DE ËEMLANDEQ NEDERLAND IN DE CRISIS 4000 ckuMm L. J. LÜYCX B/laaiulag 28 Januari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 178 REDE VAN MINISTER COLIJN MOTORRIJDER TEGEN BOOM GEREDEN Tel. 1788 Tel. 1788 TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI Ka,"P 41 op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 5 uur 3 minuten TAXI TAXI TAXI TEL. i2io TEL. 1210 TEL. 121 o AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 tnaaodcD vooi Amersfoort 2.10 pet maand 1 0.75, per wce^ (met grails verzekering tegen ongelukken» 0.171/,. Binnenland franco per posl per 3 maanden (3.-. Afzonderll|lct nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J DDI ie nfD AiH/PflTFMTIFN I—regels I 1.05 mei inbegrip vnn een bewi;snumnief rillJO Utn HUVCn ,|kt regt| m«, I0 25 Llc[dadlghcld».odvcrlcori<D voord* helft van den pri|s. - Kleine Advertentltn „KEITjES bi) vooruitbcrallng 1-5 regel» 50 cent elke regel meer 10 een!, driemaal plaatsen I I.—. Beivlisnummei citra f 0.05 Verhooging van de geslonken volks» welvaart, niet van herstel van clc vroegere welvaart Ons volk: schouder aan schouder Aan eon koffie maaltijd, in Krasnapolsky, van de leden van de (irooto Club-Doctrina en de Industriccle Club, welke koffiemaal tijd door een 500 'eden, vertegenwoordigers van handel, scheepvaart en industrie-, geld- cn bankwezen werd bijgewoond, heeft de ministerpresident, dr. II. Coliin, Zaterdagmiddag gesproken over de vraag* Wat kunnen wij doen en wat moeten wij laten, om onze ingezonken volkswelvaart te verboorren. De minister begon met erop den nadruk te leggen, dat hii zou spreken over verhoo ging van dc ingezonken volkswelvaart cn niet over overbrugging. Overbrugging doet de gedachten rijzen aan den oever, die even boog is als de andere; herstel van «le volkswelvaart onderstelt terugkeer naar de toestanden van voorheen, en in dezen te rugkeer heeft spr geen geloof. Spr, ging dan' cer^r na do oorzaken en het karakter van dc depressie, waarin wij op bet oogonblilc verkeeren. Sommigen maken zich van dil vraagstuk wat al le gemakkelijk af door eenvoudig te verwijzen naar dc gevolgen van don wereldoorlog; anderen werpen de schuld op dc weinig-doordachte vredesverdragen; dorde huoden vast aan de gedachte van een der gewone cohjiiclmirhólten. die in hftt oeconomische leven regelmatig terug keerden, al geven zij toe, dat die holte dit maal lang en diep is. Niets van dit alles is heclcmaal onjuist, maar evenmin is alles iuist Men moet niet buiten beschouwing laten de belangrijke fundamcnleele wijzigingen, onectredcn in het productieproces van de wereld, welke wijzigingen zich reeds vóór den oorlog manifesteerden. Fundamenteele wijzigingen Voornamelijk in de la ,'sle helft \an de life eeuw h'eeft de wereldeconomie zich ge kenmerkt door de ontwikkeling van de buitcn-Europccsche gebieden met behulp van Europeesfb kapitaal, intellect en ten dcele Europeescbc werkkrachten. Een bef fend voorbeeld daarvan leveren dc Ver ecnigde Staten \an Amerika. Aanvanke lijk was Amerika weinig anrlcs dan de le verancier van grondstoffen en voedings middelen, waartegenover stond, dat do bèvolking van Amerika in hare industriec- le behoefle voorzag uil de Europeesche landen. Omtr-mt 1000 had zich do indus- trieele ontwikkebog reeds ontplooid. 21 pet. van clc Amerikaansche productie was uitvoer geworden, nat betreft de nawerk te producten. En dat proces zette zich£mct enorme snelheid voort. In het midden van de iaren van 20 was het percentage reeds gestegen tot 12. Een tweede voorbeeld, dat misschien nog sterker spreekt, is Japan. Tn 1000 telde dat land als industrieel producent nauwe lijks mee. en dc uitvoer uit Japan had dan ook nagenoeg niets te betcekenen. In 1014 bedroeg de productie van de metaal-indus trie in Japan al rond 00000.000. was de chemische industrie reeds in slaat om voor 150 millioen tc producccren cn was de waarde van «Ie texliel-goederen produc tie reeds 000 millioen. Daarna komt. mede lengevolge van den invloed van den oor log dc ontzaggelijke versnelling. Natuurlijk had een dergelijke industrie exnansie. die ver uit ring boven de behoefte van liet eigen land. ook invloed on den uitvoer. Terwijl van 1911—1020 Engeland, dat de voornaamste exnnrtenr was naar de Aziatische land m. ziin uitvoer naar Azië met slechts 11 pet. zag toenemen, nam de uitvoer van Japan met 3CQ pet. toe. Ziehier omstandigheden, welke aanwezig zouden zijn geweest ook zonder den oor- i log. I Spr. stelt er priis op. Ie verklaren, dat dit goene wiisheid is. ontstaan n& de fei- i ten. Hij heeft hierop reeds gewezen, in No vember 1022, in de Statpn Generaal. Nu de vraag, welke tendenzen ziin uit hef voorg.onnrjft "-eboren? Wat moeten wij nu doen? Welke gedrags lijn moet Nederland volgen te midden van deze. verwarrende, tijden, om van de volks welvaart te redden wat er te redden is. Ter beantwoording van die vraag gaf sp*- als uitgangspunt eerst cijfers betreffende de productie van 19131031 en voor die van 192K—1931. Vergelijkt mep de cijfers van 1931 met die vnn 1913 dan had Nederland een betere i p'anfs dan de andere landen, maar als men j z.e stelt tegenover 1923 dan ziet men, dat dc achteruitgang van Nederland grooter is. Al leen België staat dan op lager peil. Als wij nu in het licht van deze waar heid vragen: Wat moet. Nederland doen? dan kan ten antwoord worden gegeven, da' drjp ernstige middelen worden anngepre zen- le protectie, ?c ordening van het be drijfsleven en .3e devalulic van onze. munt. Protectie? De voorstanders van een sterke b^schcr mingspolitiek stellen zich op het stand punt: daar liet buitenland onze producten niet meer wil hebben, moeten wij voor eigen productie onze binnenlandschc markt reser veeren door hoogc heffingen, waardoor de buitenlandscho goederen aan do grens ge weerd worden. Spr. zal niet ontkennen dat ook wij, on der de gegeven omstandigheden, verplicht zijn meer aandacht tc schenken aan do bin iienlandscho markt Dat kan op twee wij zen. Vooreerst door een stelsel van contin genteermg, en ten tweede door heffing van rechten aan dc grens. Spr. stelt hierbij voor op, dat Nederland onder alle omstandiglie den moet blijven uitvoeren. En daarnevens wijst hij erop, dat handel en scheepvaart een groot deel van onze volkswelvaart schragen. Do huidige regeering heeft daar om den \\eo der contingcntccring gekozen. Nieuwe tendenzen In de eerste plaats heeft zich èn nationaal cn in den zin van groepsvorming een stre ven ontwikkeld, dat er op gericht was, om langzamerhand het occonomisch wereldge bied te verdeden in sferen van oeconoiui- SQlien invloed. En die groepsvorming be gint zich eiken dag sterker af te teekencn. Spr. noemt in de eerste plaats de groep lius- land, bevattend 150 a 2ÜU millioen zielen, dio zich als een eigen ooconomische unit heeft gevormd. Dan liet gelieclo Britschc wereldrijk, dat evenzoo bozig is ccn eenheid te vormen voor eene bevolkingsgroep, die 300 millioen zielen omvat. Ecu derde groep is bezig zicli le vormen, onder leiding van Japan, op Aziatisch gebied. En ofschoon er enkele teekencn zijn, uit welke wij wellicht mogen afleiden, dat men in Amerika ccn open oog krijgt voor de nadceligo gevolgen ervan, blijft men tocli geneigd te denken aan de vorming van ccn vierde groep, die van do Ycreonigde Staten van Noord-Amcri- ka. En daartegenover staat niets anders dan een verbrokkeld Europa, dat ophield do lei dende factor tc zijn in de wercld-oeconomic. cn dat in dezen geweldigen tijd niets beters weet te bodenken, dan zichzelf verder tc vcrtcere» in occonomisch nationalisme. Er ziin er die dezen toestond hebben voor zien. Spr. denkt aan Briand. die getracht hoeft iels te bereiken in de richting van nauwere aaneensluiting van de Europeesclie staten. Op de eerste vergadering, die in Ja nuari 1930 te Genêve gehouden werd. onder leiding van Briand, was spr. door hein uit- gonoodigd. ter inleiding, een referaat te houden over den oeconomischcn toestand in de wereld, en Europa. Spr. voldeed aan dat verzoek. Alle ministers van buit ent anVl- sclic zaken wai'en er. Toen spr. zijn referaat gehouden luid. stond «Ie Engeiscbe minister van Buitenlandscho Zaken. Henderson, op. en verzocht verdaging van de vergadering, ton einde de aanwezigen in dc gelegenheid te stellen de inleiding te overdenken. In de volgende vergadering stond een der minis ters op (bet was die van Zuidslavië), en ondei-sebreef bef referaat door sterk protec- lie aan te bevelen. Kn de andere ministers gingen huiswaarts cn deden wat «leze had aanbevolen. Ordening van 't bedrijfs teven En nu het tweede middel: de ordening van hoi bedrijfsleven Nu reeds moet epr zich daarmee, meer dan hem lief is, bez.g houden. Maar, bet spreekt vanzelf, als er veel tc veel wordt voortgebracht moet er iets gedaan worden orn de pro dux: tie beperk-n Internationaal geschiedde 1-it reeds met thee. tin en rubber. (Jok noth maal is dat noodig. Maar daarom gaat het niet. Er zijn sterke stroomingen in den lande dio het begrip ordf.iim«g zóó opvatten, dit elke groep voor zich het groepsbelang in banden moet krijgen en dat hiervoor aan die groepen wetgevende bevoegdheid moei worden gegeven, welke voor allen bindend moet zijn Tegen die groepsvorming beef! spr. een overwegend bezwaar, omdat hij niet gelooft, dat het gemeenschapsgevoel hierbij boven het eigen belang zal worden gestel 1 Ook wonlt bepleit dat de overhê'd zelve deze ordening tot stand zal brengen Maar dit zou hcteekènèn slaatselavernij voor het bedrijfsleven. En daarvan, heef' spr nog nimmer iets goeds in de wereiJ gezien! (Aoplausl. Spr. blijft van oordeel, dat wij onze scheefgetrokken toestanden recht moeten zetten en moeten waken voor de belangen van de algemeene volksgemeenschap. Spr. blijft van oordeel, dat we in ons bcdrijfs leven de persoonlijke befcekenis van de captains of industries niet kunnen ontb«- ren (applaus) en dat wij daarom bij het vraagstuk, dat ons op liet oogenblik zoo zeer ir.. beslag neemt, met dubbele voor zichtigheid te werk zullen moeten gaan De overheid zal zich daarbij bchooren tp laten leiden door het algemeen belang van do volksgemeenschap. In de derde plaats: do devaluatie! Men verwacht hiervan verbetering van do pu sitie vnn onzen export; wij zullen heet het bij lagere waarde onzer munteen beid meer kiv.ncn leveren, beter kunnen eoncurreeren cn althans voor het gelever do meer guldens ontvangen. Spr. vraagt daartegenover: Wie waar borgt, dat wij meer zullen kunnen levoren? Tiet contingeptecringssysteem b* geen Np derlandsclie uitvinding. Dat bestond vroe ger al in nr.rlpre landen, en wordt daar met vee» meer kracht gehanteerd, met nol- ging lot toeneming ervan. Zeker, rncn zal voor het geleverde meer guldens ontvangen, maar wie brengt die meerdere guldens op? In laatste instantie wordt de meerdere last afgewenteld oi» den consument. Een tweede argument is. dat devaluatie zoo gemnkkeliik is om van schuld af fc komen Inderdaad. Maar men stelt h*t waf nl l.o eenvoudig voor. als men zich hiertoe bepaalt. Devaluatie zal alleen maar voordeel opleveren, als dc prijzen stilgen Is cr dan niemand, die van devalu#at!e Dr. PI. Colijn voordeel hebben zal.' Zeker, maar het is vol maakt onzeker wie bij dit proces de koe* zal krijgen, oh wio de gard. Wat de devaluatie betreft, merkt hij nog op, dat niun. daarvan onmogelijk mot ze kerheid de grenzen kan bepalen. Spr blijft van mconing, dat door nier» aannemelijk is gemaakt, dat devaluatie anders dan tijdelijk on voor enkelo be paalde groepen voordoe! brengt, en hij bc toogt, dat de nadoelen ontstaan voor alle kleino spaarders, en voor allen dio nog pas, vertrouwend op het woord der regoc ring, bijna 15 millioen guldon van oin*- publieke schuld hebben geconverteerd, ten einde aldus de lasten van de publiokc 11 chamcn te verlagen. Spr. is afkcerig van elko gedachte van opzettelijke devaluatie al kan men natuurlijk niet zeggen, dat wij nooit gedwongen kunnen worden van h-*l goud af te gaan, als de wereld om on.* heen ineenstort. Maar op het oogenblik I" er geen afdoend argument om in dit op zicht ccn anclcrc politiek tc volgen (ap plaus). Wij moeten doorgaan, en als 't mogelijk is in iets sneller tempo, met het nastre ven van de noodzakelijke aanpassing. Spe. hoopt, dat in den loop van dit jaar blijken zaJ, dat de regeering do mogelijkheid hectt gezien om zelf met verlaging van enkel** nulliocncn aan lasten een aanvang to ma ken. Daarnaast is eerste cisch, dat men r.iiet alles verwacht van de regcering. Geen enkele regeering. ook niet eonc bestaande uit do tien knapsto mannen van Neder land*. zou ons gehcolo economisch leven In eeivs kun.ncn redden. Medewerking is noodig van den eersten tot den S-miKioon sten .Nederlander. Schouder aan 6cliouder moeten wij dc moeilijkheden overwinnen. AHem dan ko.nen we er. Anders plot! Als de regeering zich slechts heeft te verwe ren tegen allerlei aaovajlen, kan zij geen constructies cn arbeid leverei). Slechts sa menwerking kan redding brengen, voo- zoover wij liet op ml ionaal gebied zelf kunnen doen. En uiteindelijk zal verbe tering moeten komen uit in.ternationale samenwerking, i.vit herstel niet van hel vrije ruilverkeer, maar van vrijer ruilver keer Dat is dus de gedachte, ncogclegd in hei verdrag van Ouchv Europa zal zich al leen kunnen staande houden als alle lar. den zich tot een groep vereenigen, waai binnen liet vrije ruil verkeer hersteld word' Met. Gods hulp zal dan ook voor ons de dag a"inbreken, waarop de welvaart te rugkeert. niet «lic van het verleden, maa. dio ccn redelijk bestaan verzekert nan. al le Nederlanders. (Langdurige tocjuichin gen). Staand brengt men aan minister Coiij.» een ovatie. De heer D. Goedkoop, voorzitter van de Industriccle CIiïj. sprak een woord var. dank lol den gast. Hijzelf en clc cluorijder vrijwel onmiddellijk overleden Twee Utreclifsche slachtoffers MAARSSEN, 27 Januari. Zater» dagavond heeft op den Amsterdam» sclicn straatweg alhier een ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij twee personen het leven lieten. Tusschcn half negen en negen uur is op, genoemden weg een motorrijder, na eerst in hotsing te ziin gekomen met ccn jonge man, die met een fiets in de hand langs den weg liep. tegen ccn boom gereden. De motorrijder, de 24-jarige Van Laar uit Utrecht, werd hii de botsing vrijwel op slag gedood; de op de duo gezeten 26 jarige De Bruin, eveneens uit Utrecht, overleed en kele oogenhMkken na het ongeluk. De stoffelijke overschotten van de heide slachtoffers zijn naar het lijkenhuisje van de Algemeene Begraafplaats te Maarsse.n overgebracht cn in den loop van den Zon dag naar hm) woningen. Beide slachtoffers waren ongehuwd. De motorrijder kwam uit de richting Am sterdam en was op weg naar Utrecht De jongeman, die met de motor in aan raking was gpkonien, bleef ongedeerd. Binnen- cn buitenland 6 ct. per K M. Vraagt prijs van onza 6 7 pers. wagens Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Lousderwcg 242. MOORD TE ZOETERWOUDE Door den broer van zijn meisje om bet leven gebracht Twaalf messteken toegebracht ZOETERWOUDE, 27 Januari. Het anders zoo rustige plaatsje Zoc* tcrwoude is vanavond in beroering gebracht door ccn moord, welke te ongeveer negen uur gepleegd werd in een woning aan den Hoogcn Rijn" dijk. Het slachtoffer, de ongeveer 25* jarige los*\verkman uit Leiden, van P., werd door ccn broer van bet meisje van KI. met wie hij sedert eenigen tijd tegen den wil van haar familie omgang had, in den gang der woning van dc familie v. K. door een twaalftal messteken zóó ernstig gewond, dat hij tijdens het transport naar hei Academisch Ziekenhuis te Leiden, aan de gevolgen is over* leden. Tc ongeveer negen uur vervoegde v. P. zich aan de woning van zijn meisje, dat hij te Leiden, waar zij als dienstbode in be trekking is, had leeren kennen. Zijn klop pen aan de deur werd eerst niet beant woord. v. P.. die wist, dat de familie thuis was, bleef in de nabijheid van dc woning en probeerde nog ecnige malen toegang tot het huis te krijger». Inmiddels had de familie v. K. van zich laten hooron en na dat over en weer scheldwoorden waren ge wisseld. werd v. P. toegelaten lil den gang van de woning werd hij evenwel door den 23-jarigen broer van zijn meisje verrast. Deze man had zich gewa pend met een slagersmes achter de deur opgesteld en toen v. P. binnen kwam, werd hij overvallen. Door een groot aantal mes steken dr. dc Bruijn uit Leiderdorp, dio spoedig gewaarschuwd was, constateerde een twaalftal werd hij onschadelijk ge maakt. Hevig bloedend zeeg dc Leidenaar ineen. Dr. de Bruijn gelastte overbrenging r.aar hel Academisch Ziekenhuis, te Lei den, doch onderweg stierf do man aan dc bekomen wonden. v. K. Jr. en zijn vader, een 52-jarige los werkman, ziin door do politie gearresteerd en naar Leiden op transport gesteld. Prof. BARTH TE UTRECHT Naar wij vernemen komt prof. dr.. Karl Barth gedurende de komende maanden hier ter stede een cursus geven in dog» matiek. Deze colleges, welke zul» len gegeven worden in het Ge» bouw voor Kunsten cn Weten» schappen, zullen alleen toe» gankelijk zijn voor theologische studenten en predikanten cn binnen veertien dagen een aan» vang nemen. NOODLOTTIGE AANRIJDING APELDOORN. 26 Januari. Dc 23-jarige S. Huisman uit Zutfcn die Woensdagavond het slachtoffer was geworden van een auto- ongeluk op den AmeisfnOrtschcriwcg is lie den in het ziekenhuis alhier aan de beko men verwendingen overleden. ENGELSCH STOOMSCHIP ZONDER STUUR TERSCHELLING, 27 Januari. Het En- gelsche s.s. „Asiatic" drijft met een gebro ken schroef dichtbij de. F.ierlandsclie gron den. T-Tef srliin is 3741 ton grool en op weg van Odessa naar Hamburg. De sleepboot „Holland" van de rcederij Doo^sen cn de ..Drente" van Wijsmucller zijn ter assisten tie uitgevaren. Tn verband met het slechte weer en de hooge zee zal liet schin te Den Helder wor den binnengebracht. Vandaar zal het bij eoed weer naar Hamburg worden ge sleept LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 STOFFEN AFDELING COUPONS Mantelstoffen, Flnwee'cn. Wollen Stoffen. Zijden Stoffen. Heel Goedkoop. DIT BLAD HEEFT EN DAGELIJKSCUê GECONTRO LEER DB OPIAAC. VAbl EXEA1FLAREN Naar buiten Hfary 6 ct. per K.M. Kantoor Standplaats 0/ Stationsplein fyfi" Hotel „Monopolc" BUITkNL.iS'n Overleden Sanchez Gucrra, oud-niinistcr president in Spanje. (Eerslo Blad pag. 2). UIT DEN OM 1 RHK Gemeenteraad van Soest. (Tweede Blad, pag. 3). STADSXtEUWS Teraardebestelling van den heer Maas. (Derde Blad pag. 1). Het derde lustrum van II. J. IIcgcraat herdacht. (Derde Blad pag. 1). Veel belangstelling voor den liefdadig- hordsavond voor dc slecht hoorenden. (Derdo Blud, pag. 1). SPORT Bodegraven wint van Amsvordc niet i—2. (Tweede Blad pag. 1). A.P.W.C, klopt B red erodes met 32. (Tweede Blad pag. 1). Een magere opgst voor do A.M.ILC. j (Tweede Blad pag. 1). tup WEER VERWACHTING Medegedeeld door liet Kon. Ned. Met. Instituut te dc Bilt. Verwachting: Meest zwakke wind, aanvankelijk uit. O.-richtingen, later mogelijk veranderlijk, nevelig lot half of zwaar bewolkt, aanvankelijk weinig of geen neerslag, lichte tot matige vorst des nachts, overdag lichte vorst tot om het vriespunt. Hoogste barometerstand 772.3 te Valentia Laagste barometerstand 719.6 tc Janmavcn Goedkoopst meest oudst en vertrouwdst adres

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1