DE EEMLANDEü Overzicht Beursomrzicht Belangrijkste Nieuws Weerbericht Fa. R. van den BURG Vrijdag 1 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 1 j HONGAARSCHE KABINET AFGETREDEN DE STRIJD OM DE ONTWAPENING 0VERSTR00M1NGSELLENDE IN CHINA „ALCOHOLKONING EN PRELAAT" 9 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON Arnh.straat PIANO'S in huur verkrijgbaar DUITSCHLANDS NIEUWE NOODVERORDENING AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNErfltNTSPRIJS p,!> 3 maanocn v°°' Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per we.--V (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51S PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» f 1.05 met Inbegrip van een bewi?tóumnnf elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advertentita voord# helft van den prijs. Kleine Advertentie „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regda 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—Bewijsnummer tM.a f 0.03 De vliegtochten van de Graf- Zeppelin naar Zuid-Amerika. Kunnen zij loonend zijn? Nu clc atmosfeer Ie Lausanne verre van frisch is cn men er niet in schijnt te kun nen slagen tot een redelijk accoord te ko men, meehen wij ons dc weelde te kunnen veroorloven een, letterlijk en figuurlijk, luchtiger onderwerp aan te roeren. Wij willen ons ditmaal eens bezig hou den met de tochten van de Graf Zeppelin, die Dinsdag een merkwaardig jubileum heeft gevierd, daar op 28 Juni, toen de Graf Zeppelin opnieuw lucht koos cn boven Zwitserland kruiste, dc twee honderd vijf tigste reis werd ondernomen, sinds het luchtschip zich op 18 September 1928 voor liet eerst aan do elementen toevertrouwde. Een belangrijk feit is en dit pleit voor do degelijkheid van het materiaal en de soliditeit der constructie dat het lucht schip, nu het een kwartduizend reizen ach ter den rug heeft, nog steeds in een uitste kenden toestand verkeert en prachtig op weg is naar het kilometermillioen. liet luchtschip, dat ieder jaar gedurende den winterschen rusttijd „van top tot teen" worclt nagekeken, vaart op het oogenblik nog met dezelfde motoren, die ook dienst deden op den eersten tocht en een on loochenbaar feit is het, dat de Graf Zeppe lin, hetgeen iedereen moet toegeven, zich heeft ontwikkeld tot een zeer bruikbaar verkeersmiddel, dat tot dusver gedurende zijn reizen veel meer dan zestienduizend personen, bijna dertien ton post en ruim drie en dertig ton vrachtgoederen heeft vervoerd. Iets meer dan 420.000 K. M. dit uil zeggen: meer dan tien aequatorleng- ten zijn hierbij afgelegd. Inmiddels rijst de vraag, of de Graf Zep pelin, wat zijn tochten naar Zuid-Amerika betreft, daar geld oj3 toe moet loggen dan wel, of aan deze reizen nog economische voordeden vastzitten. Belangrijk zijn in dit verband inlichtingen, die de Luftschiffbau Zeppelin dezer dagen heeft verstrekt. Wij ontleenen daaraan, dat in het loo pende jaar 700000 Mark ter beschikking staan voor de Zeppclintochten cn dat het luchtschip tien maal naar Zuid-Amerika- zal vliegen en weer terug. Rekent men nu voor dc tochten, die niet naar Zuid- Amerika gaan, in hét geheel 100.000 Mark, dan resteert er als subsidie voor de reizen naar Zuid-Amerika 600.000 Mark, of 30.000 Mark per reis, tlic zich uitstrekt over een afstand van 8000 K.M., waaruit volgt, dat elke K.M. nog niet volledig op i Mark komt. De luchtschepen-maatschappij Zeppelin maakt voor liet geval, dat het luchtschip zelf post en passagiers vervoert op het tra ject Recife-Rio dc Janeiro, de volgende be rekening: de aclittienurige reis in een niet bepaald gemakkelijk vliegtuig zou verval len, de reiziger zou rechtstreeks van Fried richshafen naar Rio de Janeiro worden vervoerd, hetgeen naar alle waarschijnlijk beid tengevolge zou hebben, dat alle be schikbare plaatsen in het luchtschip vol ledig zouden worden bezet. Daar de Graf Zeppelin 24 personen mee kan nemen, zouden dc inkomsten uit hoof de van personenvervoer per reis 48000 Mark bedragen, wanneer de reiskosten per persoon op 2000 Mark worden gesteld. Op den jongsten tocht was er honderd dertig K.G. post aan boord, waarvoor aan porto, in ronde cijfers uitgedrukt, 57000 Mark werd betaald. Van dit bedrag zou het rijks- postministerie het normale porto van 25 Pfennig per stuk, 10.000 Mark in liet ge heel, ontvangen, zoodat de winst, voort vloeiend uit het postvervoer, op 47000 Mark zou kunnen worden berekend. Uit het vo renstaande kan worden afgeleid, dat de totale opbrengst van één enkele reis op 95.000 Mark kan worden geschat. Een reis tusschen Friedrichshafen en Pernambuco kost 70.000 Mark en tusschen Friedrichs hafen en Rio de Janeiro 85.000 Mark. De mogelijkheid, om met het luchtschip loo- nende reizen naar Zuid-Amerika te onder nemen hetgeen een oude bewering is van den Luftschiffbau Zeppelin wordt door het bovenstaande, naar het ons wil voorkomen, voldoende bewezen. DOOR POOLSCH OFFICIER DOOD GESCHOTEN. Kattowitz, 30 Juni (V.D.). In het res taurant van het Stadionbad te Mysloxvitz ontstond twist tusschen een groep Duitsche en een groep Poolsche gasten. Doordat de gasten het restaurant in badcostuum be zochten wisten de Duitechers niet dat zij met Poolsche officieren te doen hadden. Een der Polen greep tijdens.de twist een revolver en schoot op een 26-jarigen Duit- scher, die in den slaap getroffen werd. Na aankomst in het ziekenhuis overleed hij weldra. De officier, die 6lechts met moeite tegen dc woedende menigte beschermd kon worden, is ter beschikking van de Gen darmerie gesteld. Karolyi met de kabinets; formatie belast Boedapest, 30 Juni. (V.D.) liet kabi- nct-Karolyi is afgetreden, doch aangezien dit aftreden slechts een formeel karakter draagt, heeft de rijksregent admiraal Ilor- thy Graaf Karolyi opnieuw met de vorming van een kabinet, dat waarschijnlijk de zelfde samenstelling zal hebben als het af- getredene, belast. VADER DOOR VIERJARIG KIND DOODGESCHOTEN, Maagdenburg, 30 Juni. (V.D.) De ar beider Nuthmann te Velitz was in het bezii van «cn oud model revolver, die hij mee naar net veld had genomen om to probec ren of het wapen nog goed werkte. Hij loste drie A vier schoten cn stak den revolver weer in zijn achterzak. Vervolgens ging hij naar het huis van zijn vader, waar zich ook zijn vierjarig zoontje bevond. Terwijl de beide mannen met elkaar aan het pra ten waren, stak het kind spelenderwijs zijn hand in den zak van zijn vader. Plotseling klonk een schot cn zakte Nuthmann in een. Hij was door een kogel getroffen, die in het bekken was blijven steken. Korten tijd na aankomst in het ziekenhuis over leed hjj. "4-m KAROLYI. De regeering had n.l. in verband met een agrarische verordening moeilijkheden met de agrarische groep. Inmiddels is met deze groep echter overeenstemming bereikt, doch niettemin meende Graaf Karolyi de ver trouwenskwestie tegenover het staatshoofd te moeten stellen. Admiraal Ilorthy beeft*}» in een brief aan het kabinet de ontslagaan vrage afgewezen en in een begeleidend schrijven uiting gegeven aan zijn erkente lijkheid voor de verdiensten van de huidige regeering. Hervatting der besprekingen tusschen Amerika, Engeland en Frankrijk Genève, 29 Juni. (H. N.) Vanmiddag gingen geruchten, dat de gemeenschappe lijke besprekingen tusschen de Amerikaan- sche, Engelsche en Fransche delegaties op de ontwapeningsconferentie morgen hervat zullen worden. In den loop van den mid dag had de aangekondigdu bespreking tus schen sir John Simon en gezant Gibson plaats, waarbij de Engelsche minister van buitenlandsche zaken Gibson inlichtte om trent do houding van hei Engelsche kabi net ten opzichte van Iloover's voorstel. De Engelsche minister moet daarbij te kennen hebben gegeven, dat Engeland Hoover's voorstel als voor bespreking vatbaar be schouwt. Naar verder verluidt, moet de Engelsche regeering aan den eencn kant sommige wij zigingen in de voorstellen van Hoover wen- schen, aan den anderen kant zelf voorstel len willen indienen, die nog verder gaan De Fransche delegatie is vandaag naar Lausanne vertrokken, waar de richtlijnen voor de Fransche delegatie voor de a.s. onderhandelingen vastgesteld zullen wor den. Waarschijnlijk zal de conferentie in Juli haar werkzaamheden voorloopig teneinde brengen met het nemen van enkele beslui ten over die vraagstukken, waarover tot nu toe overeenstemming Is verkregen. Dan zal de conferentie met vacantie gaan, misschien tot October of November. Intusschen zullen in de commissies dc be sprekingen worden voortgezet ter voorbe reiding van het latere werk der confercn tie. Welwillender houding der Franschen? Parijs, 30 Juni (V.D.) De speciale cor respondent van de Echo de Paris te Genève meldt, dat in den boezem der Fransche ontwapenings-delcgatie zich een strooming begint af te teckenen, die zeer welwillend tegenover de ontwapenings-voorstellcn van Hoover 6taat, Do Fransche delegatie, die onder leiding van den minister van oorlog op uitnoodiging van minister-president Ilerriot gisteren te Lausanne bijeen is ge weest, heeft van do gelegenheid gebruik gemaakt om haar houding ten opzichte van do Amcrikaanscho voorstellen te be palen. Men heeft besloten om aan het bu reau der ontwapeningsconferentie te Ge nève voor te stellen het plan van Hoover door te zenden aan de algemcene commis sie, opdat het in het werkprogram der con ferentie opgenomen zal kunnen worden. Talrijke slachtoffers te betreuren Sjanghai, 30 Juni. (V.D.) Opnieuw wordt een gedeelte van China geteisterd door een overstrooming. In de provincie Sjoenan is het water meer dan 4 M. ge stegen. De oogst is geheel vernield cn dui zenden zijn zonder voedsel, terwijl hun woningen werden vernield. Het aantal slachtoffers wordt op ruim 100 geschat. BLOEDIGE ONLUSTEN TE BOMBAY. Twaalf dooden. Bombay, 30 Juni (V.D.). Heden vonden te Bombay wederom bloedige onlusten plaats tusschen Hindoes cn Mohammeda nen, waarbij 12 personen werden gedood en meer dan honderd ernstig gewond. Ofschoon de politie streng optreedt cn zelfs vier maal salvo's op de menigte loste, blijven de on lusten voortduren. In het betreffende stads deel is alle verkeer stilgelegd. Dc winkels zijn gesloten. Vooraanstaand centrumleider beticht Keulen, 29 Juni. (IT.N.) Voor de recht bank te Keulen is een aanklacht van prelaat Kaas tegen de uitgeversmaatschappij dr. Richard Pape behandeld, naar aanleiding van eén door deze uitgeversmaatschappij gepubliceerde brochure, die den titel droeg: „Alcoholkoning en prelaat" en als onder titel: „Alcoholknoeierijen, kapitaalsvlueht en centrum." In deze brochure worden ern stige verwijten gericht tegen den leider van het Duitsche centrum, prelaat dr. Kaas cn andere voorname leden van de centrums partij in verband met zakelijke relaties, welke zij onderhouden zouden hebben met de firma Schwartz en den firmant Peter Schwartz. O.a wordt daarin gezegd, dat prelaat Kaas, nadat Peter Schwartz wegens liet ontduiken van alcoholbelasting tot boete en gevangenisstraf veroordeeld was, dezen nog een leening van 35.000 Mk. heeft verstrekt, die voor liet grootste gedeelte ver loren is gegaan. Ook wordt prelaat Kaas verweten, dat hij Peter Schwartz geholpen heeft om zijn geld naar het buitenland te brengen. Een groote menigte journalisten woonde het proces bij. Consul Stocky, de uitgever van de Kölnische Volkszeitung, die als vertegenwoordiger van prelaat Kaas op trad, bestreed de verwijten op de meest be sliste wijze, terwijl de tegenpartij aanbood liet bewijs voor de beweringen in de bro chure te leveren. Nadat beide partijen hun omvangrijk materiaal ter beschikking van de rechtbank hadden gesteld, deelde de voor zitter mede, dat het vonnis over ongeveer drie weken uitgesproken zal worden. Op protest van de beklaagdeparlij werd defini tief besloten, dat het vonnis 12 Juli zal wor den uitgesproken. Waarschijnlijk wil de tegenpartij van het vonnis, indien dit voor haar gunstig uitvalt, gebruik maken in de erkiezingscampagne tegen het centrum- EEN NIEUW GELUIDSFILM-PROCÉDÉ. Moskou, 30 Juni. (V.D.) Uit Leningrad wordt gemeld, dat de filmtechnicus Scholpo aldaar een nieuwe methode heeft uitgevon den voor de registreering van het geluid hij het opnemen van geluidsfilms. Het geluid wordt eerst grafisch geregistreerd, alvorens op de filmstrook te komen. De proefnemin gen zouden hebben aangetoond, dat de zui- erheid van de geluidsweergave zoowel van het gesproken woord als van muziek vol maakter is dan bij een der mans bestaan de systemen. Er zijn van die redeneeringen, die aldus luiden: Het moet nu eindelijk beter, want het kan niet slechter of van de conferentie te Lausanne moet toch iets goeds terecht ko men, wil men in Europa voor ineenstorting gevrijwaard blijven. Dit zijn wel mooie be weringen, maar waarop steunen zij? Is er ook maar een feit, wat er op wijst, dat het deze richting heen gaat? Het is natuurlijk vervelend steeds maar weer te hameren op dat al zoo dikwijls gebruikte aambeeld der wereldcrisis, steeds maar weer te moeten wijzen op den duisteren toestand. We zijn er zoo langzamerhand immuun voor gewor den, precies als de soldten in den wereld oorlog voor het menschenbloed, dat zij moesten doen stroomen. Maar op de beurs wil men toch wel eens een optimistische toon aanslaan, al was het enkel maar voor de variatie. Zijn de hoeklieden m zulk een optimistische bui, dan kunnen sommige aan- dcelen wat monteeren, maar den volgenden dag dalen ze meestal weer met hetzelfde aantal punten. En zoo zachtjesaan wordt ook de vacantiestemming vaardig over ons Damrak en blijft er van den toch al zoo ineengeschrompelden handel wenig of niets over. Wij vragen daarom deze week de aan dacht voor een ander belangrijk financieel lichaam en wel de Ncderlandsche Bank, waarvan het jaarverslag zoo juist gepubli ceerd werd. Dit jaarverslag is een zeer be langrijk en nauwkeurig doorwrocht stuk geworden, waar het heldere inzicht van een nieuwen president Mr. L. J. A. Trip, in weerspiegeld is. De afsliiitings- oftewel hokjespolitiek wordt scherp veroordeeld en de meening wordt uitgesproken, dat de we reld steeds verder wordt gedreven op den weg, die nimmer tot het beoogde doel kan leiden cn die, naar het zich laat aanzien, slechts verlaten zal worden, wanneer de verschillende landen door uitputting ge dwongen, hun kunstmatige en oneconomi sche maatregelen zullen moeten staken of althans zoover inkrimpen als voor een ge leidelijk herstel van het internationale goe deren-, kapitaal- cn credietverkeer noodig is. Evenals de met militairen gevoerde we reldoorlog eerst werd beëindigd, toen de krachten tot voortzetting tekort schoten, zoo zal de thans woedende economische en financieele wereldkrijg eerst zijn einde vin den, wanneer de harde feiten het voortgaan met oneconomische handelingen onmogelijk maken. Zoo spreekt de president van de Neder landsche Bank onbevooroordeeld door poli tieke Prinzipicnreiterei. maar de regeerin gen van alle landen, de Nederlandsche in clusief, gaan voort met maatregelen te tref fen, die de internationale chaos slechts ver- groolen en den binnenlandschen toestand slechts zeer weinig verlichten. Even verder in dit verslag lezen wij, dat het nu een maal niet mogelijk is, te blijven verkoopen zonder zelf te koopen cn dat het evenmin mogelijk is, een levenspeil te handhaven, dat hooger ligt dan het niveau der baten, welke het nationale productie-apparaat af werpt. En de te ver doorgedreven politiek van beschermende rechten, in welk een kleed zij ook gestoken mogen zijn, wordt zeer adrem in de volgende zinsneden veroor deeld. Want de onmacht om de kunstmatige voorzieningen te blijven voortzetten, welke steeds lasten medebrengen, hetzij direct voor de schatkist, hetzij indirect voor de consumenten, zal tenslotte tot het besef moeten dwingen, dat het beter is over en weer te koopen cn te verkoopen wat in elk der landen het goedkoopst vervaardigd kan worden, dan zich uit te putten in het on- ruchtbaar streven om het benoodigde zelf duur te produceeren en daarnaast aan anderen nog te verkoopen. We lezen de opmerking, dat de resultaten welke Nederland, ondanks alle belemmerin gen en moeilijkheden, met zijn handelspoli tiek wist te bereiken, niet ongunstig afste ken bij die door de protectionistische lan den verkregen. Doch de afweermaatregelen die ook in ons land tenslotte werden ge troffen, mogen tijdelijk onvermijdelijk zijn om niet temidden van den economischen wereldoorlog onder den voet te worden ge- loopcn, toch zijn zij schadelijk voor de eigen economie cn strijden zij legen de traditie, waarbij ons land zich wel heeft bevonden en die gezonde kracht en weerstandsver mogen heeft gekweekt. Wat Nederland voor alles noodig heeft, is verlaging van pro ductiekosten, niet slechts in de voor de in ternationale markt werkende bedrijven, doch over dc geheele lijn. Men weet, dat er van sommige zijden wel eens op aangedrongen is onze bankbiljetten- circulatie te vergrooten, om daardoor de groote gemeenten aan leeningen te helpen. Men weet ,dat de Nederlandsche Bank hier nimmer op ingegaan is! We lezen dienaan gaande in het verslag, dat het financieren met bankbiljetten van aanzienlijke bedragen aan gemeentelijke kapitaalsuitgaven, terwijl algeheele onzekerheid bestaat omtrent mo gelijkheid en tijdstip van consolidatie, vier kant in strijd zou komen met de eerste be ginselen van een goede circulatiebank-poli tiek. De Nederlandsche Bank zou ernstig tekort schieten door als korlloopend crediet te behandelen wat in het wezen der zaak als langloopende leening moet worden aan gemaakt. Een groot gedeelte van bet verslag wordt ingenomen door een betoog over de mone taire politiek en meer in het bijzonder over den gouden standaard. We lezen, dat er op het oogenblik slechts zes landen zijn, die nog den gouden standaard voeren en die thans met ons iand over abnormaal groote hoeveelheden goud beschikken. Zulks moge, hij den onzekeren toestand, tot geruststel ling strekken, het neemt niet weg, dat het aanhouden van een dergelijk onproductief kapitaal ,op zichzelf, schadelijk is te achten. Ja, goud kan gevaarlijk worden, vooral als men er zooveel van bezit, dat men het niet kv/ijt kan. Want als het goud niet meer als basis van een internationaal ruilmiddel kan dienen, dan is het met de -.vaarde ervan ook gedaan. Memoreeren we tenslotte, dat de positie van de gulden krachtig is. Alles bij alles een jaarverslag, dat in de zen somberen tijd klinkt als een klok, al is het dan een storm- of noodklok, die geluid wordt. Maar zouden de klanken te bevoeg- der plaatse wel juist geïnterpreteerd wor den, zou men ze zelfs hooren? BUITENLAND. Het Hongaarsche kabinet afgetreden. Het zal echter spoedig weer optreden. (Eerste Blad, pag. 1.) Herriot bij von Papen. Oplossing in zicht?. (Eerste Blad, pag. dfc) BINNENLAND. Lustrum Amsterdamsch Studenten Corps* (Tweede Blad, pag. 2.) Fusie van Plattelandcrsbond en Groené Front. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Mctr. In stituut te de Bilt. Hoogste Barometerstand 764.2 to Helsing* fors (Finland). Laagste Barometerstand 735.3 te Storno-» way. Verwachting: Meest matige, Z.-W* tot W.-wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk re-» gen of onweersbuien en iets koeler. De gisteren reeds genoemde depressie op den Atlantischen oceaan heeft zich verder uitgediept cn is vrij snel Oostwaarts ge trokken. Haar kern ligt thans met een ba-» rometerstand van 735 m.M. ten W. van Schotland. Do hoogo druk in het O. trok. zich N. O.-waarts terug. Tengevolge van het doordringen van den lagen druktoestand naar ons land moet daarom morgen op slecht weer worden ge rekend. Een Scandinavië-dcDressio kan echter tijdelijke opklaring geven. De tempe ratuur zal met eenige graden dalen. In Engeland en W. Frankrijk vielen zware re gens. Brest had 33 m.M. Croydon 21 m.M. Over do Britsche eilanden en W.-Frankrijk is het ook thans zeer regenachtig weer. In het Z. deel van het depressie-gebied storm de het gedurende den avond en den nacht hevig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSELETTES in alle pryzen Elegant. Practisch. Bepalingen inzake vergaderingen en optochten Tegelijkertijd met de nieuwe verordening van den Duitschen rijkspresident wordt een verordening van den rijksminister van bin- ncnlandsche zaken gepubliceerd inzake vergaderingen en optochten. Volgens deze verordening moet van alle openbare ver gaderingen 48 uur van tevoren opgave wor den gedaan bij de plaatselijke politie. In afzonderlijke gevallen kunnen deze ver gaderingen verboden worden, indien zij ge vaar voor de openbare veiligheid opleve ren. Zij kunnen door de autoriteiten slechts ontbonden worden, wanneer zij niet tijdig zijn aangemeld of zijn verboden 9f wan neer de opgaven bji de aanmal^g op telijk in strijd met de waarheid waren. Uit-, gezonderd van deze bepalingen zijn begra fenisstoeten, bruiloftsstoeten, merkelijke processies en bedevaarten. Overtreding van bet verbod en de overige beptri-inge** kan met gevangenisstraf en geldboete woe den gestraft. TWEE FRANSCHE VLIEGERS OMGEKOMEN. Parijs, 30 Juni. (H.N.) Een Fransch militair vliegtuig is bij een oefening in dc buurt van Parijs in aanraking gekomen met een draad van een electrische hoogspan ningsleiding en in de Seine gestort, waar het met dc twee inzittenden terstond in de diepte verdween. Tot nu toe heeft men het vliegtuig niet kunnen bergen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1