DE KNUPPEL IN HET HOENDERHOK DE ÊÊMLANDÊÜ Licht op JOH. DE HEER Donderdag 23 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 302 Hoover stelt voor beperking van de wereld bewapening met één-derde EEN BEZUINIGING VAN MILLIARDEN IJ 9 uur 57 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio EENZIJDIGE AFSTAND DOOR ENGELAND? ABONNEMENTSPRIJS pt. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per -week (mei grati» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadlgheids-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Afschaffing van tanks, chemische oorlogswapenen en zware artillerie ALLE STA TEN EEN POLITIE- LEGER New-York, 22 Juni. (V.D.j Hoover stelt een beperking der wereldbewapening met één-derde voor. Nader wordt gemeld dat Hoover heelt verklaard dat zijn voorstel een bezuiniging met zich zal brengen van tien tot vijftien milliard dollars gedurende de eerstvolgen de tien jaren. De vertegenwoordiger van Hoover te Ge- nève, ambassadeur Gibson, heeft dit voor stel in de zitting der hoofdcommissie van de Ontwapeningsconferentie ingediend. GIBSON De zitting van de Hoofd commissie. Genève, 22 Juni. (V.D.) De Ontwape ningsconferentie vertoont na wekenlange rust weer liet beeld van een zeer grooten dag. Do onverwachte bijeenroeping van de Hoofdcommissie, waartoe besloten is op voorstel van de Vereenigde Staten, heeft de conferentie plotseling nieuw leven inge blazen. In de zaal heerscht bij de opening groote opgewondenheid. De vooraanstaande politici der groote Europeesche mogendheden zijn aanwezig. Simon, Grandi, bijna alle ministers van Buitenlandschc Zaken der Europeesche mogendheden. De algemcene belangstelling is uitslui tend gericht op den Amerikaanschcn am bassadeur Gibson, die kort voor den aan vang van de zitting met de leden der Amc- rikaansche delegatie de zaal binnentreedt. Tegen vier uur opent Henderson onder ademlooze stilte de zitting en geeft vervol gens het woord aan ambassadeur Gibson. Redevoering van Gibson, De president der Vereenigde Staten heeft mij opgedragen de algemcene conferentie voor dc Ontwapeningsbeperking den tckvst van de volgende verklaring te overhandi gen. Deze verklaring wordt tegelijkertijd gepubliceerd. Het is mijn grootste hoop dat deze publicatie van een Ontwapcningspro- gram een appèl beteekent aan alle volke ren en zal leiden tot een verdiept algemeen onderzoek van het probleem en tot oen openlijke verklaring welke een wezenlijke bijdrage zal vormen voor het algemcene program der Ontwapeningsconferentie. Vervolgens leest Gibson de instructies voor welke president Hoover de Ameri kaansche delegatie Woensdagmorgen 22 Juni om half vijf heeft doen toekomen Deze instructies hebben den volgenden in houd: Thans heeft het uur geslagen om einde lijk alle afzonderlijke besprekingen te be eindigen en een bepaalde grootsch opgezet te procedure aan te nemen voor de vermin dcring der bewapeningslasten, welke thans zoo zwaar drukken op de arbeiders van alle volkeren. Dit program zou de gehcele wereld een economische verlichting bren gen en de mogelijkheid geven de vrees en alle wanbegrippen te overwinnen welko het gevolg zijn van de bewapeningen cn welke het vertrouwen der volkeren ver stikken. Dit program zou voor een tijdvak van tien jaren ten minsto een bezuiniging ge ven van tien milliard dollars. De Amerikaansche regeering stelt dc vol gende vijf punten voor, welke beslissend moeten zijn voor de verdere behandeling van het Ontwapeningsproblccm: 1. De waarde van het Briand-Ivellogg- pact bestaat in het feit, dat de staten zijn overeengekomen hun wapenen slechts to gebruiken' voor hun nationale verdediging: 2. Er moet gestreefd worden naar verla ging der bewapeningen niet alleen door vermindering van den stand der bewape ning, maar ook door de vergrooting der krachten voor de nationale verdediging door de vermindering der aanvalswapenen; 3. De bewapeningen staan in wederzijd sche verhouding tot elkander. Daarom moet de bewapeningsvermindering propor tioneel geschieden; i. Dc vermindering der bewapening moet voorzichtig cn concreet worden aan ebracht en moet leidon tot, een waarach tige economische verlichting; 5. Dc bewapeningen te land, ter zee en in dc lucht zijn de drie grootste kwesties welke behandeld moeten worden. Zij han gen ten nauwste met elkander samen en kunnen niet afzonderlijk worden bchan deld. Uitgaande van deze principes stelt de Amerikaansche rcgcoring een vermindering voor van alle bewapeningen met een der de. Op het gebied van de bewapening tc land stelt de Amerikaansche regeering voor do tót nu toe reeds hij de conferentie inge diende propositie aan tc .nemen, waarbij een volkomen afschaffing' der tanks, che mische oorlogswapenen cn zwaar geschut wordt geëischt, voorts een verlaging met een derde van alle landlegers welke uit- aan boven het karakter van politictroe pen. De bepalingen van het „Verdrag van Versailles" en de overige vredesverdragen hebben reeds dc bewapeningen van Duilsch land, Oostenrijk, Hongarije cn Bulgarije teruggebracht tot een stand, welke HOOVER. overeenstemming is met dc eischen voor de handhaving van dc binnenlandsche orde in deze landen. Op deze wijze is Duitschland, dat een bevolking heeft van 65 millioen menschen, een leger toegestaan van 100.000 man. De Amerikaansche regeering stelt der halve voor dat alle staten als strijdkrach ten. welke aan de cischcn van een politie organisatie voldoen, aannemen 'n leger dat in verhouding staat tot dc in Duitschland cn dc overige staten toegestane strijd krachten, evenwel zullen voer de koloniale mogendheden zekere wijzigingen worden aangebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met dc bizonderp belangen dezer staten. Op het gebied van de militaire lucht vaart; stelt de Amerikaansche regeering dc volkomen afschaffing der bombardements vliegtuigen voor. Op deze wijze zou het bezit van vliegtuigen, welke zouden kun nen worden toegepast tegen de civiele bc volking. onmogelijk worden gemaakt. Op het gebied der vlootbewapcning stelt de Amerikaansche rcgecring de verlaging voor der geheele tonnage van linieschepen met een derde, der tonnage van vliegtui; moederschepen. kruisers torpedojagers met een vierde cn dor tonnage van de on dorzccboolen met een derde. In geen geval mag een staat meer dan 35.000 ton aan onderzeebooten bezitten. Voor dc vijf belangrijkste maritieme mo gendheden heeft het Verdrag van Was hington reeds de grenzen vastgesteld voor dc linieschepen cn de vlicgtuigmoedcr- schepen. Wat de kruisers en torpedojagers van Frankrijk en Italië betreft, zullen deze worden behandeld, alsof deze stalen zijn toegetreden tot het verdrag van Washing ton. Do toepassing van dit program zou leiden tot een buitengewone beperking der uitgaven voor den nieuwbouw van oor logsschepen. De voorstellen der Amerikaansche regee ring zijn eenvoudig en direct. Zij eischt de medewerking van iedere afzonderlijke na tie. Niets zou zoo zeer de hoop der mensch- heid doen herleven dan de goedkeuring van dit program. Het is een waanzin der wereld zich nog verder te verbloeden in ontzaglijke militaire uitgaven. De Amerl- kaanscho regeering dient deze voorstellen, welke een wezenlijke verlichting zouden kunnen beteekenen voor alle mogendheden in in het volle gevoel van haar eigen ver antwoordelijkheid. De portée van de verklaring van presi dent Hoover is ondubbelzinnig, duidelijk, concreet en algemeen begrijpelijk. Onge twijfeld zullen alle regecringen het Ame rikaansche Ontwapcningsprogram eerst willen onderzoeken. Ambassadeur Gibson gaf vervolgens een technische toelichting op 't nieuwe groote ontwapeningsprogram zijner regeering. Do verlaging van de geheele tonnage dor Ver eenigde Staten cn Groot Brittannië met 25 moet geschieden op de basis van het verdrag van Londen. Dc Amerikaansche regcering eischt voorts dat geen staat meer dan 10 onder zeebooten zal hebben met een maximum van 1200 ton cn in totaal van niet meer dan 35.000 ton. Ambassadeur Gibson verklaarde vervol- ens dat de Amerikaansche regeering op grond van het Ilooverplan bereid is onver wijld af te zien van 50.000 ton nieuwe vioolruimte, voorts 1000 stukken zwaar ge schut en 900 tanks cn 300 bombardements vliegtuigen to vernietigen. Ambassadeur Gibson beëindigde de voor lozing van Hoover's boodschap met dc ver klaring dat de Amerikaansche delegatie zich ter beschikking stelt van alle overige delegaties ter fine van nadere toelichting. Do Vereenigde Staten, aldus Gibson, zijn evenwel besloten vergaande materieele of fers te brengen in do belangrijkste bewa peningssoorten binnen het kader van een were]dontwapeningsprogram en zijn er van overtuigd dat ook alle overige mogendhe den dc zelfde groolsche offers zullen wil len brengen. Gibson las Hoover's boodschap op ern stige, plechtige toon voor. Hij legde duidelijk den nadruk op ieder woord. In de zaal hccrschtc ademlooze span ning, aangezien alle gedelegeerden volko men begrepen van welke draagwijdte de nieuwe boodschap van Iioovor is. Amerika verrast door Hoover's voorstel. Washington, 22 Juin (V.D.) De voor stellen van Hoover inzake ontwapening wa ren voor de Amerikaansche regeeringskrin- gen een volledige verrassing In den Senaat vonden zij deels waardec- ring, deels critiek. De democratische senator Mc Keilar ver weet Hoover, dat hij aanstuurt op dc schrapping der oorlogsschuldon. Borah daarentegen sprak nadrukkelijk zijn instemming uit met de voorstellen cn verklaarde, dat de wcreldontwapening een schreeuwende noodzakelijkheid is en dat een mislukken der ontwapeningsconferen tie een wcreldcatastrophe zou zijn. Hij sprak oprecht dc hoop uit, dat Hoover's voorstel len de deelnemers aan de ontwapenings conferentie van deze waarheden zouden overtuigen. 9 9 BUITENLAND. Voorstel van Hoover tot vermindering van de wereldbevvapening met één derde. (Eerste Blad, pag. 1). Doet Engeland eenzijdig afstand van her stelbetalingen? (Eerste blad pag. 1). Onrustige toestand in Chili. (Eerste Blad pag. 2). BINNENLAND. De steun aan dc varkenshouderij. (.Tweede blad pag. 2). Zitting van Eerste en Tweede Kamer. (Tweede blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Adres aan den Raad inzake de Drankwet- verordening. (Eerste Blad, pag. 3). De aanbesteding van het nieuwe Gymna sium. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Km. Nel. Met. InstJuu'. te De Bilt. Hoogste barometerstand 717.6 tc Blilcksod Laagste barometerstand 754.8 te Isafjord. Verwachting: Matige tot zwakke wind uit N. richtingen, half tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk droog weer, iets warmer. De as van het gebied van liooge lucht druk is thans zuiver van hot Z.W. naar het N.O. gericht. De depressie in het O. is nog steeds aanwezig. Van het Oostzeege bied tot de Middellandsche zee waaien koele Noordelijke winden. Over dc Noord zee en van Schotland tot langs de kust van Noorwegen zijn de winden naar W. en Z.W. gedraaid, waarbij de temperatuur aldaar iets 6teeg. Zware regens in het Z.O. hielden op. Maastricht had gisteren overdag nog 13 m.M., Frankfort in den nacht nog 10 cn overdag 5. Het laat zich aanzien, dat het gebied van hooge luchtdruk zich nog verder over hot vaste land zal 'uitbreiden cn dat de depressie in het N.W. ook in onze omgeving de winden zal doen krimpen, waarbij het weer zijn buiig karakter ver liest en geleidelijk warmer zal worden. Belangwekkend Amerikaansch ontwapeningsvoorstel. Frank rijk spartelt tegen. Te Genève woei gisteren eindelijk weer eens een frissche bries, liet heeft groote beroering gewekt, dat Amerika's vertegen woordiger ter ontwapeningsconferentie, Gibson, in de hoofdcommissie mededceling deed van ongetwijfeld uiterst belangrijke ontwapeningsvoorstellen, die hij had ont vangen van Hoover, den staatspresident der Vereenigde Staten. Kórt samengevat komen dc voorstellen hierop neer, dat de militaire macht der verschillende staten moet worden gebracht op twee derde van iet huidige peil. Aan de hand wordt ge daan af te zien van dc meest felle en wree- dc middelen, waarvan men zich in den oorlog pleegt te bedienen: zware bewege lijke artillerie, tanks, bombardementsvlieg tuigen, chemische wapens, enz. Hoover heeft niet alleen een inkrimping der be wapening to land met een derde bepleit, maar meent, dal men in dezelfde mate de tonnage der onderzeeërs en pantsersche pen moet verminderen, terwijl bij den ton neninhoud der torpedojagers, kruisers cn moederschepen voor vliegtuigen met een vierde wil verkleinen. Onmiddellijk moet worden toegegeven, dat hetgeen Iïoovcr aan de hand doet, voorstellen zijn in grootschcn stijl, die scherp contrasteeren met het pietepeute rige broddelwerk, waarmee Genève zich den laalstcn tijd belachelijk begon te ma ken. Uit Hoover's voorstellen krijgt men den indruk, dat hij zich een toekomst voorstelt, waarin dc landlegers in hoofd zaak het karakter dragen van politictroc- pen, die er zorg voor moeten dragen, dat de binnenlandsche orde niet. wordt ver stoord. Als voörbeeld had Hoover Duitsch land voor oogen, dat ongeveer 65 millioen inwoners telt en dat volgens de voor schriften, vervat in liet verdrag van Ver sailles een leger op de been mag houden van 100000 man. In een overeenkomstige positie als Duitschland verkeeren reeds Bulgarije, Hongarije en Oostenrijk, wier miltairc macht uit den aard der zaak niet verder behoeft te worden ingekrompen. Van de verwerkelijking zijner plannen ver wacht Hoover in de eerste plaats een mil- liardenbcsparing, waardoor de economi sche druk, die thans als een last op dc volkeren weegt, een veel dragelijker ka rakter zal aannemen. Niet alleen echter zullen Hoover's voorstellen, wanneer deze oen stuk realiteit worden, een eind maken aan de financieele uitputting der staten, maar tevens het oorlogsgevaar verkleinen, zoodat de wereld den president der Ver eenigde Staten dankbaar mag zijn voor zijn initiatief, dat zich waardig aansluit bij zijn moratoriumvoorstcllcn van een jaar ge leden. Zelfs, wanneer men overweegt, dat aan Hoover's voorstellen niet louter philantro- pie ten gronslag ligt, maar dat Amerika zelf behoefte heeft aan een vermindering der militaire lasten, moeten de Amerikaan sche; ontwapeningsvoorstellen worden toe gejuicht, omdat dc realisatie ervan in elk geval een belangrijk begin der ontwapening zou beteekenen. Bovendien mag men niet vergeten, dat Amerika's machthebbers steeds hebben laten doorschemeren, dal dc Vereenigde Staten niet volkomen afwij zend staan tegenover het vraagstuk van dc schrapping der schulden, wanneer Eu Europeesche staten hun militaire machts middelen op een ferme wijze inkrimpen. Hoover heeft het den debiteuren van Ame rika door zijn voorstellen dus gemakkelijk gemaakt om tegelijkertijd tot een bevredi gende oplossing van 't probleem der poli tieke schulden te geraken. Dat Hoover, nu dc verkiezingen voor het presidentschap m het zicht zijn, door een moedig initia tief de gedeeltelijk teloor gegane populari teit bij zijn landslieden tracht te herwin nen, is ccn aangelegenheid, die meer den Amerikanen dan den Europeanen aangaat en overigens een vrij bijkomstig karakter draagt. Ondertusschcn is cén der \oornaamste vragen hoe de verschillende staten te Ge nève op do Amerikaansche voorstellen heb ben gereageerd. Rusland, Italië en Duitsch land wij bepalen ons tot de groote sta ten, wier beslissing het meeste gewicht in de" schaal werpt hebfcea pwls luin har telijke instemming betuigd, doch Frankrijk men kon trouwens nauwelijks iets an ders verwachten heeft de Amerikaan sche voorstellen slechts in principe als basis voor besprekingen aanvaard en dan nog pas, wanneer Frankrijk met betrekking tot zijn nationale veiligheid afdoende waar borgen worden geboden. Paul Boncour be pleitte, als consequentie van dit standpunt, dat er sanctie-bepalingen in t leven moeten worden geroepen, opdat een aanvallende staat door een gemeenschappelijk optreden tot rede kan worden gebracht. Aandacht heeft het getrokken, dat Engeland een zeer weifelende houding heeft aangenomen, daar sommige onderdeelen der Amerikaansche voorstellen door Groot-Britannie acceptabel worden geacht, doch weer andere onderdee len minder aanvaardbaar. Dc koerswisse- ling in Engeland is hiervan de schuld; wan neer een Labourbewind op het oogenblik de lakens uitdeelde, zou Engeland ongetwijfeld onmiddellijk aan de zijde van Duitschland, Italië en Rusland hebben gestaan cn zou misschien Frankrijke vrees voor een volko men isolement Parijs soepeler hebben ge maakt. Nu kan het voor een deel nog op Britsche sympathieën rekenen. Frankrijks houding heeft in elk geval ontnuchterend gewerkt en tevens do kans verkleind, dat men tc Lausanne tot belangrijke resulta ten komt, daar Amerika niet aan schrap ping der schulden zal denken, wanneer Frankrijk zijn tegenwoordig bewapenings- peil handhaaft. Maar misschien is het nog mogelijk een weg te vinden, waardoor tege moet wordt gekomen aan de verlangens in zake de waarborging van Frankrijks veilig heid. Wanneer dat echter niet lukt, zal de toestand zeer netelig worden. Amerika zal dan Frankrijk geen centime kwijt schelden en Frankrijk op zijn beurt Duitschland geen Pfennig. Aan den anderen kant denkt Duitschland er niet aan de herstelbetalin gen te hervatten, zoodat de regeering van Herriot leelijk in het nauw zit. Zij zou ech ter plotseling haar tot dusver gevoerde po litiek kunnen verloochenen en een grootsch gebaar maken. Maar dan zou zij wellicht ten val worden gebracht, omdat de bin- ncnlandsche-politieke toestand een derge lijke geste diiet gedoogt. Men ziet dus: de situatie is nog uiterst netelic en pijnlijk- ingewikkeld. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSELETTES in alle prijzen Elegant. Practisch. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Billijke stemabonnementen. Vakkundig stemmen. De kwestie van de herstel' betalingen Londen, 22 Juni (V.D.). De correspon dent van de „Morningpost" to Lausanno verneemt uit betrouwbare bron, dat de En- gelsche Minister-President MacDonald op het oogenblik overweegt een verklaring af to leggen, dat Engeland afstand doet van de toekomstige betalingen van alle herstel en oorlogsschulden van Europeesche schul denaars aan Engeland. Deze verklaring zou onafhankelijk zijn van de houding der an ders Europeesche mogendheden inzake de herstel- en oorlogsschuldenkwestie. MacDo nald zou in zijn verklaring dan de hoop uitspreken, dat het Engelsche voorbeeld door de andere mogendheden zal worden nagevolgd. CHINEESCHE BANDIETEN BESTOOKT. Japansche vliegtuigen hebben bommen geworpen op een bende Chineesche bandie ten, naar schatting 700 man groot, die zich ophielden in do nabijheid van Soesjoeng. Naar wordt medegedeeld werd de bende groote verliezen toegebracht

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1