4000 (ku&ten DE EEMLANDEIi DE ROMEINSCHE RESULTATEN Plantenkw. „Norse Weide" Of*** L J. LOYCX BALANS-UITVERKOOP Woensdag 9 Januari 1935 Uitgave: VALKHGFF Ca. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 162 Zoowel Mussolini als Laval tevreden EENZAAM? KRÜISKAMP 10,6 AMERSFOORT SPOORWEGAANSLAG ZONDER SUCCES Tel, 1788 TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming 1093 TAXI «5 TEL Vliegtuig verongelukt Laatste berichten Eerste blad pag. 3 4 uur 32 min. AME ABONNEMENTSPRIJS W 3 raaana« <-'00, Amersfoort 2.IO per maand 075. per we,:lt verzekering tegen ongelukken! I 0.17',V pAÖtdVvukmm^00 PCr P0St P" 3 n,°anden 3 - .Afzonderlijke nummer, I 0 05 POSTRtKtNING 47910 TELKFOON JNTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een Devvqsnunmitf elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds advertentién voor de helft van deD prijs. Kleine Advertentlön ..KEITJES' bi) vooruitbetaling I5 regels 50 cc«t. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra t 0.05 Beiden verklaren bedacht te zijn op handhaving van den vrede en de Euro peesche ordening Bewondering voor den duce De correspondent van de Dailv Telograpti je Rome verneemt, dat Frankrijk en Italië in de protocollen de verwachting uitspre ken, dat overeenstemming in zako de be perking der bewapening zul worden bereikt en dat onderhandelingen zullen worden heropend op den grondslag van hot Ita liaansche memorandum van Januari 19.11. In dit memorandum wordt verklaard, dat Duitscliland defensieve wapens moeten wórden toegestaan, terwijl de „gewapende mogendheden" overeen zouden moeten ko men hun uitgaven voor militaire doelein den te beperken tot het tegenwoordig peil, den chemischen oorlog zouden moeten af schaffen en het born bardeeren van burger bevolkingen zouden moeten verbieden. Mussolini heeft na afloop van zijn be spreking met Laval ongeveer vijftig Fran- sche persvertegenwoordigers ontvangen en tegenover hen verklaard, dat twee catego rieën kwesties besproken moesten worden: de eigenlijke Itailiaahsch-Fransche kwesties en de vraagstukken van algemeenen, cl. w. z. Europeeschen. en daarmede ook univcr- seelen aard. Een permanente overeenslem- mingzou niet mogelijk zijn geweest, indien zij slechts betrekking zou hebben gehad op de algemeene kwesties. Ten andere zou het evenwel niet voldoende zijn'geweest, in dien bij de algemeene kwesties de mee- ïiingsverschillen zouden zijn blijven be staan. Laval en hij, Mussolini, hebben zich hardnekkig ten doel gesteld tot een vol ledige overeenstemming le komen en dit doel hebben* zij bereikt. Ten slotte waar schuwde Mussolini evenwel voor overdre ven optimisrire. De Temps wijst in een hoofdartikel op de groote beteekenis van de- Romeinschc overeenkomsten, die beschouwd moeten worden als een succes voor heide landen en voor do ontwikkeling van den interna tionalen' toestand een gebeurtenis vormen van de grootste beteekenis. De regeling van bet Midden-Enropecsche probleem kan in dit deel van Europa den weg openen voor een duurzame stabiliteit, voorondersteld, dat de andere belanghebbende mogendhe den van even goeden wil zijn als Frankrijk en Italië. Het blad legt verder den nadruk op het belang van hel bezoek van Laval aan den paus. Het gaat daarbij niet om een puur beleefdheidsbezoek en de politieke be teekenis zal niemand ontgaan, die do ge beurtenissen van de laatste dagen opmerk zaam volgt en vooral liet oog gevestigd houdt op de Saarkwcstie. Ook de Paris Soir is enthousiast over de overeenkomsten van Home en schrijft, dat de Fransche minister van buitenlandsche zaken daarmede één der veiligste mijlpalen op den weg naar den vrede heeft opge richt. Vlooikwestie bleef onbesproken De Li bert is niet geheel tevreden over de overeenkomsten van Home. Dc schrijver van het buitenlandse!»*- politieke overzicht van het blad, Jacques Bainville. betreurt het, dat men niet heeft gesproken over dc vlootkwcstie en dat Italië waarschijnlijk de heide aangekondigde pantserkruisers op stapel zal zetten. Men moet zich afvragen, welke beteekenis dc overeenkornts nopens de nalionalitcitskwestie in Tunis heeft, wanneer hel Italiaansche eskader de Mid- dellandsche Zee beheerscht. Frankrijk is gaarne bereid Italië financieel te helpen, maar alleen om de lire te beschermen en niet om de trefkracht van de Italiaansche vloot te versterken. Paus Pius XI, die Laval ontving Laval herhaalde in een verklaring tegen over Italiaansche persvertegenwoordigers *n hoofdzaak de uiteenzettingen van Mus solini inzake de Fransch-ltaliaansche over eenkomsten. Deze overeenkomsten beteekenen een po sitief resultaat en zij zullen in de toekomst de politiek van vriendschap, welke de be trekkingen tusschen dc heide landen moet beheerschen, vergemakkelijken. De over eenkomsten betreffende Afrikaansche kwes ties zijn rechtvaardig en zij zullen, naar Laval hoopt, gunstig worden ontvangen. Geen der beide landen heeft essentieele belangen opgeofferd. Van nu af kunnen Italië en Frankrijk zonder bijgedachten in een atmosfeer van wederzijdsch verhouwen vrij overgaan tot de bestudeering van alle kwesties, welke de aandacht vergen v-in alle regeeringen, die bedacht zijn op de handhaving van de Europcesehe ordening. Volgens een nader bericht van Reuter verklaarde Laval voorts: Mussolini en ik zijn vastbesloten niets na te laten om te bereiken, dat do beraam de overeenkomsten werkelijkheid worden. De politiek, waarmede wij een aanvang hebben gemaakt, is logon niemand gericht, zij biedt allen regécringen op dezelfde voor waarden een moroele gelijkheid en dc mo gelijkheid om deel te nemen aan onderne mingen, die uitsluitend dc organisatie van den vrede ten doel hebben. Ik hoon vurig, dat onze roepstem gehoord /.al woiden. Laval voegde hieraan toe: Ik wil niet uit Rome vertrekken, zonder uiting te hebben gegeven aan niiin bewondering voor Mus solini, wiens sterk'* persoonlijkheid het ge heele resultaat verklaart. Gunstige indruk le Parijs Aan den vooravond van het weder bijeen komen van het parlement, zoo seinde Peu ter gisteren uit Pari*, worden de »esuHa ten der Fransch-ltaliaansche besprekingen te Home in de wandelgangen van de Ka mer zeer gunstig gecommenteerd, vooral bij de linUc-renuh'ikpinon en de centnim- renublikeinen. De. laaiste groep heeft haar gelukwenschen doen toekomen aan Laval voor „de totstandbrenging van de Fransch- ltaliaansche entente, die zoo zeef zal bii- draeen tot de bevestiging van den wereld vrede-'* Te Boedapest is men gereserveerd Te Boedapest is men in officieele kringen nog zeer gereserveerd inzake het resultaat van de besprekingen te Home. Men wijst er op, dat pas na ontvangst van den ofti- cieelen tekst een standpunt kan worden be paald betreffende de te Home vastgelegde protocollen. De opmerkingen in politieke kringen gaan tot dusverre hoofdzakelijk in de richting van een constateering, dat dc positie van Hon garije en de Hongaarsche revisie-politiek er niet slechter op is geworden, en dut nieuwe aanvallen op de nerzicningsgcdachtc kun nen worden afgewezen. Principieel merkt men op, dat van een garantie der bestaande grenzen in de protocollen geen sprake is en dat. het vreedzame Hongaarsche herzie- ningsstreven door dc overeenkomsten van Home onaangetast blijft. Naar verluidt, is de Hongaarsche rcgec- ring voornemens voorlóopig haar standpunt inzake het consultatieve pact en hetFransch Italiaansche voorstel tot afsluiting van een wederzijdsch verdrag tot erkenning der grenzen en noninterventie met de nabuur- stalen van Hongarije voor te behouden. I In welingelichte kringen beslaat dc in- J druk, dat een eventueel toetreden van Hon- garije tot de Ie Home gesloten overeenkomst in hoofdzaak afhankelijk zal zijn van dc houding der overige mogendheden. In wel ingelichte kringen verwacht men in ieder geval geen onmiddellijke toestemming der Hongaarsche regeering. Laval bij Pacelli en den paus De Fransche minister van buitenlandsche zaken. Laval, heeft Maandag een beleefd heidsbezoek aan kardinaal-staatssecretaris Pacclli gebracht. Laval is bovendien door den paus in audiëntie ontvangen. Hij was sedert 65 jaar de eerste Fransche minister, die een bezoek brengt aan Vaticaanstad. De paus verleende hem het grootkruis van de orde van Pins, terwijl mevrouw Laval een gouden rozenkrans ontving. In liet Fiansch-Ilaliaanselie aecoord is volgens een Reulerhcricht uit Home opge nomen een protocol, waarin de Fransche en Italiaansche regeeringen verklaren het er over eens te zijn, dat zij de Duitschc herbewapening als onwettig moeten be schouwen, zoolang niet tusschen Duitscli land en de andere groote mogendheden een speciale overeenkomst inzake deze kwestie zal zijn gesloten. Voldoening le Londen Het accoord van Rome wordt in de Brit- sche pers druk besproken. De Times zegt: Het is niet overdreven, wanneer men zegt, dat het Maandag opgestelde protocol het gcheele aanzien van Europa verbetert. De teekening van het accoord te Rome is le Londen met levendige voldoening ont vangen. Men wijst erop, dal het accoord be helst: 1. De verklaring inzake dc gelijkheid van mecning tusschen Frankrijk en Italië omtrent de voornaamste politieke vraag stukken. 2. De aanbeveling aan dc ïiabuurslatcn, die vroeger de Donau monarch ie vormden, om een conventie van non-interventie te sluiten in hun respectieve binnenlandsche aengoTcgC!iheden. 3. Frankrijk en Italië zullen elkander raadplege,»!, in geval dc Oostenrijksche on afhenkeliiVheid wordt bedreigd. Duitscli land. de Kleine Entente, Polen en Hongarije zullen wo"clen uitgepoodigd deze overeen komst mede te onder*cekenen. •1. Dc regeling van de tusschen Frankrijk en Tta'i heugende ko'oniale kwesties. Sir John S'nion is gisteren door mist ver hinderd uit Parijs naar Londen te. vertrek ken. aangezien geen vliegtuigen konden ver-, WINTERBOUQUETTEN Voor het samenstellen van deze bouqucl- len gebruiken we immortellen of slroo- bloémeri. De bloemblaadjes dezer soorten zijn bijzonder stevig en betrekkelijk droog zoodat ze eenijjszins als slroo aanvoelen; vandaar dan ook hun naam. Behalve bloe men zijn ook verschillende siergrassen voor ons doel geschikt. Mooie stroobloe- men zijn o.a. Acroclinium in kleuren rose en wit, Rhodanthe moralata waarvan even eens een rose en witte soort bestaat. Am- mobium alatum, zuiver wit, Helichrysum monstrosum, in kleuren; wil, geel, oranje, rose en rood, en verschillende Statice soor ten, welke wit. geel, blauw, rose en kar mijnrood van kleur zijn. Wc zaaien ze in Maart onder glas. Dc jonge plantjes wor den onder glas nog een keer verspeend waarna ze omstreeks Mei buiten worden uitgeplanl. De bloemen worden wanneer ze geheel ontsloten zijn op ?en zonnigen en drogen dag afgesneden, aan kleine bosjes gebonden, en ten onderste boven opgehan gen op een donkere en droge plaats. Daar blijven ze hangen totdal ze góed droog zijn, zoodat de' bloemhoofdjes, wanneer ze in hun natuurlijken stand gebracht' worden, niet gaan hangen.' Door ze in het donker te drogen, behouden ze hun natuurlijke kleur De siergrassen worden gesneden wanneer de bloemaren of pluimen goed ontwikkeld zijn. Ze worden op dezelfde manier gedroogd en ook op gelijke wijze gekweekt. Mooie siergrassen zijn o.a. hel trilgras of Briza maxima, hazenslaart of Lagurus ovatus, paardenstaart of Hordeum jubatum, vedergras of Slipa pennata en Coix lacrymae of Jobstrancn. Ook onder de vaste planten zijn enkele soorten, die uit stekend voor winlerbouquetten geschikt zijn. Bekend zijn de sierdistels, Eryngium Oliverianum, E. amcthvsticum en de kogel distel of Echinops Ritro, alle drie met staalblauwe zeer stevige bloemen welke hun kleur uitstekend behouden. De laaiste heeft kogelronde bloemen, vandaar de naam kogeldistel. Zeer mooi is ook de Ja- pansche lampionplanl of Physalis Franchelii waarvan nu niet de bloempjes, maar wel de op lampionnetjes gelijkende, oranjeroode vruchten voor ons doel geschikt zijn. Ook de duikelaar of Typha Iatifolia die in het wild in slootcn en plassciy voförkomt, kun nen we góed gebHrik'cilb^it *oirzctuinen planten we in. vijvers ook wel de smalbla- derige soort T. angustifolia die kleinere maar sierlijkere bloemkolven heeft. Ten slotte noemen we nog het mooie pampas gras of Gynerium argenteum, waarvan de zeer groote, zilverwitte pluimen uitstekend geschikt zijn voor het vullen van groote, hocge vazen. Wanneer we dan verder nog sierkalebessen of pompoenen op de juiste wijze voor versiering gebruiken, heeft onze woning een duurzame winterversiering, waarin, gezien het uitgebreide sortiment, voldoende variatie is aan le brengen. Als ge U zoo voelt, zal eei. prachtige bloementuin U warmer stemmen. Het juiste adres voor aan leg en plantenlevering weet U Nederlander gearresteerd ANTWERPEN, S Jail. (V.D.). Toen de trein BurgLeopoldDiest ter hoogte kwam van de fabriek der „Chemische Producten van Limburg" bemerkte dc machinist plot seling een betonnen paal, die over de rails lag. De locomotief botste tegen den paal aan, doch deze gleed gelukkig ter zijde. Een rood sein, dal zich gewoonlijk ter plaatse bevond was verdwenen. Na ernstig onderzoek door de politie en den stationchef van Tssenderloo kon men overgaan tot de arrestatie van twee schip pers, een waarvan na een verhoor voorloo- pig op vrije voeten werd gesteld. De tweede, een Nederlander, Adriaan Gevers genaamd wonende te Schijndel, bekende den aanslag te hebben voorbereid. Dc man is ter beschik king gesteld van de justitie. Binnen- en buitenland 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste -standplaats naast bet Tramstalioa. Kantoor: Lensderweg 242. DIT BLAD HER FT EEN UA GEL IJK SCHÊ GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN ONTWAPENINGSKANSEN GESTEGEN In Engelschc kringen uit men zich zeer optimistisch LONDEN, 8 Jan. (V. D.) Naar de Mor ning Post verneemt, zal in de kabinetszit ting, welke morgen wordt gehouden, ge sproken worden over het bijeenroepen van de ontwapeningsconferentie in Februari. Vermoedelijk zullen Macdonnld en sir John Simon heden een bespreking voeren cn morgen zal sir John een overzicht geven van den politiekcn toestand in Europa. In rogecringskringen acht men dc kans op het bijeenroepen van dc ontwapeningsconfe rentie zeer groot. Dc gebeurtenissen van den laatstcn liirl. n.L het toetreden van Rus land tot den Volkenbond cn hot Fransch- ltaliaansche accoord, zullen Frankrijk een gevoel van veiligheid geven. Indien het Saarplehisciet bevredigend verloopt, zullen waarschijnlijk pogingen in liet werk wor den gesteld de Fransche regeering over te halen haar houding ten aanzien van Duitscliland te wijzigen. In regeeringskrin- gen hoopt men, dat in de zitting van het bureau van de ontwapeningsconferentie het Britsche ontwapcningsplan weer ter sprake zal worden gebracht. ZES SLACHTOFFERS VAN BOMMEN? Naar beweerd wordt ter gelegens heid van oefeningen der Duitsche rijksv/ecr BERLIJN, 8 Jan. (Reuter). Naar ge meld wordt, zijn tijdens de iongste manoeu vres te Jutcrhog, ongeveer 35 K.M. van Bei- lil n, zes personen door bommen gedood Het ongeluk heeft plaats gehad in een nieuw vliegkamp, dat hier ongeveer drie maanden geleden is geopend en waar on ge veer 1500 man van de rijks weer zijn ge legerd. Vrijwel onafgebroken werden hier dag'en nacht oefeningen gehouden. Naar buiten 7/fy, 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Menopole" Kantoor Kamp 41 Elf dooden Londen, S Jan. (Reuter). Naar uit Karachi gemeld wordt, is heden een groot militair vliegtuig bij de rivier Hab in de nabijheid van Karachi verongelukt. Elf In dische soldaten kwamen daarbij om het lc ven. Het ongeluk gebeurde, toen de machine voor manoeuvredoeleinden een schijnaanval ondernam op een marcheerende troep. Plot seling slaagde het toestel er niet meer in omhoog te komen, zoodat het met den neus omlaag op dc afdceling van een Indisch re giment neerstortte. De gevolgen waren ont zettend. Elf Indische soldaten waren op slag dood en een groot aantal anderen bekwam min of meer ernstige verwondingen. De be manning van het toestel, eveneens Indiërs, kwamen er met lichte verwondingen af. trekken. De minister vertrok later per trein. Hij gaf uiting aan zijn groote persoonlijke voldoening over de overeenkomst tusschen Frankrijk en Italië. „De vrede zal fe meer wórden versterkt", aldus verklaarde hij. Sir John Simon, aldus een nader bericht, is gisteravond van zijn vacantia te Londen terne-gekeerd. Hij verklaarde zeer verheugd te zijn geweest, toen lui van de onderteeke- ninsr van het pact van Home hoorde. Waar schiinlijk r»I het den Fronschen minister president Flandin en minister Laval thans mogelijk zijn hun beloofde bezoek aan Lon den voor! het einde van de maand te_ bren gen.. KOLONIALE CONCESSIES ItaliaanschsFransche problemen in Afrika opgelost ROME, S Jan. (V.D.). Inzake de kolo niale concessies van Frankrijk, verluidt, dat Italië bereikt heeft, dat de Tunis-ovcreen- komst éénmaal met 10 jaar, d.w.z. tot 1945 wordt verlengd. Dc daaropvolgende ophef fingder privileges uit de overeenkomst van 1S96 zal beëindigd worden in 1960 cn gelei delijk plaats vinden. Deze opheffing betreft rle nationaliteit der in Tunis geboren Ita lianen voorts dc scholen, de ziekenhuizen en derge I ij k e i n ri ch I i nge 11 In Fransch-Somaliland wordt een kleine kuststrook van Erythrca aan Italië afge staan. Bovendien zijn bepalingen opgenomen betreffende deelneming van Italië aan bet aadeelenkapitaal van dc Fransche spoorlijn van Djiboeti naar Addis Abeba. Hiermede wordt het Italië mogelijk een zekere mede- controle uit te oefenen over den in- en uit voer van Abessinië. De „Giornale d'ltalia" merkt op, dat de li eniidcering van de Italiaansch-Fransphe pro blemen in Afrika geen bijzondere, draag wijdte heeft cn wiist' verder slechts op de buitenlandsche politiek van Italië. Ook de tcrritariale concessies in Zuid-I.ihie, waar door de grenzen tot aan de uitloopers van het gebergte van Tihesti naar het Zuiden verlegd worden, ziin weliswaar van grooten omvang, maar niet van buitengewone betee kenis. BUITENLAND Dc Romèinschc resultaten. (Eerste Blad pag. I), Spoorwegaanslag zonder succes. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND Schoolgebouw in brand. Tweede Blad, pag. 3). Valsch recept voor cocaïne. (Tweede Blad, pag. 2). Bruggenbouw in Nederland. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Dc IJsvereeniging is paraat. (Tweede Blad, pag. 1). Propaganda-avond van „Veilig Verkeer." (Tweede Blad, pag. 1). WEERVERWACHTING Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te De Bilt. Zwakke wind uit O. richtingen, be trokken tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen sneeuw, lichte tot ma tige vorst. Buitenlandsch weeroverzicht 'De hoogc drukking nam in het N.W. wel af, maar hield toch een kern boven 780 m.M. in O. Duitscliland. Bij IJsland is een veel diepere depressie verschenen, die vermoedelijk weer N.O.-waarts trekt. Tengevolge van uitbreiding der hooge drukking over Frankrijk nam de windsnel heid hier te lande sterk af, waardoor ma tige vorst nog niet verder dan onze Oost grens kwam. In Duitscliland nam de vorst gemiddeld gr. toe, in het W. 3 gr. In Z.-O. Duitscli land werd de vorstkans ook streng. In midden-Zweden bleef de vorst nog meer dan 30 gr. C. Verder is de vorst over bijna geheel Frankrijk en een deel van Engeland uitge breid. Aan de Noorsche kust waaien krachtige Z. tot Z.W. winden cn steeg de temperatuur éven boven het vriespunt.' De verdere ontwikkeling van den toe stand is onzeker, maar aanhouding van de vorst is toch het meest waarschijnlijk. LANSESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1