer loopt ten einde. (Eerste Blad, pag. 3). Een voorstel van B. cn W. tot reorganisa tie van het handelsonderwijs. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 7G6.2 te Thorshavn. Laagste barometerstand: 757.2 tc Marseille. Verwachting: Zwakke tot matige N.VV. tot N. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Dc depressie in het Oostzeegebicd en in het Z.O. worden van steeds minder beteeke- nis. Hot gebied van hoogen luchtdruk in het N. is eveneens iets afgenomen, doch in het Z.W. iets toegenomen. Beide vertoo- nen een neiging zich over Ierland tot één geheel te vcrcenigen, dat het geheele W. be slaat. Do Oceaandepressie, die zich gisteren ver in het W. vertoonde, trok naar liet N. en deed op IJsland de barometer dalen. Het luchtdrukverval over de kustlanden is nog steeds naar het O., doch is sterk afnemen de. Over den zwakken Noordelijken wind in do onderste luchtlagen heerscht vermoede lijk een systeem van W. winden. In Zuid- Frankrijk en dc Alpen vielen zware on weersregen^. Het is te verwachten, dat de N. tot W. luchtstroomen nog eenigen tijd zullen aanhouden met bewolkt en betrekke lijk koel weer met kans op lichte- regenbuitjes overdag en koele heldere nachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSELETTES in alle prijzen Elegant. Practisch. Varkensmarkt 5 Tel. 1303 Vakkundige reparaties. was bij de jongste revolutie ter nauwer- nood aan het gevaar ontsnapt een bolsje wistische republiek te worden. Ernstige stakingsactie. Santiago, 20 Juni. (V.D.) De regeering dementeert de berichten, dat onder het Chileensche vliegcrscorps een nieuwe con tra-revolutie ten gunste van Grove tegen de huidige regeering zou zijn uitgebroken. Do staking, die tegen het einde van de afgeloo pen week onder het spoorwegpersoneel is uitgebroken, heeft zich gisteren over bijna het geheelo land uitgebreid. To Santiago zijn allo arbeiders uit do kopermijnen en te Valparaiso het personeel der autobuson derneming alsmede de arbeiders en beamb ten bij de koopvaardij in staking gegaan. Het oppercommando van het leger heeft den stakenden spoorwegarbeiders een ulti matum gesteld, waarin zij worden bedreigd met ontslag, arrestatie cn veroordeeling door den krijgsraad, wanneer zij niet uiter lijk heden Maandagmorgen 10 uur het werk hebben hervat. GROOTE BRAND TE KOBE. 70 hulzen in de asch gelegd. Tokio, 20 Juni. (V.D.) De stad Koho werd Maandag door een grooten brand ge teisterd. In de zakenwijk der stad werden 70 gebouwen, waaronder groote handelsza ken, kantoorgebouwen en clubhuizen vol komen in de asch gelegd. De politie meent dat brandstichters dc hand in het spel hebbem

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1