4000 DE EEMLANDEIi Tolheffing op groote rivierbruggen Vrijdag 18 Januari 1935 OM DEN BOUW TE FINANCIEREN Hoe de tarieven zullen worden NEDERLAND EN JAPAN INBRAAK TE AMSTERDAM Mgr. Schioppa ernstig ongesteld TREINONTSPORING Tel. 17CS VJEN* ■%P& DE „PALEIS" KWESTIE 33e Jaargang No. 170 TAXI TEL. 1G ZO Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Laatste berichte!! Eerste blad pa,g. 3 WEER VERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht op 4 uur 46 min. L J. IUYCX mm „OMEGA" PSAWO'S AMERSroORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 OM""!» voor Amcrs/oort 2.10. per maand I 0.75, per week (met grain vereekerlog tegen ongclukkenl I 0.17'/r Binnenland tranco per port per 3 maanden 13.-. Afzonderlek, nummers 10.05. fOSTREKKNING 47910 TELEFOON INTERC. 51Ï DPI |C npp ADVFRTFNTIFN vao *rc9cls f '-05 met ïobcgrlp vao een bcwtjsnummef elke regel meet f0 25 LlcfdadlgheldvadvertcotKn voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra i 0.05 EEN WETSONTWERP INGEDIEND Er is 50 millioen noodig, die geleend zullen worden van een particulier con. sortium J Ingediend is een wetsontwerp inzake het geven van vrijheid om een concessie tot tol heffing te verleenen aan een aan te wijzen Naainlooze Vennootschap. In do Memorie van Toelichting zeggen do Ministers van Waterstaat en van Financiën am.: Tegen de hij Kon. Boodschap van 31 Maart 1933 ingediende on 4 Januari 1934. ingetrok ken wetsontwerpen inzake concessie tot tol heffing aan de op te richten N.V. „Versnel de Bruggenbouw" en inzake deelneming in het aandeelenkapitaal van en verstrekking van rentedragende voorschotten aan deze N.V. bestonden, naast bedenkingen tegen de voorgestelde wijze van financiering en werkuitvoering, in hoofdzaak dc volgende bezwaren: le. door de ontworpen werd slechts be vorderd dc versnelde houw van de meest westelijk gelegen groep bruggen; 2e. dc tolheffing zou alleen het verkeer over deze westelijke groep raken cn daar door een onbillijkheid voor het verkeer over de westelijke rivierovergangen tegenover dat over de overige in het leven roepen. Evenals onder het vorige Kabinet is dc Règeering ook thans overtuigd van het groote landsbelang, dat bevorderd wordt door versnelling van den bruggenbouw. Het programma De voorbereiding is nu zoo geregeld, dat, als de geldmiddelen steeds te rechter tijd «Beschikbaar zijn, het volgende programma voor de voltooiing van de groote bruggen verwacht mag worden: Viancn zomer 1936; Nijmegen zomer 1936; Hedel najaar 1936; Moerdijk voorjaar 1937; Hendrlk-Ido-Ambacht voorjaar 1937; Does burg voorjaar 1937; Dordrecht zomer 1937; Rotterdam najaar 1938; Krimpen a.d. IJsscl najaar 1939; Deventer najaar 1910; Gorin- chem zomer 1911. |0m dit programma uitvoerbaar te maken zijn achtereenvolgens in korten tijd zoovele werken in uitvoering genomen, dat mocht de voor voltooiing van het gchcclc plan van den versnelden brugbouw ver- cischto financiering niet slagen slechts voldoende middelen zullen overblijven om de onderhanden werken te betalen. Dan kunnen derhalve geen nieuwe werken wor den begonnen, voordat de in uitvoering zijn de zijn voltooid. 1 Naast de voltooiing van de nieuwe brug gen is ook aanleg van nieuwe daarop aan sluitende wegen geboden, daar men mag verwachten, dat vergemakkelijking van het verkeer over de groote rivieren toeneming daarvan zeer zal bevorderen. Dc financie ring van den versnelden brugbouw moet dus niet alleen omvatten het beschikbaar stellen van de geldmiddelen voor de nog uit te voeren brugwerken. Nieuwe middelen noodig ^Dergelijk werkprogramma kan slechts verwezenlijkt worden, indien aan de gewone middelen, welke jaar. lijks voor bruggen, cn wegenbouw kunnen worden beschikbaar gesteld, buitengewone worden toegevoegd. ,S's Lands financiën laten echter niet toe daarvoor leeningen aan te gaan, zonder dat rentebetaling verzekerd is door nieuwe bronnen van inkomsten, bii voorkeur verband houdende met het gebruik, dat van de werken, waarvoor geleend wordt, wordt ge= maakt cn in dit geval bestaande in een heffing van het verkeer, dat door dr bruggen gebaat wordt. Ten einde den eenen rivierovergang niet in voordeeh'ger conditie te brengen dan den anderen, zal dergelijke financie. ring zich over alle rivierovergangen moeten uitstrekken. Daarom is uitge. gaan van de gedachte, dat men moet leenen voor alle overgangen, dus zoowel voor de bestaande als voor tk> in aanbouw zijnde -n de nog aan te vangen Rijksbruggen over dc groo. te rivieren. Bllet bedrog, dat reeds voor die bruggen is en nog moet worden uitgegeven beloont ongeveer 50 millioen. waarvan tot einde 1933 ongeveer li millioen cn in 1934 onge veer 6 millioen. Nieuwe wegen j f Indien een op zich zelf scande financie ring Uer bruggen lot stand komt door 50 millioen (dc bouwkosten der bruggen) op nieuw te leenen, zal 12 millioen worden aangewend voor aflossing van dc schuld van liet Wegenfonds, waardoor het Ver- keersfonds cr heter komt voor te staan. Voor de voltooiing van den bruggenbouw en do aansluitende wegen blijft 35,S mil lioen over, welke in staat stelt deze in on geveer zeven jaar af tc werken. Te heffen belasting De belasting der motorrijtuigen is gere geld naar de belangrijkheid van de rivier- overgangen en wel in dien zin, dat aange nomen is, dat daar de rivioroverbruggingen duurder zijn naarmate zij brcedcre rivieren overspannen, voor die duurdere bruggen hoogcr tolgeld behoort le worden gevorderd dan voor de minder kostbare rivierovergan gen. Het systeem van heffing moet eenvoudig zijn. Zoo is men gekomen tot een klassifi- calie van de 18 bruggen in drie groepen. Stelt men dc goedkoopste groep op 1, dan wordt de tweede groep met 2, de derde met 4 belast. Berekend wordt, dat ingeval dc rente voet der lccning 4Vo is, de bovengenoemde eenheid is 0.12'/ï, wat zeggen wil, dat moet worden betaald: Te Rotterdam: voor een personenauto 0.12'/:; vracht auto 0.20; tractor met oplegger of aan hangwagen 0.25; aanhangwagen volgende op de vorige 0.20; voor een autobus 0.25; tractor alleen 0.12'/2; motorrijwiel 0.07 rij- of voertuig met of bestemd voor paar- denbespanning 0.10. Te Dordrecht: voor een personenauto 0.25. enz. Te Moerdijk: voor een personenauto ƒ0.50, enz. De tolheffing wordt voor ten hoogste 5 jaren voorgesteld. Uit het bovenstaande volgt, dat het wen- scliplijk is de gcheele bruggen-financicring als een zelfstandige zaak uit te voeren met een eigen boekhouding. Dc meest practlsche wijze om dit tc bereiken, is naar het oor deel der Regeering het iconen van de gevor derde 50 millioen van een door een parti culier consortium opgeriento naamloozc vennootschap, die de tolheffing onder toe zicht van de Regeering uitvoert, mil de met haar te maken regeling zoodanig is, dat overmatige winst^ voorkómen wordt, en ver zekerd is, dat liij onjuiste uitvoering de Regeering de tolheffing zelf in handen kan nemen en voorts, dat, nis betere tijden mochten aanbreken, door aflossing der ge leende bedragen de regeling op billijke wijze kan eindigen. F.cn voorloopige, geheel vrijblijvende be spreking met een groep financiers heeft doen inzien, dat zoodanige-regeling in prin cipe mogelijk is. De B. E. M. Dc Regeering stelt zich voor, onmiddellijk nadat liet ingediende ontwerp tot wet zal zijn verheven, het initiatief to nemen tot het doen oprichten van een maatschappij, welke Nederlandscho Bruggen-Exploitatie Mij. N.V. (B.E.M.) zal worden genoemd, met welke een overeenkomst wordt gesloten vol gens het hij dc wet gevoegd model, terwijl aan deze Maatschappij oen concessie tot tol heffing zal worden verleend. Een ontwerp van zoodanige concessie is als bijlage over gelegd. Daarna zal dc B.E.M., die volgens de overeenkomst een kapitaal zal hebben van 500.000, een obligaticloeiiing uitgeven ter nominale waarde van 49.500000. De som van het aandeelcnkapitaa1 cn do op brengst der geldleening wordt vervolgens aan de Regeering uitbetaald. Tegelijk met het sluiten van de overeenkomst met de vennootschap moot een overeenkomst met eiken aandeelhouder worden gesloten, ten einde zekerheid te erlangen, dal, ingeval van ernstige nalatigheid van dc B-E.M. in de nakoming barer verplichtingen, dc Staat het recht heeft de aandeelcn van de aan deelhouders over te nemen. De bruggenbouw over de groote rivieren Zullen de handelsbesprekingen worden hervat? TOKIO, 17 Jan. (V.D.) Hocroeitsji Na- gaoka, de leider van dc Japanschc delegatie ter handelsconferentie tc Batavia, welke verdaagd is, wordt IS Januari tc Kobe ver wacht, komende uit Batavia. Bij zijn aan komst te Tokio zal hij rapport uitbrengen over bet verloop van de conferentie aan bet departement van buitenlandsche zaken. Men acht het zeer waarschijnlijk, dat de Xederlandsch-Japanschc handelsconferentie zal wrorden hervat met een succesvolle be ëindiging van dn Ncderlandsch-Japanschc schccpvaarlconferenlic te Kobe, die men met vertrouwen verwacht. Voor een waarde van plm. 2200 medegenomen AMSTERDAM, 17 Jan. Gistermiddag loen do bewoners afwezig waren, hebben dieven door opensluiling cn binnenbraak ziph toegang verschaft tot een perceel aan dc Weesporzijde 96. Zij hebben kasten open gebroken en daaruit, gouden sieraden en juwcelen meegenomen. Do wraarde van on geveer 2200, benevens een bedrag aan geld van 30 a 40. 's-GRAVENIIAG17 Januari. Naar wij vernemen is de pauselijk internuntius mgr. Schioppa zeer ernstig ziek: De patiënt is sinds vorige week lijdende aan griep. Dinsdag deed zich de complica tie voor van een dubbelzijdige longontste king, hetgeen don toestand uiterst critiek maakte. In verhand daarmede heeft de behande lende geneesheer dr. J. Th. Peters den afge- loopcn nacht in het gebouw van de nuncia- tuur doorgebracht. AMSTERDAM, 17 Januari. Vanavond omstreeks 11uur had op het spoorweg emplacement aan dc Oostcrburgcrgracht, ter hoogte van dc Tzoar Peterstraat, een 'reinontsporing plaats, waarbij een locomo tief van een rangeerenden trein en de daar opvolgende goederemvagen uit de rails lie pen. Aangezien het hoofdspoor versperd was, wras het goederenverkeer stopgezet. Onder andere de trein, die om 0.18 uur van Cen traal Station moest vertrekken 'en waar in de góéderenwager.s van den z.g. groc- pagedienst zijn opgenomen had ongeveer een uur vertraging. De ontspoorde locomotief en wagon zijn later weer in het spoor gebracht. Persoon lijke ongevallen deden zich niet voor. DE POSTVLUCHTEN AMSTERDAM, 17 Januari. Hedenmor gen orn 6,30 uur is het K.L.M.-vlicgtuig „Ijs vogel" van Schiphol naar .Indië vertrokken. Drie passagiers maken de reis mede. Binnen- on buitenland 6 ct. per K.NL Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 8 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderweg 242. Bij een huiszoeking boeken ge. vonden, die verbrand heetten AMSTERDAM, 17 Januari. Betreffende de zaak van het Paleis voor Volksvlijt, waarin, zooals wij meldden, drie personen zijn gearresteerd, worden de verhooren nog steeds voortgezet. Het dossier is reeds zeer omvangrijk en bij dc huiszoeking is ook een gedeelte van de boeken teruggevonden, dat z.g. verbrand zou zijn. Do gearresteerden blijven nog tot Zater dag, d.i. in totaal vier dagen, in politie- bewaring cn worden dan ter beschikking van den rechtcr-commissaris mr. van Lier gesteld, die volgens de wet dc verdachten tweemaal 6 dagen kan doen insluiten. Daarna beslist de rechtbank of er voldoen de lermen aanwezig zijn tot liet houden in voorarrest. De rechtbank kan deze aan houding dan voor een termijn van 30 da gen bevelen. Het is niet onmogelijk, dat nog meerdere huiszoekingen zullen volgen. BESCHULDIGINGEN ONJUIST GEBLEKEN Door adviseurs der veehouderij» centrale is geen jong vee opgekocht Dc Nederlandsche Vcreeniging vun Vcc- weiders en -mesters heeft in een schrijven aan den Minister van Economische Zaken, hetwelk destijds is gepubliceerd, de bewe ring geuit, dat verscheidene adviseurs van de Nederlandsche Veehouderij-Centrale reeds maanden lang speculeerden op te ne men rcgceringsmaatregelcn en jong vee op kochten. Een en ander heeft den minister aanleiding gegeven aan den rcgccriugscom- missaris voor den Akkerbouw en dc Vee houderij en aan den directeur van de Cen- Irale-Crisis-Controle-Dienst opdracht te ver leenen met spoed een onderzoek in te stel len cn den minister daaromtrent tc rappor teeren. Als resultaat van dat onderzoek kan wor den medegedeeld, dat dc door de Vereoni- ging van Vecweiders en -mesters genoemde personen geenszins adviseurs van de Ncdcr- iandsche Veehouderij-Centrale zijn. Geen enkel feit is aan het licht gekouvn. waaruit zou kunnen blijken, dat door personen, die invloed uit konden oefenen op de beslissing van de regeering, misbruik is gemaakt van hun invloed ten deze. In het bijzonder ten aanzien van den lieer J. v. d. Stoel tc Leiden, die weliswaar in het schrijven niet was genoemd, maar omtrent wien de minister. e\cnccns een onderzoek heeft doen instellen, is komen vast tc staan, dat deze zich in geen enkel opzicht heeft schuldig gemaakt aan eenige handeling, welke hetzij direct of indirect in strijd zou zijn met zijn positie als lid van voornoemd bestuur. Uiteraard kan niet worden verhinderd, dat veehandelaren speculeeren op een rogee- ringsmaatrcgel die zij als mogelijk verwach ten, voor zoover die personen althans niet uit hoofde van eenige officieeie functie ken nis dragen van het voornemen van zulk ccn maatregel. Evenwel is zelfs niet komen vast te slaan dat dit het geval is geweest, omdat niet ge bleken is dat abnormaal groote hoeveelhe den jongvee door de door bovenbedoelde verecniging genoemde personen zijn opgc kocht. De minister van Economische Zaken heeft de Verecniging van Veewcidcrs cn -mesters met het resultaat van liet onderzoek in ken nis gesteld en aan het bestuur van hcdoelde vcreeniging tc kennen gegeven, dat z i. op lichtvaardige wijze verdachtmakingen zijn geuit, welke gebleken zijn van icderen grond te zijn ontbloot. HUMBUG MET CIRCUS-RECLAME AMSTERDAM, 17 Januari. Onlangs is gemeld, dat te Laren (N.H.) werd opgericht een zeer groot circus, dat den naam Ölanda zou dragen. De plannen waren buitenge woon grootsch cn de directeur, de lieer Q. v. V., deed allerlei aanbiedingen op liet gebied van dc reclame. Talrijke groote fir ma's trachtte hij te bewegen reclame-con tracten af tc sluiten voor groote bedragen. In het circus zou dan tijdens dc voorstellin gen op dc een of andere wijze reclame voor deze firma's worden gemaakt. Intusschen is van verschillende benadeelden, die dc reiskosten en andere uitgaven voor den di recteur liadden gedaan een klacht binnen gekomen ten parkette van den officier van justitie tc Amsterdam. Er zal teg^ den heer V. een onderzoek worden ingA«if,Ll of hij zich heeft schuldig gemaakt aan oplich ting. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELUKSCBB GECONTROLEERDE OPIA AG VAN EXEMPLAREN Naar buiten «JU 6 ct. per K.KI. Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „IVtonopole" op andere pagioa's ntiiTi:Ni.A\'n Het Saargebicd bij Duitschland. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND De begrafenis van Minister Kalff. (Tweede Blad pag. 2). STADSNIEUWS Weg der verblinding. (Kantongerecht). (Tweede Blad, pag. 1). „Het Zwarte Bergje" gaat verdwijnen. (Tweede Blad, pag. IV. Medegedeeld door het Kon. Nod. Met. Instituut te Dc Bilt. Verwachting: Meest matige N. tot O. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst. Hoogste barometerstand -782.9 te Aber deen. Laagste barometerstand: 749.9 te VardÖ. liet gebied van hoogen luchtdruk breid de z.ich verder naar liet N. en O. uit, ter wijl de barometer in Frankrijk cn Zwitser land daalden. Onder invloed van deze lucht drukverandering, draaide de wind op het laste land naar liet N.O. cn begon liet transport der koude luchtmassa's uit het O. naar het W. In onze omgeving klaarde dc lucht op. In een wijde bocht om ons land bleef de lage bewolking echter nog aanhouden. Volgens do berichten der bergstations zijn alle middelgebergten nog in wolken gehuld, met zeer laec temperatuur (Seliucc- koppe in Silcziê 16 gr. C., 53 c.M. sneeuw) Dc hooge toppen in de Alpen zijn min der koud en steke hoven liet wolkendek uit (Jungfraujoch 13 gr. C.). Langs de N. rand van het gebied van hoogen lucht druk trekken nog steeds de warme lucht massa's van ver op den Oceaan, die do hoogste temperaturen van het waarne mingsgebied op IJsland geven cn in Lap land en tot diep in Finland dc vorst ver joegen. Bij de zware bewolking nam dc vorst in het O. nog niet toe cn komt stren ge vorst pas diep in Polen en dc randsta ten voor. Bij opheldering zal dc vorst in het O. echter snel toenemen cn met de O. winden hierheen worden getransporteerd. LANSESTIUflT 49-51 - TELEFOON 190 Wij leveren U thans een geheel nieuw kruissnarig instrument voor slechts f 425.— Vraagt condities aan voor gemakke lijke betaling Fa. R. VAN DEN BURG, Arnh.straat

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1