s$- 4000 DÉ EEMLANDEü HANDELSVERDRAG MET ITALIË 1 KWESTIES RONDOM DE ORANIA Planteife „Horse Weide" L J. 1210 abonnementsprijs pe' 3 "aaandeo "ooi Amersfoort 2.10 pt, maand 0.75, per Wcensdag 6 Februari 1935 33e Jaargang No. 186 WETSONTWERP INGEDIEND INDISCH VLIEGTUIG ZOEK DE BESPREKINGEN MET BELGIE UCCES Tuin Tel. 1788 GEZAGVOERDER VLUCHT UIT PORTUGAL Bergen of opblazen? EENZAAM? Als ge U zoo voelt, zal ee*. prachtige bloementuin U warmer stemmen. Het juiste adres voor aan leg on plantenlevering weet U KRÜISKAMP 10.6 AMERSFOORT „RANDFONTEIN" VERLIEST ACHTERSTEVEN VERDRAG VAN BERLIJN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op andere pagina's Laatste berichten Eerste Mat! pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 21 niiii. TELEFOON 0IT IS AVOORÜW UWADRES II TAXI AMERSFOORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegco ongelukken) f 0.17'/, ,ranco per p°sl P" 3 maanden 1 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J DDI 10 nFB AnUFRTFMTIFM van 1-1 regels I 1.05 mei inbegrip van een bewusnuramef rKUa Uth flUVtll £|ke r(.oel mc„ ,0.25 Llefdadlghelds-advertentien voord. helft van den prijs - Kleine Advertentlifn „KEITJES bl) vooruitbetaling 1 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bcwllsnummet citra f 0.05 Gunstige bepalingen voor den invoer van Stamboekvee en kaas Ingediei.^ is een wetsontwerp to^ goed keuring van de op 1 Maart 1934 te Rome tus schen Nederland en Italië gesloten Handels overeenkomst met bijbehoorend Slotproto- col. Aan de Memorie van Toelichting wordt het volgende ontleend: Gedurende 1933 werden verschillende in- formeele besprekingen met de Italiaanschc regeering gevoerd teneinde te geraken tot de wegneming van eenige moeilijkheden die over en weer in het handelsverkeer tusschen Nederland en Italië werden ondervonden. De definilieve onderhandelingen over een regeling terzake werden evenwel aangehou den in afwachting van de inwerkingtreding van dc gewijzigde Crisis-Invoerwet. Nadat de ItaJiaansche Regeering zich had bereid verklaard tc onderhandelen op den grondslag, welke in de gewijzigde Crisis- Invocrwet is nedcrgelegd, hebben te Rome van 17—26 Februari 1934 onderhandelingen plaats gehad, welke geleid hebben tot de onde-teekening daar ter stede op 1 Maart 1934 van de Handelsovereenkomst, waarvan thans goedkeuring wordt gevraagd. De Italiaanschc Regecring bleek bereid tc zijn faciliteiten te verlecncn voor stamboek vee van het Hollandsch-Friesche-, Rijn- Maas-IJssel- en Groningsche ras, en wel door het toestaan van een zeer verlaagd in voerrecht, terwijl hetzelfde zal geschieden ten aanzien van Goudsche en Edammer kaas voor de bij de overeenkomst vastgestel de hoeveelheid van 300.000 kg. per jaar. Daarnevens werden de invoerrechten op tapioca-wortelmeel en dextrine in Italië ver laagd en die op aardappelmeel gefixeerd; deze laatste concessie beteekendc de afwen ding van een verhooging van het tarief voor dit voo:r Nederland zeer belangrijke uit voerartikel. Van Nederlandsche zijde werd toegestemd in consolidatie van den vrijdom van invoerrecht voor gepelde rijst, perzi ken en bloemkool, voor rle laatste twee pro ducten slechts gedurende het seizoen, waar in Italië aan de markt is, terwijl ten aan zien van de Nederlandsche tarieven voor aniandelem en citroenen met het oog op de voorgenomeiT wijziging van het tarief van invoerrechten een j)ijgondere regeling is ge troffen. De door Italië verleende tarief concessies werden verkregen mede in verband met een regeling van der. Italiaanschen invoer hier te lande, voorzoover deze aan contingcntee- ring is onderworpen, op grond van de be voegdheden, welke de gewijzigde Crisis-In- voerwet verleent. Daarnaast, werden waar borgen verkregen voor den uitvoer van Ne derlandsche goederen naar Italië voor het geval deze daar te lande aan contingonlee- ringsmaatregelen zouden worden onderwor pen. Op 14 November 1934 werden tusschen het ministerie van Buitenlandsche Zaken en het Italiaansche Gezantschap te 's-Gravenhage nota's gewisseld ter zake van de toepassing op Nederlandsche kalveren van het douane regime, dat thans voor den invoer in Italië van Zwitsersche kalveren geldt. De overeenkomst, waarvan thans de goed keuring van de Staten-Generaal wordt ge vraagd, zal van kracht zijn tot 31 Maart 1935 en, behoudens opzegging vóór 31 Januari 1935, van kracht blijven gedurende een ter mijn van drie maanden, gerekend van 1 April 1935 af en zoo vervolgens, tenzij zij minstens twee maanden voor den beëindi gingsdatum wordt opgezegd. In het hij de Overeenkomst gevoegde Slot- protocol is een nadere regeling getroffen voor de toepassing van de verdragstarieven voor bepaalde producten. Voorts ziin de par tijen overeengekomen onder welke voor waarden een regeling tot stand zal kunnen Onfortuinlijke dag voor de luchtvaartafdeeling BANDOENG, 5 Febr. (Aneta). Er bestond heden grootc aanleiding voor de vrees dat de militaire luchtafdeeling door een derde ongeval zou zijn getroffen. Te half twaalf in den morgen n.l. is het toestel, bestuurd door den sergeant-vlieger Wulms. die in een patrouille van drie ia- gers onder commando van luitenant Te Roller vloog, in den „zadel" tusschen den Tangkooban Prahoe en de Bocrangrang zopk geraakt. De beide overblijvende vliegtuigen zoch ten gedurende urenlang de verdwenen ma chine. doch zonder resultaat. Micron werd de gcheelc luchtmacht gemobiliseerd. Momenteel is men nog bezig het toestel te zoeken, waarmede wordt voortgegaan tot hot invallen van de duisternis. Een later bericht meldt: Rii het zooken naar het vermiste toestel stortte de Fokker C 5 in een ravijn, nabij Paneheotdn. Dc bestuurder. luitenant Kunt- zol. bleef ongedeerd; dc waarnemer, kapi tein Van der Eem, heeft een arm gebro ken. T-Iet. toestel is totaal vernield. Luitenant Knntzcl moest twee uren te voet aflenzen alvorens hii een telefoontoe stel kon bereiken, waardoor nieuwe onge rustheid hii de luchtvaarlafdeeline werd ge wekt. aangezien hu uiterlijk vier uur in den namiddag aan dc basis werd terug- venvacht. Dr. Hnhach begaf zich onmiddellijk naar de plaats van het ongeluk. De sergeant Wulms is nog niet gevonden zoodat do on zekerheid tot op dit moment nog allijcl niet ia opgeheven. komen voor den invoer van Nederlandse!) bier in Italië, waarvan het gevolg zal zijn, dat dit bier onder de gunstigste accijns-re geling zal komen tc vallen. Tevens zijn de partijen overeengekomen zoo spoedig mo gelijk onderhandelingen tc zullen voeren over de uitbreiding van de hundelsbctrck kingen tusschen Ned.-lndië en Italië. Ter vermijding van ongewenscht tijdver lies bij het nemen van een cventucele be slissing over de beëindiging van een han delsverdrag achten de betrokken ministers het in het algemeen gewenscht, dat reeds aanstonds aan de Kroon machtiging wordt verleend tot opzegging van een handelsver drag. Het steenkolenvraagstuk de ernstige moeilijkheid Bij de Nedcrlandsch-Belgische han delsbesprekingen blijft het steenkolen- vraagstuk op het oogenblik nog steeds de ernstigste moeilijkheid voor het be reiken van overeenstemming vormen. Dinsdagochtend heeft deze aangelegen heid een punt van bespreking uitge maakt tusschen den Minister-president, den Minister van Economische Zaken, van Buitenlandsche Zaken en van Fi nanciën, hij welke bespreking tevens tegenwoordig waren de voorzitter van de Nederlandsche delegatie, do heer Lamping, alsmede de voorzitters van dc subcommissies voor agrarische cn industriccle vraagstukken, tc weten de hoeren dr. Posthuma en mr. van Spacn- donck. VIER RIJKSWEERSOLDATEN OMGEKOMEN MÜNCHEN, 5 Februari. (Reuter.) pc vier rijksweersoldaten, die in de Beierschc bergen vonnist worden-,'zijn door een expe ditie hedenavond ongeveer vijftig meter be neden het z.g.n. Grotten Ivophaus dood gc vonden. IN DEN GRONDBEWERKING EN BEMESTING Een der eerste werkzaamheden in het vroege voorjaar is het mesten en spitten van onzen tuin. Wanneer de grond niet te nat is en vorst het ons niet belet, maken we hiermede nu een aanvang. Is deze echter nog te nat, dan wachten we nog, daar we anders de structuur van den grond beder ven. Intusschen kunnen we door het graven van tijdelijke greppeltjes het droog worden van den grond bevorderen. Tevens zorgen we voor de noodige meststoffen en bedenken hierbij wel, dat „wie niet mest, mist". Wan neer we voor bemesting gebruik maken van kunstmest hebben we te zorgen dat 4 stof fen, n.l. stikstof, fosfor, kali en kalk in den grond worden gebracht. Stikstof kunnen we nemen in den vorm van Chilisalpeter of van zwavelzure ammoniak, fosfor als superfos faat of Thomasslakkenmeel, kali als patent kali of kalizout en kalk als kalkmergel of kluitkalk. Kalk en kalkbevattende stoffen, als Thomasslakkenmeel, moeten niet gelijk tijdig worden uitgestrooid met zwavelzure ammoniak, superfosfaat of stalmest, daar hierdoor een deel der stikstof verloren gaat en het superfosfaat in een minder oplosba ren vorm overgaat. Ook mogen we geen kalk uitstrooien bij Rhododendrum Erica of heide, Andromeda of rolsheide, Kalmia of lepel boom, Pernettya of andere tot de Ericaceën behoorende planten. Deze kunnen er niet of althans zeer slecht tegen. Daarentegen geven we onze rozen vooral een flinke kalkbemes- ting. Het Thomasslakkenmeel bevat ongeveer 50 pet. kalk en 14 tot 17 pet. fosfor. Wan neer we dit gebruiken geven we hiervan 10 tot 14 K.G. per Are. We strooien deze mest stoffen liefst 4 tot 6 weken voor de boven genoemde meststoffen uit. dus zoo spoedig mogelijk. Wanneer straks het land gespit is strooien we de andere kunstmeststoffen over den ruw gespitten grond, waarna we deze met een riek of eg door den bovengrond ver mengen. Van patentkali gebruiken we 8 tot 10 K.G., van superfosfaat 10 tot 14 K.G. en van zwavelzure ammoniak 6 tot 8 K.G., of inplaats van dit laatste 8 lot 10 K.G. Chili salpeter, alles per Are, Eenvoudiger is het om gemengde kunstmest te gebruiken. In den handel zijn verschillende mengsels waarvan het percentage der er in voorkomende stof fen in cijfers is uitgedrukt. Van een bekend mengsel, n.l. 5-6-8 gebruiken we ongeveer 25 kilo per Are. Kunstmest is een gemak kelijk te gebruiken mestsoort. Vooral in bcliteElufhen waar alles wi'or het huls moet worden aangevoerd, is het heel wat een voudiger te gebruiken dan stalmest. Een vol genden keer bespreken we stalmest. Binnen- en buitenland DE ORANIA) Het lag in de bedoeling om hem voorloopig te gijzelen AMSTERDAM, 5 Februari. Naar wij vernemen lieert de dezer dagen tc Amster dam teruggekeerde gezagvoerder van liet, na een aanvaring met het Portugeesche vrachtschip „Lonnda" in dc Portugeesche haven Leixoes gezonken mailschip „Ora- nia" an den Koninklijken I-Iolland- schen Lloyd, Portugal hals over kop verlaten, omdat hem ter oorc was gebracht, dat zijn vrijheid van beweging niet langer gewaarborgd was. Men wilde hem namelijk gedurende den gchcelen verderen gang van zaken met dc „Orania", welke zal moeten eindigen met het bergen of doen springen van liet schip, als gijzelaar vasthouden, omdat men voor den geheelcn verderen ontwikkelingsgang, als gevolg van deze ranin. een ..nand" wenschte te hebben. Zooals bekend heeft de Portugeesche Raad voor dc Scheepvaart uitgemaakt, dat dc ..I.oandn" de geheels schuld draagt van do op Portugeescli grondgebied plaats ge had hebbende ramp. De Portugeesche wet bepaalt echter, dat in zoodanig geval aan schade niet meer kan worden uitgekeerd dan de totale waar de van sclvip cn Jading van het schuldig geachte schip. Aangezien dc waarde van schip en lading van de „Loanda" het 25ste gedcelle bedraagt van de totaal verloren gegane waarde, ligt liet. voor dc hand, dat de kwestie der algeliccle schadevergoeding langs nrocessueelen weg geregeld zal moe ten worden. De kapitein van dc „Orania", die bijtijds van de tegen hem opgevatte plannen op de hoogte was gebracht, heeft daarop kans gezien. Portugal zoo spoedig mogelijk te verlaten en met de „Zcelan- dia" van den Koninklijken Hollandschen Lloyd naar Amsterdam terug te koeren. Oorspronkelijk lag liet in dc bedoeling dat de gezagvoerder nog geruimen tijd te Leinxocs blijven zou. aangezien zich in het gezonken schip behalve hel goed van passa giers. bemanning en verscheners. de mail en bovendien nog. in de kluis, o.m. waar devolle aandeelen bevinden. De vraag of de „Orania" geborgen zal kunnen worden of dat rnen het schip zal moeten opblazen, is er niet alleen een tus schen de maatschapnii en de assuradeuren Ie Londen; óók de bcrgingsrnaatschannijcn hebben hieromtrent een stem in het kapit tel. Verschillende bcrgingsmaatschapoijcn, waaronder ook Nederlandsche, zijn bij het Gezonken schip geweest, doch hebben alle nogingen. om het te lichten, ongegeven. Er is echler nog één Engelsche bergings- maatscjiapnii. die alle kansen wil waarne men om de „Orania" tc bergen. Zij heeft echter den eisch ireslold dat. om Tc begin nen. door de verzekering een bedrag van 500.000 gulden zal worden gestort, terwijl zij voor het geval haar pogingen succes 6 ct. per K.M. Tel. 788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast het Tramstation. Kantoor: Leusderwcg 242. Een eigenaardig ongeval dat door niemand bes merkt is AMSTERDAM, 5 Febr. Gisteravond is tc Amsterdam binnengekomen het tot dc vloot van tie Holland Zuid-Afrika Lijn be hoorende vracht- cn passagierschip „Rand- fontein". In de sluis te IJmuidcn werd den kapitein gevraagd hoe groot dc diepgang van het schip was. Een der ambtenaren op de sluis, die den diepgang zou opne men, deelde mede, dat hii niet kon aflezen hoe groot deze was, hetgeen hii aan den ingevallen schemer weet. Dc kapitein anl woon' 'e locn. dat in verhand met het feit dat die diepgang in Hamburg was ongerne Ion, men gemakkelijk door een berekening omtrent de onderweg verbruikte steenkool cn het waterverbruik, kon nagaan wat de diepgang bedroeg. Toen dqze op vermelde wijze ongeveer was vastgesteld, werd de uitkomst aan den loods medegedeeld, waar na de „Randfontcin" naar dc hoofdstad kon opstoomen. Toen het schip aan de kade gemeerd lag. gaf de gezagvoerder aan den tweeden offi cier opdracht, achteruit den diepgang pre cies op te nemen. Tot groote verbazing van alle opvarenden deed men loon de ontdek king. dat hel: schip ziin achterstevcn ge heel kwijt was. De steven was vlak onder don snieccl afgebroken, terwijl het roer een schuinen stand had aangenomen. Dc oorzaak van deze schade is onbekend. De „Randfontein" is inmiddels opgeno men in het Hendrik-dok van dc Amster- damsche Droogdok Maatschappij, waar dc reparatie zal plaats vinden. WASHINGTON, 5 Februari. (V.D.) Naar dc „Associated Press" uit Londen meldt zou dc Britsche regeering de Amcrikaansche re geering via dc Amcrikaansche ambassade in Londen verzocht hebben het mogelijk te maken, dat dc uit het verdrag van Ver sailles in het verdrag van Berlijn tusschen de Vereênigde Staten en Düitschland over genomen militaire bepalingen, zouden- wor den opgeheven. Tegelijkertijd heeft de Brit sche regeering verzekerd, dat geen geheim bondgenootschap of accoord tusschen En geland en Frankrijk bestaat. Het verzoek der Britsche regecring is tot dusverre nog niet ontvangen op het staats- departement. In welingelichte diplomatieke kringen neemt men echter aan, dat de Amerikaanschc regecring zich .daar niet tegen zal verzetten, aangezien zij deze mili taire bepalingen van het verdrag van Ber- lijk nooit zeer belangrijk heeft gevonden. De Amcrikaansche regeering zal iederen stap bevorderen, die de rijksregecring ertoe zou kunnen brengen lenig tc keeren naai de ontwapeningsconferentie. GOUDRESERVES IN HEEL DE WERELD GENÈVE 5 Febr. (Reuter). Het statistisch bulletin van den Volkenbond publiceert de goudreserves van de geheele wereld. Hier uit blijkt, dat de goudvoorraad van dc Ver. Staten 854 milliocn dollar bedraagt cn van Frankrijk 203 millioen. De goudvoorraad van Nederland is met 33 millioen goud dollar verminderd sedert dc vorige op gave. zullen hebben, een zeer groote som eischt. In geen geval wensclit zii naar arbeid' tc verrichten op haar basis nu cure no pay, aangezien zij liet risico te groot acht. Hier uit blijkt wel duidelijk, dat de kans, dat het mailschip zal worden vlot gebracht, als uiterst gering kan worden beschouwd. Wij vernomen voorts, dat, indien tot het doen springen van het schip wordt ovcr- ceG-aan. de kosten daarvan begroot zijn op 800.000 gulden. Dat het doen springen en het verwijderen van de wrakstukken een enorm karwei is, moge blijken uit het feit. dat men daarvoor een jaar noodig denkt tc hebben. Deze arbeid moet namelijk in tern- no's geschieden, aangezien garanties moe ten worden gegeven, dat noch dc kostbare haven, welke Leixoes bezig is te worden, noch ecnig eigendom in de omgeving be schadigd worden zal. DIT DL AD HEEFT EEN DAGELIJKSCHê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN m f i imn'iJi M wsa» Naar buiten Kantoor Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" niNNI-.NLAND Ir. Musse. aanvaardt geen candidatuur voor de Próv. Staten. (Tweede Blad, pag. 1). Minislcr lvalff herdacht in de Eerste Iva- nicr. (Tweede Blad, pag. 2.) Een tweede Statendam? (Tweede Blad pag. 2). Noodtoestand in dc mijnstreek. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DLN OMTREK liet drama te Zeist voor do Utr. recht bank behandeld. Tw eede Blad pag. 3). ST ADSNltÜWS Dc R.K. Middenstand cn dc Radio-Con- Iróle. (Tweede Blad,'pag. 1). Vocdseluitdceling van het. Leger des Heils. (Tweede Blad, bag. 1). Lezing van den heer Kuiper over do vleeschprijzcn. (Tweede Blad, pug. 1 Lezing van Mr. Sypkens Over Mazdaznan. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door liet Kon. Netlerl. tc dc Bilt. Verwachting: Matige, tijdelijk toe nemende Noordelijke tot Noord-Ooste lijke wind, betrokken tot zwaar be wolkt, later opklarend, aanvankelijk nog eenige regen of sneeuw, lichte vorst in het Noorden, in het. Zuiden leriiperaluur om* het vriespunt, lot lichte vorst. RIJDT VEILIG! Rijdt op rijwielpaden achter eU kander, tenzij het pad zeer breed is! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSET-AFDELING In onze nieuwe voorjaarscollectie brengen wij enkele zeer courante modellen die goed cn voordelig zijn. Zie de étalage.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1