DÉ ËEMLANDED Maandag 4 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 3 STILLHALTECONFERENTIE TE LONDEN GEOPEND PRESIDENTSVERKIEZING IN AMERIKA VAN WIE KRIJGEN DE NAZI'S HUN MIDDELEN? ROOFOVERVALLEN IN DUITSCHLAND DE HERBEWAPENING VAN DUITSCHLAND HET SMOKKELEN VAN DEVIEZEN 9 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. v. d. BURG ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vt« Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van eeD bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadtghclds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De verkiezingen voor het Amerikaansche president, schap. Hoover's tegen- stander als candidaat aan gewezen. Zooals men weet. is de tegenwoordige president van Amerika, Hoover, een tijdje geleden opnieuw als candidaat der republi keinen aangewezen, nu binnen afzienbaren tijd weer een hoofd van staat moet worden gekozen. Ook de democraten licbben thans hun man benoemd. Een United Prcss-bc- richt brengt dienaangaande een reeks bi- zonderheden. Onmiddellijk na de verdaging van de zit ting, die de democratische partijdag Vrij dag hield en die tennaastebij vier en twin tig uur had geduurd, begonnen de aanhan gers van Roosevelt al hun best te doen om zich te verzekeren van de 75 stemmen, die nog ontbraken aan de twee derde meerder heid. Zij wendden zich tc dien einde vooral tot de vertegenwoordigers van den staat California, die over 90 stemmen beschikten. Deze staat had zich tot. dusver uitgespro ken voor den president van het Amerikaan sche Huis van Afgevaardigden: Garner. Dezen werd de candidal uur voor het vicc- prosidentschap der Vereenigdc Staten aan geboden om de stemmen, die thans voor hem waren uitgebracht, aan Roosevelt ten goede te laten komen. De worsteling duurde zeer lang, maar na een aantal stemmingen, die geen resultaat opleverden, werd eindelijk Franklin Roo sevelt definitief benoemd. Dit werd in de eerste plaats mogelijk gemaakt, doordat de vertegenwoordigers van den staat Califor nia naar Roosevelt overliepen. De Califor- nischc delegatie was de eerste, die bij mon de \an haar leider verklaarde, dat zij in net belang van een duidelijk resultaat bij de candidaatsaanwijzing bereid was het standpunt, dat zij tot nog toe had ingeno men, te herzien en voor Róosevelt te stein men. Eenigen tijd later gaf de vertegenwoor diging van Texas eveneens te kennen, dat zij besloten had eveneens haar stemmen ■voor Roosevelt in de weegschaal ie gooien. Dit besluit werd genomen, nadat de presi dent van het. -Represcritanlenhuis, Garner, de candidatuur voor het vicc-prcsidcnt- schap, die de aanhangers van Roosevelt hem hadden aangeboden, had aanvaard. De houding, door California en Texas aan genomen, heeft er stellig het hare toe bij gedragen, dat talrijke vertegenwoordigers van andcro staten bij de beslissende stem ming zich voor Roosevelt verklaarden. De gouverneur van New York, een neef van den vroegeren president, die den naam Roosevelt droeg, zal dus den strijd aanbin den tegen IToover, in do verwachting, al thans in de hoop, dat hij eens den hoog- sten post in Amerika zal beklcedcn. liet is nu nog moeilijk uit tc maken wie in No vember de zege zal behalen. Aan den ecnen kant heeft Iioover een voorsprong: door verschillende daden heeft hij getoond, dat hij een persoonlijkheid is, die een politiek in grootcn stijl vermag te voeren. Wij be hoeven slechts te herinneren aan zijn op zienbarend moratoriumvoorstcl van een jaar geleden en aan zijn jongste ontwape ningsplannen, waarvan de voornaamste strekking was de militaire krachten der mogendheden met een derde tc verminde ren. Tot twee keeren toe heeft Hoover dus zijn naam verbonden aan grootschecpsche projecten, die tot de verbeelding van het publiek hebben gesproken. Daar staat tegen over, dat Iioover ook vele dingen euvel zijn genomen en daarbij heeft men niet steeds billijkheid betracht: Amerika wordt even als Europa geteisterd door een ontstellende crisis. Het publiek, dat niet steeds in staat is de feiten der geschiedenis zui\cr tc be- oordeclen, heeft niet zelden op maar al te gemakkelijke wijze Iioover de schuld van de ellendige economische toestanden in de schoenen geschoven. Roosevelt daarentegen, de vijftigjarige advocaat, die Europa goed kent hij heeft de demobilisatie der Amerikaansche troe pen na den wereldoorlog geleid heeft, zooals do Köinisclie Zeitung dat noemt, het voordeel van een duidelijker omlijnd en populairder partijprogramma, al moet hier aan onmiddellijk worden toegevccgd, dat verscheidene Amerikanen zoo langzamer hand kritisch genoeg zijn geworden om te beseffen, dat beloften, clio bij de verkiezin gen door de partijen waren afgelegd, niet steeds voor honderd procent in vervulling gaan. Inmiddels kan niet worden geloo chend, dat de democraten een vastomlijnde financieele politiek voeren en dit geldt in nog grootere mate voor de buitenlandsche politiek. Vrede met heel de wereld staat daarbij bovenaan en evenzeer de niet-in- .•nenging in de aangelegenheden van vreem de staten. Logisch ontwikkelt zich uit deze houding de gedachtcngang inzake de vrij heid der Philippijnen en zelfbestuur voor Ilawai. Wanneer men hieraan nog toevoegt, dat Roosevelt een man is, met wicn vele Ame rikanen symphatiseeren, dan kan men reeds bij voorbaat ervan verzekerd zijn, dat Iioover een zwaren dobber zal hebben om zich tegenover den gouverneur van New York te handhaven. Hoe dit zij, de verkiezingsvoorbereidselen hebben in Ame rika thans hun beslag gekregen; de verkie zingsstrijd kan nu in al zijn felheid begin- fiC*, Berlijn, 1 Juli. (H. N.) Vandaag zijn te Londen de onderhandelingen over de Stillhalteoverccnkomst begonnen tusschen de vertegenwoordigers van Duitschland en die van de Ver. St., Engeland, Frankrijk, Nederland, Zweden en Zwitserland. Voor zitter is de Amerikaansche bankier Albert Wiggin. Duitschland is vertegenwoordigd door de heeren Fuchs en Von Wedel van de Reichsbank, voorts floor geheimraad Kast! en de heeren Jeidels en Schliepcr. Vandaag werden twee zittingen gehouden, waarin, naar verluidt, slechts voorloopigc besprekingen van ccn algemeen karakter zijn gehouden. Men sprak over de tot nu toe met de overeenkomst opgedane ervarin gen om vast te sttellen, welke wijzigingen eventueel gewcnscht zijn Het hoofdthema, dat behandeld zal worden, is de door Duittschland te kennen gjgeven wensch de rente en de commissie, welke volgens de overeenkomst betaald moet worden, tc ver lagen en wel gemiddeld met 3 a 4 Daar entegen acht men het onwaarschijnlijk, dat de Duitschcrs den eisch tot vermindering van de hoofdsom zullen stellen. Roosevelt candidaat der democraten Chicago, 2 Juni. (V. D.) Door liet plot seling „omvallen" van de delegaties van Texas en California op de democratische partijconventie werd de gouverneur van den staat New-York Franklin B. Roosevelt bij de vierde stemming met 915 stemmen of 179 stemmen boven de benodigde meerder heid tot candidaat der democratische partij voor het presidentschap der Vereenigdc Sta ten gekozen. SUCCES VAN HERRIOT IN DE KAMER. Parijs, 1 Juli. (V. D.) Minister-presi dent Herriot heeft Vrijdagmiddag deel ge nomen aan de Kamerzitting, ten einde den afgevaardigden toestemming te vragen om dringend te beraadslagen over het finan cieele program, dat des morgens in den mi nisterraad was goedgekeurd. Bij zijn bin nenkomst in de zittingszaal brachten de radicaal-socialisten en de socialisten den premier een stormachtige ovatie. De Kamer bracht direct het voorstel- Herriot in stemming en besloot met groote meerderheid van stemmen de beraadslagin gen over het financieele programma reeds Maandag aan te vangen. Men rekent er op, dat het program reeds Maandagavond zal zijn afgehandeld om vervolgens direct te worden doorgezonden aan den Senaat. VECHTPARTIJEN IN DEN WEENSCHEN LANDDAG. W e e n e n, 1 Juli. (V. D.) In de zitting van heden van den Weenschen landdag is het tot incidenten gekomen. Naar aanlei ding van een interruptie stormden de nat.- soc. op de soc.-dem. af. Het kwam tot een algemeen handgemeen in het midden van de zaal, zoodat de zitting moest worden ge schorst. Eerst na geruimen tijd gelukte het de vechtenden te scheiden, waarna de zit ting werd hervat. De zitting bleef ook nu een rumoerig verloop houden, daar de nat.- soc. voortdurend hun demonstraties tegen den voorzitter, een Jood, voortzetten DE OPVOLGER VAN ALBERT THOMAS. G c nè v c, 1 Juli. (V. D.) De raad van bestuur van liet Internationaal Arbeids bureau heeft hedenmorgen en hedenavond in geheime zitting den opvolger gekozen voor den overleden directeur Albert Tho mas. De zitting duurde tot laat in den avond. Als opvolger werd aangewezen de Engelschman Butler, tot dusverre plaats- ven angend directeur. BLOEDIGE ONLUSTEN IN OOST- GALICIÊ. Warschau, 2 Juli. (V.D.) In de buurt van Lisko in Oost-Galicië is het Vrijdag tot een bloedige botsing tusschen Oekrainische boeren en politie gekomen. Volgens Pool- sclie bladen waren de boeren door com munistische propaganda tegen de Poolsche landbezitters opgezet. Men zou hun verteld hebben, dat binnenkort de lijfeigenschap weer zou worden ingevoerd. De boeren be wapenden zich met stokken en allerlei landbouwgereedschappen, mishandelden dc landeigenaren en plunderden hun bezit tingen. Eerst een vrij sterke politieafdee- ling slaagde er in door het gebruik van vuurwapenen de uit eenige honderden per sonen bestaande menigte te verstrooien. Gemeld wordt, dat tot dusver vijf dooden to betreuren zijn en verscheidene gewon den, waaronder twee agenten. Ettelijke per sonen werden gearresteerd. B e r 1 ij n, 1 Juli. (H. N.) TIct aanschaf fen van dc nieuwe uniformen voor de natio- naal-socialisten doet van zelf de vraag rij zen, waar eigenlijk de geldmiddelen vandaan komen. liet communistische blad „Der rote Aufbau" schat dc uitgaven voor de S.A. op niet minder dan 15 millioen mark per maand. Wat do geldgevers betreft, noemt het blad verschillende namen, die reeds van vroeger bekend zijn. Groote geldgevers zijn volgens dit blad de Miinchencr fabrikant Maffie, voorts de fabrikant Kirdorff, verder Börsig te Berlijn en Hornschuh tc Kulm- bach Van Fritz Thyssen wordt beweerd, hetgeen tot nu toe niet tegengesproken is, dat hij voor dc herstemming voor de presi dentsverkiezing niet minder dan drie mil lioen mark ter beschikking van Hitler hesft gesteld. Van de vroegere vorsten moeten o.a. prins Christian zu S'chaurnburg-Lippe en de hertog van Sakscn-CoJjurg-Gotha, be nevens dc groothertogen van Oldenburg en Mecklenburg belangrijke bedragen ter be schikking van Hitier hebben gesteld. Hamburg, 1 Juli. (V. D.) Een buiten gewone brutale roofoverval is hedenmiddag in de Oevelgocnnerstrasse gepleegd. Voor ongeveer 14 dagen was bij een oud echt paar, dat daar een huis administreert, een man verschenen, die inlichtingen vroeg over een leeg staand appartement. Hedenmiddag kwam hij weer, onderhield zich met de oude menschen over een woning, die hij wilde huren, waarna hij zich verwijderde. Tegen den middag keerde hij echter terug, begeleid door twee mannen. Op dat oogen- blik bevonden zich, behalve de oude echte lieden, een 20-jarige verwante en een kind in de woning, die huur hadden betaald. De drie mannen dwongen, onder bedreiging met revolvers, tot overgave van ccn bedrag van 3000 Mark, waarna zij den aanwezigen de handen aaneenbonden en verdwenen. H a 11 e, 1 Juli. (V. O.) Hedenavond trachtten drie personen ccn roofoverval te plegen in een boterhandcl in de Tho- masiusstrasse. Dc politic, die op dc hoogte was gesteld van dit voornemen, wist den overval te verhinderen. Hierbij kwam hel tot een vuurgevecht, in den loop waarvan óén der daders werd neergeschoten. De beide andorc ontlAvamen. Een agent van politie werd licht gewond. Fransch verzet Parijs, 1 Juli. (V. D.) De senaatscom missie voor buitenlandsche zaken heeft heden haar voorzitter opdracht gegeven zich in verbinding te stellen met de regee ring en haar er op te wijzen, dat het nood zakelijk is op de internationale conferenties er den nadruk op te leggen, dat do herbe wapening van Duitschland in strijd is met de bestaande verdragen en zoowel op de betalingscapacitcit als ook op de internatio nale veiligheid zou reageeren. Aan dit be sluit gaat een uitvoerige uiteenzetting van de in Genèvc en Lausanne ontstane situatie vooraf. DE VERLOKKINGEN VAN HET GOUD. Koopstad, 2 Juli. (V.D.) De Cape Ti mes bericht, dat in Rhodesia een ware gold rush plaats vindt naar de nieuwe alluviale goudvelden, die zijn ontdekt langs de Lundi- en de Ingesi-rivier. In grooten getale komen de prospectors aan. Sommigen hebben reeds aanzienlijke hoeveelheden goud gevonden. In het alge meen is het goud langs de Ingesi gemak kelijker te winnen clan langs de Lundi, waar het meer in erts en steen verborgen is. De Ingesi is over een afstan l van 12 mijl afgepaald. Zoodra de regentijd inzet, wordt het delven onmogelijk, zoodat de stroom goudzoekers op het oogenblik zeer groot is. De goudvelden zijn gelegen in de streek tusschen Shabani en Fort Victoria. ENGELANDS CONFLICT MET IERLAND. Londen, 2 Juli. (TI. N.) Do Iersche regeering heeft in de kwestie der betaling van dc schadevergoeding aan Engeland gis teravond een nieuwe nota tot dc Engelsche regeering gericht. De inhoud daarvan is niet bekend gemaakt, doch naar verluidt, moet de nota in verzoeningsgezinden toon gesteld zijn en de deur voor verdere onder handelingen open laten. De Engelsche re- gcering had er in haar laatste nota op ge wezen, dat het scheidsgerecht, waaraan de kwestie voorgelegd zal worden, uitsluitend uit Engelsche onderdanen zou moeten be staan. Men neemt aan, dat De Valera zal voorstellen dit scheidsgerecht te laten be staan uit den Zuid-Afrikaanschen minister president generaal ITerzog als voorzitter en twee Engelsche en tweo Iersche leden. De Iersche regeering moet besloten zijn om, in dien do Engelsche invoerrechten tegen Ier land toegepast worden, krachtige legen- maatregelen te nemen. De leider der Iersche arbeiderspartij vertrekt vandaag naar Lon den om met Lansbury, den leider der En gelsche arbeiderspartij in het Lagerhuis, te confereeren. Arrestaties te Recklinghausen Recklinghausen, 2 Juli. (V.D.) Na een langdurig onderzoek is de crimi ncclc politie alhier op het spoor gekomen van uitgebreide deviezen-onregelmatighe den. Er wcrcl vastgesteld, dat een zekere Scheller uit Recklinghausen in den laat- sten tijd deviezcnonrcgelmatighcden pleeg de door aandeden van dc I.G. Farbenin- d us trie uit Nederland in to voeren en bij banken alhier te verkoopen. In verband hiermede zijn eenige perso nen gearresteerd, onder wie, naar verluidt, twee Amisterdamschc makelaars. Verder zou een eigenaar van een wisselkantoor te Amsterdam de centrale leiding van dc on regelmatigheden hebben gehad. Hij moest zich natuurlijk van Duitschc handlangers bedienen, aangezien anders het onderbren gen van aandeden in Duitschland niet mo gelijk zou zijn geweest. Op deze wijze wer den enorme winsten gemaakt, daar dc aan deden in Nederland voor 62 pet. worden gekocht en in Duitschland tegen een koers van 92 verkocht werden. Ook een opper wachtmeester van dc politic speelde in deze zaak een rol. Hij is gearresteerd, doch heeft in de hechtenis ccn einde aan zijn leven gemaakt DOOR INBREKERS VERMOORD. Jeruzalem, 2 Juli. (V.D.) Gisternacht zijn inbrekers de villa van Thomas Tweedie Millar, een vooraanstaand lid van de En gelsche kolonie te Jeruzalem, binnenge drongen en hebben Millar en zijn vrouw zoodanig met dolken gestoken, dat Millar bijna terstond overleed, 'terwijl dc toestand van dn vrouw zeer ernstig is. DEVIEZENSMOKKELAAR AANGE HOUDEN. K 1 e e f, 1 Juli. (II. N.) In den D-trein in Dusscldorf—Amsterdam werd een deviezen- smokkelaar aangehouden, die een bedrag van Mk. 1S.00Ü bij zich had. NIEUWE BLOEDIGE BOTSINGEN TE BOMBAY. B o m b a y, 2 Juli. (V. D.) Gisteren kwam het te Bombay wederom tot ernstige on lusten, waarbij de politie'verscheidene ma len op de menigte vuurde. Er werden vijf personen gedood en ruim 100 gewond. GEWELDIG AMERIKAANSCH DEFICIT. Washington, 2 Juli. (V. D.) liet be lastingjaar is geëindigd met het grootste te kort, dat de Amerikaansche bcgrooting ooit in vredestijd heeft gekend, n.l. een deficit van 2852 millioen dollars. Het tekort op het belastingjaar 1931 bedroeg 903 millioen dol lars. AMERIKA BEZUINIGT. Washington, 2 Juli. (V. D.) Presi dent Hoover heeft gisteren het wetsontwerp tot bezuiniging op dc uitgaven met 9S2 mil lioen dollars onderteekend. De begrooting voor den president wordt o.a. verminderd met 8500 dollars. Ook dc vergoeding voor reiskosten is verlaagd. DREIGENDE MIJNWERKERS. St. Johns (Newfoundland), 2 Juli. (V.D.) Een betooging van 700 stakende mijnwer kers trok naar de kantoren van de Bell Island Company om te demonstreeren te gen de voorgenomen loonsverlaging. De mijnwerkers dreigden geweld te zullen ge bruiken, wanneer de onderneming de loons verlaging niet itrekt. In totaal zijn 1200 mijnwerkers in staking. JODEN ALS LEVERANCIERS VAN.... HITLER. B e r 1 ij n, 1 Juli. (IT. N.) Niet onver makelijk is het bericht in verschillende Duitschc bladen, volgens hetwelk dc „Zeug- meisterei Ost" van de nationaal-socialisti- sche partij meedeelt, dat het Joodsche fir ma's gelukt is grootere hoeveelheden S.A.- uniformen aan de mannen van Hitier te leveren. GRIEKENLAND HEEFT AMERIKA NIET BETAALD. Washington, 1 Juli. (V. D.) Naar de onderstaatssecretaris van het departement van financiën, Mills, mededeelt, heeft dc Grieksche regeering het departement er van op de hoogte gesteld, dat Griekenland dc heden, Vrijdag, vervallende betaling ter grootte van 130.000 niet zal nakomen. Griekenland maakt hierbij gebruik van de clausule in de schuldovereenkomst, waarbij voorzien wordt in een uitstel van betaling voor den tijd van 2% jaar, BUITENLAND. ITet voorstel der crediteurstaten verwor pen door Duitschland. (Eerste Blad, pag. 2). Nu men te Gcnève niet opschiet. (Eerste Blad, pag. 2.) Ex-koning Manuel van Portugal overle den. (Eersto Blad, pag. 2). Treinbotsing in Tsjccho-Slowakijo eischt negen dooden. (Eerste Blad, pag. 2.) Stilhaltcconfcrcnlio te Londen geopend. (Eerste blad, pag. D BINNENLAND. Doodelijk motorongeluk bij Duivondrccht. (Tweede Blad, pag. 2). OMTREK. Notaris F. P. E. van Ditzhuijzen te Baarn overleden. (Eerste Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Gereformeerde jeugdmeeting op Birkho- ven. (Eersto Blad, pag. 3). Pottum kiest met zijn ballon het lucht ruim. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. Zwemwedstrijden van Neptunus. (Derde Blad, pag. 1). De Nationale athlctiekkarapioenschappen. (Derde Blad, pag. 2). Tcnnistournooi van A. L. T. A. (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 768.4 te Berlijn. Laagste barometerstand 747.3 te Vestma- nör. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit O. richtingen, helder tot half bewolkt, droog warm weer, behoudens kans op on weer in het Z.W. De rug van hoog) drukking, die gisteren over ons land trok, neemt om de Oostzee nog toe en brengt fraai weer met hooge tem peraturen in Frankrijk, België, ons land, Duitschland en Zuid-Scandinaviö. De de pressie bij IJsland neemt af, een uitlooper bracht zware regen, in Iertand cn West- Engeland, daarachter ligt op den Oceaan een belangrijk hoog drukgebied. In Noord-Scan- dinavië valt regen onder invloed van een ondiepe depressie. In verband met den Oos telijken toevoer van droge lucht bleven de vooruitzichten voor onze omgrving nog gun stig, al hééft het Z.W. eenige kans op on weer. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZOMEROPRUIMING Stoffen, Lingerie, Housen, Corsetten ITet ideaal van den waren muziek liefhebber. Do vertegenwoordiger ARNH. STRAAT DE VORWARTS VERBODEN. Berlijn, 2 Juli. (V.D.). In overeenstem ming met de uitspraak van het njksge- reehtshof heeft thans dc Berlijnschc presi dent van politie Grzesinski het verbod van de Vorwarts uitgesproken voor den tijd van 4 tot 8 Juli. VOORSTEL TOT NATIONALISEERING DER STEENKOOLMIJNEN. Brussel, 2 Juli. (V.D.) De socialisten hebben in de Kamer een wetsvoorstel inge diend, strekkende tot het nationaliseeren der steenkoolmijnen en aankoop door én Naat

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1