°i4 fUctids FINALE UITVERKOOP Buitenland ACCOORDKANS TE ROME? 4000 FIRMA DUIM BURGER DE EEMLANDEU uit modi Amersfoort l. J. luycx zoon BALANS UITVERKOOP HBOMEMENfSPRIJS pci 3 maanden vooi Amersfoort 2.1l) per maand 0.75. per WCLk (me* grails verzekering regen ongelukken' f 0.17'/». Zaterdag 5 Januari 1935 I Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemscliepoortwal 2a 33e Jaargang No. 159 Te Londen is men niet optimistisch gestemd NIEUW BESTUURDER DER BANQUE DE FRANCE SENSATIE WEKKEND PROCES CHINEESCHE VROUWEN „IN STAKING" Tel. 1788 - VISSCHERS AFGEDREVEN HET ONDERZOEK NAAR DEN WAPENHANDEL DIT ÜLAD HLICrr EEN DAG EL IJKSCHÈ GECONTROLEERDE O Pt.A AG VAN EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 26 min. WEDEROM EXTRA VERLAAGDE PRIJZEN DAMES-MODEZAAK ARNH.WEG 26 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD Binnenland franco per post per 3 maanden I 3-. Afconderlllke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTEKC 5IJ PRI IS DFR AflVFRTFNTIFN vaD kregels f l.05 met inbegrip van een Dewtjsnumnief elke regel meer (0 25 Ltefdadlghelds-adverteotlto voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentlfin ..KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra I 0.05 LONDEN, 4 Jan. (D.X.B.) Do voorloo- pige Eransch-Italiaansche overeenstemming, die bezegeld zal moeten worden door het bezoek van Laval aan Domo, staat voortdu rend in do belangstelling van de politiek- gefnteresseerde openbare mooning in Enge land-. De houding der Engelsrhe bladen is n'oi eensgezind ofsrhoon men als vaststaand aanneemt, dat de mi nister van buiten- landsche /aken, sir John Simon, een ir-l onaanzienlijk aandeel heeft gehad in <lc voorloopige op lossing van de Oos tenrijk betreffende problemen. De Eve ning Standard is van mecning, dat liet succes van de besprekingen schen Mussolini Laval slechts perkt kan zijn. a.s. tus- be- Zc- kcre Franscli-Itali- Sir John Simon aanschc meeningsverscliillen zullen worden bijgelegd, maar een overeenkomst, welke alle te bespreken problemen omvat, zal niet worden bereikt. De beide Lalijnsche volke ren, aldus gaat. bet blad voort, zullen zich nooit met c!':aar verzoenen, daar de heer schappij over de Middellandsche zee steeds een steen des aanstoots tusschen hen zal blijven. Een andere hinderpaal vormt Hon garije, want Italië is door een geheim mi litair verbond'gedwongen de Ilor.gaarsche revisieplannen te steunen Aan den anderen kant kan Frankrijk zijn medewerking niet verlecnen voor een rc- visionnisfisch program, aangezien het een geheim militair verhond heeft, met Roeme nië, met welks belangen het anders in strijd zou komen. De voorzitter van de commissie voor bui- tenlandsche zaken in den Frjmsciien se naat, Henri Bérenger, behandelt in de Vrij dag verschijnende editie van de Agence Eco- nomiqne et Financiérc de uitwerkingen van Laval's reis naar Rorne. Hierbij stelt, hij vast, dat Frankrijk en Italië in de toekomst niet meer als rivalen beschouwd moeten worden, maar hun pogingen in Europa ge meenschappelijk zullen uitvoeren Proble men, die tot dusverre onoplosbaar schenen, zullen vanzelf blijken te zijn opgelost. Bérenger spreekt in dit verband voor de eerste maal ook over dc vlootgelijkheid als over een zoodanige van zelf opgeloste moei lijkheid. Bérenger eindigt zijn beschouwing met deze gelukkige ontwikkeling een mijlpaal te noemen in de geschiedenis van na den oor log. PARIJS, 4 Jan. (V. D.) De nieuwe gouverneur van do Banquc de France Tan nery heeft gisteren zijn funclio aanvaard. Hij verklaarde daarbij o.m., dat niet geraakt zal voorden aan de wet van 1928. Wanneer hij den wensch heeft de Bank van Frank rijk dc rol te doen spelen, die haar in liet economische en financieelc leven van Frankrijk toekomt, zal hij zich steeds laten leiden door de traditioneele beginselen van het verstand, gelijk hij dit reeds gedaan heeft als leider van de depositio- en con signatiekas. De Parijsche beurs is heden zoo levendig geweest als sedert lang niet meer was voorgekomen. Vooral de Fransche papieren hebben groote koerswinst gemaakt. Dc koersen stegen voor een deel met meer dan 10 Men wijt deze plotselinge hausse aan den gelukkigen keer, dien de. Fransch- Italiaanschc onderhandelingen hebben ge nomen en aan de geruchten omtrent voor nemens der regccring tot ontlasting van de geldmarkt. ARMENSTEUN IN ENGELAND LONDEN, 4 Januari. (V.D.) Het ministe rie van volksgezondheid publiceert een sta tistiek, waaruit blijkt, dat op 1 October 1931 hel aantal personen, dat armenstcun ont ving, 1,299,233 bedroeg of 322 per tienduizend leden der bevolking. Op .1 October 1933 was dit aantal 19,516 of 1.5 lager, terwijl op 1 October 1913 het totaal aantal personen, dat armensteun ontving, 611,US bedroeg. WEER EEN KASTEELBRAND Het in de buurt van Toulouse gc'ege.n historische kasteel Bezien, rlar uit de 18e eeuw dateert, is in de asch gelegd. Dn oorzaak van den brand is niet bekend. Van een Franschen graaf, die zijn Russische geliefde ontrouw werd Een proces, dat den gebeden Franschen en den Russischon geëmigreerde adel bezig zal houden, zal eerstdaags in Frankrijk gevoerd worden. Eischeres is vorstin Nadischq, Schcrba- tów, de gescheiden vrouw van een Russi- schen graaf. Haar vader was adjudant van den grootvorst en Russischcn generaal Ni- colai: haar moeder was een kleindochter van den veldmaarschalk Bariatinski. die onder tsaar Nicoiaas I den Kaukasus ver overde. Zij had dc Russische revolutie welen Ie ontvluchten en nam, zooals vele van haar Inndgennotcn, haar introk te Parijs, waar zij in zeer behoeftige omstandigheden loet- de. Op zekeren dag maakte ze kennis met den jongen en rijken graaf Louis de Bran ies. wiens genegenheid zij weldra won. Do Brantes is uit den voornaamste» en niksten adel. De familie van den jongen graaf ver zette zich echter tegen een huwelijk en liet daartoe geen middel on a an gewend. Om niet onterfd te worden, bleven zij onge trouwd, bij elkaar. Zij ondernamen gezamen lijk vele reken; o.n. doorkruisten zij in een auto de Sahara. De familie zag dit alles niet leede oogen aan en deed al het moge lijke om lvem van de schoono gravin te verwijderen. Zij stuurde hem naar Bang kok. waar hij ook werkelijk heenging On derweg werd hij echter ziek Zijn geliefde ging hom per vlieg'uig achterna en ver pleegde hem wekenlang met de grootste opoffering. Toen vertelde zij hem, dat hij spoedig vader zou worden. Als dank voor haar verpleging liet de graaf haar na deze mcdedecling in den steek en vertrok zoo gauw mogelijk naar Parijs. Nadischa reisde ook terug om in Mar seille moeder te worden van een meisje. Van haar geliefde hoorde ze niets meer. Om in haar onderhoud te voorzien, nam ze een betrekking aan hij een modezaak. Eehiccn tijd geleden ontving ze als ecnig tecken van leven een mand met witte lc liën van graaf de Brantes. Ze vatte dit als een smaad op. toen ze vernam, dat hij zich mot de Kngelsche aristocrate ladv Keyra Forbes verloofd had. Ze begint nu tegen den graaf een proces, «lat een van de grootste Fransche advoca ten. Charles Legrand, voor haar zal voeren. Ze eischt dat de graaf zijn kind /.al er kennen en een maandelijkseh onderhoud zal betalen van 5010 francs. Verder eischt ze schadeloosstelling van 1 millioen francs wegens verbreking van trouwbeloften. Het proces zal in veler belangstelling staan. Als protest tegen een wet, die met twee maten meet Volgens Reuter beleeft Sjanghai op het oogenblik een hoogst ongewone staking. Een groot aantal Cliinccscne meisjes heeft een staking georganiseerd als protest tegen het nieuwe wetboek va.i Strafrecht, krachtens hetwelk gehuwde vrouwen ge straft kunnen worden niet een jaar gevan genisstraf ingeval van wangedrag, terwijl gehuwde mannen wegens hetzelfde feit niet strafbaar zijn. De staking bestaat hierin, dat de meisjes, die voor het grootste deel tot de hoogere sqciety-kringcn bchooren, weigeren te trou- wren met een jongeman uit Sjanghai, zoo lang het wetboek van strafrecht niet is lier- zit i. Thans is de staking nog plaatselijk, doch voor liet geval de regeering niet naar hun argumenten luistert, hebben de. meisjes ge dreigd een nationale staking uit protest te gen liet geïncrimineerde wetsartikel te zul len ontketenen. Voor de rcpecring is de grooto moeilijk heid, dat, indien mannen wegens wange drag gestraft zouden kunnen worden, dui zenden Chineest'lie eelil genoot en zouden moeten worden opgesloten in verband met dc aloude gewoonte er concubines op na le houden. De actie, die de vrouwen in het geheele land tegen de onrechtvaardige bepaling voe ren, heeft dc rcgcering reeds aanleiding ge geven de zaak nog eens te overwegen, doch zij heeft nog roet hes'oten, of zij de man nen aan dezelfde straf zal blools'ellen als de vrouwen, of wel het artikel geheel tc la ten vervallen. FRAN3CH-ITALÏAANSCH CONTINGENTEEEINGSVERDRAG PARIJS, 4 Jan. (V. D.) Gisteren is oen contingenteeringsverdrag gesloten tusschen Frankrijk en Italië. Bij dit verdrag wordt liet wederzijdsche ruilverkeer geregeld voor het eerste kwartaal 1935. AAN DE SPARREN Ik heb deze week moeten hooren, dat er behalve dennen met naalden in paren er ook gevonden worden met de naalden in bosjes van drié envan vijf, dus.Goed, goed. allemaal tot uw dienst en niet tegen te spreken, maar dat zijn zeer bijzondere dennen en ik heb het alleen gehad pver de gewone, die men het meest algemeen aan treft, de Pinus sylvcstris. Ik wil het over die andere ook nog wel eens hebben, maar op mijn programma staat deze week het bezoek aan de sparren. Wie die nauwkeurig bekijkt, kan daar heel vaak eigenaardige dingetjes aan be merken, zoo groot als een vingerhoed on geveer en van een vorm, die wat aan een ananas doet denken. Harde houtige dingen ten laatste, die me al eens als vruchtjes zijn gebracht. Natuurlijk onjuist: de vruch ten zijn de lange sparrenappels, die zoo graag door eekhoorns worden afgeknaagd om de zaden te conr.umeeren. De bedoelde uitgroeisels zijn gallen, welke ontstaan door de inwerking van sappen ten gevolge van eitjes van een bladluizensoort. Deze bladluizen, die over winterd hebben, leggen eitjes op dc jonge sparrenknoDpen en uit deze eerste gene ratic ontwikkelt zich dan de tweede, welke de jonge ëallcn doet ontstaan, waarin ze aanvankelijk zijn ingesloten. Het zijn ge vleugelde vrouwelijke dieren, welke, zoo- dra de gallen zich openen, deze te verlaten en een andere boomsoort, den lork gaan opzoeken. Ze leggen aan de naalden dier boomen (zonder bevruchting!) eitjes, waar uit de derde generatie wordt geboren. Die overwintert in de schorsspleten der lorken, vervelt en is in het voorjaar volwassen, doch ongevleugeld. Alle individu's zijn weer wijfjes, die eieren leggen aan de lorkenaal den, welke daardoor knievormig ombuigen. (Vierde generatie). Sommige afstammelin gen daarvan zijn gevleugeld en keeren naar de sparren terug, waar ze het aanzijn geven aan de vijfde generaties, manli'ke en vrouwlijke exemplaren, die paren. Uit de bevruchte eieren komen de individu's die overwinteren en dan kan de cyclus op nieuw beginnen. Nogal ingewikkeld, niet waar, maar zeker bijzonder merkwaardig. A. JOMAN. WEYGAND NAAR CORSICA PARIJS, 4 Januari. (Reuter) I)e waar nemend voorzitter van den oppersten oor logsraad en gcneraal-inspecteur van het Weygand Fransche leger, generaal Weygand, zal zich heden uit Toulon naar Corsica hegeven, om de aldaar gedetacheerde troepen en verde digingswerken te inspcctecren. SABOTAGE VAN SOVJET AMBTENAREN MOSKOU, 4 Jan. (V.D.) Op bevel van de justitie zijn te Minsk ecnige leden van dc stedelijke sovjet gearresteerd wegens sabo tage van de maatregelen der sovjetregee- ring tot afschaffing van de broodkaarten. Zij zullen waarschijnlijk zwaar gestraft wor den. „ONGELOOVIGEN" IN DUITSCHLAND BERLIJN, 4 Januari. (Reuter.) Blijkens zoo juist gepubliceerde ciifcrs wonen er te Berlijn niet minder dan 603.150 „ongeloovi- gen", d.w.z. personen, die tot geen enkele kerk of sekte bchooren. De geheele bevolking van Berlijn telt 4.003.000 personen. Met aantal Katholieken is gestegen cn bedraagt ruim 441.000, ter wijl het aantal Christclijk-Evangelische in woners ruim 3.014.000 bedraagt en dus ge daald is. Het aantal Joden bedraagt thans nog 160.364. hetgeen neerkomt op een da ling van 7 6 ct. per K.M. Tei. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusderwcg 242. Amersfoortsche Huisartsen-Vereeniging. Zondag hebben dienst de volgende burger- gcncesheeren Batenburg, Utr. weg 18; Tel. 443. Linscbotcn, Socsierweg 328; Tel. 112. Duyvis, Utr. weg 145; Tel. 393. Boodicliappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 nur. Van dc overige geneesheeren heelt Zon dag dienst Dr. Honig, van Pcrsijnstraat 27; Tel. 600. Zondag en de gehcole week 's nachts heelt dienst de apotheek van de firma Ittmann, I.angestraat 9; Tel. 1G4. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mevr. Daams, Puntenburgerlaan 21. Mevr. dc Leeuw, SI. Aniridusstraat 5. RE VAL, 4 Jan. (V. D.) Toen zich Woensdag ruim 200 visschers in de nabij heid \an Pernau op de dichtgevroren zee- bocht van Riga bevonden voor het vangen van visch, kwam plotseling een N.O. storm opzetten, waardoor de ijslaag van het land losraakte. l)c meeste visschers slaagden er nog in veilig aan land te komen; 20 hunner echter worden vermist. BARRIF. (Ontario), 4 Jan. (Reuter). Zeven visschers zijn op een ijsschots van don oever afgedreven op het Simcoe meer. Men is hun te hulp gesneld. HELSINGFORS, 4 Jan. j Reuter). Nabij Kronstadt zijn acht. visschers op een ijs- schol paar open zee. afgedreven. Schepen, die naar hen zochten, hebben slechts een kleine slee gevonden, zoodat men vreest, dat zij om het leven zijn gekomen. WASHINGTON, i Januari. (Rculci) Dc commissie van onderzoek naar de wa penindustrie heeft haar voorzitter, senator Nve opdracht gegeven heden in den senaat een nieuw crcdict van 100.000 dollar te ver zoeken. opdat de commissie haar onderzoek zal kunnen voortzetten. Senator Nye deelde mede, dat. wanneer het crediet, wordt toe gestaan, de commissie tegei) 15 Januari haar werkzaamheden zal hervatten. TERECHTSTELLING VAN CHINEESCHE BANDIETEN PEKING, 4 Jan. (V.D.) In do laatste Wola zijn sedert Woensdag bijna alle weve- gebreide maatregelen genomen tot bestrij ding van de misdadigheid. Politie en ook militaire troepen worden hiervoor gebruikt. Men is reeds er in ge slaagd meer clan 700 bandieten gevangen le nemen, die zwaar gestraft zullen worden: 70 zijn reeds terecht gesteld. VIJFDUIZEND ARBEIDERS OP STRAAT WARSCHAU, 4 Jan. (V.D.) Te Zdunska Wola zijn sedert gisteren bijna alle weve rijen cn andere textielbedrijven door de on dernemers stopgezet, waardoor 5000 arbei ders op straat zijn gekomen. De onderne mers willen door hun actie de opheffing van de bestaande collectieve contracten af dwingen om een nieuw collectief contract te kunnen sluiten. BELGISCHE HANDELSBESPREKINGEN BRUSSEL, 4 Jan. (Reuter). Dc regee ring gaat een tijd van zeer actieve inter nationale onderhandelingen tegemoet. De belangrijkste besprekingen zullen nog deze maand te Washington aanvangen. België zal den landen, die ten opzichte van Bc'gië een actieve handelsbalans hebben, vragen den invoer van Belgische voortbrengselen te begunstigen. Bovendien zal het door nieuwe afzetgebieden trachten dc vermindering van zijn uitvoer naar andere landen tc com- penseeren. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Naar buiten hf/fn 6 ct. per K.M. Kant.or Standplaats Stationsplein Hotel „Menopole" BUITENLAMP Weer incidenten in hot Saargcbied. (Tweede Blad pag. 1). UIT DEN OMTREK {Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS Raad van Baarn. Opvoering van Fabricius' Sonna. (Eerste Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te Do Bilt. Verwachting: Matige tot krachtige, later afnemende N.W. tot N. wind, zwaar bewolkt met lijdelijke opklarin gen, regen of hagelbuien, iets kouder. Hoogste barometerstand: 773.6 to Valen- tia. Laagste barometerstand: 749.7 te Kopen hagen. ^De lioogc drukking in het W. trok zich weer van IJsland terug, maar de daar verschenen depressie lijkt niet bizonder diep te worden. Jntusschon herstelt zich dc hoogc drukking in Noord-Scandinaviê mede onder invloed van den zeer kouden lucht stroom, die gisteren over Finland en do randstaten verscheen, zoodat dc vorst in geheel Scandinavië, behalve het uiterste Zuiden, weer toenam. Zeer buiig weer met sneeuwbuien hccrscht aan dc Noorsche kust, terwijl over de Noordzee stormach tige N.W. winden met regen- en hagelbuien voorkomen. In N.O. Duitschland valt nog sneeuw cn in Midden-Duitschland regen. Ook in Frankrijk is het weer buiig en bijna overal is de temperatuur gedaald. De sterke stijging van den barometer in N. Scandinavië cn dc beweging naar liet Zui den van dc thans over de Oostzee gelegen depressie met het verdere doordringen van den kouden luchtstroom uit Finland doen voorloopig nog guur en buiig weer verwach ten, waarna kans op vorst nog niet uitge sloten is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1