4000 DE EEMLANDEU AMERIKAANSCHE BEGROOTING L. J. LÜYCX Si ZOON Belangrijkste BALANS UITVERKOOP Dinsdag 8 Januari 1935 üitgave: VALKMOFF Ga. Bureau: Arjiiiemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 161 GROOT DEFICIT Verhooging der leger uitgaven TREINRAMP IN RUSLAND HONGARIJE'S „MOREELE' MEDEPLICHTIGHEID VIJF PROTOCOLLEN ONDERTEEKEND De vlootkwesties HET ACCOORD TE ROME FRANSCHE LEENINGEN AAN ITALIË KOUDE IN OOST-POLEN Te!. 1783 pM' Keizer van Mandsjoekwo naar Japan DOOR LAWINE BEDOLVEN EERSTE STEMMINGSDAG IN HET SAARGEBIED POLITIEKE CRISIS IN SPANJE PIANO'S IN HUUR TAXI TEL. 1830 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 31 min. AMERSFOORTSOf DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 "»aand=n v°°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gtatlj vrrtekering tegen ongelukkeni I 0.17'/, Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nntnmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van J—4 regels f 1.05 met tnbegrlp van een bewijsnummef u elke regel meer f 0 25 Llcfdadlghelds-advertetitlün voor d® helft vod deo prijs. Kletne Advertentlën „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regelt 50 ce*L elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra i 0.05 Voor de werkverschaffing vraagt Roosevelt een bedrag van vier milliard dollar WASHINGTON, 7 Jan. (Reuter). He- denmiddag is in de beide huizen van hel congres Booscvelts boodschap inzake Je nieu we federale begrooting voorgelezen. Zooals men weet loopt in de V.S. het begrotings jaar van 1 Juli tot 30 Juni. Een overzicht over het laatste begrootingsjaar geeft het volgende beeld (alle getallen in millioenen dollars): De uitgaven voor 193-1 bedroegen 7.105, de inkomsten bedroegen 3.115. De uitgaven in het loopende begrootings jaar worden geschat op 8.581 cn dc inkom sten op 3.712. Roosevelt Voor 1936 begroot men de uitgaven op 8.520 en de inkomsten op 3.992. De drie begrootingsjaren van de regecring- Roosevelt hebben dus groote deficits opge leverd, welke varieeren tusschen vier cn vijf milliard dollar per jaar. Do openbare schuld der federale ré gee ring aan het einde van Juni 1936 zal dus ongeveer 34 milliard dollar bedragen. Boodschap van Roosevelt In zijn boodschap geeft Roosevelt too. dat zijn hoop in het derde jaar zijner regeering het evenwicht te kunnen herstellen tus schen inkomsten en uitgaven niet vcrwerke lijkt is kunnen worden. De schuld daarvan is vooral het nog steeds hooge vverkloozencijfer, waardoor de huilen- gewone begrooting niet essentieel vetiaagd is kunnen worden. De gewone begrooting daarentegen sluit met een. klein overschot. Roosevelt belooft, dat afgezien van uitgaven voor de werkverschaffing in den vervolge iedere uitgave volledig zal worden gedekt door overeenkomstige inkomsten. Voor de werkverschaffing welke door Roosevelt, ge lijk reeds bekend is, in zijn nieuwjaarsbood schap nader is toegelicht, vraagt de presi dent voor de begroot ing 1936 een rond be drag van -4 milliard dollar. Hij hoopt, dat dit bedrag geleidelijk zal kunnen worden verlaagd, tot op een goeden dag de gcheele begrooting in evenwicht is. In het Witte Huis hecht men er bijzonder belang aan, dat dc nieuwe begrooting in den door Roosevelt voorgestclden vorm onder geen omstandigheden zal leiden tot eenigcr- lei inflatie. Van een verdere waardevermindering van den dollar maakt do boodschap van Roose velt geen melding en men neemt algemeen aan, dat ook geen stappen in die richting voorgenomen zijn. Men hoopt voorts, dat de door het departe ment van financiën voor de Refieo toege stane leeningen geleidelijk voor ongeveer 100 zullen worden terugbetaald. En men gelooft, dat dc door de bondsregeering voor te schieten som ter invoering van het sys teem der ouderdomsrenten en der werkloo- zenyerzekering in de afzonderlijke staten niet zeer hoog zal zijn. Landverdediging Op de gewone begrooiing worden dc uit gaven niet inbegrip van den schuldendienst geraamd op 3.9*40 waarvan voor de landsver dediging 792 tegenover 613 in 1935 cn 180 in 1934. Deze verhooging wordt ermede ver klaard, dat alle uitgaven voor militaire doel einden, die tot dusverre gedeeltelijk als cri- sisvverken op de buitengewone begrooting waren ondergebracht, in den vervolge op de juiste plaats op dc gewone begrooting zul len conipareeren. Van de 792 milliocn, die voor de landsver dediging gevraagd worden komen 477 voor de vloot en 315 voor het leger. In zijn boodschap merkt president Roose velt omtrent de hegrooting voor defensie op, dat niet alleen het leger een moderne uit rusting noodig heeft, doch dat veeleer de Vereenigde Staten er een aanvang mee moe ten maken de vertraging in te halen, die on der de vroegere regeeringen hij dc uit voe ring-van; de vlootverdragen van 1922 en 1930 is ingetreden, hetgeen hierop neerkomt, dat kennis wordt gegeven van het feit, dat Roosevelt, besloten heeft te gaan tol het ma ximum dezer verdragen vooral in verband met het mislukken van de voorbereidende vlootonderhandelingen en het onzeggen door Ja^an van het verdrag van Washington. Voor het voortzetten van don bouw van 2G In het begrootingsjaar 1935 begonnen en .voor ljet opstapel zetten van 24 nieuwe oor logsschepen (kruisers, destroyers, onderzee ërs, vliegtuignioederschcpcn) zijn 140 mil- lioen dollar uitgetrokken; voor het bouwen van marinevliegtuigen 35 millioen. Voorts heeft het leger ruim 500 nieuwe vliegtuigen aangevraagd teneinde aan het eind van het begrootingsjaar 1936 te be schikken over een luchtvloot van 1352 vlieg tuigen. Het behoud en de uitbreiding van den door reserveofficieren geleiden vrljwilligen ar beidsdienst in bosschen en natuurparken wordt door dc regeering zeer gevvenscht en zegenrijk genoemd. Uiteraard stijgt met het oog op het groote jaarlijksche deficit de schuldendienst en wel van Ï.IK- in het begrootingsjaar 1934 tot, 1511 in het begrootingsjaar 1936. Roosevelt merkl in dit verband op, dat er een zekere troost ligt in de krachtige vermindering van den rentevoet voor deze openbare leeningen Overigens acht Roosevelt het federale ere- diet no? steeds gezond. De president stelt groote zuinigheid voor de gewone hegrooting voor en handhaving van alle het vorige jaa- aangenomen indirecte belastingen, behalve de chcqucbelasting, die te impopulair is ge bleken. Ten slotte kan nog vermeld worden, dat behalve de voor 1936 gevraagde vier milliard voor het arbeidsprogram, waardoor de vijf millioen steuntrekkers van de federale on- derstcuningslijstcn moet afvoeren, do regoo- ring spoedige goedkeuring van een erudiet van 800 millioen dollar vraagt voor de voort zetting van de loonende ondersteuning tof aan het einde van het begrootingsjaar 1935. Spoorwegambtenaren in arrest genomen, verdacht van sabotage MOSKOU, 7 Jan. (V.D.). In den nacht van 5 op 6 Januari zijn op het traject Mos kou—Leningrad twee sneltreinen met el kaar in botsing gekomen. Het aantal doo den is nog niet bekend, doch rnen vreest, dat het hoog zal zijn. Verscheidene wagons werden vernield cn de trein was zeer vol. MOSKOU. 7 Jan. (V.D) In verband met het spoorwegongeluk op den z.g. „Oc tobers poprweg", op 217 K.M. ten Zuiden van Leningrad, tusséllen Malaja Wisjera en Wisjera en het belangrijke knooppunt Bo- logcje, is een reeks spoorwegambtenaren van do lijn in arrest genomen. Hierdoor wordt het vermoeden, dat lie' ongeluk veroorzaakt is door sabotage, ver sterkt. Dc spoorwegdirectie en het volkscommis sariaat van binnenlandsche zaken hebben nog steeds geen fnodedeolineen verstrekt omtrent liet aantal slachtoffers. Er verluidt intusschen. dat do reddingseolonnes reeds ruim 20 lijken hebban geborgen. Enkele ambtenaren geschorst in verband met den moord te Marseille BOEDAPEST, 7 Jan. (V.D.) Da Hon- gaarsche vertegenwoordiger Eckhardt zal wederom de leiding hebben van de Hon- gaarschc delegatie, die naar de op 11 Jan. beginnende zitting van den Volkenbonds raad gaat. Na de iongste raadszitting en de behandeling van den moordaanslag te Mar seille, is dc Iïongaarsche regeering ver zocht een onderzoek to willen instellen of Hongaarsche ambtenaren zich hebben schuldig gemaakt aan ongeoorloofde hande lingen ten gunste van Kroatische emigran ten De Hongaarsche regeering zou zoo spoe dig mogelijk een rapport daaromtrent aan deti Volkenbondsraad voorleggen. Desge vraagd verklaarde Eckhardt: Ik kan slechts verklaren, dat van de zijde der Hongaar sche regeering het onderzoek grootendeels is beëindigd. Er is geen enkel bezwaar om bet resultaat ervan zoo spoedig mogelijk ter kennis van den Volkenbondsraad tc brengen" In welingelichte kringen verluidt, dat het materiaal betreffende het onderzoek reeds naar het Vol ken hondssecretariaat is ver zonden en dat daarin een ..zekere onacht zaamheid" van ondergeschikte Hongaar sche instanties wordt toegegeven. Verder verluidt, dat tegen vijf hooge Hongaarsche ambtenaren pen onderzoek werd ingesteld, dat tot resultaat had, dat zij in hun functies zijn zijn geschorst. DE KOUDE IN DE SOVJET-UNIE DUURT VOORT MOSKOU, 7 Jan. Gisteren en in den afgeloopen nacht heeft in de Sovjet-Unie de felle koude aangehouden. Te Moskou daal de de lernperatuu»' tot 33 grenen, te Tsjel- jabinslc tot. 45 graden, te Pjatigorsk tot 25 en op de Krim tot 19 graden Celsius onder 0. Daarentegen wordt uit het Poolgebied, o.a. uit Nova Zemlila en uit Matotsjkin een betrekkelijk hooge temperatuur gemeld, die hoewel ecniec graden onder 0 verscheidene graden hoven do gemiddelde, normale tem peratuur in' clezc streken ligt. Engeluncls toetreding tot het consultatieve pact ROME, 1 Jan. (V.D.) B:j de Italiaansch Fransche overeenkomsten, die Maandag avond door Mussolini en Laval zijn ender- teckend, gaat het onr vijf protocollen, waar van drie de ltaliaansch-Franscho koloniaU problemen betreffen, in een verder protocol wórdt dc gemeenschappelijke Jtaliaanscli- l'Tansche politiek in Zuid-Oost-Europa be handeld. Hierin is ook do Italiaansch - Fransche consultatieve overeenkomst en de non-interventie-verplïchting betreffende Oostenrijk opgenomen. In een laatste protocol wordt de ontwa- peningsphase behandeld. In politieke krin gen neemt men aan, dat een Düitsrhe her bewapening in geval van een toetreden van üuilschland tot het te sluiten onlwape- ningsaccoord cn van een terugkeer van Duitschland naar Gcnèvo ook door Frank rijk zou worden erkend. LONDEN, 7 Jan. (V.D.) Pc berichten uit Rome, volgens welke Groot-Britannië for meel zou loetreden tot een consultief pact inzake de onafhankelijkheid van Oosten rijk worden alhier niet bevestigd. Ver klaard wordt, dat iret Engelsche standpunt in deze aangelegenheid in de door Enge land, Frankrijk en Italië op 7 Februari 1934 afgelegde verklaring, ondubbelzinnig tot uiting is gekomen. Deze verklaring werd in September 1934 opnieuw bekrachtigd. In liet commentaar, dat kort na het afleggen der verklaring werd gepubliceerd hebben de drie betrokken landen bun bereidheid lot uil ing gebracht in geval van noodzake lijkheid bijeen te komen tot beraadslaging. Onder deze omstandigheden, aldus wordt verklaard, zal geen nieuwe verklaring on geen nieuwe overeenkomst van den kant van Groot-Britannië noodig worden. Bo vendien zijn Frankrijk cn Italië door deze houding van Engeland volkomen voldaan LONDEN, 7 .Tan. (V.D.) Het is tc Lon den niet bekend of in den loop van de be sprekingen tusschen Mussolini en Laval dc kwestie der Fransche en Italiaanschc be wapeningen ter zee behandeld is. Het is echter aan geen twijfel onderhevig, dat de zooeven tot stand gekomen overeenstem ming te Rome oen gomakl elijkei regeling van de Vlootkwesties ca 'de overige nog tusschen Frankrijk en Italië hangende kwesties waarschijnlijk maakt. Officieeü communiqué ROME. 7 Jan. «Reuter). Vanavond is het volgende officieele communiqué gepu bliceerd: „Mussolini en Laval hebben de Fransch- ftaliaansche onderhandelingen besloten met het ondcrleekcnen van overeenkomsten betreffende de belangen der beide landen in Afrika en van acten, waarin het over eenstemmende standpunt hunner regeerin gen inzake de problemen van Europecsehe orde wordt vastgelegd. Zij hebben geconsta teerd. dat hun beider regeeringen het eens zijn over de noodzakelijkheid van een veel zijdig verdrag ten aanzien van de Midden- Ruropecsche kwestie. Zij zijn overeengeko men. dat het aangenomen ontwerp zoo spoedig mogelijk ter onderzoek zal worden voorgelegd aan de verschillende geïnteres seerde staten en in afwachting van het tot stand komen van een veelzijdig verdrag zullen zij gemeenschappelijk in den geest van dit verdrag alle maatregelen blijven overwegen, die de omstandigheden kunnen eiscb en. Parijs, 7 Jan. In gewoonlijk goed ingelichte Parijsehe kringen meent men tc weten, dat te Rome naast de eigenlijke politieke onderhandelingen ook financjeele besprekingen zijn gevoerd met het doel nieuwe credielen op de Italiaanschc markt te brengen. Het zou hierbij om tamelijk •Tootc bedragen gaan. die gedeeltelijk in den vorm van een credict van de Bank van Frankrijk aan.de Italiaanschc staatsbank, gedeelleliilc door bet. brengen van Italiaan- sche fondsen op de Fransche beurs zullen worden verstrekt. Men meeiit te weten, dat wanneer deze besprekingen lot resul taat leiden de Bank van Frankrijk onmid dellijk een crediet van een milliard franc zal openen, tervviil nog een bedrag van 3 milliard over ecnigen tijd liquide zal wor den gemaakt. Koudegolf die zich ook naar West=Europa zal uitstrekken WARSCHAU., 7 Jan. (V.D.) Hot natio naal meteorologische station deelt in een speciaal communiqué mede, dat een lange periode van koude in aantocht is. In Oost- Polen vriest het thans reeds 30 graden, tengevolge van de verplaatsing van koude luchtlagen uit het Oosten. Verwacht wordt dat déze koude-zone zich over geheel Mid den- en West-Europa zal uitstrekken, waar men thans dus toch nog een strenge win ter zou moeten tegemoet zien. r> Binnen- en br.itenlanJ 6 ct. per E.IX TeS. 1788 Vraagt prijs van onzo 6 7 pers. wagons Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Lcusdcrwcg 212. Officiecfe besprekingen over politieke en economische samenwerking TOKIO, 7 Jan. In Japansche politieke kringen hecht men groote beteekenis aan de voorgenomen bijeenkomst van den Mandsjoerijschen keizer met den keizer van Japan, die vermoedelijk in het begin van April te Tokio zal plaats vinden. Do besprekingen over do politieke cn econo- mischo samenvvérking tusschbn heide lan den zullen dan officieel geopend worden. Met bet oog hierop zijn te Tokio cn te Hsinking gemengde commissies ingesteld. De besprekingen zullen in het bijzonder betrekking hebben op de reorganisatie der spoorwegen, de kolonisatie en het sluiten van een handelsverdrag. Men neemt aan. dat na de behandel ing der spoorwegkwes tie het in de bedoeling ligt belangrijke Trensbesprekingen met Rusland te houden teneinde door instelling van gemengde commissies allo grenskwesties langs vrecd- zamen weg tc regelen. Skiloopers vallen als slachtoffers der bergsport ST. MORITZ, 7 Januari (V.D.). Vier Ita lianen uit Milaan, twee dames cn twee hee- ren, die Zondagochtend in het Silvaplana- gebied een skitocht hadden ondernomen, raakten in het Rosegg-dal den vvog kwijt. Zi.j kwamen op een sneeuwveld terecht, dat ornlaagstorlle en de vier ski-loopcrs mee sleurde. Twee hunner konden kort daarop worden geborgen, doch de levensgeesten waren reeds geweken. Een reddingscolon ne, welke uit Pontresina was uitgetrokken, slaagde er niet in de beide andere personen Ie redden. WEEN EN. Twee skiloopers uit Londen, Jol in Howard cn Franklin Armstrong, zijn in de Oetztaler Alpen door een lawine be dolven. Het lijk van Howard is reeds ge borgen. Maandagochtend zal rnen verder zoeken naar het tweede slachtoffer, dat nog niet terecht is. SAAHBRUCKEN, 7 Jan. (V.D.) Op den eersten stemmingsdag voor de ambtenaren van het Saargebied en hunne familieleden on verder voor de bewoners van gevange nissen en ziekenhuizen was do deelneming aan dc verkiezing buitengewoon zwak. Zoo hebben bijvoorbeeld in Saarbrucken 200 personen bun slem uitgebracht. Tot deel neming aan deze vóórstemming zijn slechts do leden van het corps der land jagers en der blauwe politie gedwongen, terwijl dc overige ambtenaren vrij ziin. Men heeft den algemecnen indruk, dat de bevolking om verschillende redenen toch liever op den plehiscictdag. op 13 Januari, stemt. In Boekingen en Mctflach zijn van de uitgebrachte 32 stemmen 5 ongeldig verklaard, aangezien de kiezers in strijd met do benalingen van do kiescommissie in het verkiezingslokaal zelf uiting hebben •'rogeven aan hun politieke meening. Het brengen van den Duitschen groet wordt daarbij beschouwd als politieke meenines- niting. Tegen de ongeldigverklaringen zijn protesten ingediend door het Duitsche Front. De agrarische minister Martinez dc Vc- lasco heeft thans officieel ontslag genomen als Spaansch minister; nochtans heeft hij aan Lerroux de verzekering gegeven, dat de agrariërs dc regeering zullen blijven steunen. De minister zonder portefeuille, Pita Romero, zal eveneens de regeering verlaten, maar zijn functie van buitenge woon gezant bij het Vaticaan behouden. Een definitieve beslissing hieromtrent zal later genomen worden. Wij verstrekken piano's te huur met recht van koop, tegen f 6.en f 8.— per maand. Vraagt volledige inlichtingen Firma R. VAN DEN BURG, Pianohandel van 1887. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJtCSCtTB GECONTROLEERDE O PI A AC. VAN EXEMPLAREN Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Naar buiten 6 ct. per K.M. Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BUITENLAND Amerikaansche begrooting. (Eerste Blad, pag. 1). liet accoord te Rome. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND Bevoorrechting door een burgerwacht? (Tweede Blad, pag. 3). Luitenant-generaal K. F. E. Gcrth van Wijk overleden. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Het waterleidingtarief voor gemeente woningen. (Eerste Blad, pag. 3.) E. en W. stellen voor to hesluiten tot gra tis plaatsing van muntgasmeters. (Eerste Blad, pag. 2.) Extra zitting van hot Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3.) Voordracht over dc mode voor de Vereen, van Huisvrouwen. (Eerste Blad, pag. 3.) „Ziekcnhuisverpleging" heeft dc 10.000 verzekerden overschreden. (Eerste Blad, pag. 3.) Dc vrouwen gaan zich weren. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige, Oostelijke tot Zuid-Oostelijke wind, ai nemende bewolking, weinig of geen sneeuw, licht tot matige vorst des nachts, overdag om het vriespunt. Stormwaarsphuwingsdienst Geseind van dc Bilt 8 Jan. te 9.45 uur: Aan de posten van Delfzijl tot Hoek \an Holland: Attentiesein neer. De drukking heeft haar centrum iets zuid waarts verplaatst, waardoor in het hooge Noorden en in Finland dé vorst afnam. Bij IJsland werd de depressie dieper en zij breidt zich over Ierland en Schotland uit, terwijl de depressie in Frankrijk afnam. Dit behoeft echter de vorstkanscun hier te lande voorloopig niet te verminderen. In Polen bleef dc vorst streng. In Midden- Zweden werd zij zeer streng cn in Duitsch land werd de vorst streng in het N.O., matig tot licht bij Hamburg. Door het verzwakken van den wind drong de vorst nog slechts tot het O. van ons land door, terwijl zij door snellere opklaring in Frankrijk daar reeds tot het Kanaal doordrong. Ook in Engeland is thans lichte vorst voorgekomen. Om het Kanaal viel zware neerslag. De afnemende dikte van de vochtige onderste luchtlagen en het aanhouden van de O. strooming doen toenemen van de vorst in Duitschland en ons land verwachten, waarbij overdag zonneschijn de temperatuur tot om het vries punt kan doen stijgen. L/IK3ESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1