G. BROUWER DÉ ËÉMLANDED Buitenlandsch Overzicht Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht JOH. DE HEER Dinsdag 28 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 306 NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD GEDUCHTE BRAND KRUISKAMP 10- AMERSFOORT EUCHARISTISCH CONGRES TE DUBLIN 9 uur 54 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio EEN DRAMA IN DE WOESTIJN AMERSFOGRTSai DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maandEn vo°' Amersfoort 2.10. por maand I 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken! f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51Ï PRIJS DER AOVERTENTIEN 1—4 regel» 1 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer e]|(e rege 1 meer f0.25. Llefdadlghelds-advertenH&n voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiön „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra 0.05 Veel belangrijks hebben we Vrijdagavond niet te hooren gekregen. Mogelijk is dat bewaard gebleven in de vergadering met gesloten deuren, welke ruim een uur duur de, waarna enkele punten er zonder discus sie doorgingen. Alleen bleek, dat een nieuw punt aan de agenda was toegevoegd, n.l. het voorstel tot het aangaan van een geld- lecning, groot 000.000— en 250.000.—, waarover ook geen der leden een enkel woord in het midden bracht. Regelingen betreffende de D ran wei, vonden eenige tegenkanting. De heer Spic- kermann nam het op voor de vergunning houders, die te dezer stede niet te klagen hebben over te veel medewerking van het gementebestuur cn in verband hiermee her innerde hij aan de weigering de café's open te houden gedurende het doortrekken der T.T.-enthousiasten Het extreme standpunt der geheelonthouding doet mogelijk wel eens onbillijk zijn tegenover burgers, die evengoed hun belasting betalen cn vaak op zware lasten zitten. Maar in dat geval moe ten we toch eensdeels de weigering toejui chen, daar „Veilig Verkeer" voor alles moet gaan en motorrijders op trek, zooals Vrij dagavond en -nacht buiten alcohol moeten blijven. Maar aan den anderen kant begrijpen we niet, dat de vergunning tot openblijven niet kan worden verleend onder beding, dat geen alcoholhoudende dranken worden verkocht. Bij een andere Drankwetkwestie kwam ook verschil van meening naar voren, n.l. bij het voorstel van B. en W. tot vaststelling van een verordening, waarbij wijken worden aangewezen, waarvoor geen vergunningen ingevolge de Drankwet zullen worden ver leend. Iets nieuws was dit niet, het was, volgens den voorzitter slechts een verlegging der grenzen. De heer Van Koelen vond dit goed en herinnerde aan het gezegde: de ge legenheid maakt den dief. Maar aan den anderen kant wees hij er op, dat in vele ver lofszaken meer sterken drank wordt ver kocht dan in 6ommigc café's. Hierbij had hij kunnen opmerken, dat de verboden vrucht dubbel lekker smaakt. Wij meenen dan ook, dat dergelijke verbodsbepalingen heel weinig uitrichten en nat een openlijke drankhandel heel wat minder gevaren biedt en ook heël wat gemakkelijker te contro leeren valt. De rondvraag bracht nog eenige belang rijke punten. De heer Polder sprak over bet noodlottig ongeluk op den Leusdervveg en weet dit zonder meer aan het snelver keer. Zonder behoorlijk onderzoek is het moeilijk uit te maken, wie de schuld draagt. Dat er hier zoo buitengewoon snel wordt gereden gelooven wij niet. Niettemin zullen we eiken maatregel, welke in het bewoon de gedeelte de snelheid beperkt toejuichen. Maar aan den anderen kant mogen we niet uit het oog verliezen, dat tal van wielrijders een gevaar zijn op den weg. Wanneer we zien, dat op een bagagedrager groote kin deren, vaak volwassenen worden meege voerd, en we zien de slingerende beweging van zoo'n onevenwichtig belast rijwiel, dan moeten we ons verbazen, dat er niet meer ongelukken gebeuren. In sommige plaatsen is het verboden, dat rijwielen voor een per soon gebruikt worden voor meer personen. Ook hier zou in dit opzicht wellicht iets ge daan kunnen worden. De schildersstaking, welke reeds enkele weken verschillende stadsgdeelten in be roering brengt, werd ter sprake gebracht door den heer Butselaar, die meende te mo gen klagen over het. optreden der politie. Er zijn vele menschen, volstrekt geen aan bidders van den politieknuppel, die zich herhaaldelijk verwonderd hebben over de buitengewone lankmoedigheid der politie. Het komt er maar op aan onder welken ge zichtshoek men de zaak bekijkt. Tal van stadgenooten hebben het optreden der sta kers alles behalve ordelievend gevonden en vooral de vele jongelui, die met de staking niets te maken hadden, lieten zich niet on betuigd in alles behalve vreedzame woor den. Niet ten onrechte wees de voorzitter op het gebeurde te Boskoop, en al wees de heer Butselaar er op, dat zij als organisatie geen toestemming geven tot dergelijke uitdruk kingen, hij moest toch ook erkennen, dat zij elk mensch persoonlijk niet in hun macht hebben. En dan kan het beschermend optreden der politie zeker tot een zegen zijn, om erger dingen te voorkomen. De toestand in de republiek Spanje. Het jongste mo narchistische complot. Misschien herinnert men zich nog, dat in het begin der maand Mei te Madrid oen samenzwering werd ontdekt, waaromtrent officieel geen bizonderheden zijn medege deeld; niettemin bevinden de gearresteer den, die geëxalteerde monarchisten waren, zich nog steeds in gevangenschap- Van nog ernstiger aard schijnt het complot te zijn geweest, dat men korten tijd geleden op het spoor kwam. Sensatie heeft het overal in Spanje gewekt, dat in verband met het complot te Barcelona de aanhouding ge schiedde van generaal Barrcra, die tijd -ns de dictatuur jaren lang bevelvoerend ge neraal van Catalonië was. Barrera werd naar Madrid overgebracht, verhoord en in de gevangenis opgeborgen. Op Tenenffa werd generaal Orgaz gearresteerd cn het zelfde vond te Madrid cn andere steden plaats met verschillende personen, o.a. den eigenaar eener drukkerij en een majoor. Bij verschillende huiszoekingen kwamen wapens, o.a. enkele Mausergeweren, voor den dag. In beslag genomen werden een compromitteerende briefwisseling, monar chistische oproepen tot het leger en groote pakken, die een anti-rcpublikcinsch op ruiend blad bevatten, waarvan de vertaal de titel „De schorpioen" luidt en dat reeds geruimen tijd werd verspreid onder de officieren, die gedwongen gëpensionneerd zijn. Alles wees erop en de politie meent de bewijzen daarvoor in handen te hebben dat generaal Barrera, een zeer voortvarend man, de ziel was van de samenzwering, waarvan het doel was de Bourbons weer op den troon te plaatsen. Niettemin .;an hier naar de Madrileenschc correspon dent der Vossische Zeitung, die zich met de zaak bezig houdt, van oordeel is slechts sprake zijn geweest van plannen, waarvan de verwerkelijking veel tijd in beslag zou nemen, daar zonder de hulp van het leger en het gendarmeriecorps, die blijkbaar ditmaal nog niet bij liet gebeur de waren betrokken, elke poging, met hoe veel fanatisme deze ook zou zijn onderno men, niet alleen tot mislukking zou zijn gedoemd, maar bovendien een uiterst he laohelijk karakter zou hebben gedragen. Overigens stollen de monarchistische bladen zich allo op het standpunt, dat alle complotten en samenzweringen slechts in de verbeelding der republikeinen bestaan, maar inmiddels kunnen de wapenvondsten niet worden geloochend, hoewel daaraan onmiddellijk dient te worden toegevoegd, dat een paar dozijnen revolvers, pistolen, geweren cn bommen de republiek nooit ofle nimmer in gevaar kunnen brengen. Een feit is in elk geval, dat verscheidene personen, die de hand hadden in dc jong ste samenzwering, voortdurend reizen raar Frankrijk ondernamen, waar vele gcvluch te aristocraten zich metterwoon hebben ge vestigd en waar zij blijkbaar ook contact onderhielden met den hertog Miranda, den hofmaarschalk van den ex-koning. In het algemeen kan worden vastgesteld, dat de monarchisten op precies eendere wijze te werk gaan als de republikeinen in de laatste jaren van de monarchie; zij be dienen zich van samenzweringen, vliegen de blaadjes, alarmgeruchten enzoovoort. Overigens maakt de geciteerde verslag gever dc opmerking, dat het mecrendoel der aanhangers van het koningschap, die intusschen reeds inzien, dat de monar chie hoofdzakelijk door haar eigen schuld ineenstortte, geenszins gelooven langs den weg van complotten hun einddoel te zullen bereiken. Veeleer hopen zij in den loop dei- jaren op wettige wijze, vooral door de te kortkomingen cn fouten der republikeinen zelf, hun verlangens te verwerkelijken; voorloopig vechten zij daarom met gesloten vizier onder de clericalc vaandels. Natuur lijk zijn er tal van heetgebakerden, die reeds nu hun toevlucht nemen tot elk mid del om de republiek te bestrijden. Zij zijn bet dan ook geweest, die een rol hebben gespeeld bij de samenzweringen in Mei en Juni. Antwerpen, 27 Juni. Hedennacht om 12.45 uur brak brand uit in een opslag plaats, die vooral met katoenbalen gevuld was. Spoedig breidde het vuur zich uit en stond het geheele gebouw in lichten laaie. De met graan gevulde aan grenzende gebouwen der Ned. N. V. Zee- landia der firma v. d. Heuvel werden ge deeltelijk door het vuur geteisterd. De brandweer was spoedig ter plaatse. De ordedienst werd verzekerd door politie en militaire troepen. De materieele schade is zeer groot. De oorzaak van den brand is onbekend, maar wordt aan zelfontbranding toegeschreven. Het vuur woedde heden middag nog voort. Alle gevaar voor uitbreiding is echter ge weken. Dramatisch was de vlucht van 17 gezin nen van ouderlingen uit een naburig Gods huis. dat een tijdlang door het vernielende element was bedreigd. WAAR WE NU OP LETTEN MOETEN. Er is op 't oogenblik zooveel in bloei in onze tuinen en parken, dat men haast geen oogen genoeg heeft, om alles te zien. Door de warmte der laatste weken is alles eruit gestoofd en heeft het zich weer eens flink le goed gedaan aan den milde regen. Door het aanbrengen van kunstmest kunnen we, nu de bodem gemakkelijk door dc vochtigheid opneemt, onze planten weer eens tegoed doen. Vooral als men wat weliger blad wenscht, is dit gemakkelyk. Men geeft dan een kleine gift Chilisalpcter of Zwavelzure Ammoniak. Vooral zorgen, dat 't blad niet wordt geraakt, daar men anders brandplek- ken krijgt, 't Samenstellen van kunstmest- mcngsels laat men beter over aan deskun digen op dit gebied. Fabrieken van deze producten hebben tegenwoordig een uitge breide inlichtingsdienst, waarvan men, als men maar iets bestelt, gratis gebruik kan maken. Het aanbrengen en mengen van de verschillende soorten van kunstmest ge beurt nu veel geraffineerder dan vroeger en men kan er op aan, dat men dc planten juist geeft wat ze noodig hebben. Succes is dan zeker en bovendien gooit men geen noodeloos geld weg. Let nu ook eens op het blad uwer plan ten cn wel of er geen vlekken of andere ongerechtigheden op voor komen, die den groei belemmeren. De witte schimmel op de rozenblaadjes kan men bestrijden door er fijne zwavelpoeder op te blazen of te strooien of nog beter door een colloidale oplossing van zwavel er op te sproeien. Deze oplossing is in den handel verkrijg baar. Zwavel is een merkwaardig genees middel en kan dienen voor vele planten ziekten. De Rijks-PIantenziektenkundige dienst te Wageningen brengt een aardig boekje, zeer goedkoop, in omloop, waarin de bestrijding der plantenziekten beknopt wordt behandeld. Schaft het U eens aan. Let verder eens op uw grasperken, die door de droogte der laatste dagen wat geel zijn. Geef ze eens wat zwavelzure ammo niak, opgelost in water, 1 deel op 20 deelen water. Giet hier met betrokken weer uw veldje mee en 't zal weer helder groen zijn, binnen een week. Voor grootere velden strooit men de zwavelzure ammoniak dun uit en sproeit het daarna in. Vooral dun uit strooien en over pl m. 4 weken nog eens herhalen, daar overdaad schaadt Een verder werkje wat *ncn nu zeker moet doen, is 't uitsnijden van de uitge bloeide bloemen van rozen en vaste plan ten, daar men dan alléén weer nieuwe bloei kan verwachten. Vooral zijn de doorbloei- ende of Polyantharoosjes hier zeer dank baar voor en bcloonen ze deze moeite door een bijna eindeloozen bloei. De vroeg-bloeiende heesters, welke men nog niet snoeide, laat men deze bewerking alsnog ondergaan, 't Zijn de Prunussen. Ri bessen, Cydoni;,s enz. Een groot deel der uitgebloeide ta'.kken wordt weggenomen cn men krijgt hierdoor nieuwe, die U 't vol gend voorjaar weer bloei geven. Ten laatste nog een bestrijding van Mol len, die nu vooral voorkomen. Door 't bren gen van eenige stukjes Calcium carbied in den mollengang kan men ze gemakkelijk veriagen. J. O. W. F. RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJ DE „H0RSE WEIDE" DE FRANSCHE MINISTER-PRESIDENT VERWACHT OVEREENSTEMMING. Parijs, 27 Juni (V.D.). Herriot is gister avond weer naar Lausanne vertrokken, waar ree<1« heclen de besprekingen tus- schen de Duitsch? en Fransche delegatie zullen worden hervat. Herriot verklaarde voor zijn vertrek aan de verzamelde journaliste^, dat de Fran sche delegatie te Genève en te Lausanne voorstellen heeft gedaan, die in staat zijn Europa volkomen te reorganiseeren. Hij had het vaste vertrouwen, dat men toch nog tot een algemeene overeenstemming op de basis van deze voorstellen zou ge raken. DEMOCRATISCH PARTIJCONGRES TE CHICAGO GEOPEND. Candidaten voor president. Ne w-York, 27 Juni. (V.D.) Te Chicago is het democratische partijcongres geopend. Barkley (Kentucky) hield een openings redevoering, waarin hij de drie laatste re- )>ublikeinsche regeeringen, in het bizonder die van Hoover verantwoordelijk stelde voor den economischen toestand in de Ver- eenigde Staten. Hij stelde voor het douane wezen en het bankwezen te reorganiseeren en de invoering van een vijfdaagsche werk week. Wat de buitenlandsche politiek be treft is de partij voor toetreding tot het I-Iaagsche Hof, de handhaving van dc Mon roe leer en de schuldenschrapping tegen over bewapeningsbeperking. Als candidaten voor het presidentschap worden genoemd: Roosevelt, Al Smith, Gar ner, Newton Baker, Ritchie (Maryland), so nator Reed. Voorts werden genoemd Whee Ier (Montana) en Trailer uit Chicago. ELLY BEINHORN IN ZUID-AMERIKA. Buenos Aires, 27 Juni (V.D.). De jeugdige Duitsche vliegster Elly Beinhorn, die een vlucht heeft gemaakt door Zuid- Amerika, van Panama over den Andes naar Buenos Aires, is voornemens langs de oost kust naar Pernambuco in Brazilië te vlie gen, vanwaar zij scheep wil gaan naar Afrika, om langs de Afrikaansche kust naar Berlijn terug te koeren. Pauselijke boodschap; het geluid door vliegmachines overstemd Een doodelyk ongeluk Dublin, 27 Juni. (V.D.) Het 31c inter nationale eucharistische congres is gister middag besloten met een groote pontificale mis, die door den pauselijken legaat kardi naal Lauri in het Phocnix-park werd gece lebreerd. Een koor van 2000 personen cn de zanger John MacCormich verleenden hun medewerking. Naar schatting werd de mis bijgewoond door ongeveer een millioen personen. De plechtigheid werd voorafge gaan door een processie door de straten van Dublin. De plechtigheid in het Phoe- nixpark was reeds geëindigd, toen het slot van de processie daar aankwam. Op de hooge terrassen was een op verren afstand zichtbaar altaar opgericht, versierd inct de pauselijke kleuren. Aan beide zijden van liet altaar in een hoefijzervormige zuilenhal vonden do hoogw lardigheidsbeklccdcrs van slaat en kerk hun plaats. Aanwezig waren 200 aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, dc gouverneur-generaal van Ierland, de Ier- sche ministers onder leiding van De Valera en tal van andere autor'tcitcn. Toen tegen één uur kardinaal Lauri, gevolgd door acht kardinalen, de trappen van liet altaar be steeg naar het Allerheiligste, trokken de Icrsche officieren, die 1o eerewacht be trokken hadden, bij wijze van saluut den degen. De pontificale mis werd met behulp van luidsprekers in alle straten van Dublin hoorbaar en draadloos ook door tal van buitenlandsche stations verspreid. Na het Sanctus werden de Sint Patricksklokken, die voor deze gelegenheid uit het Iersche museum waren gehaald, geluid Aan het einde van de plecbtigneid werd door trom petgeschal en fanfares de boodschap van den paus aangekondigd, die telefonisch van Rome naar Dublin was overgebracht cn daar door middel van luidsprekers zou worden verspreid. Ernstige storing, die groote ontstemming verwekte, ontstond, toen tijdens do bood schap van den paus in strijd met do in structies van de regeering eenige vliegtui gen laag over het Phoenix-park en over de stad vlogen en door het geronk van hun motoren het grootste gedeelte van de pau selijke boodschap overstemden en onhoor baar maakten. In andere steden en op het land werd de boodschap van den paus echter zeer duidelijk ontvangen. Nadat kar dinaal Lauri den aanwezigen den pauselij ken Zegen had gegeven werd liet congres gesloten. Londen, 27 Juni (H.N.). In Ulster is het Zaterdag en Zondag op verschillende plaat sen tot anti-Katholieke beloogingen van de Orangisten-partij tegen het eucharistische congres gekomen. Dc deelnemers aan het congres, die zich met extratreincn naar Du blin begaven ter bijwoning van de groote slotplechtigheden, werden uitgejouwd, waarbij ook scheldwoorden tegen den paus werden gehoord. Op sommige plaatsen kwam liet tot kloppartijen, waarbij enkele personen duchtig toegetakeld werden. Twee dooden. Dublin, 27 Juni. (V.D.) In Noord-Ier- land werden Maandag alle stations in ver band met de van het Eucharistisch congres terugkccrende pelgrimstreinen door po litiemannen bewaakt ten einde dc congres deelnemers te beschermen tegen do vijan delijkheden der Orangisten. Niettemin is het op eenige plaatsen, o.m. te Belfast en Portadown tot ernstige hotsingen gekomen. Zelfs de vrouwen werden niet gespaard en velen harer kregen ernstige verwondingen. Op eenige plaatsen belegerden de Oranje mannen de spoordijken in de omgeving der stations, vanwaar zij met sleenen en fles- schen gooiden naar de treinen waarin tal rijke katholieke hoog.vaardigheidsbeklec- ders zaten. Te Leixlip (Kildare) is een vrachtauto, waarin 30 congresdeelnemers zaten, met volle vaart tegen een brugleuning op gere den. Twee personen werden gedood, terwijl talrijke anderen in de rivier terecht kwa men, waaruit zij konden worden gered. RUILVERDRAG TUSSCHEN DUITSCHLAND EN EGYPTE. Berlijn, 27 Juni. (V.D.) Tusschen Duitschland en Egypte gevoerde onderhan delingen over het ruilen van overtollige goederen, hebben thans tot het resultaat geleid, dat Egypte aan Duitschland zal le veren 20.000 balen katoen in ruil waarvoor Egypte een in waarde hiermee overeenko mende hoeveelheid nitraat-kunstmeststof zal ontvangen. BENGAALSCH AMBTENAAR DOODGESCHOTEN. D a c c a, 27 Juni. (V.D.) Terroristen dron gen te Dacca in Bengalen het huis binnen van den regeerings=imbt2naar Kamakya Sen, dien zij slapende in bed vonden en met een revolverschot doodden. BUITENLAND. A Eucharistisch Congres te Dublin. 1 (Eersto Blad, pag. 1). 1 Wat zal Lausanne brengen (Derde Blad, pag. 1). J BINNENLAND. jg Twee dooden bij con vliegongeluk. A (Tweede Blad, pag. 2.) Twee kinderen onder halken. (Tweede Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. Nabetrachting over den gemeenteraad. 1 (Eersto Blad, pag. 1.) Voortzetting van het Congres voor Gods dienstonderwijs. (Eerste Blad, pag. 3.) Hoogste Barometerstand 765.8 te Weenen. Laagste Barometerstand 748.5 to Hapn- randa. Verwachting: Zwakke tot matige, Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer, weinig verandering in temperatuur. Het hooge drukgebicd trok verder Oost waarts cn in zijn omgeving steeg de och- tendtemperatuur, vooral in Duitschland .cn Z. Scandinavië. In N. Scandinavië cn op do Noorschc Zee namen de depressies af, maar de ondiepe depressie, die gisteren bij Ier land lag met een uitloopcr over den golf van Biscaye heeft haar invloed tot over ons land uitgebreid cn brengt daar cn in Frank rijk regen en onweer, terwijl uit Ierland af koeling bij N. winden wordt gemeld. Terwijl hierdoor do vooruitzichten voor het weer in de eerste dagen ongunstiger zijn geworden moet toch op grond van nieuwe dalingen in het verre W. en versterkingen van de hooge drukking in het O. een over wegen van Z. tot Z. W. winden met tijde lijke opklaringen worden verwacht waarbij nog vrij hooge temperaturen mogelijk zijn. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES in alle prijzen Practisch. Varkensmarkt S Tel. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden Vier Fransche officieren vermist Bagdad, 27 Juni (V.D.). Woensdag j.l. vertrokken vier Fransche officieren per auto uit Bagdad naar Damacus. Zij be reikten Damascus niet en er werd een vliegtuig uitgezonden om de vermisten op te sporen. De vliegers vonden in de woes tijn de auto en in de nabijheid het lijk van één der officieren. Men vond een papier, waarop met zwakke hand was geschreven: „Ik sterf van dorst". Het eigenaardige van het geval is, dat van do andere drie offi cieren elk spoor ontbreekt. KLEINE MOGENDHEDEN TEGEN ZWARE AANVALSWAPENS. Te Genève hebben gemeenschappelijke beraadslagingen plaats gehad tusschen de vertegenwoordigers der kleine mogend heden inzake de ontwapeningskwestie, waarhij besloten is in de hoofdcommissie der ontwapeningsconferentie aan te drin gen op de afschaffing der zware aanvals wapenen. Het zou in het voornemen liggen de hoofdcommissie eerst op 5 of 7 Juli a.s. weer te doen bijeenkomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1