GEEN INCIDENTEN IN 'T SAARGEBIED Xv; fiêcdds DÉ ÊÊMLANDEU ER WERD DRUK GESTEMD Minister Kalff overleden Maandag 14 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 166 DINSDAGOCHTEND TE 6.20 UITSLAG TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Madl pag. 3 4 uur 40 min. L. J. LUVOX ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J DAGBLAD PRI IC flFR AllVFRTFNTIFN nu 1-1 regels I 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer rfflJO utn flutcnitmo meei (025 Lle,dadighcl(i:1.,dver«„,ien voord. helft van den prijs. Kleine AdvertentlCo „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen 1 I.—. Bewijsnummer extra 1 0.05 Ingrijpen der politie of der internationale troepen is nergens noödig geweest - Een zeer rustige Zondag Zondagmiddag, 12 uur Op het Saargebicd, het. rijkste industriege bied van liet Duitsche rijk is vandaag de aandacht van do gchecle Wereld gevestigd. gleden, ruim vijftien jaren na liet sluiten van ^Vloii vrede .van Versailles, zullen de bewoners Jftti dat kleine stukje land in liet hart van r~ViEuropn, beslissen over de vraag, of zij onder tie tegenwoordige omstandigheden al dan Tïict tot Duitschland willen terugkeeren. Want dat is ten slotte dc vraag: vreezen de Saarlan- ders om rnatcricelc of principicclc redenen thans te worden ingelijfd hij het Derde Rijk Van Ilitlcr, of niet? Wanneer in Duitschland niet dc grootc revolutie van 1933 zou hebben plaatsgehad, dan zou zeker nagenoeg de ge- heele bevolking van liet Saargebicd vóór den terugkeer naar liet Duitsche Rijk hebben gc- ltcm^I.. B En thans?! Algemeen wordt een groote herceniging friet het Duitsche Rijk verwacht en toch twijfelt men hier en daar. Deze twijfel mag beschouwd worden als een compliment aan hen. die deze zoo belangrijke volksstemming hebben voorbereid en geregeld, waardoor overal wel dc overtuiging bostaat, dat dc stemming volkomen geheim is. Dat vertegen woordigers van ons land een belangrijk aan deel in. dc'leiding hiervün hebben gehad, is .Voor ons een verheugend feit. GisteraVohd Was het'in Saarbrücken druk op straat,ondanks het feit, dat de sneeuw het verblijf buitenshuis minder aangenaam WHnaakte; Dezcxlrukte mocht worden verwacht in een stad, die zelf niet meer tellende dan ongeveer 130.000 inwoners op liet oogenblik bijna tweehonderdduizend zielen herbergt Lit alle oorden der wereld zijn do geboren Saarlandcrs gekomen om, wanneer zij daar toe!'gerechtigd zijn; hun slem uit te brengen. F.ii niet. hen kwamen de. honderden journalis ten, van wie velen nog Zaterdagavond arri veerden, om op dezen historische» dag aan de wereld verslag te doen van dc laatste volks Stemming, welke uit den grootcn oorlog van 1914 19 IS is voortgekomen. Nog Zondagochtend arriveerden honderden Saarlanders int verschillende deelcn in Duitschland te Saarbrücken. Evenals dc laat ste dagen hadden bij dc aankomst geen de monstraties plaats. Tot degenen, die van zeer ver komen om hun slemplicht te vervullen, behoort een zekere mevrouw Ida Mondenach. Deze is veertien dagen geleden uit Sjanghai .vertrokken, doch heeft ccnigc vertraging op ïeis gehad. Alleen wanneer zij liet laatste j deel van haar lange reis per vliegtuig aflegt, zal zij tijdig ter plaatse kunnen zijn en dc re- geeringscommissie voor het Saargebicd heeft yoor haar een speciale vergunning gegeven om vandaag per vliegtuig in Saarbrücken pan te komen. Na dc drukte van Zaterdagavond biedt Saarbrücken Zondagochtend liet beeld van een Xederlandsche provinciestad op Zondag. Het sneeuwt niet meer, dc sneeuw van Zater dag is in de binnenstad in een groote mod derpoel veranderd; alleen in dc buitenwijken Jigt zij, op sommige plaatsen, nog zeer dik. Het is zeer rustig cn kalm in Saarbrücken: leen grauwe, dag in dc ochtenduren zonder cenig Zonnetje. Het is alsof dc natuur dc be klemming, welke ondanks alle voorbereidin gen vöor het te vieren overwinningsfeest door het Duitsche front toch gevoeld wordt, nog sterker wil doen voelen. Alleen nabij dc stembureaux is het druk. Deeds vroeg in den ochtend trokken dc stemgerechtigden naar dc bureaux, meest ondergebracht in scholen, waar zij hun stem moeten uitbrengen. Daar de stemmers om zich naar dc bureaux te begeven vrij gebruik konden maken van de trams, wa- ren-deze den geheelcn ochtend druk bezet. Dit viel in het overige stadsbeeld des te meer op. Anderen begaven zich per auto pf autobus naar de stembureaux. j Daar stonden dc mcnschen zeer rustig en ïile op hun beurt tc wachten. Slechts een enkele politieman stond voor de bureaux; voorzöóVer viel na te gaan werd des och tends nergens dc orde verstoord cn gedroe gen de stemgerechtigden zich buitengewoon gedisciplineerd. Van dc buitenlandsche troepenmacht was dan ook in Saarbrücken niets tc bespeuren. De wetenschap alleen, dat deze troepen ge reed staan om zoo noodig in te grijpen, is voldoende voor het handhaven van dc or de. Overigens heeft geen der partijen er be lang bij op dezen dag dc orde te verstoren. De voorzitters van de stembureaux cn hun twee bijzitters cn plaatsvervangers waren reeds zeer vroeg in den ochtend, even na zeven uur, op hun post tot het treffen van de laatste voorbereidingen voor de stemming. Alle neutrale-voorzittcrs, on der wie ook ongeveer #00 landgenooten, die Vrijdagochtend zelf bc'eedigd waren, namen dc beide andere leden van dc stembureaux, oen vertegenwoordiger van het Duitsche front cn een van het'Eenheidsfront cn hun plaatsvervangers den eed af. Om acht uur nam dc volksstemming, waarvoor 860 stemlokalen zijn ingericht, ccn aanvang. Op dat tijdstip stonden voor alle bureaux al stemgerechtigden te wachten. Een voor één werden zij in het stemlokaal toegela ten. Ook hier stond slechts ccn enkele po litiebeambte. Bijna doodstil was het In de stemlokalen. De waarschuwingen van de Plcbiscictcom- missic en vooral het feit, dat bij dc vóór- stemming enkele dagen geleden, toen zij, die vandaag daarvoor geen gelegenheid hébben, hun stem, konden uitbrengen, stem men ongeldig werden verklaard door uit latingen of gedragingen, die een politieke bcteckcnis kunnen hebben, zijn oorzaak, dat zelfs dc felste nalionaal-socialistcn zich uitermate kalm gedragen. Hiermede voldoen zij aan dc bevelen, die het Duitsdie front ook vandaag- nóg heeft uitgevaardigd duor het plaatsen van borden op bepaalde punten, waarin dc stemge rechtigden, terwijl zij zich ter stembus be geven, nog eens kunnen lezen, dat zij zich gedisciplineerd moeien gedragen en „zwij gend hun plicht doen." Bijna zonder ccn woord tc spreken iet of wat nerveus dc mecsten overhan digen dc stemmers den voorzitter van liet stembureau hun passen of legitimatiebe wijzen cn nemen in ruil, daarvoor liet stem biljet in ontvangst. Na het uitbrengen van een stem door het plaatsen van een kruis in. ccn der drie open hokjes met een zwart potlood brengen zij hun stembiljet in ge sloten enveloppe terug aan deii voorzitter, die dan weer dc passen en legitimatiebewij zen teruggeeft en de enveloppe in dc stem bus werpt. Het valt op, dat velen vrij lang in het geheel gesloten stemhokje blijven. Dc mecsten verlaten even stil als zij gekomen zijn het stemlokaal, velen naar het schijnt opgelucht, dat zij hun plicht volbracht hebben. Dc ochtend Is rustig vcrloopcn cn het laat zich aanzien, dat deze met spanning ver wachte dag rustiger zal zijn dan men ecni- gen tijd geleden heeft durven donken. De iaak der interna* tionale troepen Op den dag van de stemming in het Saar gebicd, waa het voor dc Volüenbondstroe pen, waaronder ook de twcchonderdvijftig Ncderlansciie mariniers met hun officieren, vroeg dag. In dc meeste kwartieren werd het. reeds omstreeks middernacht levendig. Uitgerust in marschtenue -cn begeleid door dc vracht- en manschappen-wagens, met machinegeweren vaii de méést, onderschei den kalibers, tanks en Roodc-Kruis-wagcns, evenals veldkeukens, werd in den vroegen ochtend afgemarcheerd. Tc vijf uur in den ochtend waren alle grensposten naar Duitschland en naar Frankrijk, ook de kleinste cn onbelangrijkste, bezet. In ccn groolcn boog.om het-gebied van de stad Saarbrücken heeft in den loop van don nacht het Engelsche Lancaslü rc-regiment aan dc Lotharingsche-grens de bewaking op zich genomen. Ten 'Zuid-Oosten daarvan sluiten zich hierbij' de Nedcrlandsche mari niers aan, die voor de grootste helft dc ITanschc grens en voor de kleinste helft in Dq yölklingeï liütte (ijzcr< en staalfabrieken van RÖchling),' dc districten St. lngbci t en Homburg dc Duitsch grens bezetten. Kapitein dc Bruync cn zijn officieren hebben hier dc leiding. Daarbij sluiten aiuar het Noorden en Oos ten langsr.dc Duitscho grens de troepen van het Engelsche Esscx-feginieiit aan. De klei ne Noordwestelijke grens naar rechts wordt door dc Zwccdsehe troepen bezet, terwijl in den sector, grenzendo aan Lotharingen, weer in aansluiting aan het Lancashire-re giment, dc Italianen staan. Zoo is-de grens van liet Saargebicd, die gisteravond nog door 'groote vuren op dc hoogten er om heen gemarkeerd werd, ge heel door de internationale troepen bezet liet ópmérkèlijkc is échter, dat men van deze sterke troepenmacht zeer weinig be merkt. Slechts hier cn daar ziel men ccn Engolschen pantserwagen of een Italiaan- sche transport-auto met machinegeweren. In St Inghcrt ziel, men alleen de post. voor liet verblijf der Ncderianclschc. marine sol daten, liet Kracmcr-Slot, doch overigens is dc militair goed georganiseerde grensbezet ting zoo verdekt opgesteld, dat zij niemand opvalt. Hoe de menschen heen en weer reizen Zooals hekend, moesten de Saaiianders heden hun stemmen uitbrengen, op dc plaats, waar zij in het jaar 1919 woonden. Men heeft van deze bepaling, die overigens noodzakelijk was voor ccn goede controle op dc stemgerechtigden, veel hccn-cn-wccr trekken verwacht en dat is in den loop van don dag dan ook wel gebleken, liet is voor gekomen, dat van één huisgezin dc man naar Merzig moest gaan, dc vrouw naar St. Wcndcl cn stemgerechtigde kinderen naar andere plaatsen in liet Saargebicd, omdat zij daar geboren waren, liet Duitsche front had alle maatregelen genomen om dc stem gerechtigden in slaat tc stellen, dc voor hen aangewezen stembureaux 1c bereiken. Op vele plaatsen zag men dc auto's van het Duitsche Front met ccn wit-blauw schild „motórdienst". De aanduiding .Duitsche Front", die oorspronkelijk op liet schild had gestaan, moest verwijderd worden, doch ieder wist natuurlijk, dat deze auto's van deze bepaalde groep waren. In Saarbrücken werd alphabcliseh ge stemd, dat wil zeggen, dat dc stemgerech tigden volgens alphabet!over do stciiibu- Twcc officieren van de Nedcrlandsche mariniers, belast rnet do handhaving der orde in het Saargebicd. reaux waren verdeeld. Zoo moesten alle Muellers, en dat zijn er nog al wat in Duitschland, zich naar een zelfde stembu reau begeven dat in ccn der buitenwijken lag. De honderden Muellers: moesten hun passen en legitimatiebewijzen tooncn cn dan kregen achter elkaar Johaim Mueller of Maria Mueller, of wie er ook van dc Muellers auh de beurt was, het stembiljet. Eén stembureau had ook nagenoeg uitslui tend dc Schimdis. Voordat de eerste stemmen heden werden uitgebracht, hebben de voorzitters der stem bureaux de stemmen, in het begin van dc week reeds uitgebracht door hen, die daar toe 'lieden niet in staat waren, in dc stem bussen gedeponeerd. Er wordt druk gestemd Zooals reeds gemeld, wcicl er iu de och tenduren vooral druk gestemd. Het schijnt, dat dc meeste stemgerechtigden zich zoo vlug mogelijk van Juni plicht wilden kwij ten, want later op den dag werd het bij de stembureaux stiller en behoorden tot dc stemmers'vooral diegenen, die per. auto naar liét stemlokaal moesten wórden gebracht: ouden vaii dagen en personen, die zicli om een of andere reden niet gemakkelijk kun nen verplaatsen. In de wachtkamers bij de stemlokalen waren Roodc Kruis-zusters aan wezig,'die er voor zorgden, dat deze ouden vim dagen cn gebrekkige lieden niet'Tang behoefden-tc wachten. De deelnoming aan de stemming'is naar hft zich laat aanzien zeer groot cn zal ze ker 80 tot 90 procent bedragen. Uit sómmige districten wordt zelfs 100 procent deelne ming gemeld. In den laten namiddag 'waren nog geen ernstige incidenten voorgekomen. Op enkele plaatsen slechts moesten stemmen ongeldig worden verklaard,.omdat de voorzitters zich, zooals hun taak was, streng aan debcpa- ligén houden. In Dudwoiler werden van de 341 stemmen 10 ongeldig verklaard; ómdat deistembjlietten niet op de voorgeschreven jo.de enveloppe j\yerden_gclcvcrd» Te- 6 ct. per KM. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaslo standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Een kijkje in ccn der stembureau* Tel 1788 Binnen- cn i Ciw X buitenland Zondagmorgen te 4 uur is Minister Ir. J. A. Kalff na korte maar hevige ongesteld! hcid overleden. Voor nadere bizoriderheden verwijzen wij naar dc eerste pagina van het tweede blad. gril dit ongchlip verklaren werd geproles- teerd, doch het is niet waarschijnlijk dat het protest zal worden toegewezen. Ju het. dis trict Merzig hadden, om ..half- één vanmiddag alle stemgerechtigden reeds hun stem uitge bracht. Tocht door het Suargebied Een aantal buitenlandsche journalisten heeft op den stemmingsdag tezamen met nun Duitscho collega's ccn tocht door het Saargebicd gemaakt om den gang van za ken overal, dus ook buiten Saarhrucckcn, te kunnen nagaan. Hierbij bleek, dat algemeen was voldaan aan de opdracht van liet Duit sche Front, dat men voor dezen dag zou volstaan met het doen van zijn plicht, het uitbrengen van zijn stem en daarna naar buis terug te keeren. Het was dan ook bijna overal zeer rustig. Ook de tegenstanders van liet Duitsche Front, de aanhangers van het eenheidsfront, gaven geen reden tot orde verstoringen, zoodat het ingrijpen van poli tic of van internationale troepen, die daar voor gereed gehouden werden, nergens noo dig was. De oudste stemgerechtigde was vandaag 00 jaar, dc jongste een jongeman, die lieden zijn 20sten verjaardag vierde. In den loop van den dag heeft de Zwccd sehe president van dc Plebiscictcomrnissie, Rolide, een tocht gemaakt langs de stembu reaux om zoo noodig voorlichting tc geven en moeilijkheden uit den weg te ruimen. Het bleek echter,, dat alles overal zeer vlot verliep. 7/i den namiddag Tc Saarbi nrr.krMi vrnl het in den n.'imid- iliip. nadat dn meeste stemgerechtigden hun plii-hi hadden gedaan, iels drukker op straal. In de verlichte straten kwanten wat meer wandelaars, doch liet bleef overal even rustig. Verwacht mag dan ook worden, dat geen ordeverstoringen nteer zullen plaals hebben en dat hedenavond te acht uur dc stembureaux np even rustige wijze gesloten kunnen worden als zij hedenochtend wérden opengesteld. Uitstag van de stemming Naar hedenmiddag in Saarbrücken werd medegedeeld, zal de uitslag van dc volksstemming Dinsdag 15 Janu. ari des morgens te zeven uur Midden Europceschcn tijd (6.20 uur Amsters schen tijd) worden bekend gemaakt. Heden worden de stembussen ge; sloten en. zooals bekend, worden de stemmen eerst morgemnamiddag, na! dat alle stembussen in dc Wartburg tc Saarbrücken zullen zijn aangc komen, geteld. - iVervolg op pagina 2ji Naar buiten 'rA/t 6 ct. per K.M. Kantoor Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole' m-nr. si .ïxn Japanschc stad in Vlammen. (Eerste Blad, pag. 2), Miss Earhart met* haar vlucht geslaagd. (Ecistc Blad, pag. 2). STADSMEUWS Opvoering van Eva Bonhêur door Kunst na Arbeid. tx~r' 1 WEERVER VV ACHTING Medegedeeld door het K.X.M.I. te Dc Bilt: Verwachting: Zwakke tot matige la ter wellicht toenemende Z.W. tot N.W. wind, nevelig lot betrokken of zwaar bewolkt, waarschijnlijk ccnigc regen, zachter. Hoogste barometerstand -770.7* tc -Yalqntia. Laagste barometerstand 718.3 tc-Ingö. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 180

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1