FINALE UITVERKOOP DE EEMLANDEQ 4000 FIRMA DUIM BURGER L. J. LUYCX ZOON BALANS-UITVERKOOP Donderdag 3 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 157 FRAN SCH-IT ALIA AN SCHE VRIENDSCHAP De bezwaren opgeheven TWINTIGDUIZEND OP DE ZWARTE LIJST Anti-trustmaatregelen in Anrerika ECONOMISCHE BLOKKADE DER STATEN Begint herstel in Amerika? Koning Zogoe gewond bij aanslag? Tel. 1788 i£ ELECTRISCHE STOEL OF VRIJSPRAAK Belangstelling enorm groot EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI ni irI:\LA\D WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 25 min. WEDEROM EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandcD voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per wetk (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadlghclds-advertcntiën vcor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 LAVAL'S REIS Crootc ingenomenheid over het vertrek van den Fran? schcn minister PARIJS, 2 Jan. (D.N.B.). liet onver wacht vaststellen van het vertrek van Laval naar Rome wordt in politieke kringen le vendig toegejuicht. Nog hedenmorgen scheen geen kans te beslaan op een over- eenstemming tusschen de heide Latijnsche hoofdsteden. Gedurende den ministerraad, waarin Laval onbeperkte volmacht werd verleend voor de voortzetting der onderhan delingen te Rome. werd Laval aan de tele foon geroepen. Hij ontving onmiddellijk daarna den Ilalinanschen gezant. Na een kort onderhoud met hem stelde Laval zich telefonisch in verbinding met den Fran- schcn ambassadeur te Bonn. Kort daarop bracht Pflucgl een bezoek aan den Quay d'Orsay. Daar onmiddellijk daarop het vertrek van Laval naar Rome bekend gemaakt werd, neemt men in wel ingelichte klingen aan, dat de bezwaren der Weensc.be regecring niet betrekking tot het garandeeren van do Öostenrijksche on afhankelijkheid door de Kleine Entente in getrokken, of in ieder geval niet meer in den tot dusver geldenden omvang gehand haafd zijn. De minister deelde zelf hij het hekend maken van de korte mcdodeeling inzake zijn reis naar Rome mede, dat hel program van zijn verblijf aldaar nog niet definitief is vastgesteld. In den loop vin den dag zal het protocol waarschijnlijk worden uit gewerkt. Omtrent den inhoud der politieke over eenkomst is tot dusverre nog niets hekend geworden. Men verwacht, dat de geheim houding niet zal worden opgeheven voor liet onderhoud tusschen Laval en Musso lini zal hebben plaats gevonden. Het is niet uitgesloten, dat nog cenigc punten van de te sluiten overeen komst open zijn gebleven. Laval zaUVrijdag om 19.15 in Rome aan komen. Dinsdagmiddag daaropvolgend ver trekt hij weer, zoodat hij dan Woensdag weer in Parijs zal kunnen zijn. Maandag zal Laval een bezoek brengen aan den Paus. Nog voor het beslissende telefoongesprek tusschen Rome en Parijs had het scmi- officieelc Franschc persagentschap uit Lon den een bericht gepubliceerd, dat de Engcl- schc regcering niet zou d.aion Jiaar in vloed Ie Rome te doen gelden, wanneer moeilijkheden zich mochten vooidoen bij cle beëindiging der onderhandelingen De Quai d'Orsay publiceert het volgende officieele communique: „Op uitnoodiging van de Italiaansclic re gcering zal de minister van buitcnlandsche zaken, Laval, zich Donderdagavond te 20.30 uur naar Rome begeven, waar hij belang rijke besprekingen zal voeren, die beide lan den intcrcssccren en betrekking zullen heb ben op algemeene politieke kwesties, tor voltooiing van besprekingen, die in den laatsten tijd langs diplomatickcn weg zijn gevoerd." De reis van Laval naar Rome wordt in Engclschc politieke kringen zeer toege juicht, o.m. omdat daarmede ook het ont- Laval worpen bezoek van Laval aan Londen meer mogelijkheid krijgt. Laval wordt onmiddel lijk na zijn onderhoud met Mussolini in Londen verwacht. De voor cenige dagen opgedoken berichten omtrent een ontmoeten tusschen Mussolini en Sir John Simon zijn aldus wordt verklaard door de inmid dels ingetreden gebeurtenissen achterhaald. Naar verluidt zou liet garanticpact voor Oostenrijk, dat liet resultaat vormt van de Fransch-Ttaliaanscho onderhandelingen don vorm aannemen van een protocol, waarin voorzieningen worden getroffen voor de uitbreiding der Fransch-Ilaliaansche samen werking tot andere conl inent ale mogendhe den door middel van geleidelijke etappes. Het schijnt, dat hot geheel van liet ontwor pen diplomatieke, mechanisme in zijn ge heel na een verloop van twee maanden zou kunnen funclionneeren. De koloniale kwes ties, die in principe waren opgelost toen de onderhandelaars zich gingen,wijden aan de Europeesche problemen, moeten nog worden gepreciseerd. ROME, 2 Januari" (Reuter).'-- Men is al hier van mecriifig, dat de reis van Laval naar Rome het bewijs is. dat een volledige overeenstemming is bereikt. In alle Ita liaansclic kringen is dan ook d« voldoening groot, dat thans eindelijk de Fransch-Ita- liaansrhe vriendschap vaste vorm gaal aan nemen. I.aval vertrek! Donderdagavond' om 20 uur 20 uit Parijs en komt Vrijdag om 17 uur te Rome aan. Hij zal worden vergezeld door den secretaris-generaal van den Quay d'Orsay, Léger, den onderdirecteur voor Afrikaanschc en Levant-aangclegen heden, de Saint Quenlin. en zijn kabinetschef. Rochat. Bij zijn aankomst ;e Rome zal hij worden ontvangen door Mussolini. Zaterdag zal worden bestemd voor besprekingen tus schen I.aval en Mussolini. Zoo noodig zul len de besprekingen Zon-'lng worden voort gezet. Zaterdagavond geeft Mussolini Ier cere van Laval een diner. Zondag zal een banket worden aangericht in de Franschc ambassade. Donderdag zal Laval waarschijnlijk naar Genève vertrekken ter deelneming aan de zitting van den Volkcnbonclsraacl. Hitier zou er echter voor terug* deinzen hen uit te schakelen Reuter meldt uit Berlijn, dat volgens een goed ingelichte bron twintigduizend peiso- nen op de lijst staan van hen, tegen wie de „zuiveringsactie" in Duitschland gericht is. Hitler is echter van oordeel, dat het practisch onmogelijk is twintigduizend menschen, onder wie ettelijke zeer beken de figuren, plotseling uit te schakelen. Dil gaat niet met het oog op de buitenlandsche politiek, die de regeering thans volgt en ook niet in verhand met haar plannen op economisch gebied. Een raad van vijf be kende personen, die de leiding heeft bij deze zuiveringsactie van het openbare leven in Duitschland en van dn X S.Ü.A.P. zou vóór doortasten zijn, maar Schacht, die door Hitler was geraadpleegd, heeft zich ook fel verzet tegen dit plan. HET SAARPLEBISCIET LONDEN, 2 Jan. (Reuter).Naar verluidt, is het lid van de. Labourpartv, Ben Groene, die waarschijnlijk bij de komende parle mentsverkiezing candidaat dezer partij zal zijn, benoemd tot plaatsvervanger van den hoogen commissaris voor do. volksstem ming in het Saargebied. Greene heeft Ie Oxford gestudeerd en veel werk verricht in commissies ter be strijding van den nood in Duitschland en in sovjet-Rusland. WASHINGTON. 2 Jan. (V 1).) l)e fede rale liandclscomiriissic, die zes jaar geleden door den senaat werd ingesteld, verzoekt in haar gisteren uitgebracht rapport den senaat maatregelen te ontwerpen tot versterking der anti-trust-wetgeving, teneinde de vor ming van monopolies te voorkomen en te voorzien in de hiaten, die blijken te bestaan in de wetten ter bestrijding van oneerlijke mededinging. De commissie was tevens in liet. bijzonder belast met het instellen van een onderzoek naar de werking der waren huizen en groote eenheidsprijzen-magazij nen. In een reeds eerder uitgebracht rap port kwam do commissie tot de gevolgtrek king, dat de warenhuizen de bestaande anti-t rust-wetten niet overtreden en dat hun concurrentie-vermogen uitsluitend berust op hun onafhankelijkheid en hun lagere in koopsprijzen. VRIJE BROODHANDEL IN RUSLAND MOSKOU, 2 Jan. De eerste dag van den viijcn broodhandcl is niet zonder moeilijk heden Ycrloopcn. Onmiddellijk na opening van cle winkels vormden zich lange files. In verschillende steden was de brood voorraad niet voldoende en ontstonden incidenten tengevolge van de liooge broodprijzen. Mili tie werd gereed gehouden om eventueel tegen groote demonstraties te kunnen op treden. De Prawda wijdt, aan den ccrslcn dag van den vrijen brpodhaudel een hoofdartikel en wijst op het toenemende vertrouwen van de bevolking in cle sovjet-regeering Jnpansch pleidooi voor terugkeer tot den vrijhandel TOKIO, 2 Jan. (V.D.). De minister van financiën Takahasji verklaarde bij een poging, om cle economische vooruitzichten voor het komende jaar te schetsen, dat er reeds den laatsten tijd een gunstige ten- denz was geweest, die zich waarschijnlijk zal voortzetten. De buitenlandsche handel gedurende het afgcloopcn jaar loonde een sterke stijging van den invoer, doch in liet algemeen gingen de zaken niet slecht. liet probleem bleef bestaan van de koopkracht in het buitenland, nu vele staten een po litiek aanvaardden, die gelijk, stond met een economische blokkade. Op clcn duur zullen zij tot den vrijhan del moeten tcrugkceren, doch voorloopig zullen de beperkingen wel hun invloed doen gelden. De weg naar het economisch herstel van cle wereld begint in Amerika, dat zich zijn kracht, om een invloed ten goede aan te wonden, moet realisceren en het initiatief moet nemen voor de oplossing van het probleem der oorlogsscliuldcn. Zaakgelastigde te Londen spreekt dit zeer nadruk* kclijk tegen I.ONDEN', 3 Januari. (Reuter.) Hel ge- rucht, dat cle koning van Albanië door een bom gewond zou zijn, wordt door den Al- bangeschcn zaakgelastigde te Londen cate gorisch ontkend. Alhanecsche kringen to Londen wijten clczc geruchten aan liet ver langen van zekere anti-Aioanoesehe krin gen om de ontwikkeling van Albanië te be- nadeden en vooral het tot stand komen te beletten van een leening van 1 rnillioen pond sterling, die Albanië van Neder land s c h c en Zwitserschc bankiers tracht te verkrijgen voor de binncnlandsche ont wikkeling des lands. Deze lccning zou wor den afgesloten voornamelijk op onderpand van een tabaksmonopolie, dat de regeering voornemens is in te stellen. SCHEEPSRAMP TE NEW YORK Groot aantal dooden NEW-YORK, 2 Januari (Reuter). Op cle East River, dat is hel. verbindingswater tusschen Long Island en liet vasteland, is het Amcrikaansche stoomschip Lexington met 200 passagiers en G00 man equipage aan hoorei geramd door liet eveneens uit Amerika afkomstige stoomschip Jane Chris- tcnscn. Binnen tien minuten zonk de Lexington. Zoo veel mogelijk booten trachtte men nog uit te zetten, doch doordat het schip zoo snel zonk, konden slechts 100 a 150 perso nen worden gered. Van alle kanten scholen booten toe om assistentie te vcrlecnèn. Het juiste aantal dooden is nog niet bekend. FRANSCHE VERSTERKINGSWERKEN PARIJS, 2 Jan. De „Matin" meldt uit Nancy, dat de Franschc generale staf, onge veer vier maanden geleden liet besluit heeft genomen, ook tegenover het zoogenaamde „gat" van Montmédy, dat volgens de oor spronkelijke plannen voor de grcnsvcrs'er- kingswerken slechts door mobile troepen beschermd zou worden, met beton gewapen de versterkingswerken te bouwen, die zich zullen uitstrekken van Ilargut in de Arden ncn tot. Arrancy in het departemet van de Maas. De werken zijn reeds aanbesteed voor een bedrag van IS rnillioen francs. AMERIKA EN DE VOLKENBOND Washington, 1 Jan. (V.D.) De strijd tussch voor- en tegenstanders van een toetreden van Amerika tot. den Vol kenbond is thans weer opgeleefd. De tegen standers van den Volkenbond hebben te kennen gegeven, dat zij alles in het werk zullen stellen, teneinde om te verhinderen, dat Amcrikaansche leden scheep zullen gaan naar Geneve, terwijl de voorstanders daarentegen wijzen op de houding van Ja pan ten opzichte van het verdrag van Was hington als bewijs van de noodzakelijkheid, waarin Amerika zich bevindt om nauwer con.tact te zoeken. Binnen- en buitenland 6 et. per KM, Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdcrwcg 212. Heden is het proces tegen Richard Hauptmann begonnen NEW "VORK, 2 Jan. (V.D.). Tc Flc- nungton in den slaat New Jersey begint lieden het proces tegen Richard Haupt mann, die ervan verdacht wordt het kindje der Lindberghs te hebben ontvoerd en ver moord. Naar cle meening der twaalf juryleden bestaan er volgens de wetten van den slaat New Jersey slechts twee mogelijkheden: de elcelrische stoel of vrijspraak. NEW-YORK, 2 Jan. (Reuter). Fleming- ton wordt door liet heden begonnen pro ces tegen Ilauptmann waarschijnlijk gedu rende vele maanden het middelpunt van de belangstelling der gcheele wereld Het gebouw, waarin Hauptmann terecht zal slaan, is ongeveer honderd jaar oud. In allerijl heeft men de rechtszaal moeten ge reed maken voor het grooto proces. Er zijn 132 telefoonverbindingen naar alle groote steden van Amerika en zelfs naar het buitenland aangelegd. De paar kleine Jiotels van het stadje zijn, evenals alle andere logeergelegenheden, overvuld De nog steeds toenemende stroom van nieuwsgierigen schept in liet sladje ver keersproblemen, die men er tot nog too uict Jiecft gekend. Groote zorg baren de kosten van het proces. De staat New-Jersey zal in dat opzicht echter het gemeentebe stuur van Flcmington te hulp komen. Tij dens liet proces zullen 200 getuigen ver hoord worden. De openingszitting en ver moedelijk ook de overige zittingen van de eerste dagen zullen waarschijnlijk slechts met formaliteiten gevuld zijn. waarvan do voornaamste formaliteit de verkiezing der twaalf juryleden is. Zij worden gekozen uil 250 geselecteerde burgers van Fleminglon De samenstelling van de jury kan reeds cenige dagen vorderen, aangezien zoowel het O.M. als de verdediging zich mogen vergewissen, dat de gezworenen vrij zijn van vooroordeel. Tot de getuigen behooren kolonel Lind bergh en zijn vrouw, de vrouw van Haupt mann, de nurse van het ontvoerde kind, Betlv Gow, die voor dit proces speciaal uil Engeland is gekomen en de veelgenoemde Condon. Beide partijen hebben zich het recht voorbehouden tot liet hooren van verschillende getuigen. Verschillende bladen verwachten van deze gcluigenvcrhoorcn groote verrassin gen. BEROEMDE COLLECTIE KUNSTWERKEN LONDEN, 2 Januari. (Reuter). liet Britsch museum is in het bezit gekomen van de beroemde verzameling Chincescho en Ooslersehc kunstwerken van Kumorfo- poclos, den ie Londen woonachtigen vroc- geren vice-president van een Gricksche han dels- en bankiersfirma. Voor deze collectie is 100,000 pond Sterling geboden, doch naar Eumorfopoolós verklaarde, is de waarde eenige malen dit bedrag. LUCHTVERBINDING PARIJS, 2 Jan. (V. D.) Op initiatief van liet Franschc ministerie van lucht vaart zal in het begin van 1935 een regel matige luchtdienst worden onderhouden, die dwars over een groot gedeelte van Afrika loopt, namelijk van Algiers aan de Middellandsche Zee naar Madagascar in den Indischcn Oceaan. Op het eerste ge deelte van de lijn zullen passagiers worden meegenomen tot Brazzaville, de hoofdstad van het Middcn-Congo-gebicd. GEEN PEST IN NOORD-KIANGSOE. Sjanghai, 1 Januari (V.D.) De re geering deelt mede. dat de epidemie in Noord-Kiangsoc niet de zwarte pest be treft. doch dat hier sprake is van een soort malaria. VIJF MENSCHEN VERDRONKEN PARIJS, 2 Jan. (V.D.) Op Nieuwjaarsdag reed een auto met drie personen bij Mont- louis in de Loire. Alle inzittenden verdron ken. Op Oudejaarsavond is een paard en wagen bij I.ori'ent bij een brug over de Oust in do rivier gesfort. Do beide inzitten den verdronken en him lijken werden dooi den stroom meegevoerd, zoodat zij nog niet gevonden konden worden. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 'ifcfn 6 et. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" Kantoor Kamp 41 De Franschc minister van marine over de opzegging van 't vlootverdrag. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND Nieuwjaarsrede van den heer Crone in do Amsterdamschc Kamer van Koophandel. (Tweede Blad, pag. 2), Rotterdam's handel in 1931. (Tweede Blad, pag. 2). De uitvaart van Adatsji. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS De nieuwe cursussen van de Volksuniver siteit. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.X.M.I. te De Bilt. V e r vv achting: Zwakke lot ma tige, later wellicht verder toenemen de, meest Z.-vvind, z.vvaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige re gen, iels zachter. Hoogste barometerstand: 77S.4 te Valentia. Laagste barometerstand: 747.3 to Isafjörd en Jatimaycn. In het Z.W. bleef liet hoogc drukgebied nog stand houden. Over Scandinavië versterkte zich gisteren de hoogc drukking nog, doch in den loop van den nacht werd zij door een daalge- bied sterk aangetast. Blijkbaar heeft de. gisteren genoemde depressie in liet lioogc Noorden haar koers verlegd: zij laat thans ook over Schotland, de Shctlands en cle Faroër haar invloed gevoelen. (Thorshavn 20 m.M. regen). Op liet grensgebied van deze depressie en den hoogen druk waait het hier en daar krachtig tot stormachtig, vooral in Zuid-Noorwegon. Overigens is het rustig weer. In het Zuiden van ons land en in Frankrijk komen uitgestrekte nevelgc- bioden voor. Over het algemeen daalde de temperatuur; toch bleef zij nog aanzienlijk hoven haar normale waarde. Hoewel het zich gisteren aan liet zien, dat eenige on derbreking in het zachte winterweer waar schijnlijk was. zijn de kansen hierop thans weer kleiner geworden. De bovengenoemde depressie houdt aan tezamen met den blijk baar vrij standvastigen hoogen druk in het Z.W. in het regime van de W.-vvindcn, die vochtige en warme lucht aanvoeren. Eenige stijging van temperatuur is weer te wachten met toenemende regenkans. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1