ski* 4000 piauü DE EEMLANDEU \$- EEN GEMENGD ZENDERBEDRIJF L J. LUVOX DE POLITIEK IN DEN ALTHER Woensdag 23 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Go. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 174 EEN WETSONTWERP INGEDIEND Een monopolistische positie SIMON MARIS OVERLEDEN Tel. 1788 Binnen- en HET BLOEDBAD SOMALILAND IN MINISTER BUITEN ZIJN BOEKJE? EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI i Laatste berichten Eerste Iblad pag. 3 WEERVERWACHTING Buitenlandsch weeroverzicht 4 uur 53 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maand=n voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per weck <mtl 9r"'li verzekering tcgeo ongelukkenl f 017'/*. 'raoco p" pos' ptr 3 maanden (3.-. Afzondcrli|ke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van .-4 regel, 11.05 me. l-bqrlp vu «en elke regel meer f 0.25. Llcfdadighclds-advertentlün voor d« helft vao den prijs. Kleine Advertentltn „KEITJES bij vooruitbetaling 1—-5 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra I 0.05 Vernietigingsrecht van de Kroon cn goedkeuringsrccht van den minister I Ingediend is bij de Tweede Kamer ccn wetsontwerp tot het in liet leven roepen .van een Naamloozc Vennootschap „Nedcr- landsche Omroep Zender Maatschappij UNozema). Bij de behandeling van do P.T.T.-begroo- lirig voor het jaar 1934 is zoowel bij de schriftelijke als hij de mondelinge gedach- jtenwisseling met en in de Kamer het (waagstuk van de omroepzendapparatuur aan de orde geweest. Bij die gelegenheid mocht de minister zijn standpunt uiteenzetten en werd door hem tevens medegedeeld, dat een oplossing van dit vraagstuk in voorbereiding was en daartoe o.m. overleg met de betrokken om roeporganisaties werd gepleegd. De minister is daarbij uitgegaan van de [noodzaak om het zendervraagstuk in dien zin op te lossen, dat de zenders voor den [radio-omroep zouden komen in één hand. Het is liern aangenaam thans te kunnen [mededeelen, dat het beoogde doel bereikt is en dat dc medewerking der omroep-or- jganisalics verkregen werd lot liet oprichten van ccn gemengd zenderbcdrijf, waarin eenerzijds de Staat overwegende zeggen schap liceft, anderzijds de belangen van dc [omroeporganisaties afdoende veilig zijn ge steld. Een commissie, onder voorzitterschap van den lieer II. v. Boeijcn, voorzitter van den [Radio-raad, waarin, naast 2 leden van den [Radio-raad en 3 hoofdambtenaren van Tiet LStaalshcdrijf der P.T.T., vertegenwoordigers [der 4 grootc omrocp-organisaties zitting [hadden, heeft dc minister, overeenkomstig de'door hem aangegeven richtlijnen, een regeling aangeboden, waarmede hij zich (heeft kunnen vercenigen. HelTiierhij aangeboden wetsontwerp, hou- rdGlijdc machtiging tot hel oprichten van het bedoelde gemengd bedrijf, is o.a. van deze voorbereiding het resultaat. De machtigingswet heelt geen andere strekking, dan het in het leven roepen van het gemengde zenderbcdrijf mogelijk Ic ma ken; zij heeft daartoe, in aanpassing met den bestaanden rechtstoestand, den ver- fcischten wetlelijken grondslag. In hoofdzaak was mitsdien alleen nood zakelijk het vastleggen van het beginsel kan medewerking door de 4 algemeenc .om roeporganisaties, machtiging van den minis ter om lot medc-opvichting van het zender- [bedrijf over te gaan, vaststelling van den [rechtsvorm van het nieuwe bedrijf en de Sverdeeling van den invloed lusschen Staat cn omroeporganisaties en buitenwerking- stelling van het in dc Telegraaf- cn Tele- Toonwet 1904 tot nu toe te dezen aanzien ehuldigde machtigingstelsel, voorzoovcr dit onvereenigbaar geacht moest worden met het monopolie, dat het nieuwe zenderbcdrijf op zijn gebied zal moeten hebben. Bij liet. aanvaarden van den rechtsvorm, als welke die der naamlooze vennootschap gekozen werd, scheen het voorts gewenscht zich vrij te maken van die bepalingen in het Wetboek van Koophandel, welke voor dat bijzondere bedrijf belemmerend zouden kunnen werken, niet alleen voor zooveel deze betrekking hebben op de mogelijkheid van het wijzigen der statuten, maar ook voor zoover deze strakke regelingen voor schrijven ten aanzien van de teruggave van stortingen op aandeden cn dergelijke. De wet verleent den minister voorts de noodige bevoegdheden, die na het tot stand komen van het bedrijf op hem zullen rus ten. Met het vorenstaande is het karakter ülcr wet in hoofdlijnen aangegeven. Dc positie, welke dc Staat in het nieuwe bedrijf zal moeten innemen, komt naast dc yerdceliug van den invloed tot uitdrukking in do verhouding van het aandeelenbezit :f'»0i0. Dc waarborgen voor dc omroepor ganisaties zijn in het bijzonder gelegen in de wijze, waarop het bestuur der vennoot schap is samengesteld cn waarop dc in vloed daarin tusschen dc verschillende aandeelhouders is verdeeld cn in de nood zakelijkheid van gcqualificeerde meerderhe den voor het nemen van ingrijpende be sluiten. liet openbaar belang is daarnaast ge waarborgd door een vernietigingsrecht van de Kroon en een goedkeuringsrecht van den minister in bet leven te roepen voor bepaalde belangrijke aangelegenheden. De minister moge voorts nog de aan dacht er op vestigen, dat in het door dc commissie ingediende wetsontwerp was op genomen een artikel houdende vrijstelling voor hot zenderbcdrijf van de van Rijks wege te heffen belastingen. De minister beeft echter gemeend, met het oog op den benarden toestand van 's lands financiën, dit artikel niet te moe ten overnemen, zoodat hel in hel tlians in gediende wetsontwerp niet voorkomt. Hoofdzaak van het zciiclbrhedrijf is de verzorging dor zondinriehtingen voor den Ncaerlandschcu radio-omroep. In de onderhavige regeling is het daar naast mogelijk, da' de samenwerking, welke op het göbierl rior zcudinrichtingen thans lol stand is gekomen, er toe leidt, dit samen gaan gegeven eenmaal het gemengd be drijf uit tc strekken over zaken, die, Minister dc Wilde hoewel niet direct verband houdende met aanleg en exploitatie der zenders, niette min het gemeenschappelijk belang der be trokkenen raken. Zulk een samenwerking mag echter in tegenstelling met de hoofdtaak van liet be drijf, niet opgelegd worden. In art. 2 is dc monopolistische positie van het nieuwe bedrijf vastgesteld. I-Iet beginsel, dal het gemengd bedrijf op zijn gebied een monopolistische positie zal innemen, houdt in, dat naast de zcmlinrieh- tingen «Ier Nozóma niet alleen andere om- roepzenders op haar gebied onbestaanbaar zullen zijn, doch ook, dat er waarborgen noodig zijn togen andere inrichtingen, wier werking de Nozcma zouden belemmeren in dc ver culling van haar taak. Tn art. 4 is het beginsel der verplichte medewerking voor dc betrokkenen neerge legd cn wel zoodanig, dat ook hij verande ring in do verhoudingen op oiproèpgobicd het zenderbectrijf bestendigd kan worden. Gewaakt is -eenerzijds voor al te groolo' beperking van tie bewegingsvrijheid van den raad vaii beheer, anderzijds is echter een zeker toezicht voor zeer belangrijke en ingrijpende beslissingen niet te oiitbercn, daar een eenheid, als liet nieuwe bedrijf zal vormen, een ver gaandeh invloed öp liet omroepwezen zal uitoefenen. Leerling van zijn vader, den beroemden Willem Maris AMSTERDAM, 22 Januari. Iledcnmid- dag is tc dezer stede iu den leeftijd van til jaar tc zij non huize overleden dc bekende kunstschilder S. Maris Wzn. De teraarde bestelling zal Vrijdag a.s. plaats vinden. Simon Maris is dc zoon van Willem Ma ris, den jongste van de beroemde drie ge broeders, vertegenwoordigers van de zcoge- heeten llaagschc School. Van deze drio was Willem wel degccn, die in zijn onder werpen liet meest liet „geval" naderde. Men kan ook zeggen, dut hij in zijn the ma's (koeien, eenden, liondcn, etc) het dichtst bij huis bleef, al voelde hij zichzelf in eerste instantie dc schilder van liet licht, wat luj dan ook inderdaad geweest is Simon, zijn zoon, ontving zijn eerste op leiding 111 het atelier van den vader, en studeerde vervolgens aan dc Haagsche Aca demie. Het is dus geen wonder, dat zijn werkwijze zich zeer vertrouwelijk aansloot bij die van de Haagsche School. Het feil dat hij in 1S95 iiaar Antwerpen trok, waar hij twee jaar verbleef, 0111 daarna (1902) ook ccnigcn tijd 111 Parijs te werken, waar op hij zich tenslotte in Amsterdam vestig de is niet zonder invloed gebleven op zijn belangstelling en zijn stijl. In tegenstelling tot zijn vader voelde hij zich vooral aange trokken tot figuur cn portret. Hoewel hij nirnmer den roem verwierf van de Ma- rissen, cn zijn werk ook inderdaad minder was van portuur, was hij toch geenszins een zwak epigoon. Hij handhaafde wel de gelijk, althans in zijn hoste work, ce.i per soonlijke opvatting, en misschien is zijn tijd tegenover zijn meer bescheiden talent onbillijk .geweest. Het. is moeilijk dc dra ger tc zijn van een wereld beroemden naam. Dc persoonlijke begaafdheid van een Isaac Israels heeft hem dit bezwaar doen over winnen, maar Isaac behoort dan ook tot de weinige excepties.... -• Simon Maris is wel steeds min of nicer op den achtergrond gebleven, hoewel hij ongetwijfeld over ccn respectabel talent be schikte. Wie onlangs dc tentoonstelling van Kinderportretten in Voor de Kunst bezocht, heeft daar nog een bekoorlijk staal van zijn schilderkunst kunnen a an4,'elfen. Men had Ijet gevoel voor een schirdcf-ij.de slaan, dat weliswaar den stempel droeg van de llaag schc School, maar dan door de Fransche impressionisten gecorrigeerd, ook li 11 was uiterst gevoelig voor hel licht, evenals zijn vader, en dezelfde eerbied kenmerklc hem jegens zijn figuren als jegens dc landschap pelijke natuur. bu»cnlanj 6 cl. per KM. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusderwog 242. Er zijn 97 personen om het leven gekomen PAIUJS, 22 Jan. (WD.) Het ministerie van koloniën publiceert ccn mcdcdeeling over liet bloedige incident in Franscli So- maliland. Volgens deze mcdcdeeling is liet aantal dooden nog aanzienlijk hooger. Er zijn 97 personen 0111 liet leven gekomen, n.l. be halve dc jonge koloniale ambtenaar Ber nard, die in 1932 de koloniale school had verlaten, een aantal soldaten cn nog S0 in boorlingen van den op Franscli gebied kam- pccrcndcn Issa-stam. De overval werd op IS Januari in dc streek van DikilLac— Abbé door den oorlogszuchtigen stam der Assaimaras gepleegd. De gouverneur heeft thans ccn politic- expeditie uitgezonden. I11 verantwoordelijke Fransche kringen wil men voorloopig geloof hechten aan het zuiver plaatselijk karakter van deze aan gelegenheid cn de resultaten van het on derzoek 'afwachten. Tusschen dc op Abes- sinisch gebied wonende Assaimaras en dc Issa heerscht een oude vijandschap, die reeds in 1932 een zestiental slachtoffers van dc Issa beeft gcëischt. Toentertijd is het bii dc achtervolging door dc Fransche po lil iet roepen tot ccn gevecht gekomen, waar- hij dc tegenstanders 00 man verloren. LANGESTRAAT 49-51 - TELEFOON 190 LIKWIDATIE HANDWERK AFDELING. Alle Haak-, Brei- en Borduurgarens voor een heel klein prijsje. Deze worden niet langer nagehouden. „Mr. Marchants optreden doet afbreuk aan het £ezaj< der rejjeerinc" Aan het Voorloopig Verslag dor Eerste Kamer over het ontwerp \an wel tot vast- slcllmg van dc begrooting \nn liet .Staats bedrijf der Posterijen, Telegrafie 011 Tolcfo nic voor het dienstjaar 1933 wordt liet ol- .etulc ontleend: Evenals ten vo'rigen jaren drongen verscheidene leden ook thans .er op aan, dat in beginsel de politiek, in welken vorm ook, uit dén aether zou worden geweerd, nièdc gelet, op dc huidige practijk. Alvorens enkele voorbeelden uit flic, h.i. ongewenseh- te practijk aan 1c halen, verklaarden #/.ii evenwel, dat zij zich volkomen konden xer- ccnigcn met de grondslagen, floor dén mi nister te dezer zake aanvaard. Terecht toch heeft tie minister, in do vergadering van de Tweede Kamer van 20 November 11. uit cengezct. dat de radio-uitzending ..een zeer eigenaardig karakter heeft" cn niet moet worden verward met liet „vrije woord". „Tal Minister Marchant voor den microfoon van ministers", zoo werd daaraan toege voegd, „zullen hier, namelijk in de Sta le 11-GencrauI, redevoeringen houden, die zij door dc radio niet mogen houden." Gaat men van dit juiste standpunt uit, dan moet het, dus verklaarden dc leden, hier aan het woord, in lioogc mate bevreem ding wekl-»n, dat op 21 November 1.1 rede- xocringcn werden toegelaten, als welke m'rs. Marchant en Jockcs in tie algemeenc ver gadering van den Vrij/ninig-Dcmocrati- schon Bond voor dc microfoon hebben ge houden. Beider hetoogen hielden eigenlijk een afrekening in mot politieke tcge/islan- dors van allerlei gading, terwijl bovendien enkele zinsneden uit de laatstbedoelde toe spraak kennelijk bestemd waren voor het. buitenland, cn gerustclijk mochten worden beschouwd als evenzoovelc proeven van min gepaste critiek op de hinnenlandsche politiek van een met ons bevriende natie. Het liet re ft hier geen uitzondering. Im mers, eenigen tijd geleden. 0 Februari 1931, hield mr. Marchant in zijn hoedanigheid van minister a an Onderwijs, Kunsten cn Wetenschappen voor de microfoon een rede over; „Onderwijs en Politiek", welke neer kwam op ccn bestrijding xan dc Xationaal- Socialislische Beweging in Nederland. Toegegeven werd, dat redevoeringen als op 24 November zijn gehouden, kunnen worden uitgezonden op grond van art. 2, zevende lid van het Radio-Reglement 1930. Mitsdien drongen dc leden, hier aan het woord, clan ook op afschaffing van dit voor schrift aan, cn waren zij zelfs geneigd, een verbod tc bepleiten ten aanzien van „stelli ge uiteenzettingen of toelichtingen van po litieke beginselen" \gl. art. 2, tweede lid van genoemd reglement vermits dc prac tijk heeft geleerd, dat sprekers voor de mi crofoon uiterst rekbare opvattingen plegen Ie huldigen omtrent dc strekking der be grippen „stellige uiteenzetting" cn „toelich ting". In bet hiervoren heioogde vonden deze leden tevens aanleiding, als hun overtui ging to kennen tc geven, dat leden van» cle. rcgeciing slechts bi 1 hooge uitzondering van cle radio gebruik behoorcri tc maken. Als voorbeelden van een juist gebruik herinner den zij 'aan cle voortreffelijke uiteenzettin gen van den tegen woord igén minister van financiën over cle financiecle politiek, in het najaar van 1933 cn 193i. Zijn ambtge noot van Onderwijs, Kunsten cn Weten schappon echter neemt op dat stuk een h.i. onjuist standpunt in, hetwelk in menig op zicht aan .liet gezag van dc rëgecring af breuk doet. Zoo vestigden zij dc aandacht op de bekende rede, door dezen minister ge houden op 29 October 1.1., onder den titel „Dc laatste Spcllingsrondo", welke rede een onhcuschen aanvaj bevatte op con hoog staand geleerde liicv te lande, die met den minister van meening durfde verschillen alsmede op vorige toespraken over dc spel lingskwestie, waarin dc indruk werd ver wekt, als zoude cle minister, toen hij het beheer over zijn departement aanvaardde, aldaar een soort van chaos hebben aange troffen, door zijn ambtsvoorgangers op be doeld.gebied geschapen. NeynC then dan in aanmerking, dat een redevoering, als ds. Krop wcnschte te houden over cle geloofs vervolging in Rusland werd verboden, ook nadat deze in hooger beroep was gegaan bij den minister van binnrnlandschc zaken, en dal passages, als waarop het licl van cle Tweede Kamer, dc lieer Drop, dc aandacht had gevestigd, in een rede van den heer Vliegen moesten worden geschrapt, alvo rens die mocht worden uitgezonden, dan moet worden erkend, dat hier met twee maten wordt gemeten. Gaarne zouden do leden, hier aan hel woord, vernemen, of wat betreft het hou den van redevoeringen voor de microfoon door ministers clcr Kroon zich ten aanzien van de controle vooraf een bijzondere usance heelt gevormd, of dat deze reden ook aan dc Radio-Omroep contróle-com- missic ter beoordccling worden voorgelegd. Met name gold deze vraag de toespraken, waarvan in het vorenstaande gewag is gemaakt. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Naar buiten 6 ct. per K.M. Kantoor Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" op andere pagina's )ü'iT I:\I.A\D Kabinetscrisis in Bulgarije. (Eerste Blad, pag. 2) BINNENLAND De tolheffing op do. rijksbruggen. (Tweede Blad, pag. 2). VIT Dl-N ON IK F K Gemeenteraad van Laren. (Eerste Blad pag. 2). STADSNIEUWS Dc heer Kitsch spreekt voor de Joodsche Yrotiwcnvorccniging over „Reisindrukken van Palestina." (Tweede Blad, pag. 1). Dc" R.K. Middenstand vergadert. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het. K.N.M.I. tc De Bilt. Verwachting: Matige, mogelijk tij delijk krachtige, W. tot. N.Z. wind, be trokken tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk regen- of hagelbuitjes, iets kouder De kern van het hoogc drukgebied beeft zich een weinig 111 Zuidelijke richting ver plaatst, dit vooral tengevolge van de zware dalingen, welke een depressie over Scandi navië in cle afgeloopen 24 uur in het.ge- hccle noordelijke waarnemingsgebied ver oorzaakte. Deze depressie, welke een laag sten barometerstand van 722.9 m.M. te Xh'gö vertoont, brengt langs de Noorsche kust zwaren storm. Bovendien viel in Zweden en Noorwegen hier cn daar vrij veel neer slag. Abisko had 31, Ona 19 m.M.) )e vorst verdween uit Zuid-Scanclinaviö geheel, terwijl hij in het Noorden niet meer dan licht of matig is. Ook over Ccntraal- Europa werd het tengevolge van meerde ren aanvoer van oceanische lucht wat zachter. Over Noord-Frankrijk, ons land en hier en daar in Engeland, werd het iets kouder, terwijl over IJsland bij Mans met stijgenden barometer groote afkoeling op trad. I11 Sedisfjord daalde cle temperatuur van pl.ni. 15 gr. C. tot 2,8 gr. C. Dc weerstoestand ten onzent neigt tot conigc daling van temperatuur, waarbij regen- of hagelbuitjes kunnen ontreden. RIJDT VEILIG! Wie vraagt de straat voor zich alleen Hoe of hij er passeert. Neemt iets wat d' and'ren toebehoort Verkeert dus glad verkeerd!

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1