4000 Nog steeds lawines en hoog water DE EEMLANDEU Goereesche visschers in gevaar Donderdag 7 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 187 Ernstige toestand in Oostenrijk Acht dooden VLIEGTUIG NOG NIET GEVONDEN EEN VAARTUIG IS GEZONKEN A* CHURCHILL JR. NIET GEKOZEN EXEMPLAREN MUUR INGESTORT Een doode en twee gewonden DE INTERNATIONALE TROEPEN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI A op andere pagina's Laatste berichten Eerste blad pag. 3 WEERVERWACHTING 5 uur 23 min. L. J. LUYCX ZOON HET ADRES VOOR UW DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—1 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighclds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer «tra f 0.05 ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maanden vooi Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75. va wel:k (racl gralli verzekering legen ongelukkenl f 0.17'/, Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 5IJ Davos van de buitenwereld afgesneden. Elders levens» middclengebrek De lawine-rampen in Oostenrijk nemen een omvang aan als bijna nooit te voren. Het verkeer op het traject naar het Enns- dal der bondsspoorwegen moest gestaakt worden, aangezien een hulptrcin, die een la wine zou opruimen, nabij Johnsbach zelf door twee lawines werd ingesloten. Kort tc- .voren was op hetzelfde traject tengevolge van de ijsvorming een personentrein ont spoord, waarbij drie personen ernstig ge wond werden. In vele bergstreken zijn spoorbanen en Wegen onbegaanbaar geworden, zoodat deze streken geheel van de buitenwereld zijn af gesneden. Op de Bürgeralm in Stiermarken werden eenigo ski-herbergen met verschei dene gasten door lawines ingesloten. De zes tig skiloopcrs, die op de Planerhutte waren ingesloten, konden gisteravond het dal be reiken Tengevolge van dc groote sloornissen, die opgetreden zijn in 't telefoon- cn tclegraafver- keer, komen pas nu langzamerhand berich ten binnen over de talrijke lawines van de laatste twee dagen. In tientallen jaren is niet zoo'n stortvloed van lawines neergeko men. Uit het Zillerdal wordt gemeld, dat bij Ginzling door een lawine twee hoerenhuizen volkomen bedolven zijn, waarbij een 27-jari ge boerenknecht om het leven is gekomen, terwijl bovendien 29 stuks vee in dc sneeuw massa's omkwamen. Dat niet meer men- schenlevens te betreuren zijn, is te danken aan hot feit, dat dc lawine-afwecrwacht dienst is blijven doen, terwijl de hoeren in de kerk waren. In Hintertux zijn door lawi nes verscheidene veestallen meegesleurd. Alle gebieden van het Achterzillcrdal zijn van tic buitenwereld afgesloten. Dc toestand in het voorstadje van Innsbruck, Mühlau, w aar Maandag een lawine tot. midden in de plaats terecht kwam, blijft gevaarlijk, aan gezien een tweede lawine dreigt. Verschei dene huizen zijn derhalve ontruimd. Ook het achterste gedeelte van het Oetzdal is van de buitenwereld afgesneden. Dit Arlbërg zijn berichten gekomen over ernstige schade, door lawines aangericht in het Montafonardal, waar verscheidene ge bouwen door lawines vernield zijn. In Gargellen zijn drie boeren cn een vrouw, die op weg waren om het vee te voederen, door een lawine bedolven. Zij kon den echter nog levend geborgen worden. Men vreest, dat nog rncer menschenlevens te betreuren zullen zijn, daar verscheidene personen nog worden vermist. Uit Coblenz wordt gemeld, dat dc buiten gewoon hevige regenval ernstiger gevolgen heeft gehad dan men aanvankelijk dacht. Vooral in het Ncckardal en in de dalen van dc rivieren in het Zwarte Woud is schade aangericht door het hoogc water. Dc Rijn is bij Brcisach met 06 c.M. gestegen, hij Kehl met 97 c.M. cn te Mannheim met 1.00 M. In de Boven-Main is het water gedaald. De Moezel daarentegen is in zijn bo\enloop met nog 88 c.M. gestegen. Dc geheele Moezel vaart cn het verkeer op dc Saar is stopgezet. Tus schen Bernkastel en Zeltingcn is de spoor baan hier en daar overstroomd. De scheep vaart op de Lahn is gestaakt. Dc in Taunus cn Wcsterwald ontspringende beken heb ben uitgebreide gebieden onder water ge zet. Op den Rijn is bet vlotten verboden. Dc schipbrug tusschen Coblenz cn Ehrcnbreit- stein moest aan beide oevers verlengd wor den. Uit Mannheim wordt bericht, dat de zij rivieren van den Rijn zeer veel water aan voeren en ook dc Rijn zelf is aanzienlijk gestegen. De grootste was sedert Zaterdag werd hij Mannheim genoteerd, waar de stij ging 2.73 M. bedroeg. Gevaar voor overslroo- mingon is er echter niet. Met uitzondering van den Main en de Neckar hebben do zij rivieren in het algemeen in den nacht van 4 op 5 Fobr. haar hoogsten stand bereikt. Vooral de Neckar steeg zeer vlug en in deze rivier wies het water ook gisteren nog. Men verwacht, dat de maximum stand van Mei 1931 bereikt zal worden. Te Heidelberg heeft het hoogc vyatcr een mensrhcnleven geëischt. Een arbeider, die iets uit het water wilde opvisschen, dat was weggedreven, kwam in dc rivier terecht cn verdronk. De zware sneeuwval van dc laatste dagen veroorzaakte in verschillende plaatsen van Wallonië hevige overstroom ingen. Voorat dc vallei van de Vesdre is hevig geteisterd. Verscheidene dorpen staan gedeeltelijk on der water. Ook dc Ourthe en haar zijrivier tjes zijn op verschillende plaatsen huilen haar oevers getreden en hebben groote stre ken onder water gezet. Persoonlijke onge lukken hebben zich nergens voorgedaan.' De schade moet echter groot zijn. In geheel Zwitserland aldus Reuter veroorzaken, tengevolge van den sneeuw val lawines ernstige gevaren, waardoor reeds zeven personen om het leven zijn gekomen. Enkele dorpen waren verschei dene dagen van de buitenwereld afgesloten. BERN, G Fcbr. (V.D.) In St. Antonien in Braetligau (kanton Graubucnden) heeft zich een ernstig law in eon cel uk voorgedaan. Van den Kuclinihorn maakte zich plotse ling een geweldige lawine los, die twee woonhuizen cn een stal volkomen bedolf. Daarbij kwamen 6 personen om het leven. De pla-.ts Si. Antonien is geheel van alle verkeer afgesneden, daar lawines «Ie wegen hebben gcblokkerd. Dok Da\os was Dins dag geheel van de buitenwereld afgesne den. daar alle spoorlijnen, wegen en lei dingen bedolven waren, dan wel vernield. In den naclu op Woensdag gelukte het dc lijn Davos—Pilieur vrij te maken, zoodat hedenmorgen de treinen ten minste op deze lijn volgens dienstregeling konden rijden. Er ligt in Davos 2'/2 M. sneeuw. In dc ver schillende onderkomens van den Parscnn bevinden zich nog talrijke skiloopcrs die hei dal niet meer konden bereiken, daar een tocht daarheen verbonden zou zijn ge weest met het grootste levensgevaar. De onderkomens zijn echter veilig voor lawines en voldoende van proviand voor zien. Het autobusverkeer tusschen de ver schillende plaatsen van het Engadin moest natuurlijk ook worden stopgezet. In de hooggelegen kleine plaatsjes begint reeds een ernstig gebrek aan de noodigc levens middelen te hecrschcn. Ook In Glarncrland ziin een aantal lawines naar heneden ge komen, die hier en daar aanzienlijke scha de hebben aangericht. In het kanton Echwvz werden van het hotel Alpslucbli hij Stoos ceniee muren ingedrukt. De berg- spoorliin op den Rigi moest wegens sneeuw het bedrijf stilleggen. Do temperaturen, die door den Foehn der laatste dagen hoog waren zijn dc laatste dagen aanzienlijk gedaald, waardoor het gevaar voor lawines veel minder is ge worden. Lawine in hel Zillerdal INNSBRUCK, 6 Fobr. (V.D.) Bij de Mag- nesit-fabrick, die toebehoort aan dc firma Krupp te Essen in Duitschland, cn die ge legen is in het Zillerdal is door een lawine een matcriaalloods weggesleurd. Een ar beider kwam in de sneeuwmassa om. Het bergingswerk moest wegens verder lawine gevaar stopgezet worden. De werkzaamhe den voor het schoonmaken van de Arlberg- strasso worden met do grootste inspanning De nacht belette verdere hulppogingen BANDOENG, 0 Febr. (Aneta.) - De hulp- troepen, die aangerukt waren in verband mot het zoeken naar het vliegtuig, bemand door wachtmeester Wulms. bereikten eerst laat in den namiddag de omgeving waarin de plek is gelegen waar de machine was gesignaleerd. Deze plek moest vervolgens, ook doordat het zicht door slecht weer werd belet, van dc vliegtuigen uit door middel van iichtkogels nader worden aangeduid. De vliegtuigen bewezen bij het zoeken be langrijke diensten, doch laat op den avond was cr nog geen bericht dal dc plaals van het ongeluk bereikt was. Bovendien werd dc berichtgeving eenigszins vertraagd in verbund met dc geïsoleerdheid van het terrein. (Later.) Het zoeken is geslaakt daar dc hulpmiddelen voor nachtwerk niet tocici kend waren. voortgezet, doch blijken zeer moeilijk te zijn, daar hedenmorgen nieuwe lawines over dc spoorlijn heen gevallen zijn. SALZBURG, 6 Febr. (V.D.) In liet Gross- clocknergehicd is heden do skilooper Chris- loph Perchtold uit Moertschach bij Heili- eenblut door een lavvino bedolven. Hij is hedenmorgen, dood, geborgen. Ook Denemarken heeft van dc stormen der laatste dagen ruimschoots zijn deel ontvangen. Men ziet op de foto, hoc kilometers ver het land is overstroomd tengevolge van een dijkdoorbraak in Noord-SeelaniL Dc reddingsbooten helpen elkaar HOEK VAN HOLLAND, 6 Febr. Vanavond omstreeks half zes werden te Stellendam op Goerce noodseinen waargenomen, die af komstig waren van ccn tweetal Goereesche visschersvaartuigen, welke zich met averij ter hoogte van den vuurtoren van Ouddorp bevonden. Onmiddellijk werd de reddingboot van Stellendam gereed gemaakt om zich naar do plaals des onheils Ie begeven. Ook een molorbotler voer uit om zoo mogelijk hulp te vcrleenen. Dc reddingboot was spoedig ter plaatse en de bemanning, smaakte de voldoening, de opvarende: der visschersvaartuigen te red den. Toen echter kreeg men met tegenspoed te kampen. Een Iros raakte vast in de schroef van dc reddinghool, zoodat assisten tie noodig was. De reddingboot President van Heel is daarop uit Hoek van Holland vertrokken om hulp Ie bieden. Omtrent het uitvaren van dc reddingboo- ten van Slellendam cn Iloek van Holland naar het Slijkgat, waar verschillende Goe reesche visschersvaartuigen in nood ver keerden, vernemen wij nog het volgende: Een aantal visschersvaartuigen, alle thuis- behoorende te Stellendam, bevonden zich ter vischvangst op zee. toen een vrij krachtige wind opstak uit het Noord-Noord-Oosten. Omstreeks vier uur in den namiddag beslo ten dc bemanningen terug te keeren en te Stellendam binnen te loopen. Zij hoopten nog ongedeerd op kalmer water to komen, doch het is anders geloopcn. Terwijl dc schcc|)jes op de kust aanhielden, werd dc wind steeds heviger en er kwam een zware zee te staan. Althans voor deze kleine vaar tuigen, die bovendien in het algemeen lang niet nieuw zijn, werd het weer te gevaarlijk. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Van de Stellendam 41 sloeg dc mast over boord. terwijl de Stellendam 0 de zeilen ver loor. Ook dc Stellendam 23 kwam in alles behalve benijdenswaardige positie te ver- keeren, doordat dit scheepje in de branding geraakte. De situatie was toen zóó dreigend, dat besloten werd assistentie te vragdi, ter wijl de bootpn voor anker gingen, nadat zij zich aanvankelijk nog eenigen tijd hadden laten drijven. Zjj bevonden zich toen buiten de „uitertonnen" (de buitenste tonen) voor het Slijkgat. Dc bemanningen op booten van dezen aard bestaat de bemanning meestal uit drie koppen slaagden er in, dc aandacht op hun benarden toestand tc vestigen door het z." „stakelen". Zij staken in terpentijn ge- ilicnkte lappen in brand cn zwaaiden ze rond. Zooals reeds gemeld, voer de reddingboot van Slellendam, dc „Koningin Wilhelmina" onmiddellijk uit, toen deze noodseinen wer den waai genomen, terwijl ook de motorbot- ter Stellendam 56 vertrok naar de in nood verkeerendc scheepjes. Het was oorspronkelijk dc bedoeling, dat de reddingboot en dc motorbotter de scheep jes op sleeptouw zouden nemen om zc vei lig binnen te brengen. Dorh het ruwe weer heeft hiervoor althans wat betreft één der visschers een stokje gestoken. De „Koningin Wilhelmina" had zich al lereerst naar de Stellendam 23 begeven, daar deze in de branding lag en dus in zeer gevaarlijke situatie verkeerde. Toen men trachtte verbinding te krijgen, om het vaar tuig op sleeptouw te nemen, geraakte een ankerketting van het visschersscheepje, dat voor twee ankers lag, in één der schroeven van de reddingboot. Door dit ongeluk was ccn botsing niet tc voorkomen. De „Koningin Wilhelmina" voer met groote kracht tegen het lichte visschers scheepje, welks kop geheel verbrijzeld werd. Dc Slellendam 23 zonk vrijwel onmiddellijk, doch dc uit drie koppen bestaande bemun- ning kon door dc reddingboot aan boord worden genomen. Intusschen was, omstreeks acht uur in den avond het weer aanzienlijk stiller ge worden, zoodat het grootste gevaar geweken was. Het manoeuvreeren werd natuurlijk veel gemakkelijker en zoo was het zelfs mo gelijk, dat een der gehavende scheepjes, de Steilcndani 41, op eigen kracht de haven van Stellendam kon binnenloopen. De motorbotter. die uit Stellendam was vertrokken om hulp 1c vcrleenen, nam dc Stellendam 6, die zijn. zeilen was kwijtge raakt, op sleeptouw. Ook deze beide booten zijn behouden binnengekomen. Intusschen was de reddingboot van Hoek van Holland, de „President Leis", uitgeva ren. om de „Koningin Wilhelmina" hulp tc verlcenen, die moeilijk kon manoeuvreer en, doordat tegen tij gevaren moest worden. Er trok een harde eb, die dc reddingboot, wel ke op één schroef voer. veel moeilijkheden veroorzaakte. Het lag in het voornemen, dc boot naar Stellendam op te slcepcn. i 08. 3L7S3 Binnen- en buitenland 6 cl. per K IM Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 4 7 pers. wagen9 Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstation. Kantoor: Leusdcrwcg 242. LIVERPOOL, C Febr. (V.D.) B-, dc tus- schoutijdschc verkiezingen (c Wavcrtrcc is dc Labour-candidaat Clcary gekozen met 15G11 stemmen. De andere candidatcn, dc nationale conservatief Platt cn de onafhan kelijke conservatief Churchill Jr. behaalden respectievelijk 13771 en 10575 stemmen, dc liberaal Morris 420S. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBÊ GECONTROLEERDE OPJAAG VAN Ernstig ongeluk bij liet sloopen van een gebouw aan den Laardervveg te Bussum BUSSUM, 6 Februari. Hedenmiddag omstreeks 3 uur heeft een ernstig ongeluk plaats gehad op den Laardervveg bij het St. Josephspark. Daar wordt op het oogen- blik een fabriek gesloopt, onder leiding van den heer C. van Rosmalen. Tijdens de werkzaamheden stortte vanmiddag een muur, welke men ann het afbreken was, in, waardoor drie personen onder dc stee- nen werden bedolven, onder wie ook de heer van Rosmalen. Personeel van den G.G. cn G.D., die onmiddellijk was gewaar schuwd, heeft met assistentie van de bouw politie dc slachtoffers bevrijd, en per ziekenauto* naar do Majcllastichting over gebracht. Direkt na aankomst aldaar over leed de 30-jarigo do Bruin, wonende alhier. De tweede getroffene, dc lS-jarigo van Schaik, heeft inwendige kneuzingen opgc- loopen, terwijl zijn linkervoet word verbrij zeld. Hij zal dien waarschijnlijk moeten missen. De sloopcr, de heer van Rosmalen, bekwam een schedelbasisfracluur. De toe stand van de beide gewonden geeft geen reden tot ongerustheid. Omtrent de oorzaak van het ongeluk ver nemen wij nog, dat ccnige rncnschen reeds een paar dagen geleden hadden op gemerkt, dat de grond onder het tc sloo- pen gebouw aan het verzakken was, waar door do scheuren in den muur waren geko men. Waarschijnlijk is aan die waarschu wing onvoldoende aandacht geschonken. De politic stelt een onderzoek in. Dc Nederlandschc mariniers zullen 16 Februari het Saar» gebied verlaten SAABBRÜCKEN, 6 Februari. (V. D.) Het hootdkwartier van dc internationale troepen in liet Saargebicd heeft den Vol kenbond, resp. de op liet oogenblik in Ro me confcreerendc Commissie van Drie, voorstellen doen toekomen inzake het te rugtrekken van dc internationale troepen- contingenten. Naar echter uitdrukkelijk uiteengezet wordt ligt de definitieve beslis sing en de regeling der afzonderlijke er mede samenhangende kwesties bij de vol ken hondsinstanties. Volgens de lot niets ver|»lichtcndc voor stellen van het hoofdkwartier zouden de Nederlandsche troepen op 10 Februari, dc Zwcedschc troepen op 18 Februari, dc Ita lianen een der daarop volgende dagen en dc Engelschen als laatsten in verschillende étappes van 2027 Februari uit liet Saar gebicd vertrekken. Men \erwacht hier echter niet dat de Commissie van Drie aanleiding zal vinden wijziging tc brengen in de/e voorgestelde termijnen, zoodat men een S|)oedige verkla ring \an goedkeuring verwacht. President Knox zal waarschijnlijk tc Ro me gelegenheid vinden deze kwestie met dc Commissie van Drie te bespreken. Men hoopt hier dat een spoedige beslissing tot stand zal komen, opdat dc voorbereidingen tijdig kunnen worden aangevangen. Reeds heeft dc regeefingscommissic een oproep bekend gemaakt om alle nog niet inge diende rekeningen voor leveranties aan de internationale troepen uiterlijk Dinsdag 12 Februari aan tc bieden. TALRIJKE GEWONDEN BIJ TREIN BOTSING Bij Edgcwood in den staat Maryland kwam een vrachttrein in hotsing met een passagierstrcin tan de Pennsylvania Rail roads. De achterste wagon van den passa gierstrcin ontspoorde en werd gedeeltelijk in elkaar gedrukt. Acht en twintig passa giers, voornamelijk uit dezen laatsten wa gon, werden gewond, van wie enkele zoo ernstig, dat zij naar een ziekenhuis moes ten w orden o* ergnbrn<-i»« Naar buiten 6 ct. per K.M. Kamp 41 Standplaats Stationsplein Hotel „Monopole" BINNENLAND Zitting der Eerste Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Minister Deckers over do defensiepolitiek'. (Tweede Blad, pag. 1.) Scherpe critick op minister Marchant. (Tweede Blad. pag. 1.) De toestand in dc mijnindusliie. (Tweede Blad, pag. 2). SPORT Slechto wedstrijd van het Nedcrl. B- olftal. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Ernstige autobotsing. (Derde Blad, pag. 1), Genootschap Nederland—Frankrijk. (Derde Blad, pag. 1)'. Dc opvoering van „Opoe." (Dorde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc Do Bilt. Verwachting: Matige tol zwakke O. tot N.O. wind, helder tot licht bewolkt, later wellicht toenemende bewolking, weinig of geen sneeuw, matige vorst 's nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur oni het vriespunt. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdl niet op den rij weg als er een rijwielpad naast is. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ONZE BUIKCORSETTEN voor zware figuren. Nederl. fabrikaat. Prijs: f 5.90, 6.50 en hoger. Dragen geen speciaal merk, maar worden door zoveel mensen gedragen cn voldoen zo goed, dat ze wel haast alle andere erken gaan verdringen. MIG.. VEILIG.. GOEDKOOP.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1