DÉ ËEMLANDEü JOH. DE HEER MOTORRENNEN Donderdag 14 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 12 GR00TE DIPLOMATIEKE GEBEURTENIS DE GEEST VAN SAMEN WERKING NIEUWE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN OPROEP VAN SEVERING 9 uur 49 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio BIRKHOVEN A.S. ZONDAG 2 UUR ABONNEMENTSPRIJS pts 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*- (Binnenland franco per post per 3 maanden f 1.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25. Llefdadighelds-advertentlën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra f 0.05 Herleving van de enlente cordiale. Hoe Amerika reageert. De Engelsche minister van buitenland- sche zaken, sir John Simon, heeft in het parlement een belangwekkende mededee- ling gedaan, die hierop neerkwam, dat ei tusschèn Frankrijk en Engeland een over eenkomst is gesloten, waarvan het doel is om in den geest van het Volkcnbonds- handvest bij voortduring openhartig van gedachten te wisselen en elkander weder- keerig in te lichten over alle aangelegen heden, waarvoor zij zich zien geplaatst en die den Europcoschcn toestand betreffen. Tevens wordt hierbij de hoop geuit, dat an dere mogendheden zich met Frankrijk en Engeland solidair zullen verklaren. Te vens zullen beide staten in samenwerking met andere landen streven naar een recht vaardige regeling van het ontwapenings- problecm en gezamenlijk voorbereidse len treffen voor het houden ccncr econo mische wereldconferentie. Bovendien zul len besprekingen worden gevoerd over een Frans ch-Engejsch handelsverdrag, maar reeds voor dien tijd zal elk der betrokken partijen iedere daad van discriminatie ver mijden. hetgeen in dit verband schijnt te heteckenen, dat geen hunner een uitzonde ringsmaatregel zal treffen, waardoor de be langen van het andere lancl worden ge schaad. Dit komt ongetwijfeld het interna- .tionale ruilverkeer zeer ten goede. Tot Bclgié, Italië en Duilschland is het verzoek gericht, zich bij het streven van Parijs cn Londen aan te sluiten. Met an dere woorden: de nieuwe politieke geest, die te Lausanne aan clcn dag trad, is be lichaamd in een Fransch-Engelschc over eenkomst, die blijkbaar tot nog andere staten dan de drie zooeven genoemde kan worden uitgebreid. Het doel is dus den „Europccschen geest" te bevorderen en een zoo innig mogelijke Europeesche .sa menwerking een feit te doen worden, waar door de oorlogskansen verkleind en de vredeskansen vergroot worden. Zoowel een politiek als een economisch samengaan der Europeesche staten staat derhalve op het programma. Het vertrouw ensaccooi-d, dat Frankrijk en Engeland hebben gesloten, beleekent dus veel meer dan de herleving der entente cordiale, daar de andere be langrijke Europeesche mogendheden even min buiten de regeling worden gehouden Oridertusschcn is vooral de voldoc-nin? in Franschc kringen groot, daar Parijs nu niet langer behoeft te vreezen, dat het zal worden overrompeld door al te voortvaren de initiatieven, waarvan het gevolg al meer dan eens is geweest, dat Frankrijk in een geïsoleerde positie werd gedrongen. In den vervolge zal Engeland niets onder nemen, voordat Frankrijk daarvan volko men op de hoogte is gesteld. Zoo zal Lon den, om een voorbeeld te noemen, de Fran sche regeering tijdig mcdedeelen hoe bet denkt te handelen, wanneer op 15 Novem ber Engeland weer een deel zijner schuld aan Amerika moet afdoen. Frankrijk en Engeland kunnen nu tegenover Amerika één lijn trekken, waardoor laatstgenoemd land niet meer de kans loopt zich even tueel alleen de ontstemming van Ameri ka op den hals te halen. Ondertusschen heeft men van Engelsche zijde zich genood zaakt gezien nadrukkelijk te verklaren, dat sir John Simons mcdedeelingcn inzake het samengaan der Europeesche mogendheden niet betrekking hebben gehad op de oor logsschulden aan de Vcreenigdc Staten, zoodat er van oen tegen Amerika gericht Europeesch front geen sprake zou zijn. De berichten uit Washington geven echter reeds nu te verstaan, dat men in Amerika verre van gerust is cn vreest, dat de Euro peesche staten een geheime overeenkomst hebben gesloten, waarvan het doel is de oorlogsschulden te annuleercn en verdere economische maatregelen te treffen, waar van Amerika het slachtoffer zou kunnen worden. Reeds nu wordt in sommige Amc- rikaanschc kringen gesproken \an een Europeesche intimidatiepoging, waarvan de strekking is Uncle Sam tot toeschietelijk heid te bewegen. Van zekere zijde wordt hieraan toegevoegd, dat Amerika, wanneer een mes op zijn keel wordt gezet, tot geen enkele concessie bereid zal zijn. De houding, die Duitschland zal aanne men, is op het oogenblik, dat wij dit over zicht schrijven, nog niet hekend. Wel valt te beschikken over eenigc Bcrlijnsche be richten, waarin te kennen wordt gegeven, dat Duitschland niet betrokken wil wor den in een anti-Amerikaanschc actie, daar men te Berlijn elk verband luschen de her- stelscliulden cn de schulden der geallieer den aan Amerika van de hand wijst. Daar slaat echter tegenover, dat Berlijn zich niet gaarne de mogelijkheid ziet ontglippen om door middel van een overleg tusschen de belanghebbende mogendheden een wijzi ging van het verdrag van Versailles, waar op sir John Simon reeds heeft gezinspeeld, naderbij te b'iengen. Met moet daarom niet uitgesloten worden geacht, dat Duitschland zich bij de overeenkomst aansluit in de hoop, dat dit blijk van solidariteit op den duur zal leiden tot de opheffing der bepa ling, dat Duitschland alleen verantwoorde lijk is voor het uitbreken van den wereld oorlog. Voorts hoopt Duit-schland wellicht, door zich hij het Franseh-Engelsch aceoord aan to sluiten, nog eens gedaan te krijgen, dat 'ér een einde komt aan de ongelijkheid op het gebied der bewapening. DE FINANCIEELE TOESTAND IN BELGIE Geen volmachten aan de re- gccring. Brussel, 13 Juli (V.D.). Hedenmorgen is door den Belgischen kabinetsraad een voor stel besproken, strekkende tot het verlee- nen aan de regecring van de noodige vol machten om de gewenschte maatregelen te treffen voor het vrijwaren der openbare fi nanciën in den loop van het reces der bei de kamers. Volgens dit voorstel, dat aan genomen werd en onderwerp zal worden van een wetsontwerp, zal de koning tot op den eersten Dinsdag van November 1932 al le maatregelen kunnen nemen, die het be lang der openbare financiën moeten dienen. De leiders der meerderheidspartijen van kamer cn senaat hebben een bespreking gehad met den eersten minister betreffen de het voorstel tot het verlccnen van vol machten aan de regeering inzake het ne men van maatregelen tot bevordering van de landsfinancién. De meerderheidspartijen hebben zich tegen dit voorstel uitgespro ken, zoodat Renkin er van heeft afgezien dit voorstel hij do kamer in te dienen. Een verdrag, dat verder strekt, dan de schulden over eenkomst Engelsch-Fransche samenwerking Pal-ijs, 13 Juli. (V.D.) Do Agcnce Econo- mique ot Financière publiceert het opzien barende bericht, dat hedenavond een En- gelsch-Fransch verdrag geteekend en gepu bliceerd zal worden, dat van veel wijdere strekking dan een eenvoudige schulden- overeenkomst is. Over den inhoud van deze overeenkomst wordt in officieeie kringen te Parijs en Londen voorloopig het stilzwijgen bewaard, doc'n liet feit van hot zeer spoedig tot stand komen van het verdrag, wordt ook op de Quai d' Orsay niet tegengesproken. De minister-president Herriot, die Dins dag langer dan een uur met den Britschen ambassadeur Lord Tyrrell heeft geconfe reerd, zal lieden deze overeenkomst aan den ministerraad voorleggen. Ook de pre sident der republiek Lebrun ontving in verband met het sluiten van dit verdrag den Bfitschen ambassadeur in een lang durige audiëntie. Te Parijs wordt dc nieuwe overeenkomst als een diplomatieke gebeurtenis van den eersten rang cn als het begin van een nieuwo periode in dc Europeesche politiek beschouwd, welke stabiliteit en veiligheid zal brengen. Dc president der republiek heeft ook Her riot in een langdurige audiëntie ontvangen. Dc minister-president en dc minister van financiën zullen lieden in do commissie van buitenlandschc zaken der Kamer rap port uitbrengen. DR. HELD DIENT EEN AANKLACHT IN. Münchon, 13 Juli. (H.N.) Naar de Mün- clicner N. Naclir. melden, heeft minister president Held een aanklacht ingediend te gen de Berliner Borscnzeitung in verband mot het verslag, dat dit blad heeft gegeven over de rede, welke de minister-president te Pirmasens heeft gehouden. FRANKRIJK WEERT BUITENLANDSCHE ARBEIDERS. Parijs, 13 Juli. (H.X.- De senaat heelt gisteren 11a een kort debat liet op liet ein de van het vorige jaar door dc Kamer reeds aangenomen wetsvoorstel tot bescherming van dc arbeiders legen buitenlandsche ar beidskrachten aangenomen. Deze wet be paalt o.a., dat het aantal buitenlandsche arbeiders in openbaren dienst of bij open bare werken in geen geval meer mag be dragen dan 10 van liet totaal. Voorts wor den" in dc wet maatregelen genomen tot be perking van de buitenlandsche arbeids krachten en voorschriften gegeven tot ver wijdering van deze arbeiders. Uitzonderin gen zijn toegestaan voor hen, die met Fran- sche vrouwen gehuwd zijn of als politieke vluchtelingen in Frankrijk leven. De se naat heeft sommige bepalingen nog ver sterkt, zoodat de wet nog eens bij de Ka mer in behandeling zal komen. OOSTELIJK GROENLAND DOOR NOOR WEGEN BEZET. ■Oslo, 13.Juli (H.N.). Over dc occupatie van Oostelijk Groenland door Noorwegen wordt in een officieel bericht gezegd, dat de occupatie een maatregel is, welke Noor wegen opgedrongen is, nadat Denemarken politiemanschappcn had toegevoegd aan zijn expeditie naar Oostelijk Groenland. Vol gens een bericht uit Kopenhagen heeft de Deensche staatsminister Stauning ver klaard, dat dc occupatie in strijd is met de overeenkomst van 1924, aangezien inbreuk wordt gemaakt op een gebied, dat een ge deelte van het koloniale district vormt. Naar een vijflanden-. overeenkomst? Mededeeling van Simon OSttt; Sir John Simon Londen, 13 Juli. (V. D.) In het lager- huis deelde de minister van buitenland- sclie zaken, sir John Simon, lieden mede, dat de rcgecringen van Frankrijk cn En geland een overeenkomst hadden aange gaan op de vier volgende punten, ten ein de den geest van samenwerking van Lau sanne te ontwikkelen: 1. Ilct vriendschappelijk uitwisselen van mecningen en het elkander op dc hoogte houden van alle kwesties, die den Euro- peeschcn toestand betreffen. 2. Samenwerken teneinde een billijke oplossing te vinden voor liet ontwapenings- probleem. 3. Samenwerken ter voorbereiding van do economische wereldconferentie. i. Tot aan het sluiten van een nieuw handelsvcdrag iedere discriminatie te ver mijden jegens elkander. Duitschland, Italië cn België zijn uitge- noodigd zicli bij deze verklaring aan te sluiten. Een maatregeldie de Russen ontstemt Moskou, 13 Juli (V.D.). Volgens een Russische officieeie mededeeling hebben op 7 Juli vertegenwoordigers in de Mandsjoe- rijsche regecring, die vergezeld waren door Japansche advicseurs, aan de directie van 'n opslagbedrijf van de haven van Charbin, dat aan den Chineeschen Oosterspoorweg behoort, medegedeeld, dat zij dc overhandi ging van de sleutels der pakhuizen verlang den. Zij verklaarden het havenbestuur als afgezet. De leider van het opslagbedrijf deelde aan de Japansche vertegenwoordi gers mede, dat hij de sleutels zonder toe stemming van het bestuur van den Chinee schen Ooster spoorweg te Rudy, niet zou afgeven. Na deze mededeeling bezetten de Japan ners met behulp van de Mandjoerijsche po litie alle pakhuizen en alle schepen van den Chineeschen Oosterspoorweg. Naar verder gemeld wordt, werden ook verscheidene Rus sische barken vastgehouden. Dit optreden der Japanners heeft te Moskou groote op winding veroorzaakt. Het commissariaat voor buitenlandsche zaken heeft den Rus- sischen consul-generaal te Charbin opge dragen tegen de inbeslagneming van het op slagbedrijf te protesteeren cn te verklaren, dat de Mandsjocrijsche regeering verant woordelijk zal worden gesteld voor alle schade, die voor sovjet-Rusland ontstaat. Tokio, 13 Juli (V.D.). De Russische am bassadeur te Tokio had een onderhoud met den plaatsvervangcnden Japanschen minis ter van buitenlandsche zaken, waarin bij er op wees, dat dc bezetting van het op slagbedrijf te Charbin door Mandsjoerijscbe en Japansche beambten een schending van dc verdragen beteekent, waardoor de toe stand in het verre oosten nog verscherpt wordt. DRIE NONNEN OMGEKOMEN Parijs, 13 Juli (H.N.) In een nonnen klooster bij Laval in Bretagne zijn Dins dag vier nonnen bij het ledigen van een beerput door de uitstroomende gassen be wusteloos geraakt en in de beerput geval len. Drie harer zijn gestikt, voordat hulp kon worden verleend. De vierde is gered. Een vermaning tot be= zonnenheid Geen bloed mag meer vloeien Berlijn, 13 Juli. (V.D.) De Pruisische minister van binncnlandsclje zaken heeft, naar de officieeie Pruisische persdienst mededeelt, den volgenden oproep tot de bevolking gericht, dio beschouwd kan wor den als een vermaning tot bezonnenheid: Van dag tot dag worden dc politieke hartstochten wilder opgejaagd. Steeds ste.r- kcr overvleugelen ophitsing cn blinde haat bezonnenheid cn verstand cn doen verge ten dat ook do politieke tegenstanders olksgenooten cn gelijkgerechtigde staats burgers zijn. Het aantal politieke botsingen neemt op schrikbarende wijze toe. In de plaats van de geestelijke uiteenzettingen treedt de strijd met mes en revolver. Dagelijks kleurt het bloed van Duitschc burgers het plavei sel, raast de politieke terreur door de stra ten. Alle politieke partijen bestormen de autoriteiten met klachten over onvoldoen de bescherming cn met klachten over de terreur der anderen. Wie de werkzaamheid van onze politie nauwlettend gadeslaat, en rechtvaardig beoordeelt, zal moeten toege ven, dat zij in deze tijden van onrust meer dan haar plicht doet. Doch de onrust voor komen, kan ook de politie niet. Zij kan misdrijven vervolgen, do daders arrestecren cn voor den rechter voeren. De politieke bloedige gevechten kan dc politic slechts dan verhinderen, wanneer dc vrouwen en mannen van allo partijen deze onbehoor lijke uitbreiding van den poliliekcn mec- ningsstrijd, algemeen van do hand wijzen. Men cischt veiligheid met reclit. De poli tic zal de veiligheid met alle kracht hand haven, doch de grootste veiligheid der staatsburgers berust op liet afzien van het verstoren der veiligheid door de anderen. Men spreekt van zelfbescherming, doch de beste zelfbescherming is de zelftucht. Elke andere vermeende zelfbescherming moet tenslotte lot het bruutste vuistrecht leiden en nieuwe stroomen bloeds zullen het onvermijdelijk gevolg zijn. Doch er mag geen bloed meer vloeien. Ik richt daarom tot allen, die van goeden wille zijn, het dringend verzoek de rustige bezonnenheid in den politicken strijd tc herstellen. Wanneer dc leiders van alle po litieke partijen en organisaties helpen, elke poging van gewelddadige uiteenzettingen te onderdrukken cn tc brandmerken, dan zal een halt geboden worden aan het moorden cn zal het aanzien van Duitschland in dc wereld hersteld kunnen worden." Instructies aan de autori teiten. Bovendien heeft dc Pruisische minister van binneulandschc zaken in verband met dc bloedige botsingen van Zondag j.l. den regceringspresidcntcn verzocht dc volgende instructie te richten tot alle daarvoor in aanmerking komende politic-autoriteiten: „In elk geval van aanmelding van een demonstratie, in liet bijzonder van verga deringen cn optochten in de open lucht, moet ernstig worden onderzocht of er vol doende politiekrachten aanwezig zijn ter bescherming van dc demonstraties en de deelnemers daaraan, ook op den heen- en terugweg bij het op- of afmarclieercn en het vervoer van vrachtwagens. Wanneer geen voldoende politie aanwezig is, moet een verbod worden afgevaardigd." Tenslotte heeft dc Pruisische minister president een radio-oproep van gelijke strekking tot de politie gericht. VERORDENING VRIJWILLIGE ARBEIDS DIENST. Berlijn, 13 Juli (H.N.). Het rijkskabinet heeft vandaag het voorstel van den rijks minister van arbeid aangenomen om een verordening voor den vrijwilligen arbeids dienst uit te vaardigen. VÖLKISCHER BEOBACHTER EISCHT DEN UITZONDERINGSTOESTAND. München, 13 Juli. (V.D.) Dc Völkische Beobachtcr eischt het verklaren van den uitzonderingstoestand. In een artikel „Het rijk klaar voor den uitzonderingstoestand" wordt gezegd: „Duitschland staat aan den vooravond van zwaren strijd en tragische gebeurtenissen, die hun bloedige schadu wen vooruit werpen. Het is de plicht van de regeering om deze gebeurtenissen nog op het laatste oogenblik af te wenden. Aan het slot van het artikel wordt ge zegd: Alleen ingespannen arbeid is nog in staat een nameloos ongeluk af le wenden. Het rijk is al lang rijp voor een uitzonderings toestand. Wil de rijksregeering het volk voor een bloedigen ondergang bewaren, dan moet zij den uitzonderingstoestand af kondigen en met groote gestrengheid er voor zorg dragen, dat onmiddellijk een eind wordt gemaakt aan de roode terreur. Ieder verwijl is onverantwoordelijk. Kan de rijksregeering daartoe geen besluit ne men, wil zij uit juridische overwegingen het volk naar den ondergang laten afglij den, dan moeten deze mannen verdwijnen, liever heden dan morgen. BUITENLAND. Nieuwe opzienbarendo overeenkomst tus*» schen Engeland en Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 1). Oproep van Severing tot bezonnenheid den poliliekcn strijd. (Eerste Blad, pag. 1.) Dc verklaring van Macdonald baart op-« zien tc Parijs. (Derde Blad, pag. 1}. J BINNENLAND. Mr. J. B. Kan werd ongeduldig. (Derde Blad, pag. 2). Dc steun aan dc melkveehouderij. (Tweede Blad, pag. 2)t J Volksbond tegen Drankmisbruik. (Twcedo Blad, pag. I)'* "j| Dc regeering cn de varkenshouderij. (Eerste Blad, pag. 2.\ Onze nationale schccpvaartbclangen. (Tweede Blad, pag. 3)'. ll SPORT. Om den prijs van Duitschland. (Derde Blad, pag. 3). Engelsche crickcttenms naar Nederland. (Dcrdo Blad, pag. 3), UIT DEN OMTREK. Doodclijkc aanrijding hij Voorthuizen. (Eerste Blad, pag. 2.) "7 STADSNIEUWS. Adres van dc K. v. K. aan de Eerste Kamer! in verband met het eier-stcunwetje. (Eerste Blad, pag. 3). Dc kinderwerk tuinen. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te de Bilt! Hoogste barometerstand 764.1 to Thors- liavn. Laagste barometerstand: 752.5 te Dresden. Verwachting: Zwakke tot matige winden uit W.-riehtingen, zwaar bewolkt met tij delijke opklaringen, waarschijnlijk nog re genbuien met kans op onweer, later iets koeler. Het uilgcbreide depressiegebied over on ze omgeving breidde zich sinds gisteren tot over Engeland, Ierland en Scandinavië uit cn vertoont kernen hij het Kanaal en in Oost-Duilschland. waarvan de eerste Zuid waarts cn de tweede Oost-waarts trekt. In Ierland, Engeland en Frankrijk stijgt de barometer, zoodat Westelijke winden uit Noordelijke streken afkomstig, verdere af koeling zullen brengen cn aanvankelijke kans op onweer nog vrij groot blijft. In Noord cn Oost Duitschland, Denemarken cn Zweden, blijft liet nog zeer warm en in Frankrijk is liet tot onder normaal afge koeld. Dc meeste onweersregens vielen in een strook Holyhead over ons land naar Karlsruhe cn Dresden. In Zeeland viel plaatselijk bijna 40 m.M. Uit Duitschland ontbreken echter dc berichten \an regen overdag. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Pracht Aanbieding ZIJDEN KOUSEN 78 cent en l,AO Moderne Kleuren. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 De garantie van ons huis is voor U een absolute waarborg.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1