4000 DÉ ÉEMLANDEQ Weg naar de overeenstemming iS L. J. LUYCX ZOON Donderdag 10 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 163 REDE VAN BUERCKEL DE VOLKSSTEMMING OM HET LEVEN VAN HAUPTMANN /"H# RESULTATEN VAN ROME POSTHUME HULDE VOOR ADATSJI Tel. 1788 Binnen- en Tel. 1788 IvANYA ONVERWACHT NAAR GENEVE INCIDENT IN INDIE TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVER WACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 34 min. AMERSFOORTSCM DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Pcr 3 "tanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per «eek (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip von een be vijsnummcf elke regel meer f 0.25 Llcfdadlghclds-odvcrttnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlön „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra 0.05 De Saarkwestie geen conflict, maar een vraagstuk van liquidatie KATSERSLAUTÉRN, 9 Jan. (DN.13.). De Saai-gevolmachtigde van Ilitler, gouwlei der Buerckel heeft lieden alhier \oor de ver tegenwoordigers van de binnen- en buitcn- landache pers een redevoering uitgesproken onder het motto: Dc weg naar de overeen stemming. Spr. ving aan met vast tc stellen, dat de Saarkwestie in builcnlandsch politiek opzicht geen conflictskwestie, maar een zui vere liquidatiekwcstic vormt. Van overwin naars en overwonnenen zal geen sprake kunnen zijn. Wanneer men afziet van in ternationale overwegingen, is dc Saarkwes tie een zuiver-Duitschc aangelegenheid, die door Duitschers onderling wordt opgelost. Vervolgens besprak Buerckel den status quo als derde oplossing naast dc Fransehe spelling, dat een wilsuiting voldoende is om lid te wórden van een andere natie dan de Duitsche, volgens welke de innerlijke samen hang met dc geërfde nationaliteit heslist. Zonder uitzondering hebben dc Duitsche partijen van liet Saargebied steeds weer ver klaard: Wij zijn niets anders dan Duitsch. Toen echter kwam in Duitsehland de groote binnenlandsch politieke omwenteling Met officieele Marxisme zegt nu: partij tegen volk en verraad te. plegen jegens de eigen volksgevoelens. Het vaderland der Marxis ten ligt nergens en overal, al naar de kan sen van het Marxisme staan. Wanneer het Saarstatuul geen status'quo als oplossing zou bieden zouden do Marxis ten voor Frankrijk stemmen. Dc status quo blijft dus een onoprechte zaak, daar hij ge legenheid biedt den zin der stemming te versluieren. Franse/1 aspect Van het standpunt van het Fransehe ka pitalisme heeft liet probleem echter ook een nationaal politiek, maar zuiver Franseh as pect. Dit kapitalisme heeft hier belangen te verdedigen. Hier wordt gezegd: liever legen Hitler en het Duitsche socialisme dan tegen de vertegenwoordigers van liet Fransehe ka pitalisme. Een tweede stemming zou een inbreuk \ormen op het in hel Saarstatuut vastgeleg de recht, waaruit eventueel Duitsehland do noodige consequenties zou moeten trokken. Voorts merkt spr. op. dat oen status quo niet afhankelijk zou zijn, wat levensduur be treft van den wil van het Saarvolk, maar \an den wil van vreemde regecringen. Voor een separatistische beweging om binnen landsch politieke redenen is volgens de be palingen van het verdrag van Versailles geen plaats. De begunstiging van een zooda nige beweging moet worden opgc\at als een geste tegen Duitsehland. In dit verband richt spr. een ernstig woord tot Frankrijk, waarmede Duitsehland een verzoening wil. Evenals Duitsehland weigert een sepiratis- tische beweging in Frankrijk te begunstigen, moet er dringend om verzocht worden, dat ook de Franschcn zich onthouden van een dergoiijke inmenging in binnenladsch poli tieke Duilsche aagclegenheden. Inzake een eventueel declen van het Saar gebied volgens het aantal uitgebrachte stem men verklaarde spr., dat het Duitsche stand punt is dat deelen niet mogelijk is, on dat de nationaliteit ian het Saargebied afhangt van dc meerderheidsuitspraak van de Saar- Jandcrs. Hitler heeft verklaard, dat hij het I plebisciet erkent. Dc Volkcnbondsraad moet deze mccrdcrhcidsuil.spraak volvoeren. Alles voor Duifschland" I Voortgaande besprak Buerckel het. parool, dat thans ook in het Saargebied wordt uit: gegesen: Alles voor Duitsehland. Nooit naar j Hitler' Hij vergeleek dit. parool met wat in [den oorlog legen de Duitsche soldaten werd [gezegd, n.l. dat dc strijd niet tegen Duitseh land ging maar tegen den Duitschcn keizer^ [Maar Adolf Ilitler en Duitsehland vormen [een onverbrekelijke eenheid. Adolf Ilitler is i Duitsehland en Duitsehland is Adolf Hitler. Hierna wrendde spr. zich rechtstreeks tot de vertegenwoordigers van de buitenland- I schc pers, en zette uiteen, dat, wat men hem [had willen aanwrijven betreffende zijn plan nen inzake concentratiekampen onjuist was. Spr. is een vijand van concentratiekampen. In zijn gouw bevinden deze zich niet. Pro blemen lost men er niet mee op. Voorts sprak lilj dc bewering tegen, dat na 13 Ja nuari in Duitsehland ccn Kulturkampf zou uitbreken. Steeds weer noemen ook de se paratisten den arbeider in verband met hun doeleinden. Maar het is steeds weer dezelfde kleine groep minderwaardige intcllcctuce- len, die de eer van den arbeider bezoedelt door hem hun eigen onzedelijk drijven aan te smeeren. Zoo was het bij dc revolutie van 191$, zoo is het ook thans. Spr. weidde daar op uitvoerig uit over de eer en de rechten van don arbeider, en wendde zich vervol gens in zijn rede tot de Duitsche mannen en vrouwen, tot wie hij een vurige oproep richtte om te besluiten met de woorden: Op den historischcn loden Januari zal het dap pere Saarvolk de wereldgeschiedenis den triomf aanbieden van het Duitsche karakter. Ilct Saarvolk marcheert. 1 loofdkwartier van Duitsche Front doorzocht SAARBRüCKEN, 9 Jan. De rcgcerings- commissie deelt mede, dat stemgerechtig den, die niet in het Saargebied woncil en gedurende de dagen 12, 13 en 14 Januari naar liet Saargebied komen om hun stem uit te brengen, zich niet binnen 24 uur bij de politie behoeven tc melden, zooals an ders voor vreemdelingen geldt. Wel moeien zij zich melden als zij voor 12 Januari komen of na dc 14c blijven. Inval irt gebouw Hedenmorgen tc ongeveer half twaalf is liet hoofdkwartier van het Duitsche Front te Saurbrückcn door ongeveer 70 man poli tic bezet, die een nauwkeurige huiszoeking kwamen doen. De telefooncentrale mocht niet langer gebruikt worden, alle telefoon verbindingen niet het gebouw werden on derbroken en niemand mocht het huis ver laten. Tegen den middag duurde de huis zoeking nog steeds voort. Onmiddellijk na het voorgevallene hij het gebouw van do Iandsleidmg van het Duitsche Front, begaven de chef van dc Saarpolitie. Hcnnessy, en de commandant van de politie te Saarbrücken zicli naar de plaats van hoi gebourde om het onderzoek tc leiden en zicli dool* ooggetuigen te laten inlichten! Zeven onruststokers werden- gearresteerd. Interview met Buerckel WARSCHAU, 9 Jan. (V.D.) De Kurjci Czerwony publiceert een interview met den gevolmachtigde van Hitier voor het Saar gebied. Bürckel verklaarde den vertegen woordiger van het blad, dat Hitler in geen geval zon toestemmen in een vcrdeeliug van het Saargebied. Wanneer aldus Bürckel de voorstanders van den status quo meer dan 50 Van het aantal uiige brachle stemmen verwerven, zullen wij ons niet verzetten legen dc onafhankelijkheid van het Saarhekk.cn, maar met dezelfde kracht eischen w ij een aansluiting van het Saargebied bij Duitsehland, wanneer de meerderheid zich daarvoor uitspreekt. Voorts verklaarde Bürckel, dat Hitler geen redevoering zal uitspreken bestemd voor de bewoners van liet Saargebied, daar hij geen pressie wil uitoefenen op de kiezers. Bürckcl beëindigde zijn verklaringen met uiting te geven aan dc absolute zekerheid, die men gevoelt betreffende dc overwinning van dc voorstanders van inlijving van liet Saargebied bij Duitsehland. Franseh démenti y - Volgens incdcdeelingen van Fransehe zijde zijn alle berichten over z.g. Fransehe militaire maatregelen aan de Lotharingsch- 'Saarlandschc grens onjuist. Er hebben geen troepenconcentraties of andere militaire maatregelen plaats gevonden, veeleer is slechts de Fransehe grenspolitie versterkt teneinde het verkeer over de grens tus schen Lotharingen en liet Saargebied aan een nauwkeuriger controle te onderwerpen. I- Twee getuigen zouden den beschuldigde definitief hebben herkend Gisteren was het de vijfde dag van het proces tegen Bruno Richard Hauptmann, een proces, dat geleid wordt door den su preme court judge Thomas W. Trcnchard. Bleek en verwilderd als een man in trance aldus Reuter kwam Ilaupt mann de rechtszaal binnen. Strak staarde hij naar dc juryleden, die hun plaats in namen en keerde zich vervolgens naar zijn vrouw, die naar hem glimlachte om hem De in Engeland wonende Mohammedanen vieren tc Londen hun Ramadanfeest, maar zij hebben hel koud en schikken zich om een kacheltje in de open lucht. Thomas Trcnchard aan tc moedigen en begon onmiddellijk ccn druk gesprek met haar. Do officieele deskundigen-voor vingeraf drukken, Kelly, gaf toe, 1 - hij geen en kelen vingerafdruk heeft gevonden, van wien dan ook, noch in de Kinderkamer, noch op de ladder. Rcilly. de verdediger, deed onmiddellijk een aanval op de. be kwaamheid van Kelly, waarbij hij naar vo ren bracht, dat mevrouw Lindbergh en Betty Gow voorwerpen in de kinderkamer hebben aangeraakt eu verplaatst. Kelly handhaafde evenwel zijn verklaringen. Twee getuigen, zoo wordt nog nader ge meld, hebben den verdachte definitief ge ïdentificeerd als den persoon, die den avond van de misdaad in een auto. waarop zich een ladder bevond, zich in dc nabijheid van het verblijf van Lindbergh ophield. Een taxichauffeur verklaarde, dal do verdachte hem geld heeft gegeven voor do bezorging van een brief, waarin dr. Condon uiededen lingen zijn gedaan betreffende het losgeld. NEW-VORK, 9 Jan. (\.D.) In het ver dere verloop van liet proces tegen Bruno Hauptmann verklaarde Condon, dat hii in den beklaagde Ilaupiniann de persoon her kende. wien hij op het kerkhof \.m Bronx de 50.000 dollar losgeld voor de baby van Lindbergh hail overhandigd. Kopstukken der Kleine Entente plegen overleef BELGRADO, 9 Jan. (V.D.). liet tc Ljoebljana verschijnende dagblad Slóvenec meldt uit St. Moritz, dat de Roeineensch mi nister van buitenlandscho zaken Titulescoe zich in verbinding heeft gesteld niet den Tsjêcho-Slowaakschen minister van buitcn- landsche zaken dr. Benesj en den Joego-Sla- vischen minister van buitenlaïiósche zaken Jeftitsj, waarna werd besloten Vrijdag a.s. ergens in Slovenië een bespreking te hou den over het resultaat der Fransch-Ilaiiaan schc besprekingen te Rome, alvorens men naar Genöve zou vertrekken. TOKIO, 9 Jan. (Y.D.) - De Japanschc keizer is thans geheel hersteld van zijn ziekte en is in gezelschap van de keizerin cn den kroonprins hedenmorgen uit Tokio naar Hayama vertrokken, waar de keizer, naar wordt verwacht, lot ongeveer 20 Jan. in zijn villa aan zee zal blijven. Officieel wordt medegedeeld, dat de kei zer a!s posthume onderscheiding het groot kruis van do orde van dc rijzende zon met de Paulowna heeft toegekend aan wijlen Adatsji. in leven president van hei Per manente Ilof van Internationale Justitie te Den Haag. BOTSING TUSSCKEN TRAM EN AUTO BUS TE LUIK LUIK, 9 Jan. (V.D j Vanmiddag heeft een botsing plaats geluid tusschen een auto bus en een tram. Hierbij werden dertien personen gewond. ,Dc niutcrieele schade is aanzienlijk. buitenland 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstalion. Kantoor: Lcusdcrweg 242. Tot verdere regeling van dc Donauproblcmen, 11a het Romeinsche verdrag BOEDAPEST, 9 Jan. (V.D.) De minister van buitenlandscho zaken, Kanya, is he den, begeleid door den perschef van het ministerie van buitenlandscho zaken cn den staatssecretaris Tahy naar Geneve vertrokken. Voor zijn vertrek verklaarde Kan va, dat de Ilongaarschc regccring thans den Vol kenbondsraad dc resultaten van hot in Hongarije ingestelde onderzoek inzake dc positie en dc behandeling der Kroatische emigranten zal voorleggen. De Ilongaarscho regeering is bereid tot onderhandelingen in deze kwestie. Het plotselinge vertrek van den minister van buitenlandscho zaken heeft 11a het af vaardigen van Tibor von Eckhardt naar Geneve groot opzien gebaard. I11 welinge lichte kringen alhier neemt men aan, dat dit plotselinge vertrek in verband moet worden gebracht met ccn desbetreffend verlangen van do Ilaliaansclie regeering. Van Ilaliaansclie zijde zou, naar verluidt, het dringende verlangen naar ccn zoo spoedig mogelijk aanvangen van dc on derhandelingen over het loetreden van Hongarije tot do in Rome gesloten nonin- terventicrOvereen komst bestaan. Men neemt derhalve aan, dat het opont houd in Genève van den Hongaarschen minister van buitenlandscho zaken uitslui tend zal gewijd zijn aan dc onderhandelin gen met dc vertegenwoordigers der Fran- scho en Ilaliaansclie regecringen over do verdere regeling van dc Donauproblcmen op de basis van dc nieuwe overeenkomsten van Rome. Na de in Rome1 bereikte lia'iaansch Fransehe overeenkomst acht men hier een weer te berde brengen van het Honguarsch— Zuid-Slavische conflict voor den Volken- bondsraad niet mogelijk, doch verwacht veeleer, dat dc raad zich zal beperken lot het aanvaarden van het rapport van de Ilongaarschc regeering inzake hot door haar op verlangen op verlangen ingestel de onderzoek. Zeven Mohammedanen ge dood, twintig gewond LONDEN, 9 Jan. Tc ltshalkaranji in den staat Kolliapur ontstond een bloedig incident tusschen de Indische pol it ie en dc Mohammcdaansche bevolking. De politie luid opdracht ecnigc personen tc arreslec- ren, doch. werd, toen zij deze opdracht wil de uitvoeren, door een groolc menigte nier. schcn aangevallen. Zij maakte tenslotte van haar vuurwapens gebruik, tengevolge waarvan zeven Mohammedanen werden ge dood cn 20 gewond. LAVAL IN PARIJS TERUG PARIJS, 9 Jan. Dc 1 ranschc minister van buitenlandscho zaken Laval is heden morgen in gezelschap van den llaliaan- sciicn ambassadeur in I iunkrijk van zijn reis naar Rome tc Parijs teruggekeerd. Laval verklaarde tegenover do pers: „Ik keer ten volle bevredigd uit Rome terug. Ik geloof de belangen van mijn land en den vrede gediend te hebben, doordat ik dc Franseh-Italiaansclie vriendschap op duurzame en hechte wijze heb bezegeld." ONTPLOFFING IN VRACHTAUTO NEW-YORK, 9 Jan. (V.D.) In IJudson- \ille is Michigan is in een vrachtauto, die geladen was met vloeibare verfstoffen, brand ontstaan. Een groot aantal nieuws gierigen was 0111 de brandende auto saam- gestroomd, toen plotseling 0011 verschrik kelijke ontploffing ontstond, tengevolge waarvan een groot gcdeolle der toeschou wers een stroom brandende verf over zich heen kreeg. Zevenlien personen bekwamen zware verwondingen. Verschillende hunner veikceren in levensgevaar. GOUDCLAUSULEPROCES WASHING TON, i) Jan. (Renten. Voor het hoog federaal gerechtshof is lieden hel eerste vijftal processen begonnen om uit maken of het besluit van het congres van Juni 1933, waarbij de goudclausuJe in de schuldbrieven wordt opgeheven, inder daad in slrijd mei de grondwet is. Dc pro •oiir-gonemal, Cummings. wees erop, dal hel congres bevoegd is betaling in goud le verbieden. TWEE AUTOBUSSEN OP ELKAAR GEREDEN TJPEREN, 9 Jan. (V.D.) Nabij IJperën zijn vanmiddag twee autobussen, welke ar beiders naar Frankrijk vervoeren, op elkaar gereden. De schok was bijzonder hevig. Een tiental inzittenden liep kwetsuren op; vier hunner verkcercn in levensgevaar. DIT OL.LD HLLtT LEN DAGELJJKSCUÊ CECONTROLEETfDPnriAAC: VAN EX E M f LA li EN Naar buiten Wa 6 ct. per K.M. Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Wj, Hotel „Monopole" BCirn\r..\xp Do Saarkwestie. (Forste Blad, pag. 1 cn 2.) Om het leven van Hauptmann. (Eerste Blad, pag. (J. Minister Kanya onverwacht naar Gonftve, (Berstc Blad, pag. 1.) W.VA'/-<V/..-1,Y(j Oud-minister Bongaorts CO jaar. (Tweede Blad, pag. 1.) ST.WSNIliUWS Lezing van den heer Dc Növc over hel Saarpleblsciet. (Dorde Blad, pag. 1). Opvoering van Ex-Koning Peter in Ami- ciiia. (Dcrdu Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. tc De Bilt, Verwachting: Zwakke tot matige Z.O. lol Z. wind, betrokken tot zwaar of half bewolkt, weinig of geen sneeuw, temperatuur om het vries punt in het Z.W., elders lichte vorst. Hoogste barometerstand 778.6 te Rign. Laagste barometerstand 738.0 te Isofjord. Dc ontwikkeling van hooge drukking in Frankrijk heeft de. barometer op dezelfde hoogte gebracht als in Duitsehland zoodat de wind naar liet Z. liep. Dc depressie op IJsland is sinds gistermiddag sterk afgeno men, maar een vrij diepe secundaire, die over Schotland cn Noorwegen trekt, doel toch aan dc liooge drukking iu Scandinavië afbreuk. Niettemin handhaafde zicli het ge bied met meer dan 25 gr. vorst in Midden- Zweden en ook in Oost-Duitschland en I'o- len wordt meer dan 20 gr. vorst gemeld. In Zuid-Frankrijk is de vorst toegenomen. Op de. Britsche eilanden verdween de vorst en steeg de temperatuur. In Schol land en aan de Nobrsche kust waait liet stormachtig uil Z.W. Ofschoon de koude uit Duitsehland thans niet meer in onze richting kan stroo men, is voor het oogenblik, behalve in het Z.W. van ons land, aanhouden van lichte vorst waarschijnlijk. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 BANKOVERVAL IN NEBRASKA NLWYÖRK, 9 Jan. (V.D.) Gislermid; dag hebben vijf bandieten een verval ge pleegd op het filiaal van dc National Bank te Scotts Bluff in den staat Nebraska. Zij roofden een bedrag tusschen de 5000 en 7000 dollar cn namen zes «aanwezige per sonen als gijzelaars mee, doch lieten spoe dig vijf hunner weer los. De zesde, een vrouw, wordt echter nog door dc bandieten vastgehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1