DE EEMLANDEü Belangrijkste JOH. DE HEER Donderdag 30 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 308 HET OORLOGSBUDGET VAN FRANKRIJK VOOR HET BEGIN DER STILL- HALTECONFERENTIE TWEE DAGBLADEN VERBODEN DE NOODVERORDENING AFGEKONDIGD HET JOEGO SLAVISCHE KABINET AFGETREDEN ERNSTIGE OPSTAND VAN BOEREN 9 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio JAPANSCHE INVAL IN N00RD-CHINA? ABONNEMENTSPRIJS 3 maandco voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per -week (met gratl. verzekering legen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland Franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 511 DAGBLAD PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip vau een bewijsnummer eikeregel meer f0.25. Llefdadighelds-advertentiën voord* helft van den prijs. Kleine Advertentie „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plqptsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Het Joego-Slavische binet afgetreden. ka- Reeds sinds eenigen tijd deden geruch ten de ronde dat, in politiek opzicht ge sproken, Marinkowitsj, den Joego-Sla- vischen premier, de grond onder de voeten begon weg te zinken. Alle officiéél© instan ties te Belgrado hebben zich toen gehaast deze voorstelling van zaken als onjuist te betitelen en te suggcreeren, dat een geeringscrisis was buitengesloten. Reeds Zaterdag j.l. nam een medewerker van de Vossische Zeituiig tegenover dit démenti een zeer kritische houding aan en uitte hij zijn vermoeden, dat binnen zeer afzienbaren tijd de crisis zou uitbreken. De feiten hebben hem thans volkomen gelijk gege ven. Het heeft verder ongetwijfeld zin zijn beschouwingen, die hij aan den toestand in Joego-Slaviè wijdt, op den voet te vol gen. Aan den eenen kant staat de oppositie buiten het parlement, die alle oude poli tieke partijen omvat en aandringt op een radicale oplossing van alle staatkundige vraagstukken. Deze oppositie wordt van dag tot dag radicaler, maar is nog niet met een eensgezind programma voor de oplos sing der politieke en staatsrechtelijke pro blemen voor den dag gekomen. Nochtans is zij het er wel over eens, dat de geheelo erfenis der dictatuur ten spoedigste moet worden geliquideerd, dat er vrije verkie zingen moeten worden gehouden en dat een nationale vergadering bijeen dient te worden geroepen, teneinde een besluit te nemen over den toekomstigen staatsvorm. Wat de nieuwe inrichting van den staat betreft, loopen dc denkbeelden nogal uit een. Terwijl de Servische partijen een vorm zoeken, waarbij de eenheidsstaat blijft gehandhaafd of bij wijze-van con- cesie genoegen wordt genomen met een dualistische of hoogstens trialistische op lossing, eischen de Kroaten en de met hen verbonden partijen der Scrven uit de vroe gere Habsburgsche monarchie 'n federatie of confederatie der historische provincies, hetgeen de vorming van zes of zeven zelf standige staten binnen de grenzen van Joego-Sla vië tengevolge zou hebben. Wij reppen dan nog niet eens van zekere stroo mingen onder de Kroaten en Slowenen, die een oplossing willen zoeken buiten de gren zen van Joego-Slavic.- Tegenover dezen druk van links vormen de regeering en bet parlement, resp. de re- gèeringsparuj, geen eensgezind en vastaan- ecngesloten front. In den laatsten tijd heeft zich in de partij, die over 305 mandaten be schikt, een groep van 163 afgevaardigden gevormd, die de regeering-Marinkowitsj voor de voeten wierpen, dat zij niet in voldoende mate een nationaal-Joego-Sla- "vischen koers insloeg en die een sterke re geering eischten, welke noch met de natio nale Servische, noch de Kroatische aanspra ken rekening hield. Deze groep wil de an dere groep der eenheidspartij, die achter den minister van justitie Maksimowitsj staat en Servisch is getint (het zijn voor 't meerendeel gewezen leden der Servische ra dicale partij) uit de regeering en de partij stoolen. Deze tweede, groep telt ongeveer tachtig afgevaardigden. Bovendien zijn er nog 6065 „neutrale" afgevaardigden, die willen afwachten hoe de zaken zich ontwik kelen. Doch ook hij dc z.g. Joego-Slavische groep schijnt de eenheid zoek te zijn. Voor de regeering-Marinkowitsj is de pa leisrevolutie in de eenheidspartij blijkbaar een rechtstreekscher gevaar geweest dan de oppositie buiten het parlement, ofschoon de laatste veel meer aanhAngers onder de be volking telt. Een bizondere activiteit hebben de Joego-Slavische nationalisten aan den dag gelegd. In de Wreme, een blad, dat te Belgrado verschijnt en dat, naar men zegt, gesteund wordt door den vroegcren dicta tor generaal Ziwkowitsj, werd den laatsten tijd een heftige campagne gevoerd ten gun ste van de nieuwe beweging, die zich heeft getooid met den haam „ijzeren garde". Dit oorlogzuchtig nationalisme wordt door een groep der intellectueelen gesteund, die zich „Joego-Slavische actie" noemt, en een gema tigd nationaal-socialistisch programma pro pageert. Naar verluidt, worden ook reeds voelhorens uitgestoken om in verbinding te komen met de nationalistische kringen in Duitschland. Ook wordt eraan gedacht be trekkingen aan te knoopen met sovjet-Rus land. DE OVERSTROOMINGEN IN MOLDAVIë EN BESSARABIë. Ruim twintigduizend dak- loozen. Boekarest, 29 Juni. (V.D.) Het aantal personen, dat tengevolge van de uitbreiding van de overstroomingen in het Noorden van Moldavië en in Bessarabic dakloos is, wordt geschat op minstens 20.000. Verschei dene steden, in de eerste plaats Jassy en Cernautzi, zijn door het water geheel ge ïsoleerd. Tal van huizen zijn, door het wa ter ondermijnd, ingestort, waarbij verschei dene slachtoffers zouden zijn gedood of ge wond. De Roemeensche regeering heeft een voorloopig hulpfonds van tien niillioen lei beschikbaar gesteld om den eersten nood te kunnen lenigen- HONGERSNOOD IN ENKELE POOLSCHE PROVINCIES. Berlijn. 29 Juni. (II.N.) Volgens een be richt uit Warschau heerscht in yijf pro vincies van Oostelijk Polen hongersnood. De boeren in dit gebied waren gedwongen hot grootste gedeelte van het graan van den oogst van verleden jaar te vorkoopen en dc rest voor den uitzaai te gebruiken, zoodat zij thans zonder graan zitten. Dc Poolsche ministerraad heeft besloten tot een omvang rijke hulpactie voor de bevolking van het betrokken gebied door de uitdecling van meel en andere levensmiddelen. Reeds twee jaar geleden bestond in dit gebied groot gebrek aan levensmiddelen, terwijl zich ook verschillende ziekten, die een gevolg van ondervoeding waren, openbaarden. Ongeveer de helft der geheele begrooting Parijs, 28 Juni. (V. D.) De minister van oorlog Paul Boncour legde heden een ver klaring. af over de voorgenomen bezuini gingsmaatregelen. Hij verklaarde o.a., dal de belangen van het leger onder deze maatregelen niet mochten lijden, maar daar de legeruitgaven ongeveer de helft be dragen van de geheele begrooting, spreekt het vanzelf, dat zij niet vrij kunnen blijven van bezuinigingsmaatregelen. Men zal hier echter niet meer bezuinigen dan bij an dere ministeries. Wanneer de mogendheden mochten besluiten tot een algemeene be perking der legeruitgaven, zouden de reeds voltrokken Fransche beperkingen daarbij in rekening worden gebracht. Men mag niet vergeten, dat Frankrijk in dit opzicht reeds veel gedaan heeft. Londen, 29 Juni. (V. D.) Vrijdag begint de Stillhal te-conferentie, waaraan voor Amerika dc Amerikaansche bankier Wig gins zal deelnemen, die reeds te Londen is aangekomen. Overeenkomstig de bepa lingen der Stillhalte-overeenkomst zal de conferentie de mogelijkheid onderzoeken om verdere terugbetalingen vast te leggen. Wanneer het duidelijk blijkt, dat Duitsch land geen verdere terugbetalingen kan doen, zal de conferentie aan deze kwestie niet veel tijd vv'fden. Terwijl men in som mige kringen gelooft, dat de conferentie in verband met het feit, dat de herstelkwcs- tio te Lausanne niet nader bij een oplos sing is gekomen, >.al besluiten om de zit tingen voorloöpig te schorsen en nader hand te Berlijn voort te zetten, verwacht „Financial News", dat een aantal andere vragen door de conferentie zal worden be sproken. Tegen de oorspronkelijke verwachting in, dat de conferentie slechts een zuiver for meel karakter zou dragen, gelooft men thans, dat zij in verband met de groote be- teckenis van sommige problemen geruimen lijd zal duren. WEDEROM ONEENIGHEID IN DE CHILEENSCHE REGEERING. Twee ministers uit de junta getreden. Santiago, 29 Juni. (V.D.) Twee leden van de Chileensche junta, de ministers don Nolasco Cardenas en don Armando Cabora, zijn uit dc Chileensche regeering getreden, omdat de momenteel onder leiding van Da- vila gevolgde politiek der huidige Chileen sche regeering hun instemming niet heeft. De politie verklaart een telegram uit Mos kou onderschept te hebben, waarin de Chi leensche communisten worden aangespoord om hun actie voort te zetten en waarin hun de noodige fondsen worden toegezegd. De minister van financiën verklaarde, dat dc onderhandelingen over het Cosach- nitraat-concern tot nog toe ge^n succes hebben opgeleverd, doordat de aanbiedin gen der bankiers onvoldoende waren. TREIN IN CANTINE GEREDEN. Enkele gewonden. Straatsburg, 29 Juni. (V.D.). Dins dagmorgen heeft bij de mijn Ome in Lo tharingen een ernstig ongeluk plaats gehad. Waarschijnlijk door het weigeren van dc emmen, kon de machinist van een loco motief, welke zes met erts beladen wagens trok, er niet in slagen den trein tot stil- tand te brengen, zoodat hij op een zijspoor terecht kwam en ten slotte te land kwam op het dak van dc cantine, welke met den derend geraas instortte. Een arbeider die in het gebouw sliep, kwam er met lichte ver wondingen af. De machine kwam op nau welijks een meter van zijn bed tot stilstand. F.enige arbeiders die zich in de cantine bevonden, konden uit bet puin worden ge borgen. Drie hunner werden direct naar het ziekenhuis overgebracht. Een der remmers bleef ongedeerd, daar hij in zijn huisje bleef, terwijl de andere, die van den trein was gesprongen, ernstig werd gewond. Rijksminister von Gayl eischt het niet'verschijnen van de Vorwarts en de Kölnische Volkszeitung Kritiek op von Papen Berlijn, 29 Juni. (V.D.) De rijksminister van binnenlandsche zaken Von Gayl heeft den Pruisischen minister van binnenland sche zaken Severing verzocht de sociaal democratische Vorwarts en dc Katholieke Kölnische Volkszeitung elk voor vijf da gen te verbieden. De redenen van het verbod. In den brief, waarin de rijksregeering van het Pruisische ministerie van binnenland sche zaken het verbod voor vijf dagen van de Kölnische Volkszeitung verlangt, wordt als reden tot dit optreden genoemd een ar tikel in de Kölnische Volkszeitung van 26 Juni j.l. onder het opschrift „Ernstige mis greep van den rijkskanselier", „Is de heer Von Papen nog als delegatieleider te hand haven?" Den rijkskanselier werd in dit artikel verweten, dat hij het den buitcn- lnndschen mogendheden gemakkelijk had gemaakt dc binnenlandsche toestanden in Duitschland te cxploiteercn in hun eigen voordeel. Dit verwijt bevatte een beschim ping en het moedwillig verachtelijk maken van den rijkskanselier, evenals het slot van het artikel „Deze kanselier is een catastro phe". In hetzelfde artikel wordt beweerd, dat de rijkskanselier tegenover Fransche journalisten zou hebben verklaard, dat hij erkende, dat Frankrijk bij een z.g. liquida tie der herstelbetalingen recht op een com- l?ensatie zou hebben. Dit bericht is dooi den rijkskanselier inmiddels gedementeerd. Ook de beweringen van dcKölnischo Volks zeitung over den inhoud van het interview waren onwaar. Als bezwarend kan hieraan toegevoegd worden, dat het blad zonder onderzoek naar de feiten dc beweringen van do buitenlandsche verslaggevers zon der nader commentaar heeft nageschreven. Het verbod van de Vorwarts berust op de publicatie van oen artikel in dit blad „Het volk moet betalen, opdat de.S.A. kan para deeren." Er wordt in beweerd, dat de mid delen, die op grond van de noodverorde ning voor het handhaven van de maatrege len voor werkloozensteun en sociale verze kering, alsmede voor het verlichten van de crisislasten der gemeenten worden go eischt, dienen om de S.A. en de S.S. op nieuw in de kleeren te steken. Een carica- tuur in de Vorwarts en het onderschrift daarbij kunnen ook slechts aldus begrepen worden, dat de S.A. en de S.S. op kosten van de gepensionncerdcn weer zijn ont slaan. Hierin ligt een beschimping van den rijkspresident en van de rijksregeering. Het verspreiden van dergelijke beweringen leidt tot een verder opzweepen van de door de binnen- en buitenlandsche gebeurtenissen opgewonden massa, zoodat door de publi catie de levensbelangen van den staat in gevaar komen. Het uniformverbod opgeheven Berlijn, 29 Juni. (V.D.) Hedenmiddag d® nieuwe noodverordening van den rijkspresident tegen politieke uitspattingen, gedateerd 28 Juni 1932, afgekondigd. Op grond van art. 48 paragraaf 2 van de rijks- grondwet, wordt het volgende verordend: Vergaderingen in de open lucht en op- lochten mogen door de landsautoriteiten wegens direct gevaar voor de openbare vei ligheid worden verboden. Het dragen van uniformkleeding, waar uit het lidmaatschap blijkt van een niet-ver boden politieke verecniging, mag door de landsautoriteiten slechts in afzonderlijke gevallen bij direct gevaar voor de openbare veiligheid worden verboden. Bestaande algemeene verboden, hierop betrekking hebbend, treden buiten werking. Officieel wordt medegedeeld: Met de thans in werking getreden twee de noodverordening van den rijkspresident van 28 Juni 1932 tegen de politieke uitspat tingen zijn de maatregelen der rijksregee ring op dit gebied beëindigd. Algemeene verboden van demonstraties en van het dragen van uniforme kleeding kunnen voortaan voor het geheele rijk of voor en kele deelen nog slechts door den rijksmi nister van binnenlandsche zaken worden uitgevaardigd. De plicht en het recht om in bepaalde gevallen maatregelen tot bescher ming van de rust en orde te nemen ligt bij de landen, die alleen over de politio- neele macht beschikken, terwijl het rijk geen uitvoerende organen bezit. De grond slagen, die de landen voor de bescherming van rust en orde noodig hebben, worden hun gewaarborgd in de uitvoerende veror dening van den rijksminister van binnen landsche zaken van 28 Juni 1932 en in pa ragraaf vier van de verordening van den rijkspresident van 14 Juni 1932. Do regeling is in overeenstemming met de rijksgrondwet, die principieele regelin gen heeft overgelaten aan het rijk, de uit voering ervan aan do landen. De materie is thans afdoende en principieel rijksrcch- telijk gpregeld. De bevoegdheden zijn dui delijk. Van een onrechtmatig ingrijpen in de rechten van de landen, kan bij deze omstandigheden geen sprake zijn. De rijksminister van binnenlandsche za ken heeft deze taak in volkomen overeen stemming met het geheele kabinet ten uit voer gebracht. Hij heeft daarbij niet toe gegeven aan eenigen invloed van welke zijde ook. Het duidelijk voor oogen staan de doel was, dat in deze zoo belangrijke kwestio de noodzakelijke rust en zakelijk heid bereikt zou worden. Nadat na dc uitvaardiging van de veror dening van 14 Juni 1932 gebleken was, dat cenige landsregceringcn niet bereid waren hun algemecno demonstratie- en uniform- verboden op te heffen, werd op den kortst mogelijken termijn, op 22 Juni j.l. een be spreking rnet de ministers voor politie in de verschillende landen gearrangeerd, waarin na uitvoerige discussies dc rijksmi nister van binnenlandsche zaken tot de landen het verzoek richtte, de tegen de rijkspolitiek ingaande verboden op to hef fen. Per circulaire van 23 Juni is dit ver zoek schriftelijk herhaald, en toen na 28 Juni vast stond dat een aantal landen het verbod zouden handhaven, is do noodver ordening den rijkspresident ter onderteekc- ning voorgelegd. Dr. Kramer kabinetss formator? Belgrado, 29 Juni (V.D.). Woensdag is het Joego Slavisch kabinet afgetreden. Minister president Marinkowitsch begaf zich om een uur hedenmiddag naar het koninklijke slot te Dedinje, waar hij het collectief ontslag van het kabinet aan bood. Koning Alexander heeft het ontslag verleend. Vermoedelijk zal reeds Donder dag in den loop van den dag dc nieuwe regeering worden samengesteld. Als kabinetsformateur wordt genoemd dr Kramer, die tot nu toe minister van Han del was, terwijl voorts als minister van Buitenlandsche Zaken de naam wordt ge noemd van den vrcegeren minister Jeftitsch Naar aanleiding van een verkoop bij executie Pforzheim, 28 Juni. (V. D.) In den loop van Maandag is het tot een geregel- den boerenopstand gekomen in de ge meente Goebrichen, toon bij een landbou wer aldaar een- verkoop bij executie zou worden Oehouden De uit verscheidene hon derden personen bestaande menigte narn een di eigende houding aan. Politie werd c hulp gerovjen. De .andbouwer, diens zoon en eenige demonstranten werden ge arresteerd. Het gerucht liep, Jat zij naar Pforzheim zouden worden gebracht. Te gen den avond schoolden groote menschen- menigten in verband hiermede samen voor het raadhuis en maakten aanstalten het gebouw te bestormen. Per auto arrivee- rende politic kreeg een hagelbui van stee- nen en andere projectielen op zich af ge zonden, waarna de bestorming inderdaad werd doorgezet. Vensterruiten en dakpan nen werden kapot geslagen. De politie kon niets uitrichten en moest terugtrekken. On-' cveer 10 uur arriveerde versterking, doch deze stuitte op barricaden, vanwaar een hagel van steenen en planken op de poli tieagenten neerviel. Plotseling vielen ook schoten. Ook de politie vuurde. Een land bouwer, vier andere personen en een be jaarde vrouw werden gewond. Verscheide ne agenten bekwamen kwetsuren door steenworpen. Ten slotte slaagde de politie er in de straat te ontruimen, waarna zij met de gearresteerden snel verdween. He denmorgen zijn door Schupo en gendar merie alle straten en uitgangen van het plaatsje bezet. Huiszoekingen werden ge houden. ERNSTIGE SCHEEPSBRAND. Hamburg, 29 Juni. (H.N.) Op het stoomschip Tangcr van de Oldenburg-Por- tugeesche stoomvaartmaatschappij, dat van Marokko naar Hamburg onderweg is, is in de Duitsche bocht brand op het achterschip uitgebroken, welke zich zeer snel uitbreid de, zoodat het geheele echterschip een groo te vuurzee is. Bergingsvaartuigen en sleep- booten hebben het schip bij Neuwerk aan den grond kunnen zetten De bemanning van het 6chip moet zich in veiligheid bevin den. Tengevolge van de groote hitte is het zeer moeilijk den vuurhaard te naderen. BUITENLAND. De conferentie te Lausanne. (Derde Blad, pag. 1). Het Joego-Slavische kabinet afgetreden. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Nieuwe veroeniging van medici. (Tvveedo Blad, pag. 1.) J Nederland Vacantieland. (Derde Blad, pag. 2). Universiteitsfeesten te Amsterdam. (Derde Blad, pag. 2). i UIT DEN OMTREK. Verecniging van Ned. Gemeenten in Hilversum. (Dcrdo Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Uitslaande brand in do Hellestraat. (lc Blad, Pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 764.1 to Hanno ver. Laagste barometerstand 746.3 te Blacksod. Verwachting: Meest matige Z.O. tot Z.W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regen of onweer, iets zach ter des nachts, overdag iets koeler. In het W. nadert een diepe en uitgebrei de depressie, die in Engeland reeds vrij zwaren regen heeft gebracht. Bij het West waarts doordringen van dit lage drukgebied is ook ten onzent weer eenigo verslechtering van het weer te verwachten. De overdag- temperatuur zal waarschijnlijk dalen, terwijl er groote kans op regen en onweersbuien bestaat. Over Frankrijk, Duitschland en Z. Scandinavië ligt een vlak gebied van hoogen luchtdruk, dat zich al spoedig door dc de pressie-invloed zal laten verdringen. In Duitschland en Scandinavië daalde de och tend-temperatuur. In het overige gebied steeg zij. Plaatselijk vielen in bet hooge drukgebied zware onweersregens. Dresden meldde 15 m.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES fn alle prijzen Practisch. Varkensmarkt S Tel. 1309 Gemakkelijke betalingsvoorwaarden. M o s k o u 2 9 Juni. (V. D.) Volgens hier ontvangen berichten uit Sjanghai, zou do Chineesche pers mededeelingen bevatten over de voorbereidingen van een Japansch plan voor een inval in Noord-Cbina. Japan zou volgens deze berichten voornemens zijn troepen ter beschikking van de Mandsjoe- rijsclie regeering te stellen, om Sjang Hai Ivwan te bezetten en onlusten te Tientsin en Peking te organiseeren, die als voor wendsel zouden kunnen dienen voor Ja- pansche troepen om in deze steden in te grijpen ter bescherming van Japansche on derdanen. Op deze wijze zou de Japansche regeering de Volkenbondscommissie na haar terugkomst voor een voldongen feit willen stellen. HEVIG NOODWEER BIJ STUTTGART. St u 11 g a r t, 2 9 Juni. (V. D.) Gister avond woedde boven Stuttgart een hevig onweer, dat gepaard ging met hevige hagel buien en een wolkbreuk, waardoor tal van straten onder water kwamen te staan. Aan den oogst in de omgeving van de stad wwd veel schade" aangericht. - -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1