GRASMACHINES Slijpen en Repareeren Beurs@v@rzicht MANNB0RG ORGELS DE EEMLANDEü Vrijdag 8 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 7 Buateelaedsch Overzicht Buitenlaiid FRANSCHE ONDERZEEëR VERGAAN 68 slachtoffers MEISJES REGENMANTELS POLITIEKE HARTSTOCHTEN IN DUITSCHLAND sSÉ BRITSCHE ONTWAPENINGS VOORSTELLEN Verklaring van Baldwin Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht 9 uur 50 min L. J. LUYCX ZOON AMERSFOORTSCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P* 3 ™"ndtn v«» Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukkenl f 0.17Vr Binnenland franco per poit per 3 maanden f3.-. Ahonderli|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 5» PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1-4 regels f 1.0S met Inbegrip van een bewijsnummer a——— elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentlEn .KEITJES" bi) vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer eitra t 0.05 Herriot in een onaangename positie. De financieele wet- goving bron van moeilijk heden. De meeste afgevaardigden, die deel uit maken van de nieuwe Fransche Kamer, hebben tijdens den verkiezingsveldtocht de harten der goègemeente trachten te ver teederen door o.a. mee te deelen, dat zij aan zouden sturen op verlaging der belas tingen. Inmiddels ziet Frankrijk zich ge plaatst voor een budgetair tekort, waarmee niet valt te spotten. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat Palmade, de mi nister voor de begrootingen, met de han den in het haar zit. Het ontbrekende geld moet toch ergens vandaan worden gehaald en dit kan niet anders geschieden dan door aderlatingen van het Franscho pu bliek. Herriot, de Fransche minister-presi dent, vindt dit, zooals men kan begrijpen een vervelende historie. Hij heeft dan ook Maandagavond, voordat hij Parijs verliet om te Lausanne weer aan de herstelcon ferentie deel te nemen, een soort manifest openbaar gemaakt, waarin hij op den be narden toestand der schatkist wijst en de dent, vindt dit, zooals men kan begrijpen, dat er voor de regeering niets anders op zit dan impopulaire maatregelen te nemen, daar de omstandigheden dit nu eenmaal eischen. Vermoedelijk zullen bij Herriot, toen hij het manifest in het licht gaf, her inneringen zijn opgekomen aan de jaren *92-i en 1926, toen zijn zwakheid op het ge bied der financieele gezondmaking zijn re- gcering het leven kostte en hem, zooals de Parijschc correspondent der Frankfurter Zeitung, het onlangs uitdrukte, „in den af grond der impopulariteit" wierp. Het is onloochenbaar, dat de Franscho minister-president de laatste dagen een man is, wien de kwellingen niet bespaard blijven. De grootste moeilijkheid nu is, dat Herriot op het oogenblik te doen heeft met een Kamer, welker leden, gelijk boven werd opgemerkt, zich tegenover dc kiezers massa's verplicht hebben te streven naai verlichting der fiscale lasten. Nu wordt van deze afgevaardigden in de eerste plaats een handeling verlangd, die juist neerkomt op een verhooging van diezelfde lasten. pit _:is_voor allen, tot. welke partij zij ook behooren, een buitengewoon onaangenaam geval. Het is dan ook verklaarbaar, dat de oppositie, <lie zich tegen Herriot's sa- neeringswetgeving heeft gericht, vrijwel over het geheelc huis is verdeeld. Het kom( er nu op aan een schappelijk vergelijk tót stand te brengen tusschcn de plannen der regeering en die van de financieele com missie der Kamer, welke van Palmade's voorstellen niets moet hebben. Het spreekt vanzelf, dat deze binnenlandsch-politiekc moeilijkheden in Frankrijk in niet onaan zienlijke mate worden beïnvloed door den loop, dien de zaken te Lausanne nemen. De Kamer dit is algemeen do indruk wil Herriot en zijn regeering het liefst een ne derlaag besparen, waaruit misschien een kabinetscrisis zou kunnen voortvloeien. Vooral zal de Kamer het kahinet-Herriot ontzien, wanneer de conferentie van Lau sanne tot redelijke resultaten leidt; dezo zouden op den financieelen toestand van Frankrijk momenteel wel-is-waar geen in vloed meer kunnen oefenen, maar wanneer de conferentie mocht slagen, zou hiervan niettemin mettertijd een zeer gunstige in vloed uitgaan, waardoor het aan het par lement gemakkelijker zou worden ge maakt zijn goedkeuring te hechten aan de financieele wetten en de nieuwe lasten, welke deze belichamen. Inmiddels trekt het de aandacht, dat de socialisten unaniem zich kanten tegen dc regeering-Herriot. Niet alleen staat de fi nancieele politiek hun niet aan, doch even zeer maken zij voortdurend aanmerkingen op Herriot's buitenlandsche politiek te Lausanne en Genève. Zelfs wanneer dc re geering nog zooveel amendementen op de saneeringsvoorstellen van de zijde der fi nancieele commissie toelaat, dan zullen deze toch de socialistische bedenkingen niet volkomen uit den weg kunnen ruimen daar deze bedenkingen van principieelen aard zijn. De verdere houding der Fransche socialisten dient daarom met groote aan dacht te worden gevolgd; geenszins is het uitgesloten, dat zij binnen afzienbaren tijd met het kabinet-Herriot „afrekenen". Wat Herriot's eigen groep de radicaal-socia listen betreft, het schijnt, dat hij deze na zijn hartstochtelijk beroep weer eenigszins in de hand heeft, tenminste op het gebied der financieele politiek. Want de tegenkan ting, die hij van zijn eigen vrienden onder vindt, mag niet worden onderschat. Deze kan enkele weken, ja: zelfs enkele maan den lang niet aan den dag treden, maar zij blijft bestaan en de kritiek, die ver scheidene zijner geestverwanten op zijn po litiek oefenen, vertoont, verrassend veel overeenkomst met die d.er socialisten. NIEUW JAPANSCH MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Londen, 6 Juli. (H.N.) Volgens een be richt uit Tokio, heeft graaf Oesjida, de nieuwe minister van buitenlandsche zaken, vandaag zijn ambt aanvaard. Oesjida heeft deze post reeds in drie vroegere ministeries bekleed. Bij oefeningen ier hoogte van Cherbourg plotseling gezonken Parijs, 7 Juli (V.D.) Een der nie'/wste Fransche onderzeeers „Promethée welke Donderdag ter hoogte van Cherbourg eeni- go manoeuvres heeft uitgevoerd aan den zeespiegel, is door tot nu toe onbekende oorzaak onverwacht gezonken. 66 opvaren den o.w. eenige ingenieurs, zijn waa~- schijnlijk verdronken. De kapitein en eeni ge ingenieurs die zich in den toren bevon den, konden worden gered. De onderzeeer oligt oj5 50 M. diepte op den bodem. Cherbourg, 7 Juli (V.D.) De onder zeeer „Promethée" is vergaan bij Kaap Lévi op 8 K.M. ten Oosten van Cherbourg Een visschersboot heeft den commandant van den onderzeeer Du Mcsnil, den luite nant ter zee Bienvcnu en vijf leden der be manning opgepikt Er worden thans alle mogelijke pogingen in het werk gesteld om dc opvarenden te redden. 66 slachtoffers bij de ramp van do „Promethée". Parijs, 7 Juli (V.D. Het ministerie voor do Oorlogsmarine bevestigt het vergaan van den onderzeeer „Promethée". Het aantal dooden wordt officieel met 66 aangegeven. Betreffende het vergaan worden de vol gende bizonderheden bekend: De onderzeeer was Donderdag onder con trole van een aantal ingenieurs der Schnei- der-Creusotwerken uit Cherbourg vertrok ken voor een oefentocht, toen de „Promo- Maten 100 - 105 en 110 EXTRA AANBIEDING4.90 W. K. v. Rossum. 18 LAN GESTRA AT thée" plotseling zonk. De commandant die zich met drie ingenieurs in den toren be vond, zoomede vier matrozen die zich aan dek bevonden, konden door een in de nabij heid kruisende visschersboot worden opge pikt. Zij werden direct naar het marine hospitaal te Cherbourg overgebracht. De oorzaak van de ramp zal eerst later bekend kunnen worden. Men heeft iedere hoop op gegeven ook maar een deel der bemanning te kunnen redden, aangezien de boot ont zettend snel is gezonken en er geen moge lijkheid meer bestond dc luiken te sluiten In do maand October 1930 is de Prome thée te Cherbourg van stapel gcloopen. Het schip, had een waterverplaatsing van on geveer 1600 ton. Regensburg, 6 Juli. (II.N.) De Regens burger Anzeiger meldt, dat tie nationaal- socialistische afgevaardigde Sprenger in een vergadering aan dc gebeurtenissen van PJr- masens heeft herinnerd, waar de separa tisten door de menigte afgerost werden. In dien Hitier, aldus zeide hij. morgen aan het. bewind komt, zullen we precies hetzelfde doen cn geen halt maken voor een minis terszetel of voor een boerendoctor ln ver band hiermede heeft de Beiereche boeren bond een telegram aan minister-president Held gezonden, waarin gezegd wordt, dal, indien de staatspolitiek dergelijke aanspo ringen niet weet te onderdrukken, hoeren- vuisten orde en rust zullen scheppen en den leider van Beieren zullen beschermen. Osterode (Harz), 6 Juli. (V.D.) In den afgeloopen nacht is het tot ernstige opstoot jes gekomen tusschcn politieke tegenstan ders. Na afloop van een door nationaal- socialisten georganiseerden fakkeloptocht hebben eenige vechtpartijen plaats gehad. Er werden vier politiebeambten en negen burgers gewond. De financieele wereld blijft met aandacht de conferentie te Lausanne volgen. Het schijnt op het oogenblilc daar te midden van de Zwitserschc bergnatuur hoopvoller toe te gaan, dan we in 't begin vermoedden. Welis waar is op het oogenblik dat wij dit schrij ven nog geen enkel vast omlijnd besluit ge nomen, doch het ziet er naar uit, dat men bij het scheiden van de markt toch nog tot overeenstemming zal geraken. De beroemde spons over het bord is nog wel even in het geding gebracht door Grandi, die alle oor- logs- en hcrstelschulden finaal wilde schrap pen, maar daar wilde de conferentie niet aan en zelfs Von Papen, die tenslotte nog een slordige twee en een halve milliard op een nader tijdstip te plaatsen obligaties heeft aangeboden, was er verwonderd o\er. Komt men in Lausanne tot overeenstem ming over het schuldenvraagstuk, dan zijn we al een heel eind in de goede richting naar het wereldherstel. We schrijven in de richting, v/ant dan eerst- zullen de moeilijk heden beginnen om den langen, langen weg zonder al teveel financicee kleerscheuren af te loopen. Nimmer toch was de wereld zoo grondig gedesorganiseerd als thans, nooit de werkloosheid zoo groot. Er is geen land, wat er aan ontkomt en zelfs in de Sovjetrepu blieken, die tot voor kort weinig van de wereldcrisis hebben geleden, begint men het aan den lijve te gevoelen, wat he«t bctee- kent in een uit haar voegen geslagen wereld te leven. Ernstiger is het vraagstuk, wat met al die raillioenen werkloozen aan te vangen. Ook bij een betere tendenz in den wereldtoe stand zal het gedurende vele, vele jaren on mogelijk zijn aan de werkloozen emplooi te verschaffen, tenzij men de tot nu toe be staande verhouding werkgever-werknemer grondig verandert. Zooals de situatie thans is zal bij een weder geheel werkend pro ductieapparaat een groot gedeelte der werk loozen toch geen werk meer kunnen vinden. Het productieapparaat is zoo geperfection- neerd, dat men met heel wat minder arbei ders toch nog hetzelfde kan produceeren. We zouden benieuwd zijn naar den uitslag van een enquête, die zich ten doel stelt te weten te komen hoeveel arbeiders er thans nog noodig zijn om hetzelfde te producee ren als b.v. in het haussejaar 1927, toen de industrie zeer veel afleverde. We gelooven de plank niet ver mis te slaan als we dan een cijfer te zien zouden krijgen, dat slechts 2/3 is van het aantal beschikbare arbeids krachten. Een derde van het totaal aantal arbeiders zou dus nimmer meer, onder de huidige omstandigheden, aan het werk kun nen. Maar nu gaan we nog van de ver onderstelling uit, dat er in het jaar 1927 geen overproductie, doch een normale pro ductie was. Als we dus een normale pro ductie als maatstaf willen aannemen, wordt het cijfer nog ongunstiger. Hoeveel ernsti ger moet het nog worden als de levens standaard naar beneden moet, zoo men den laatsten tijd zoo dikwijls hoort propagee- ren? Een verlaging van den levensstandaard brengt nog grootere ellende met zich mede. We wagen het niet, hiervoor een oplossing &an de hand te doen. Het probleem, dat we hier hebben aangesneden, is onmogelijk door één persoon te overzien. V/at vast staat is, dat de oplossing nooit zal kunnen worden gevonden in het economisch nationalisme, dat op het oogenblik hoogtij viert. Dit kan er slechts toe bijdragen de wereld nog ver der den put in te helpen. De algemcene toe stand is er nergens op verbeterd sinds men is gaan werken met contingenteerings- en andere maatregelen, wel verslechterd. En een dooddoener is het, als men hoort zeg gen: zonder die maatregelen zou het nog slechter zijn geweest. Na deze algemeene bespiegelingen bren gen wij een bezoek aan de beurs. Hoe heeft deze gereageerd op de gebeurtenissen van de laatste dagen? Ook naar hier is een vleugje optimisme uit Lausanne overge waaid. Ook hier beschouwt men den toe- stand iets "oeter, maar htt spreekt wel van- zelf, dat dit optimisme niet direct is om gezet in een aanhoudende hausse. Daarvoor is alles nog te onzeker, daarvoor zijn er tot nu toe nog te weinig resultaten geboekt en daarvoor is de politieke toestand in Duitsch- land nog te verward. Wel krijgt onze beurs een zelfstandiger karakter en laat zij New- York hoe langer hoe meer links liggen. In New York is de laatste maanden niets meer gaande. Onze beurs geeft zoo nu en dan nog teekenen van leven en verkeert de laatste dagen in een vrij vaste stemming. De han del is wel niet geweldig, doch zoo nn en dan blijkt er toch nog een lichte vraag te zijn. Hopen we nu slechts, dat van Lausan ne de victorie begint. Het plan van Hoover op zeven punten aangevuld of gewijzigd Londen, 7 Juli. (V. D.) De waarnemen de premier, Baldwin, heeft in het Lagerhuis een uiteenzetting gegeven van de Britsche ontwapeningsvoorstellen en verklaard dat het leger reeds teruggebracht is tot de gren zen, welke noodig worden geacht voor de handhaving der binnenlandsche orde. De integriteit der koloniale bezittingen en de groote verbindingswegen maken het on mogelijk het aantal vlooteenheden beneden een essentieele limiet terug te brengen, doch het zal mogelijk zijn verminderingen door te voeren door het limitceren van de ton nage der slagschepen en het kaliber van het geschut. Groot-Britannië, aldus ver klaarde Baldwin, is voor de afschaffing van het onderzeewapen en bombardementsvlieg tuigen, zoomede voor afschaffing van den chemischen cn bacteriologischen oorlog. BALDWIN. Baldwin is er bij zijn uiteenzetting van uitgegaan, dat de Amerikaarischc voorstel len gedacht zijn als bijdrage tot een geza menlijk op te bouwen werk en dat derhalve iedere delegatie ter Ontwapeningsconferen tie soortgelijke voorstellen moet indienen. Engeland, aldus Baldwin, juicht de grond gedachte van het Hooverplan toe: de ver sterking van de defensieve waarde van het leger door een vermindering der aanvals wapenen en de wedcrzijdsche afhankelijk heid der bewapeningen te land, ter zee en in de lucht. Engeland stemt het meest in met het Amerikaansche voorstel nopens dc bewapeningsvermindering te land. Het Brit sche leger is reeds tot geringer sterkte teruggebracht dan bij het Amerikaansche voorstel als minimum voor de handhaving der binnenlandsche orde wordt noodig ge acht. Engeland heeft ter Ontwapeningscon ferentie o. m. de afschaffing geëischt der zware artillerie boven 15,5 c.M. en van de zware tanks boven 20 ton. Nopens de voorstellen inzake bewape ningsbeperking ter zee verklaart de Bi't- sche rcgcering dat men niet ieder land schematisch raag behandelen en dat in het bizonder bij Engeland de groote onderlinge afstanden tusschen de gebieden, waarbin nen de Britsche vloot haar verplichtingen moet nakomen, in aanmerking moeten wor den genomen. Op zeven punten wil Enge land thans de Amerikaansche voorstellen uitbreiden of wijzigen: 1. Vaststelling der maximumtonnage van linieschepen op 22.000 tonnen met geschut van ten hoogste 30 c.M. 2. Vaststelling der maximumtonnage van kruisers op 7000 tonnen met geschut van ten hoogste 15,5 c.M. 3. Ingeval over punt 2 geen overeenstem ming zal kunnen worden bereikt, worde be paald dat de maximumtonnage van linie schepen 25.000 tonnen en het te gebruiken geschut van ten hoogste 32 c.M. zijn. 4. De maximumtonnage voor vliegtuig- moederschepen worde beperkt tot 22.000 ton nen met geschut van ten hoogste 15,5 c.M. 5. Volkomen afschaffing van het duik bootwapen. 6. Verlaging der tonnage van torpedoja gers met ongeveer Va voor het geval dat do duikbooten zullen wordon afgeschaft. 7. Indien de duikbooten niet geheel zullen worden verboden, moet de maximumton nage worden vastgesteld op 250 tonnen per schip. Ten aanzien van de bewapeningsbeper king voor de luchtmacht wordt voorge steld: 1. Volkomen afschaffing van bombarde mentsvliegtuigen met uitzondering van bi- zondere gevallen, vast te stellen bij inter nationaal verdrag. 2. Beperking van het gewicht van alle militaire land- en watervliegtuigen. 3. Verlaging der contingenten voor de mi litaire land- en watervliegtuigen der ver schillende typen. BUITENLAND. Een Fransche onderzeeër vergaan. 66 dooden. (Eorsto Blad, pag. 1), Niouwe Engelscho ontwapeningsvoorstel len. (Eerste Blad, pag. 1). De besprekingen te Lausanne nog niet geëindigd. (Eersto Blad, pag. 2). Geen bericht van dc Amerikaansche vlie» gers. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Doodelijk ongeluk bij het vuurwerk te Scheveningcn. (Tweede Blad pag. 2). STADSNIEUWS. Het Mannenkoor jubileert (Derde Blad, pag. 1, 2 en 3). Overtreding van dc Arbeidswet (Kan tongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). De toestand op dc Korte Gracht. (Eerste Blad, pag. 2). Dc heer W. A. van den Bovenkamp 40 jaar apotheker. (Eerste Blad, pag. 3). SPORTNIEUWS. Timmer in de demi-finale van de tennis wedstrijden te Noord wijk. (Tweede Blad, pag. 3). De vijfkamp voor officieren en onderoffi cieren. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst, te De Bilt. Hoogste barometerstand 768.3 te La Co- runa. Laagste barometerstand 748.8 te Thors- havn. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit N. lot W. richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler overdag. Dc hooge drukking uit het Z.W. omwik kelde zich krachtig cn breidde zich tot over de Noordzee uit, daalde echter over Frank rijk, waardoor het doorkomen van een O. wind belemmerd wordt. Ten N. van Schot land verscheen een daling die den toestand eenigszins onzeker maakt, maar die waar schijnlijk hier te lande weinig invloed zal hebben. In Schotland brengt deze depressie regen. In Ierland en Engeland steeg de temperatuur. In N.-Scandinavië daalde zij vrij 6terk. Zware onweersregens vielen in W.- en Z.-Duitschland. Karlsruhe meldt 33 m.M. Indien de drukstijging nog aanhoudt blijven de vooruitzichten voor Engeland, Frankrijk en ons land vrij gunstig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZOMEROPRUIMING Stoffen, Lingerie, Kousen, Corsetten Het toonaangevende fabrikaat. Complete collectie. FIRMA R. VAN DEN BURG, Arnh.straat. Gevestigd sedert 1887. GEEN BERICHT VAN GRIFFIN EN MAÏTERN Moskou, via Kowno, 7 Juli. (V. D.) Tot hedenmiddag half vier A.Z. tijd was bij de maatschappij Ossoaviachim nog geen en kele rnededeeling ontvangen betreffende de beide piloten Griffin en Mattern. Russischo vliegtuigen hebben het traject afgezocht, doch geen enkel spoor van de „Century of Progress" gevonden. Het uitblijven van de vliegers heeft t* Moskou groote nervositeit teweeg gebracht. Op instigatie der Ossoaviachim zijn inlich tingen gevraagd in Polen en Letland. Men gelooft dat de vliegers den koers hebben verloren en zich buiten Russisch gebied be vinden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1