PACIFICATIE 4000 ADDIS ABEBA CONTRA ROME DE ÊEMLANDEU piBzzss: euws B RUITENBERG H L. J. LUVOX ZOON BALANS-UITVERKOOP Vrijdag 4 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF 6 Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 158 VAN MIDDEN-EUROPA Laval's reis naar Londen VERDRINKENDE MIJN NIEUWE BEZWAREN VAN ABESSYNIE TROTZKI OVER MOORD OP KIROF '"ld UCCES turn Tel. 17BS Te!. 1788 ENGELSCH-VRIJSTAATSCH HANDELSVERDRAG Koning Zogoe gewond bij aanslag? DE INCIDENTEN IN HET SAARGEBIED TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI KLEEDING WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 26 min. „OftfEGA" PIANO'S AMERSFÖORTSCH DAGBLAD IMÉMENÏSPRIJS pei 3 maanden vooi Amersfoort 2.10 per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.17*/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 pol It nFR SnUFRTFMTIFN van 1-4 regels I 1.05 met inbegrip van een Dewnsnuram» clkc regcl m„, f025 Llcfdadlghelds-advertentien voorde helft van den pn|s. - Kleine Advertentlün ..KEIT1ES' bl) voorullbelallng 1—5 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra 1 0.05 •De nonsintervcntic in pact bes lichaamd. In Oostenrijks 1 schc kringen is men ten zeerste voldaan Reuter seint uit Parijs: Een communiqué van het ministerie van buitenlandschc zaken zegt, dat mei het co? op de noodzakelijke aanwezigheid van Laval le ltomc en ie Geneve diens en Flan- din's bezoek aan Londen een weinig is uit gesteld. Hot zal nu zoo spoedig mogelijk na de bijeenkomst van den Yolkenbonds- raad op 11 Januari plaals vinden. In politieke kringen te Londen wordl Laval's Romeinsrlic reis met instemming begroet, omdat daarmede bet in bet \oor- iiitzicht gestelde bezoek van Laval aan Londen wederom binnen het gebied der mogelijkheden is gekomen. Het Foreign Office deelt mede, dat. sir John Siinon naar aanleiding van zijn besprekingen te Parijs op 22 December met Flundin en Laval over den Europeeschen toestand de hoop heeft uitgesproken, dat de besprekingen binnenkort le Londen zullen worden her vat. Tijdens zijn verblijf in Zuid-Frankrijk is sir John Simon nauwkeurig op dc hoogte gehouden van de besprekingen lusschen clc Franschc en Italiaanschc regécringen, waar uit dc reis van Laval naar Rome is voort gekomen. Men had gehoopt, dat liet be zoek der Franschc ministers aan Londen onmiddellijk daarna zou plaats vinden, doch door gebrek aan tijd moest het wor den uitgesteld. liet D.N.B. rneldt nader uit Wccncn: Aan de vertegenwoordigers der buitcn- lanclsche persagentschappen zijn de vol gende mcdedèelingcn van den Ballkans- pla.tz verstrekt: 1 Je reis van don Franschen minister van buitenlandschc..zalum. -naiitv Rrmjj;,—.wqjML. van bevoegde Oosten rij ksclve zijde aldus opgevat, dat zij er op wijst, dat de moei lijkheden. welke zich in dc kwestie van lici pact van non-interventie hebben voor gedaan, uit den weg kunnen worden ge ruimd. In den loop van den dag van gis teren hebben de Oostenrijksche vertegen woordigers te Rome en te Parijs herhaal delijk gelegenheid gehad met dc bij de ÏTansch-Italiaansche onderhandelingen be trokken personen in contact te treden cn hierbij de wcnschcn van Oostenrijk ken baar te maken. De Ooslcnriikschc wcnschcn hebben thans ecu vérstrekkende erkenning gevonden. Met dit pact van non-interventie is het dooi de vertegenwoordigers van Oostenrijk tc Genèvc begonnen werk bekroond. De over eenkomst zou op strikte reciprociteit be rusten en dc wederzijdsehe verplichtingen der deelnemers bevatten dc bepaling, om zich niet in de politiek van een andere staat te mengen cn gewelddadige acties, welke tegen één dor verdragsluitende par tijen mochten gericht zijn, niet te onder steunen. In dit verdrag kan inderdaad de pacificatie van Centraal-Europa worden ge zien. Men mag dc hoop uitspreken, dat alle hij dc middnn-Europeesche constellalic betrok ken staten van goeden wil zullen zijn om zich hij dit pact aan te sluiten. Dc kring der uit tc noodigen staten zal zoo breed mogelijk worden getrokken. De uitnoodi- gingen zullen aan Oostenrijk cn alle nabu rige staten, o.a, aan Duitschland en waar schijnlijk ook aan Frankrijk, Engeland, Roemenië cn Polen, worden gezonden. Tij dens hel verblijf van Laval te Rome zal OosUnrijk, naar vanzelf spreekt, door zijn diplomat ieken vertegenwoordiger aldaar over de verdere phasen der besprekingen worden ingelicht. Het is echter bereid dc zaak voor te leggen aan een ons partijdige instantie GliNÊYE, 3 Jan. (V.D.) Omtrent de inci denten aan de Abessvnischo grens en bij Oealocal, zijn uit Addis Abeba nadere nie- dedeelingcn ontvangen, die gisteren gepu bliceerd zijn. Abcssvnir handhaaft zijn pro test tegen de „geleidelijke toeëigening" van Abessynisch grondgebied door Italië. De toon der laatste medcdcelingeo is echter verzoeningsgezind en uiting wórdt gegeven aan de bereidwilligheid van de Abessyni- schc regeering om aan dc Italiaanschc eischcn tc voldoen, wanneer dc Abessvni scho verantwoordelijkheid voor dc grensge vechten bewezen wordt voor een onpartij dige instantie. -.Jij, Engelse Ue._ luiiige uv.ordt dr-^.-cxipi^E e houding van Aoessynië toegejuicht. Dc Briisohe regeering had n.l. van Italië het verzoek ontvangen haar invloed aan te wenden te Addis Abeba en dc Éngèlschc vertegenwoordigers aldaar en Ir Rome heb ben getracht een kalmeerenden invloed uit te oefenen. Italiaanschc inboorlingen troepen in het betwiste gebied liet secretariaat van den Volkenbond pu bliceert een nieuw telegram, dat de. regcc- ring van Abcssynië aan den Raad en de leden van den Volkenhond heeft gericht. Aljcssynie handhaaft het s! nulpunt, dat. Italië den aanval heeft geopend. Italië heeft overigens ook kortgeleden weer een punt bezet, dat ongetwijfeld en zelfs volgens dc Italiaanschc kaarten tot het Ahcssynische gebied behoort. Tegenover het démenti van Italië verzekert, de Abessynischc regeering, dat zij twee niet geëxplodeerde bommen in haar bezit heeft. Italic* wil blijkbaar steeds verder voorwaarts dringen;- De Ahcssynische regeering heeft Italië reeds op 12 December voorgesteld zoo snel mogelijk :1e grenzen overeenkomstig het verdrag van 1008 vast tc stellen. Thans neemt Micssynië kennis van de verklaring der Italiaanschc regee ring. volgens welke de~e bereid is daartoe QVfir, tc gfian* doch. hezwa.-xi: vlcgeij dc voorwaarde, dat de Ahcssynische regee ring voldoening moet scheuken aan Italië voor de verschillende incidemm, alvorens hiertoe kan worden overgegaan. Dc regee ring van Abcssynië verklaart zich bereid alle eischen in tc willigen, indien is geble ken, dat zij inderdaad verantwoordelijk is. Trotzki heeft aan de Fransche pers een protest gezonden tegen de. beweringen van Russische zijde, dat hij betrokken zou zijn geweest bij den moord op liirof. In dc aan klacht tegen Nikolajcf wordt slechts lie weerd, dat de moordenaar hekend had, dat een consul hem had gevraagd een brief aan Trotzki tc doen toekomen en Nikolajef lieèfi deze bekentenis pas twintig dagen na zijn arrestatie afgelegd. De weinige consuls die Trotzki kent, hebben hem allen een visum geweigerd. Tenslotle verklaart' Trotzki, dat hij in dc 40 jaar van zijn revolutionaire ..Mijnwerkers weigeren de levens? gevaarlijke schacht te verlaten KATTÖWITZ, 3 Januari. (Reuter). Een week geleden had de mijnoverheid bevel gegeven tol. stopzetting van de Baskamijn bij Sosnowitz, aangezien grooto hoevcelhe- water do mijn binnendrongen, hetgeen gevaar opleverde. Inmiddels is inderdaad de mijn verdronken; 1G van de 110 mijn werkers cchler weigerden, toen zij hoorden, dat liet bedrijf stilgelegd zou worden, de mijn 1c verlaten, teneinde hiermede een voorzetlen van het bedrijf af te. dwingen. Alle pogingen van dc overheid, om de on- gelukkigcn te bewegen de mijn te verlaten, zijn lol dusverre vergcefsch geweest. Sinds zeven dagen zijn de mannen nu reeds in de mijn, voortdurend op de vlucht voor de binnendringende watermassa's, die met groote snelheid de mijngangen overstroo- nien. Sinds Maandag is de toestand der man nen vrijwel hopeloos. Zij zijn gevlucht naai de hoogst gelegen mijngangen, waar zij. zonder voedsel en in volslagen duisternis, in het ijskoude water staan. Dc aanwezige lucht bijna geheel verbruikt cn overigens vol niijrigas. De opwinding onder de be>ol- kinar is zeer groot. Het terrein van de mijn is door de politic afgezet, daar men onlus ten vreest. Trotzki werkzaamheid altijd legen individuele ter reur is geweest, zelfs tegenover liet tsarisme BRAND VERWOEST KLINIEK TOKIO, 3 Jan. (Reuter') De universi teitskliniek Kumamoto is door brand geheel vernield. Ook eenigc laboratoria werden oen prooi der vlammen. Dc 400 in clc kliniek verpleegden konden gered worden. De schade loopt in de millioenen yen en zou volgens een nadere schatting 5 millioeh yen bedragen. BANKROOVERS INCER2KEND De daders van den aanslag op de Hon gaarsche Commercialhank te Boedapest zijn gearresteerd. De heide misdadigers, een tim mermansknecht cn een chauffeur, hebben bekend, dat zij den aanslag op clc bank reeds geruirnen tijd hadden voorbereid, ten einde door een grooten slag zich ren kapi taal en daarmede een zorgeloos bestaan te vei'CfhnJfpri. IN DEN WINTER Een bekend spreekwoord zegt: als de dagen beginnen le lengen begint de koude te strengen. We houden er rekening mede en conlroleeren of hier of daar nog planten onze hulp noodig hebben om door den win ter te komen. Nu het zoo lang buitenge woon zacht weer is geweest zijn tal van vroegbloeiende planten al sterk ontwikkeld en deze loopen daardoor bijzonder gevaar van winterkoude te lijden. Eenige beschut ting van 'dennenrijs of ander materiaal is daarom voor deze planten wenschelijk. Planten, die we op deze wijze gaarne be schutten zijn o. a. Adonis amurensis, An- chusa myosotidiflora, Bellis perennis of dubbel madeliefje, Eranlhis hiemalis of winlcraconiet, Aubrietia cn Saxifraga- of stcenbreeksoorten. Ook zijn er soorten, die beschermd moeten worden tegen te veel vocht. Dit is o. a. het geval met Edelweisz of Leontopodium alpinum, Thymsoorten als '1 hymus lanuginosus, T. Serpyllum, Hutchin- sia alpina, Saxifraga cotyledon pyramida- lis, S. longifolia c. a. Gewoonlijk brengen we boven deze soorten eenige stukken gLas aan, welke we op een paar sleenen of bloempotjes leggen. Natuurlijk zullen we dergelijke gevoelige soorten zooveel moge lijk op hooge en droge tuingedeelten plan ten, maar dan moeten we deze voorzorgs maatregelen niet verzuimen. In het alge meen worden rozen tegenwoordig niet of weinig gedekt, maar toch moeten we een uitzondering maken voor meer zachte soor ten en voor alle rozen die pas geplant zijn. Struikrozen worden aangehoogd met turf molm of bij ruimen stand kan men de om ringende aarde gebruiken voor aanhooging. Verder kan men er wat dennentakken tus- schen leggen. Stamrozen kunnen we inpak ken met dennentakken, welke we er om heen binden, terwijl om de oculatieplaats een weinig houtwol of droog spnagnum kan worden aangebracht. Ook kunnen we dc kroontjes op den grond buigen en met aarde ot turfmolm bedekken. Denk ook aan de bedekking van niet geheel winter harde bolgewassen als hyacinthen, boliris- sen en Ixia's, waarover we een laag droge turfmolm aanbrengen. Bijzondere zorg vra gen nu onze bakken, waarin niet winter harde planten zijn ondergebracht.. We dek ken deze bakken eiken avond, ook al ver wachten we geen nachtvorst. Het weer kan immers ineens omslaan en na een regen achtige nacht kan het soms in den ochtend eenige graden vriezen. Maar ook hebben de planten licht noodig en daarom zullen we, wanneer liet weer het toelaat, 's mor gens al vroeg afdekken en de ramen afve gen. Bij zacht weer de ramen ook luchten. C cl. per K.M. Binnen* en buitenland Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. De kansen op overeenstemming inzake politieke kwesties gestegen Reuter meldt d.d. 3 Jan. uit Londen, dat tusschcn Engeland en den Ierschcn Vrij staat een handelsverdrag is gesloten waar bij Ierland een groote hoeveelheid Britsche steenkolen afneemt, terwijl aan Engeland Iersch vee, een zelfde waarde vertegenwoor digend, zal worden geleverd. De vcelevcring zal vermoedelijk 150.000 stuks meer nedra- ;en dan het thans toegestane contingent. In welingelichte kringen is men van oor deel, dat deze overeenkomst een stap tot herstel van dc normale betrekkingen bctco- kenl. Men hoopt thans ook in tal van poli tieke kwesties overeenstemming tc bereiken LONDEN', 3 Januari. (Reuter.) Het ge rucht, dat dc koning van Albanië door een bom gewond zou zijn, wordt door den AI- haneeschcn zaakgelastigde tc Londen catc- orisch ontkend. Albaneeschc kringen to Londen wijten deze geruchten aan het ver langen van zekere anti-Albaneeschc krin gen om de ontwikkeling van Albanië te |jc- nadeelen cn vooral het tot stand komen te Koning Achmed Zogoe beletten van con leening van 1 milliocn pond sterling, die Albanië van Neder- I a n cl s c h e cn Zwitserschc bankiers tracht te verkrijgen voor de hinnenlandschc ont wikkeling des lands. Deze leening zou wor den afgesloten voornamelijk op onderpand van een tabaksmonopolie, dat dc regeering voornemens is in le stollen. Naar Reuter uit Saarbrüeken meldt, wordt in een verklaring bekend gemaakt, dat er niet. zooals gemeld, wilde dronke manstooncelen en- ruwe vechtpartijen heb- IV-n plaat* gehad nabij Saarlouis. Wel zijn zes agenten ontslagen, maar dat geschied de wegens lichte dronkenschap. Do radiozenders Frankfurt en Stuttgart hebben gistermiddag een proclamatie aan clc Duitschers in hef. Saargcbied gezonden, waarin dezen wordt verzocht hun kinderen af te nemen van de Fransche scholen der dornaniale mijnen. Deze proclamatie is ook opgenomen in dc Saarbrückener Landes- zeitung, liet orgaan van het Duitsche front. Tn de Saarbrückener Landeszcjtung is een verklaring van alle dekens van het Saargebied gepubliceerd, waarin zij zich verzetten tegen de bewering van de aan hangers van den status quo, dat 80 a 00 van de geestelijken achter hen zouden staan. Ook clc leiding van dc katholieke Saarjeugd maakt békend, dat zij in geen enkel opzicht betrekkingen onderhoudt met de aanhangers van den status quo. AARDBEVING GEREGISTREERD STUTTGART, 3 Jan. (V.D.) Door de instrumenten van liet seisrnografisch insti tuut van WuHemberg is heden een vrij krachtige aardbeving geregistreerd waarvan het epicentrum in het gebied. d®r Oostelijke Alpen zal moeten worden gezocht. DIT DLAD HEEFT EEN OAGEL1JKSCHB GECONTROLEERDE OPJAAG VAN EXEMPLAREN Naar buiten 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" Kantoor "Kamp 41 STADSNIEUWS Schoolverzuim te Bunschoten. (Kanton* gerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Tien jaar Speeltuinwerk in het Soostcr» kwartier. (Eerste Blad, pag. 3). Dc heer F. Roodhuyzcn wordt Zondag 70 jaar. (Eerste Blad, pag. 3). Tweede lustrum van „Immanuel." (Eerste Blad, pag. 3). VOO» EERSTE KLAS NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Verwachting: Matige, tijdelijk wel licht krachtige N.W. tot N. wind, zwaar bewolkt met opklaringen, kans op eenige regenbuitjes, kouder. Hoogste barometerstand 777.2 tc Valontia Laagste barometerstand 743.3 tc Roest Do gisteren genoemde depressie heeft haar kern naar Scandinavië verplaatst. Zij veroorzaakte krachtigen tót stormachtigen wind aan dc Noorscho kust en heeft vervol gens overvloodigen neerslag gebracht. S.irna (Midden-Zweden) tapte 36 m.M. af (sneeuw), hetgeen gelijk staal met een sneeuwbedekking van meer dan 30 c.M. Nordöyan cn Rost, beiden aan de Noor- sche kust, hadden resp. 26 en 25 m.M. (re gen en sneeuw). Ook thans is het vrijwel over geheel Scandinavië nog onaangenaam mere met harden wind, sneeuw cn regen. Dc temperatuur is er echter gestegen. Dc depressie strekt haar invloed ook Z. tot over Midden- en Zuid-Duitschland uit. Ook over Centraal-Europa wordt van vele plaatsen regen en motregen gemeld. Over Duitschland daalde dc temperatuur. LftNGESTRfiflT 49-51 - TELEFOON 190 Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts f 425.— Vraagt condities aan voor gemakke lijke betaling Fa. R. VAN DEN BURG, Arnh.straat

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1