de eemlandeq NIEUW PLAN Amlrstcdrt •xpO- 4000 UIT h(Dl Medische Belangrijkste L. J. LUYCX ZOON Prima REGENMANTELS vanaf f 21.S0 FIRMA. DUIM BURGER Voordeelige jeugdige ZOMERJASJES vanaf f 7. S0 PANES-MODEZAAK AMR. WEG 26 PRI K nPR ARVPRTfNUFN vaQ 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummet rnlJO elke regel meer f 0-25 Llefdadlghclds-advertentiën voor d« Zaterdag 9 Februari 1935 Uitgave: VALKHOFF Co. - Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 189 IN HET DERDE RIJK Lager levenspeil noodzakelijk MAX LIEBERMANN OVERLEDEN DE WERKLOOSHEID IN FRANKRIJK PROCES HAUPTMANN BEËINDIGD Te!. 1788 Tel. 1788 ONTSPANNING IN HONGARIJE EXEMPLAREN TAXI TEL. 1830 Betrouwbare onderneming TEL. 1093 TAXI op aradlere pagina's Laatste berichten Eerste ibilad pag. 3 STRIJD IN JEHOL WEERVERWACHTING 5 uur 26 min. HET ADRES VOOR UW AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per 1 weck (met gr ai is verzekering tegen ongelukken! f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 helft vao den prijs. Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling I 5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra t 0.05 Uiteenzetting van clr. Schacht. Niet meer koopen dan men betalen kan Do president van de Rijksbank, dr. Schacht, die belast is met de leiding van het rijksministcrio van economische zaken heeft te Brcslau voor ongeveer 1700 verte genwoordigers van Silezischc bedrijven Jict woord gevoerd over „cconomisch-polilicke kwesties van den tegenwoodigen tijd. Dr. Schacht heeft bij die gelegenheid o.m. gesproken over het „nieuwe plan". Tot een eenvoudige formule teruggebracht, aldus dr Schacht, is de hetcekcnis van het nieuwe plan als volgt: Niet meer koopen dan men beluien kan en zooveel mogelijk vörkoopeu. Om dat doel te hei-eiken liet komt fei telijk hierop neer, dat geïmporteerd wordt, wat betaald kan worden zijn de bekende controle-instanties, in liet loven geroepen, die den gcheelcn invoer controlccrcn. liet geheel is gebaseerd op een systeem van het urgente, d.w.z.: minder belang rijke import woidt afgewogen tegen artike len van vitaal belang. Een devauatie, zooals in andere landenis toegepast, Komt niet aan de orde. Wij heb ben, aldus dr. Schacht, het bewijs geleverd, dat moil ook zonder goud een valuta kan handhaven. Het nieuwe plan streeft dit doel dan ook na. Het moet één ding aantooncn: beteekent de Duitsche markt nog iels voor het buiten land of beteekent zij niets meer Zijn G5 milliocn verbruikers iels, waar voor de wereld zich interesseert? De compensatie-affaires, die zoo vaak verkeerd zijn verstaan, hebben den juisten kern, dat n.l. het buitenland, hetwelk, aan Duitschland zou willen verkoopen, zich thans ook do moeite moet getroosten te zorgen voor den afzet der Duitsche produc ten op de wereldmarkt. Er is een geheele reeks artikelen, welke ook kunnen worden verkocht zonder compensatie-affaires. Wij moeten erkennen, aldus besloot dr. Schacht, dat wij in een tijd van nood leven en dat wij voor ccn tiental jaren zullen moeten afzien van de aangename dingen des levens, zooals wij die voor den oorlog hebben gehad. Wij moeten ons bescheiden inrichten, wanneer wij de toekomst van onze kinde ren willen verzekeren. Wij bevinden ons op den juisten weg en wij zullen rnet de nationaal-socialislische leiding onze positie veroveren, ook al is dat nog zoo moeilijk! SCHAAPHERDERS VERMOORD AIADRID, Fcbr. (Reuter) In een op 21 kilometer van bier gelegen luit zijn drie schaapherders vermoord. Een vierde schaap herder, die verklaarde onder het bed to zijn gekropen, deelde mede, dat de mis daad was gepleegd door verscheidene man nen, die met bijlen gewapend waren en die daarna getracht hadden de hut in brand te steken. De overlevende is gearresteerd, daar de politic zijn verklaring verdacht vindt. Men herinnert zich nog, vlat in Fcbr. 1931 do bemanning van den ijsbreker Tsjcljocskin, toen deze door liet ijs was verpletterd, door sovjet vliegers is gered. Een Russische postzegelserie heeft deze gebeurtenis vereeuwigd. BERLIJN (D.N.B.). Vrijdag is hier over leden prof. dr.h.c. Max Licbcrmann op S6- jarigen leeftijd. Deze schilder, de vroegste der Duitsche impressionisten, is in 1849 te Berlijn gebo ren. Op de academie te Weimar sedert 18G8, toonde hij zich reeds realist, terwijl hij evenals zijn tijdgenooten do indirecte invloed van Courbet ondervond, welke nog versterkt werd lijdens zijn verblijf te Parijs (18731878), waar hij ook onder Munkacsy's invloed kwam. Ook tot de Barbizonschool, vooral tot Millet voelde hij zich aangetrok ken, hoewel zijn kunst een gansch ander karakter vertoont. Hun invloed werkte ech ter hierin, dat hij meer toonschilder werd. Innerlijkcn invloed ondervond hij ook van Jozef Israels, hoewel zijn kunst ook van dezen gansch verschillend bleef, daar bij minder dichterlijk cn lyrisch, meer realist dan deze is. Max Liebermann Hij vond in Nederland, dat hij dikwijls bezocht, in do Ilollandsclic atmosfeer, dat gene, wat hem in de middenperiode van zijn leven aantrok. Allerlei Ilollandsclic onderwerpen gaven aanleiding tot vele schilderijen, „Amsterdamschc weesmeisjes" (18S1), „Nettenboetslcrs", „Oudemannen huis", en later o.a. „Vrouw met geilen". In zijn latere jaren werd hij meer im pressionistisch en luministisch: hij voelde zich tot liet bewegelijke modemp. leven aan getrokken, zooals uit \ele schilderijen blijkt. Vele jongeren van het eind der 19de eeuw beschouwden hem als hun lcicfer: hij stichtte de „Berliner Secession", waarvan hij voorzitter werd. In 1S9S was Lieber mann te Berlijn lot professor benoemd en werd hij lid van de Kunstacademie. Bc- hahe zijn figurenschilderijen, waaronder ook een aantal bijbclsche onderwerpen, schilderde bij veel portretten en maakte een groot aantal etsen. Hij schreef ook ecnige kunststudies, o.a. over Degas en over Jozef Israels. DE DOUGLAS De Douglas pijn, den, spar, wat moet ik nu eigenlijk schrijven? Men leest nu en dan Douglas-spar, want zijn uiterlijk heeft veel weg van onze gewone sparren cn de naalden staan niet in bosies, dus je zou zoo zeggen: 't lijkt het meest op een spar. Maar.in enkele boeken, die over hem handelen lees je weer Douglas-den. Ook wel Douglas-pijn. Hoe moet dat nu? Wel, me dunkt, laat u er niet door beïnvloeden en doe als ik al jaren-heb gedaan cn spreek maar van de Douglas. Want een echte den of spar is het toch ook niet. Hij behoort noch thuis in het geslacht Pinus, noch in dat van Picea. Zijn geslachtsnaam is Pseudotsuga, v/at dus beteekent; vaJschc, d.i. oneigenlijke Tsuga, wat weer een ander geslacht is, n.l. van den Hemlockspar uit Oostelijk Noord- Amerilca, die bij ons maar weinig wordt aan geplant. Meer ïs dit het geval met de Pseudostuga taxifolia, wiens tweede naam er op wijst, dat zijn bladen (i.e. naalden) aan die van den Taxus herinneren. Voor enkele jaren waren de Douglassen te vinden op de Koninginne- Iaan, waar ze met de iepen afwisselden. Ze hebben het daar echter nooit erg naar hun zin gehad, leden o.a. aan kegelzucht en gin gen de een na den ander kwijnen. Toen zijn er telkens wat opgeruimd cn misschien zijn er wel niet meer van over. Dit is te meer iaminer, omdat de boomen bij welslagen tot buitengewoon prachtige exemplaren kunnen uitgroeien. In hun ge boorteland, Westelijk Noord-Amerika wor den ze soms meer dan 100 M. hoog, d.i. c\en meer dan de Lange Jan! Ze zijn hel best te kennen aan de kegels, die ongeveer anderhalve decimeter lang wor den cn waarvan tusschen de schubben vlie zige schutblaadjes uitsteken, welke in drie slippen eindigen. Men vindt ze in sommige tuinen en parken en ook wel in bosschen. Wie zegt eens, waar? A. JOMAN. Verkorting van den wettelijken arbeidsdag slechts op inter? nationaal plan te be? reiken PARIJS, S Fcbr. (Reuter). De wcrkloos- heidskwestic heden in de kaïper bespro ken. Na de debatten gaf de minister van arbeid een uiteenzetting, waarin hij er den nadruk op legde, dat de werkloosheid een gevolg is van de wereldcrisis. In Frankrijk bedraagt liet aantal wcrkloozon op hel oogenblik 4S7.000. Het aantal wcrkloozen is sinds Januari door de liquidatie van dc fa brieken van Citroen gestegen, maar reeds thans zijn in deze fabrieken, die heropend zijn weer SG00 arbeiders aan het werk cn aan het einde van Februari zullen cr 11000 an bet werk zijn. Vervolgens gaf dc minister een overzicht nn het regeeringsprogram inzake bet weer opnemen in bet bedrijfsleven der wcrkloo- zen. In zes jaar zullen de werven en open bare werken werk geven voor een bedrag an 10 milliard. De credietcn, die zijn uit getrokken voor 1935 zullen werk geven aan 40.000 arbeiders. Deze werken zullen om- atten een plan tot sanitaire uitrusting, dat gefinancierd zal worden door dc fondsen lier sociale verzekering, terwijl voorts een arbeidsboschplan voor wcrkloozon is opge steld. Nog heden heeft dc minister een de- ■ect onderteekend, dat den staat dc gele genheid zal geven financieelo hulp tc ge en aan ondernemingen, die wcrkloozon aan het werk stellen. Ten slotte zullen een ermindering van werkuren en ccn afschaf fing van overwerk bijdragen tot een ver- grooten van arbeidsgelegenheid. De minister van arbeid beeft in de ka mer heden nog nader uiteengezet, dat dc Franscbe regeering van mccning is, dal een rkorting \an den wettelijken arbeidsdag Icchts o|> internationaal plan bereikt kan orden. Toch heeft dc vcgcering een ont- erp ingediend, dat bepaalt, dat, wanneer meerderheid \an een beroep dc werk- cek beneden den wettigen lijd verlaagd zal hebben dc regeering dezen arbeidsduur zal ïitbreiden voor het geheele beroep. De laatste getuigen, verhooren Binnen* en buitenland 6 ct. per K-lt Vraagt prijs van onzo 6 7 pers. wagens Passagiers verzekerd. Vaste standplaats naast bet Tramstalion Kantoor: Leusderweg 242. Amersfoortsche Huisartsen-Vorecniging. Zondag hebben dienst de volgende burger- geneesheeren Blees, Utrechtschcweg 122; Tel. 1733. Mertens zur Born. Laantje 5; Tel. 1225. Nicolal, Lange Bergstraat 41; Tel. 633. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, 's morgens vóór 10 uur. Van de overige geneesheeren heeft Zon dag dienst: Dr. Zandt, Bankastraat 38; Tel. 1374. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst do apotheek van de firma Ten Brink en Vermolen, Varkensmarkt 19 a; Tel. 160. - Bij heden FLEMINGTON, S Februari. (V.D.) de laatste getuigenverhóoren van werd ook Brevoort Bolmer, de eigenaar van een benzinetank in de nabijheid van het landgoed van Lindbergh gehoord, die ver klaringen aflegde, welke voor Hauptmann zeer gunstig zijn. Hij zeide o.m. dat een groene auto met verscheidene personen vóór de ontvoering van de baby Lindbergh verscheidene malen bij zijn pomp gestopt had. liet laalst beeft hij deze. auto gezien op den middag voor de ontvoering. In den wagen bevonden zich een man en een vrouw. Aan den achterkant van den wa gen was een ladder gebonden. Hauptmann bevond zich niet in deze auto. De getuige wees er nog op, dat hij hij het tanken ge legenheid gehad heeft den ladder nauwkeu rig lo bekijken en hij meent in dc bij dc ontvoering gebruikte ladder deze indertijd aan dc aulo vastgebonden ladder te lier- kennen. Als laatste gcluigc in bet proces Haupt mann is de timmerman cn molenbouwer I aid Miclke als houldeskundige gehoord. 1-1 ij crklaarde dat 't lange .stuk van de bij dc ontvoering gebruikle ladder niet van het zelfde hout afkomstig is als dc vlocrplank van de zolderverdieping van liet huis van Hauptmann. In aansluiting hierop werd bekend gc- maakt, dat dc verhooren beëindigd waren. In totaal heb!ion 50 getuigen a décharge verklaringen afgelegd. NIEUWE PROEFNEMINGEN VAN MARCONI LIET MICRO GOLVEN MILAAN, S Fcbr. D.). Marconi houdt zich momenteel bezig met nieuwe proefne mingen op radio-gobied met micro-golven. Daartoe zijn twee zenders gebouwd en wel een op een heuvel nabij Rapallo en de twee de op een hoog gelegen terrein nabij Li- vorno. De zender Ic Rapallo staal in een hoiilen gebouwtje dat aan den buitenkant bedekt is met asbest platen teneinde liet te beschermen tegen bot weer en om geluiden van buiten te weren. In een leeg huis bij Livorno is ccn groot vertrek ingericht voor dc ontvanginstallatie. Zoodra Marconi uit Engeland tcrukomf, zullen dc proefne mingen beginnen. NEGEN CONTRA-REVOLUTIONNAIREN GEARRESTEERD MOSKOU, S Tebr. (V.D.). In Kirow zijn negen personen, waaronder drie spoorweg beambten, gearresteerd, die in den Jaatstcn tijd in bet openbaar een grootc rcvolution- nairo propaganda gevoerd en dc contrare- volutionnairc beweging ondersteund zouden he.hhen. O.a. zouden zij olannen hebben ge maakt tot bet in de lucht doen vliegen van uc spoorlijn Leningrad—Kirow. Uitvechten der binncnlandschc politieke tegenstellingen uitgesteld BOEDAPEST, 8 Fcbr. (Reuter.) Van bevoegde zijde worden dc geruchten die in den laatsten tijd in omloop gekomen zijn over een voor de deur staande ontbinding van het Hongaarschc parlement, over be langrijke mutaties in de leidende functies en over een radio-rede waarin dc eerste mi nister dc openbare meening van bet land zou willen inlichten over den buitcnland- schen politicken toestand ten stelligste te gengesproken. In welingelichte politieke kringen wordt bekend dat in uitvoerige besprekingen die do rijksbestuurder ITorthy do laatste dagen gevoerd beeft met ccn reeks toonaangevende persoonlijkheden een zekere verzoening dei' opvattingen tot stand is kunnen worden ge bracht. De rijksbestuurder heeft lieden aartsher tog Al biecht ontvangen die vervolgens een langdurig onderhoud heeft gehad met mi nister-president Goemboes. Van toonaangevende zijde wordt alge meen een ontspanning cn kal moering van den toestand geconstateerd. Het scherpe' persoonlijke conflict tusschen graaf Bothlem cn Tibor von Eckhardt is, naar verluidt, op verlangen van den rijksbestuurder ge schorst. In welingelichte kringen neemt men aan, dat tot aan bet indienen van dc kiesrecht- voorstellen der rcgccring, wclko aan het eind van de maand ccrsl in de commissie der regecringspartijen dan begin Maart in het parlcmenl besproken zullen worden, het verdere uitvechten der binncnlandscli poli icke tegenstellingen zal worden uitgesteld, aangezien volgens opvatting der regeering de internationale toestand en dc voor de deur slaande belangrijke buitenlandsche po liliekc onderhandelingen een rustige bin nenlandsch politieke atmosfeer onvoorwaar delijk eischcn. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELJJKSCHÊ GECO NTRO LEER DB OPLAAG VAN Naar buiten ftc, 6 ct. per K.M. Standplaats Stationsplein Hotel „IVlonopole" BINMHNI.AND Minister Colijn beantwoordt het Ecrsto Kamerdebat. (Derde Blad, pa^. 1). Tot 193G geen nieuwe bioscopen? (Derde Blad, pag. 1). Gemeenteraad van Rotterdam. (Derde Blad, pag. 2), Dc komende Bloemententoonstelling lo Heemstede, (Derde Blad, pag. 3). STADSNIEUWS Het verkeer "in dc binnenstad. (Tweede Blad pag. 1). Concert van de Orkeslvcrceniging Amers foort. (Tweede Blad, pag. 1). Gestoord gezellig samenzijn (Tweede Blad, pag. 1.) Do Ijsbaan nog niet open. (Tweede Blad, pag 1.) Botsing met Chineeschc opstandelingen MOEKDEX, S lel),. (V.D.). liet tele- graalagenlschap Sjimboen Rengo deell me de, dat op G Februari Japansche cn Mand- sjoerijsche troepen in het Zuidelijk gedeelte van de provincie Jehol ccn heftige botsing hebben gehad met Chineeschc opstandelin gen, die waren uitgerust met machinegewe ren. Na een strijd, die zes uren geduurd heeft, werden dc Chi neezen op dc vlucht ge slagen. Aan Mandsjocrijscli-Japunsche zijde vielen 2 officieren en 11 soldaten. Aan Chi neeschc zijde zou het aantal dooden ruim GO bedragen. Er werden slerke afdcelingen troepen naar bet gebied van den strijd ge dirigeerd om de opslandclmgcnbcwcging tc onderdrukken. JAPANSCK STOOMSCHIP DOOR ZEEROOVERS OVERVALLEN SJANGHAI. S Februari. (V.D.) Naar do Japansche autoriteiten alhier vernemen is bet Japansche 2000 ton metende s.s. „Ka- mocri Maroc" dat op weg was van Hong kong naar Japan in de nabijheid van de beruchte Bias Baai overvallen door Chinee- sehe zeeroovers. Het op het oogenhlik in dc Chineeschc wateren kruisende Derde Ja panschc Eskader hoeft instructies gekregen het stoomschip onmiddellijk te hulp te snellen. Medegedeeld door het K. N. M. I. tc De Bilt. Verwachting: Zwakke tol matige O. tot NT. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen sneeuw, matige tot lichte vorst 's nachts, overdag lichte vorst tot temperatuur om het vries punt. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 19P ONZE EUIXCORSETTEN voor zware figuren. Nederl. fabrikaat. Prijs: f 5.30, 6.50 en hoger. Dragen geen speciaal merk, maar worden door zoveel mensen gedragen en voldoen zo goed, dat ze wel haast alle andere erken gaan verdringen. \LIG.. VEILIG.. GOEDKOOP..

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1935 | | pagina 1