(teuAfm 4000 Hitier wenscht geen revanche VLUCHT UIT HET SAARGEBIED DÉ ËÉMLANDEQ uit modi Amersfoort L. J. LUVOX ZOON BALANS-UITVERKOOP Zaterdag 19 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 171 Maar rechtsgelijkheid NIEUWE LEGERLEIDING IN FRANKRIJK LUCHTSCHEPENDIENST IN DE VER. STATEN DE STRIJD IN DEN GRAN CHACO Tel. 1788 Zwitserland weert Max Braun De douanegrens blijft bestaan TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI %tf*S op andere pagina's Laatste berichten Eerste Wad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 48 min. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.73. per weck (met gratis verzekering tegeD ongelukken! f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.03 mcr inbegrip vou een óewr.nunuiief elke regel meer f0.25 Llefdaal^ncli* advtrteiitlln veerde helft van den prijs. Kleine Advertentien „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 ceot, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra i 0.05 MÜNCHEN, IS Jan. (Reuter). Donder- dag heeft Adolf Hitler den bekenden En gelachen journalist en vertegenwoordiger van de RotheriTiere-pers een interview toe gestaan, waarin hij over een aantal buiten- landsch politieke problemen sprak. Ward Piice richtte allereerst de vraag tot den riikskanselier, onder welke voor waarden Duitschland naar den Volkenbond kan tcrugkeeron? Hitier antwoordde: Ik en niemand in Duitschland denken er aan voor een even tueel terugkeeren in den Volkenbond voor waarden te stellen. Of wij nog eens in deze corporatie zullen terugkeeren of niet hangt uitsluitend daarvan af. of wij als volkomen gelijkwaardige natie daar deel van kunnen uitmaken. Dat is geen voorwaarde, maar een. eenvoudige natuurlijkheid. Zóólang de nationaal socialistische bewe ging in Duitschland de leiding heeft en dat zal voor de eerste paar eeuwen het ge val, zijn ook al bezworen onze emigran ten nog zoo vaak het tegendeel zal aan deze houding niets worden veranderd. Ik zou er den nadruk op willen leggen, dat het onderscheid in ..moreel" gelijkgerech tigd en „zakelijk" gelijkgerechtigd door het Duitschc volk als een bclecdiging wordt ge voeld. De tweede vraag luidde: Zal daartoe noodig zijn de scheiding van de algemeene volkenbondsbepalingen van liet verdrag van Versailles door te voeren? Ilot ant woord luidde: Zoolang de Volkenbond slechts een garanticverdrag van overwinnen* de mogendheden is, draagt hij zijn naam algemeen ten onrechte. Dat op den duur deze bond niet samengc* koppeld kan worden met een ver* drag welks tijdelijke limiteering reeds in zijn innerlijke gebreken en onmogelijkheden ligt, kan door de te* genwoordige belanghebbenden wor* den bestreden, maar zal eens als na> tuurlijk gelden". Op dó vraag: moet do-erkenning van dè i-echtsgclijkheid vooraf plaats vinden, of zou hot tockenncm van de rechtsgelijkheid gelijktijdig kunnen plaats vinden? ant woordde Hitler De Duitschc rechtsgelijkheid is de voor onderstelling van iedere deelneming van Duitschland aan internationale overeen komsten en verdragen.' Met dezen eisch sta ik in geen geval geïsoleerd in de wereld, rnaar bevind ik mij in het fatsoen]ijksto gezelschap. Want geen volk met eergevoel en geen regeering met plichtsbewustzijiv zouden hier anders denken, of zelfs anders' handelen. Op de vraag: Vindt Uwe Excellentie niet, dat de hervorming van den Volkenbond dringend noodzakelijk is? Hoe zou men daarmede practisch een aanvang kunnen maken? Welke argumenten zouden daar- voor aan het openbaar moeten worden ge- I geven? luidde het lakoniekc antwoord: Daar wij toch niet in den Vo" enbond zit ten, houden wij ons ook niet bezig met ge dachten over zijn innerlijke hervorming. Aangaande in het buitenland veronder stelde agressieve bedoelingen van Duitsch- I land, verklaarde Hitler: Ik ken dc af- I schrikwekkendheden van den oorlog. Af- gemeten aan zijn offers zijn alle winsten onbevredigend. Dc catastrophalc gevolgen I van een zoodanige Europeeschc slachting I zouden in de toekomst nog erger zijn. Ik geloof, dat dc communistische waanzin de I cenige winnaar zou zijn. Ik heb daar echter niet 15 jaar tegen gestreden om hem dan langs een omweg op den troon te plaatsen. Wat ik wil is het geluk van mijn volk. Ik heb niet gezien, dat de oorlog het hoogste geluk is, maar integen» deel, ik heb slechts het diepste leed gezien. Ik spreek derhalve twee bc* kentcnisscn zeer openlijk uit: Duitschland zal nooit uit zichzelf den oorlog wenschen. Wie ons aanvalt zal in prikkels grijpen. Want evenzeer als wij den vrede liefhebben, hebben wij dc vrij= heid lief. Wanneer ik aan den cenen kant. zon der daartoe gedwongen te zijn Frankrijk namens het gchoelc Duitschc volk de ver zekering geef, dat w ij geen territoriale eischcn meer zullen opwerpen en daar mede uit eigen beweging iedere ïxwanchc- verondcrstëlling uit den weg ruimen, dan geef ik aan den anderen kant echter pre cies zoo de heilige verzekering, dat ons geen nood, geen druk en geen geweld ooit zullen kunnen brengen tot afstand van onze eer en van onze rechtsgelijkheid. Generaal Gamciin benoemd in plaats van generaal Wcygand PAKIJS, IS Jan. (V.D.) De minister- raad, die hedenmorgen onder voorzitter schap van president Lebrun bijeen gekomen is, heeft een verordening aangenomen in zake de reeds vaak aangekondigde reorga nisatie van den hoogsten krijgsraad en den generalen staf. Op grond van de wet van 1927, waarin de leeftijdsgrens voor den voorzitter van den hoogsten krijgsraad wordt vastgesteld op GS jaar, is ln plaats van gcnerüal Wcygand, die op 21 Januari 1SG7 geboren is, generaal Ga mciin benoemd, die thans 63 jaar, is en de functie bekleedt van chef van den generalen staf. Tegelijkertijd zal generaal Gamelin chef van don generalen staf .blijven. NEW-YORK. IS Jan. (Reuter.) Van goed ingelichte zijde te Washington wordt mede gedeeld, dat president Roosevelt verschil lende voorstellen yan de luchtvaartcommis sie heeft goedgekeurd, o.a. een voorstel tot instelling \an een regclmatigcn passagiers- dienst tusschen den Atlantischen en den Stillen Oceaan met luchtschepen. Men verklaart, dat, wanneer Duitscho en Amerikaanscho luchtschepen voor een ge- meenschappelijken dienst kunnen worden gebruikt, per week minstens één vlucht in elke richting kan worden gemaakt. BU EN OS-A IRES, 18 Jan. (V.D.) Van Paraguaanschc zijde wordt gemeld, dat Pa- raguaanschc trocpenafileelingcn de Parapiti rivier hebben bereikt, de uiterste grens van het gebied, dat door Paraguay in den Grun Cliaco wordt opgccischt. In deze streek gaat het dorre Chaco-gcbicd over in vruchtbaar weideland, dat bet eigenlijke Boliviaanschc gebied vormt, doch waarom dc strijd nooit ging. De Paraguaanschc troepen zouden thans dc voornaamste vernindingswegen be- héerschen. Uit La Paz wordt gemeld, dat het besluit van den Volkenbond, om het wapen-embar go voor Bolivia op te heffen, als dreigement tegen Paraguay grootc \oldoening in Boli via heeft gewekt. President Sorzano ver klaarde, dat daardoor „het evenwicht van de internationale zeden werd hersteld." DENNEN II De dennen met kortere naalden dan»plus minus twintig centimeter zijn de Gewone Den en de Beraden. De laatste ken ik niet door aanschouwing. Ik weel niet of ze in ons „Mooi Amersfoort" wel voorkomen. Ik hoop echter, dat ik ze U zoo kan beschrijven, dat ge het onderscheid met dc gewone dennen zult zien en, als geen geringe belooning voor mijn moeite, mij er ccn stukje van komt brengen. In de eerste plaats dan: de naalden zijn groen, zegt mijn flora en dit lijkt nu wel wat vanzelfsprekend, denkt men allicht, want alle naalden zijn groen, maar we hebben dit op te vatten als tegenstelling met dc kleur van dc naalden der gewone Pinus sylvestris, die blauwgroen wordt genoemd. Het zal dus een frisscher groen wezen, zooiets als grasgroen bijvoorbeeld. De kegels hangen niet, zooals bij dc ge wone dennen, maar zijn schuin afslaand, on gesteeld en glanzend bruin, terwijl de gewo ne denappels korte steeltjes hebben. En nu is er weer dc eindplaat, waar ik hel den vo- rigen keer ook al over had en waarnaar men mij gevraagd heeft. Men noemt zoo dat gedeelte van den houtigen kegelschub, dat het „andere" eind daarvan is, als men het aanhechtingspunt het „ecne" eind noemt. Die eindplaat is bij de gewone den- appels vlak, soms een weinig hol zonder bij zondere tcekening, doch bij den Bcrgden met een zwarten kring. Ik geloof r.iet, dat we de borgdennen moe ten zoeken in de bosschen; het is meestal een lage boom of struik, die wel in parken en tuinen wordt aangeplant. Zijn weten schappelijke naam is Pinus montana en hij is afkomstig uil het bergland in Midden- Europa. Wie vindt hem hier? A. JOMAN CYCLOON IN ZUID-BRAZILIE WO DE JANEIRO, IS Jan. (V.D.) Eon wor- vclstorm, die slechts vijf minuten duurde, heeft in den staat Sao Paulo grootc schade aangericht. Van meer dan de helft der huizen in Antonia werden. de daken, afge rukt. De gebouwen van dc Fransche en Ita- ligansche bank werden ernstige beschadigd en verscheidene personen werden gewond. Binocu- en buitonland 6 ct. per K'M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 1 pers. wagens Vaste standplaats oaasl hel Tramstation. Kantoor: Leusderweg 2S2. Amcrsfoortschc Huisartsen-Vereenig ing Zondag hebben dienst dc volgendo burger- genccshecrcn Kamerling, Utr. weg 35; Tel. 142. Plomp. Regentcsselaan 15; Tel. 1359. D :.dveld, Kon Wilhelminastraat 5; Tol. 547. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige geneesheeren heelt Zon dag dienst Dr. Stok, Vcrmoorsiraat 148; Tel. 1530. Zondag en de gchcelc weck 's nachts heoft dienst de apotheek van dc firma Cramer, Paulus Buyslaan 93; Tel. 902. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen MeJ. v. d. Grient, Breestraat 21. Mevr. Daams, Puntenburtjerlnan 21. EEN ZWARTE BLAUWBAARD New-York, 18 Jan. (V. D De polilie van Mississippi heeft een geweldigen neger, James II. Coynen, gearresteerd, die beschul digd wordt van moord, kannibalisme en grafschennis. Hij heeft bekend vier vrouwen te hebben vermoord, wier hoofden men in ccn koffer heeft gevonden. Dit was acht jaar geleden gebeurd. Later vond men dc rcstcu van een jongen en een meisje in den staat Indiana. Zijn laatste misdaad was de moord op oen man en een vrouw in Cleveland. Ook wordt hu ervan beschuldigd graven te hebben op gebroken en lijken weggehaald. Hij heeft dit alles gedaan, naar hij zeido. omdat hij verlangde naar mcnschelijkc beenderen. DIT ÖLAD HEEb't EEN DAGELJJKSCBê GECO NTHO LEEP OF OPT A AC. VAN Een eenvoudig arbeider Basil Brown uit Rickinghall. een dorpje in Engeland, wijdt zich 's nachts aan astronomische studiën. Zijn ontdek- dingen trekken in wetenschappelijke kringen zeer de aandacht. Brown spreekt behalve Engelsch: Duitsch. Fransch. Spaansch cn Latijn Verdere Fransche pleidooien voor een verzoening met Duitschland Volgens een officieelc mededeeling van de Fransch-Saarlandsche grens aldus een bericht uit Parijs hadden gisteravond om S uur 47i emigranten de Fransche grens overschreden. De Parijschc bladen maken melding van verschillende incidenten, die in het Saargc- bied zijn voorgevallen. De leider der com munistische partij in het Saargehied Pfordt is gisteren te Parijs aangekomen en heeft in het gebouw van de anti-fascistische liga de Fransche pers ontvangen om zijn oordeel over den toestand te geven. Ilij geloofde, dat Max Braun en Hoffmann namens het eenheidsfront tegen dc stemming zouden protesteeren. Volgens een nog niet bevestigd bericht zou dc Zwitscrschc regecring den leider van het eenheidsfront in het Saargebicd, Max Braun, den toegang tot Zwitserland hebben geweigerd cn zou Braun derhalve naar For- bach zijn teruggekeerd. Dc speciale correspondent van de Jour te Saarbrückcn weet te melden, dat 28 com munisten uit het Saargebicd, die zonder pa pieren door de Fransche grensautoritciten zijn toegelaten, onmiddclluk na hun aan komst in Frankrijk zich mol Fransche communisten hebben verbroederd. Onder het zingen van dc Internationale worden dc Saarlanders te Forbach ontvan gen. Een bericht uit Mclz behelst, dat het aantal vluchtelingen uit het Saargebicd. dat de Fransche grenzen overschrijdt, steeds grooter wordt. De Fransche polilie heeft dc doauneformaliteiten vereenvoudigd, zoodat dagelijks 2500 refugió's kunnen binnenko men. Van heden af seint Rcutei zal er te Forbach een Fransch consulair bureau zijn gevestigd voor het verlccncn van visa aan geëmigreerde Saarlanders, teneinde hen te onttrekken aan de controle van het Duit sche front tc Saarbrückcn. Vernomen wordt, dat heden van het Duit- sche front verscheidcnen aanhangen? van den status quo hebben aangehouden cn on dervraagd. Nader meldt Reuter uit Saarbrückcn dat uit vrees voor represailles van de zijde der Nazi's 170 personen uit Saarbrückcn en 60 uit Kamphauscn in het gebouw van dc do- minialc mijpen zijn gevlucht. Twee Saarlandschc gendarmes, die zich op Fransch gebied hadden begeven om zich tc vergewissen van de indontilcit van twee personen, zijn gearresteerd. Reuter meldt uit Saarbrückcn: Uit de pro vincie worden kleine incidenten gemeld. Tc Sulzbach zijn dertig personen, die vreesden te worden aangevallen, gevlucht in het huis der communistische partij. Tc Futtlingcn zijn hij een aanhanger van den status quo dc ruiten ingegooid. Tc Neukirchcn zijn in den nacht schoten gelost op den koopman Hahn, die in den arm werd getroffen. De handelsbesprekingen tusschen Frank rijk cn Duitschland, welke voortvloeien uit het resultaat van de volksstemming in het Saargcbied, zullen 21 Jan. tc Berlijn begin nen. Het bericht van dc instelling van een douanegrens tusschen Frankrijk en het Saargebicd heeft veelvuldig geleid tot dc opvatting, dat daarmede dc Duitsch-Saar- landsche douanegrens automatisch werd op geheven en het goederenverkeer over deze grens zonder in-acht-ncming van douane voorschriften plaats kon vinden. Deze op vatting berust op ccn dwaling. Dc douane grens tusschen het Saargehied en Duitsch land blijft voorloopig ongewijzigd bestaan en dc bestaande douanesoorscliriften zijn voor loopig nog niet buiten kracht gesteld. In dc Agence Economique en Financiële geeft senator C.harles Dumont een bevesti gend antwoord op de vraag of men onder handelingen met Duitschland moet aan- knoopen of niet. Dumont is van ineen ing, dat na dc overeenstemming van Rome en voor het bezoek aan Londen de Fransche regeering bijzonder goed uitgerust is cn ge bruik moet maken van het oogcnblik. De rol van dc pers kun er in bestaan de open bare mecning cr oj) voor te bereiden stap pen ook dc toekomstige te ondersteu nen. welke dc Duitsch-Fransche toenade ring en een voor alle landen op gelijke wijze gewaarborgde veiligheid ten doel hebben. Geen oorlog kan welk volk ook nog ccn overwinning brengen, welke ecnigerlei winst zou opleveren. Europa moet tot een onderlinge verzoening komen, wanneer het wil worden gered. Men zou zich in den af grond laten vallen, wanneer men de verkla ringen van Ilitler als niet van belang over bet hoofd zou zien, wanneer men niets op het spel zou durven zetten en "zich rou over geven aan den loop der gebeurtenissen. Te genover een zoo groote gebeurtenis als het Saarplobisciet moet men van liet vluchtige oogcnblik. waarop hel voor don menschclij ken wil nog mogelijk is dc gebeurtenissen tc leiden, profiteeren Dc plaatsvervangende landslcidcr van het Duitschc front, Nietmann. heeft verklaard, dat geen enkel schrijven is gericht tot den directeur van binncnlandschc zaken Heim- burger, laat staan dat dreigementen tegen hem geuit zouden zijn. EXEMPLAREN Naar bulten feu 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" Kantoor Kamp 41 BIX NE KL AND Twee aulo's op elkaar gebotst. Vier dooden cn drie gewonden. (Derde Blad, pag. 1). Het werkfonds ccn teleurstelling. (Derde Blad, pag. 1). Dc lasten van het hotel bedrijf. (Derde Blad pag. 2). UIT DEN OMTREK De kunstschilder G. J. dc Boer overleden. Hooglcrccord van luit. Wittert van Hoog land. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K. N. M. I. to De Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige, Oostelijke tot Noordelijke, in het Oos- ic.n later wellicht veranderlijke wind, gedeeltelijk bewolkt tot betrokken, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst, wel licht toenemende vorst in het Oosten. In den toestand kwam weinig verande ring. Het gebied van hoogen luchtdruk bo ven Ierland blijft gelijk. In het binnenland van Europa, in bet gebied van strenge vorst, vormt zich een tweede maximum; terwijl dc wanne luchtmassa met sform- snelheid door het Noorden stroomt en de hoogste temperatuur van ons waarnemings gebied langs de randen van het Poolgebied veroorzaakt, wordt centraal-Europa over stroomd nief vochtige koude vorstlucht uit dc binnenlanden van het continent, waar door dc vorstlijn de kust volgt cn in Zwit serland en in hei Oosten van Frankrijk ma tige vorst voorkomt. De middelgebergten zijn nog steeds in wolken gehuld met lage temperaturen. Hoog in de Alpen worden zware stormen uit Noord-Oost en Oost ge meld, met temperatuur beneden' —13^ hoven 3000 M. (Jungfraujock 15° Celsius, Zugspitze 13°), in Oost-Europa -zelfs be neden 1500 M. (Schnekoppe in Silezië op 1600 M. 14° Celsius). Dc vliegtuigopstijging te Socslcrberg geeft nog geen, lage tempera tuur in de onderste K.M. aan. Het is even wel niet uitgesloten, dat de continentale strooming zich iets naar het Noorden zal verleggen en dat daardoor in liet Zuid-Oos- ten van ons land de vorst lot matig zal toe nemen. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1